vrijdag 29 september 2006

Duitse prijs voor Verroen

De Nederlandse schrijver Dolf Verroen (1928) krijgt de Gustav-Heinemann-Vredesprijs 2006 voor kinder- en jeugdliteratuur. Verroen ontvangt de onderscheiding voor de Duitse vertaling van zijn dit jaar verschenen boek Slaaf kindje slaaf. Het boek gaat over de dochter van een plantagebezitter.

Bron: Volkskrant, ANP

donderdag 28 september 2006

Palliatieve zorg

Agora, landelijk platform voor palliatieve terminale zorg, heeft een open documentatiecentrum waar iedereen terecht kan. Enkele malen per jaar wordt een aanwinstenlijst uitgegeven. Wie deze aanwinstenlijst wil ontvangen, kan een e-mail zenden naar documentatiecentrum@palliatief.nl met vermelding van "graag toezenden aanwinstenlijst".

De catalogus van het Agora Documentatiecentrum is te vinden op www.palliatief.nl/documentatiecentrum.

Bron: Agora Documentatiecentrum
via NEDBIB-L, maillist voor informatieprofessionals

woensdag 27 september 2006

Honend geklets

Johan mailt mij het volgende, waarvoor dank.

"Door mijn RSS-feed van NOS Teletekst nieuws zie ik elke keer als de redactie iets aan de tekst verandert. Zo kan ik de Algemene Beschouwingen bijna volgen. In het bericht "Harde verwijten Bos versus Verhagen" stonden achtereenvolgens de volgende zinnen:
11:11 - Ze verweten elkaar honend geklets, gedraai en oneerlijkheid.
11:23 - Verwijten vlogen over en weer, en daarbij vielen woorden als geklets, gedraai en oneerlijkheid.
11:42 - Verwijten vlogen over en weer, met kwalificaties als gedraai, geklets, flauwekul en oneerlijkheid.
12:37 - Verwijten vlogen over en weer, met kwalificaties als gedraai, geklets, flauwekul, onzin en oneerlijk.
14:59 - Verwijten vlogen over en weer, met kwalificaties als gedraai, geklets, flauwekul, onzin, fabeltjes en oneerlijk.”

dinsdag 26 september 2006

ECCO

De Universiteitsbibliotheek Leiden heeft de database Eighteenth Century Collections Online (ECCO) aangeschaft. ECCO is een database van meer dan 150.000 titels van boeken die in de 18de eeuw in Engeland zijn gepubliceerd. Het gaat niet alleen om Engelstalige boeken, maar ook om boeken in Frans, Duits, Nederlands, Italiaans, Spaans, Welsh en Latijn. De database bevat 26 miljoen gescande pagina’s die elektronisch doorzoekbaar zijn. De teksten zijn wereldwijd in te zien, maar hiervoor heeft men wel een toegangscode van de UB Leiden nodig.

De titels zijn geclassificeerd naar genre, zoals rechten, medicijnen, wiskunde etc. De komende maanden worden de bibliografische records van de 150.000 titels opgenomen in de Leidse bibliotheekcatalogus, zodat ze op titel en auteur kunnen worden gevonden.

Bron: Persbericht UB Leiden, 26.09.06

maandag 25 september 2006

Utrecht Centraal gestremd

Door een stroomstoring is maandagmiddag het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal gestremd geweest en lange tijd vertraagd. Let op teletekst.

donderdag 21 september 2006

Schipholbrand (2)

Minister Donner (Justitie) en Dekker (Vrom) treden vanmiddag af naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Dit meldt het NOS Journaal van 14.00 uur. Het rapport was vooral vernietigend voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de Rijksgebouwendienst. Als deze instanties zich aan alle regels hadden gehouden en hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid goed hadden ingevuld, zouden er waarschijnlijk minder of geen doden zijn gevallen. Vanmorgen werd er, enigszins tot mijn verbazing, in Den Haag nog van uitgegaan dat de ministers eerst het kamerdebat zouden afwachten. Voor een verantwoording in de Kamer is in het algemeen veel te zeggen. Maar mijns inziens is er in dit geval voor de ministers geen andere weg dan direct de consequenties te accepteren en te vertrekken.

woensdag 20 september 2006

Schipholbrand

Minister De Geus ergert zich aan het debat rond de Schipholbrand. Donderdag komt het rapport van de Raad voor de Veiligheid uit. Volgens NOS Teletekst (20.09.06, 11.53 u) noemde de minister de brand voor radio 1 "een rotstreek”. “Een celbewoner heeft de brand moedwillig gesticht, maar wij in Nederland spelen het klaar de halve wereld daaromheen van schuld te betichten", zei De Geus.

Ik vind dat een schandelijke uitspraak, waarvoor de minister ter verantwoording moet worden geroepen in de Kamer. In de eerste plaats is de schuld van de vermoedelijke brandstichter nog onzeker en is de oorzaak van de brand nog niet definitief vastgesteld. In elk geval zijn de elf doden en de andere getroffenen hulpeloos slachtoffer. Zij waren onder de hoede van de overheid en konden letterlijk niet aan hun lot ontsnappen. De overheid was ten volle voor hen verantwoordelijk en die rol dient dan ook getoetst te worden. Een lid van het kabinet mag die verantwoordelijkheid niet afleiden door te wijzen op een “rotstreek” van de aanstichter. Daar gaat de strafrechter over.

Het met de vinger wijzen naar de dader strookt ook niet met wat minister Donner deze zomer namens het kabinet aan de onderzoeksraad schreef. Ik heb die brief niet bij de hand, dus ik citeer uit mijn hoofd. Ik herinner me dat Donner negen van de tien conclusies resoluut aanvecht. Daarmee wekt hij de indruk dat ook hij zijn verantwoordelijkheid wil ontlopen. Maar hij komt wel met inhoudelijke argumenten, die de Kamer kan beoordelen.

Twee van Donners argumenten zijn van principiële aard. Ten eerste maakt de Raad volgens Donner geen duidelijk onderscheid tussen de gehanteerde beoordelingscriteria en de aanbevelingen. Als je op grond van je bevindingen nieuwe normen voorstelt, kan je niet het verwijt maken dat men in het verleden niet naar die normen gehandeld heeft. Ten tweede mag de Raad volgens de wet geen schuldigen aanwijzen. Toch lijkt de Raad al uit te gaan van de schuld van de gevangene die – per ongeluk of expres – een brandende sigaret weggooide in zijn cel. Donner stelt voor die conclusie te schrappen. In de pers werd afgelopen zomer ten onrechte de indruk gewekt dat hij de conclusie wilde schrappen omdat hierin de schuld bij het kabinet werd gelegd.

Al gauw bleek er overigens een interpretatie­verschil over de wettelijke taak en bevoegdheid van de Raad. Donner zegt: de Raad mag geen schuld aanwijzen, volgens anderen bedoelt de wet: het aanwijzen van verantwoordelijkheid mag nooit als strafrechtelijk schuldtoewijzen of bewijs worden gehanteerd. Als bijvoorbeeld de Raad zou aantonen dat de weggegooide sigaret de oorzaak is van de brand, dan kan dat in een strafproces nooit als bewijs dienen en moet dit in het proces alsnog worden aangetoond en bewezen.

Ik vind (en vond) overigens dat minister Donner en/of andere verantwoordelijke ministers moeten aftreden vanwege de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de gevangenen. De afleidende uitspraken van minister De Geus, als hij dit zo gezegd heeft, vind ik ongepast en ik ben van mening dat ook hij - naast Donner, Verdonk en Dekker - naar de Kamer moet worden geroepen.

Aanvulling:
Volgens NOS Teletekst (20.09.06 15.11 u) neemt minister De Geus zijn woorden over de Schipholbrand terug. In een schriftelijke verklaring zegt De Geus zijn uitspraken te betreuren. "Op het politieke debat kan en mag ik niet vooruitlopen. Ik had moeten zwijgen". Hij biedt excuses aan als de indruk is ontstaan dat hij mensen wilde kwetsen.

[EINDE]

Lees het hele blog

zondag 17 september 2006

Regensburger Rede

Het zesdaagse bezoek van Paus Benedictus XVI aan zijn geboortestreek heb ik slechts zijdelings gevolgd via de Duitse televisie. De welkomsttoespraak van minister-president Stoiber, waarin hij benadrukte dat Beieren Rooms is en de paus Beiers, heb ik life gezien. Maar van het pauselijk college aan de universiteit van Regensburg heb ik pas kennisgenomen, nadat opgewonden moslimbroeders de wereld er op attendeerden. Deze site heeft een link naar het Vaticaan, dus de tekst was snel gevonden.

Het college van de paus vind ik boeiend en leerzaam. De paus betoogt dat theologie als echte wetenschap thuishoort aan de universiteit in dialoog met alle wetenschappen (Universitas scientiarum) en dat geloof het niet moet hebben van dwang maar van overtuiging en verstand. Als uitgangspunt citeert hij daarbij uit de door professor Theodore Khoury van Münster uitgegeven Dialogen van de geleerde Byzantijnse keizer Manuel II Palaeologos met een Perzische geleerde over de waarheden van het Christendom en de Islam. De keizer heeft de in 1391 gehouden dialogen vermoedelijk opgeschreven tijdens de belegering van Constantinopel (Byzantium, Istanboel) tussen 1394 en 1402. De context is dus de dreigende val van het christelijke rijk door de oprukkende Islam. In de zevende gespreksronde, waarin ze over de Jihad komen te spreken, de heilige oorlog, staat het gewraakte citaat waarover nu zoveel ophef is ontstaan. De paus zegt:

De keizer wist natuurlijk dat er in de Koran (Sura 2:256) staat: ‘geen dwang in geloofszaken’ - het is één van de verzen uit de tijd waarvan kenners zeggen dat Mohammed nog machteloos en bedreigd was. Maar de keizer kende natuurlijk ook de in de Koran neergelegde, later ontstane bepalingen over de heilige oorlog. Zonder zich met details als het verschil in behandeling van ‘schriftbezitters’ en ‘ongelovigen’ in te laten, wendt hij zich gewoonweg in verbazend ruwe, ons verrassend ruwe vorm met de centrale vraag naar de verhouding van religie en geweld tot zijn gesprekspartner. Hij zegt: [“und ich zitiere”] “Toon mij toch wat Mohammed aan nieuws gebracht heeft en dan zul je alleen slechte en onmenselijke zaken vinden, zoals dit, dat hij voorgeschreven heeft het geloof dat hij predikte met het zwaard te verdedigen”. Nadat hij zo toegeslagen heeft, legt de keizer dan diepgaand uit waarom geloofsverbreiding door geweld dwaasheid is. Het is in tegenspraak met het wezen van God en het wezen van de ziel. “God heeft geen genoegen aan bloed”, zegt hij “en het gaat tegen Gods wezen in om niet volgens het verstand, niet ‘logisch’ te handelen. Het geloof is de vrucht van de ziel, niet van het lichaam. Wie iemand tot geloof brengen wil, heeft de gave nodig van een goede rede, een juist denken, niet van geweld en dreiging”.
De gewraakte uitspraak over Mohammed is een eeuwenoud citaat (“und ich zitiere”) en geeft niet de mening van de paus weer, al neemt hij er ook niet helemaal afstand van. Het is voor de paus echter alleen maar een opstapje naar het centrale citaat, waar de keizer zegt: “Niet met verstand (Logos) te handelen, is strijdig met het wezen van God”. Logos betekent zowel ‘verstand’ als ‘woord’, de Rede die scheppen en meedelen kan. Het Johannesevangelie begint er mee: “In den beginne was het Woord (Logos) en het Woord was bij God en het Woord was God”. Hier treffen het Joodse en het Griekse denken elkaar. Beide proberen de wereld te ontmythologiseren, de mythische krachten van de natuur te overwinnen.

Hiermee komt de paus tot de kern van zijn verhaal: “Deze ontmoeting tussen het bijbels geloven en het Griekse filosofische vragen is niet alleen in de godsdienstgeschiedenis maar ook in de wereldgeschiedenis een beslissend gebeuren. Als men deze ontmoeting beziet, is het niet verwonderlijk dat het christendom ondanks zijn oorsprong en belangrijke ontwikkeling in het Oosten tenslotte toch zijn voor de geschiedenis beslissende vorming in Europa heeft gevonden. We kunnen het ook omgekeerd zeggen: deze ontmoeting, waar ook nog de erfenis van Rome bijkomt, heeft Europa geschapen en blijft de grondslag van datgene wat men met recht Europa kan noemen.”

Er is volgens mij dus best enige reden tot opwinding in de islamitische en niet-westerse wereld. We raken hier immers direct aan vragen van westerse superioreit en imperialisme en de ‘achterlijkheid’ van de islamitische cultuur. Is de Joods-Christelijk-Hellenistisch-Romeins-Europees-Amerikaanse cultuur de enige en noodzakelijke ontwikkelingsgang die leidt tot een betere wereld voor iedereen? Door de Regensburger Rede van de paus en de reacties erop ben ik voor het eerst geneigd toe te geven dat er sprake is van een ‘clash of civilizations’, een botsing van beschavingen. In elk geval is er sprake van een grote spanning tussen ‘oost’ en ‘west’. Het wordt er niet makkelijker op als oost en west steeds geweld nodig menen te hebben om hun vreedzame bedoelingen duidelijk te maken.

Onthellenisering
Paus Benedictus stelt dat de kritisch gereinigde Griekse erfenis wezenlijk tot het christelijk geloven behoort. Daartegenover staat de oproep tot onthellenisering, die sinds de Renaissance in toenemende mate de theologie beheerst. De paus ziet drie golven van onthellenisering.

Ten eerste de Reformatie, die het geloof losmaakte uit het filosofische systeem en teruggreep op de bron, de Bijbel, Sola Scriptura. Vervolgens maakte de filosoof Emanuel Kant het geloof los uit het denken en zag geloof en rede als twee verschillende werelden.

De tweede onthelleniseringsgolf was de liberale theologie uit de 19e en 20ste eeuw. In de Schriftkritiek ging men op zoek naar de werkelijke Jezus van Nazareth, die geen godheid was maar brenger van een mensvriendelijke moraal. Het geloof werd weer in overeenstemming gebracht met het moderne denken.

De derde onthelleniseringsgolf vindt plaats in de huidige multiculturele wereld. De verbinding van de bijbelse boodschap met de Griekse cultuur kan men andere culturen niet opleggen. De paus is het hier slechts ten dele mee eens. Hij wijst er op dat het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven is en de aanraking van de Griekse geest in zich draagt. Er zijn lagen in de ontwikkelingsgang van de oude kerk die niet in alle culturen mee hoeven te gaan. Maar belissende basiswaarden, zoals de samenhang tussen het geloof en het zoeken van het menselijk verstand, behoren tot het geloof zelf.

Brede Rede
De paus is echter van mening dat de Rede meer omvat dan wat in de mathematische natuurwetten (Plato, Descartes) en door ervaring en experimenten (empirisme) kan worden vastgesteld. Als dat de hele wetenschap is, dan doet de mens zichzelf te kort. Want dan kunnen de wezenlijke menselijke vragen, naar ons “Woher und Wohin”, de vragen van religie en ethiek, niet meer in de gemeenschappelijke ruimte van de wetenschap aan de orde komen. Deze belangrijke vragen worden dan geheel teruggedrongen naar het subjectieve.

Deze “Selbskritik der modernen Vernunft”, zelfkritiek van de Rede, betekent niet dat men terug moet gaan naar vóór de Verlichting en afscheid moet nemen van moderne inzichten. De wetenschap streeft naar gehoorzaamheid aan de waarheid en dat is ook een grondhouding die tot het wezen van het christelijk geloof behoort.

In de westelijke wereld heerst de mening dat alleen de positivistische rede universeel is. Maar door de religieuze culturen in de wereld wordt juist de uitsluiting van het goddelijke uit de universaliteit van de rede als strijdig met hun diepste overtuigingen gezien. Rationaliteit die religie terugdringt tot een subcultuur is niet in staat tot een dialoog der culturen. Een dialoog die wij dringend nodig hebben, aldus de paus.

donderdag 14 september 2006

Proefschriftensite

Donderdag 13 september is de Nationale Proefschriftensite in gebruik genomen. Via deze site wordt het merendeel en op den duur vrijwel alle nieuw verschenen Nederlandse proefschriften digitaal gepubliceerd. Ook wordt een deel van eerder verschenen papieren proefschriften alsnog gedigitaliseerd.

De site is onderdeel van DARE, de Digital Academic Repositories, een samenwerkingsproject van alle Nederlandse universiteiten en een aantal wetenschappelijke organisaties. Het doel is de onderzoekspublicaties zonder beperkingen voor iedereen wereldwijd digitaal beschikbaar te maken.

Bron: DAREnet, 13.09.06:
Nationale Proefschriftensite officieel geopend

Zie Proefschriftensite en DAREnet.nl

Morgen de sharia

De Tweede Kamer houdt vandaag een spoeddebat over de slotzin van het boek ‘Het land van haat en nijd’ van de journalisten Max van Weezel en Margalith Kleijwegt. Daarin zegt justitieminister Piet Hein Donner (CDA): „Als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid bestaan.” (NRC, 13.09.06)

De vraag die in het kamerdebat voorligt, is of partijen met antidemocratische standpunten moeten worden verboden of niet. Dat is een belangrijke vraag waar goed over nagedacht en gedebatteeerd moet worden. Maar het is mij een raadsel waarom hierover nu een spoeddebat gehouden moet worden. Vermoedelijk alleen omdat het toverwoord ‘sharia’ gevallen is.

De christen-democraat Donner verdedigt een liberaal principe. Onze normen en waarden over hoe wij moeten samenleven zijn niet absoluut en onveranderlijk (zoals nu juist de Liberalen lijken te verdedigen) maar daar moeten wij het in een open en democratisch debat over eens zien te worden.

De uitspraak van Donner is in de eerste plaats een dooddoener. Het is nu eenmaal zo dat een tweederde meerderheid (in het parlement) de grondwet kan veranderen. Bovendien kunnen verboden van wie of wat dan ook door een meerderheid weer worden opgeheven. Als de overheid regeert door wettelijke verboden tegen de wil van een gevestigde tweederde meerderheid van de bevolking, waar is dan de democratie gebleven?

Donner pleit ervoor dat politieke conflicten vreedzaam en openlijk in het parlement kunnen worden uitgevochten en niet met verboden worden beslecht. Ik ben dat in principe met hem eens.

Al besef ik dat er grenzen zijn, ik ben er niet voor om partijen te verbieden. De Nederlandse democratie heeft al heel wat antidemocratische en racistische tendenzen overwonnen. De NSB was voor de oorlog al op z’n retour, het nationaal-socialisme kwam in Nederland niet democratisch maar door de gewelddadige Duitse inval aan de macht. De Communistische Partij Nederland en ook de racistische Janmaat verdwenen vreedzaam democratisch uit het parlement.

Ik hoorde het argument dat Adolf Hitler democratisch aan de macht is gekomen, maar dat is slechts ten dele waar. Hitlers NSDAP won weliswaar sterk in 1932/’33, maar kreeg geen meerderheid. Alleen doordat de gematigde partijen het niet eens konden worden en de democratische Weimar-republiek op instorten stond, kon Hitler aan de macht komen. In de naoorlogse Duitse grondwet zijn zekerheden opgenomen om de Duitse democratie stabieler te maken.

Ik hoorde het argument dat partijprogramma’s zich moeten houden aan de grondwet. Dit zou betekenen dat ook partijen die de monarchie, de benoemde burgemeester of gesubsidieerd bijzonder onderwijs willen afschaffen zouden moeten worden verboden.

“Democratie is niet voor bange mensen”, wordt wel eens gezegd. Daar ben ik het niet mee eens, want ik ben een bang mens en de democratie is er ook voor mij. Maar ik heb meer vertrouwen in democratische kracht dan in onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting.

Israelische president even weg

Een commissie van het Israelische parlement de Knesseth heeft ingestemd met een officieel verlof van de Israelische president Katsav wegens "tijdelijke onbekwaamheid". Het verlof duurt zestien uren op 14 september van acht uur 's morgens tot middernacht. De taken van de president worden deze dag overgenomen door de voorzitter van het parlement. Zo is de van ontucht beschuldigde president Katsav even buiten beeld als vandaag een nieuwe voorzitter van de Hoge Raad wordt ingezworen onder leiding van de tijdelijke staatspresident.

Katsav wordt beschuldigd van seksuele contacten met enkele van zijn medewerksters (weblog President in het nauw, 21.08.06). Hij is inmiddels vijf keer verhoord door de politie en zeven vrouwen hebben tegen hem getuigd. Inmiddels wordt hij ook beschuldigd van afluisterpraktijken.

Bron: Channel Two TV News, Jerusalem, 14.09.06

woensdag 13 september 2006

(R)TL

"RTL stopt met radioactiviteiten", meldt de Volkskrant.
Kijken we voortaan naar de TL.

Goedendag

“Goedendag”, zei ik tegen de man. Het liep tegen half twaalf. “Goedemiddag”, antwoordde hij, “oh nee, het is nog goedemorgen”. “Nou, u mag mij best al wel een goede middag wensen, hoor", zei ik. "Nou nee, dat doe ik maar niet", zei hij.

Ik vroeg mij nu af wat hij met "goedemorgen" bedoelde. Als ik "goedendag" zeg, bedoel ik daarmee dat ik wens dat de ander een goede dag heeft. Dus dat hij geen ongeluk krijgt of zich dood verveelt. Ik geloof niet dat het uitspreken van die wens daar echt invloed op heeft. Maar het kan de onderlinge relaties wel wat opvrolijken: "ik heb niks kwaads in de zin, in het voorbijgaan wens ik je het beste, ik leef een beetje met je mee". Voor wat het waard is.

Ik kan dus best al voor de middag iemand een goede middag wensen.

Maar voor sommige anderen heeft deze groet kennelijk een heel andere betekenis. Een tijdmelding? "Hé, weet je wel hoe laat het is?" Een verslag? "Wat was de morgen tot nu toe goed, hè!" Een bezwering? "De ochtend is nog niet voorbij, je weet niet of je de middag haalt zonder mijn toverspreuk". Ik weet het niet.

Toen ik in Duitsland woonde, wenste ik mijn vriendin "Gesundheit" als ze moest niezen. In het begin deed ik dat niet, want ik was dat niet zo gewend, maar ik merkte al gauw dat het haar stoorde als ik haar in eenzaamheid liet niezen. En omdat ik vanuit het diepst van mijn ziel hoopte dat ze gezond bleef, wenste ik haar bij de navolgende niezen altijd welgemeend een goede gezondheid toe. Ik hoefde alleen maar uit te spreken wat ik voelde.

Toen moest ze hoesten. "Gesundheit!", zei ik. "Nein, ich musste nur husten", sprak ze mij op corrigerende toon toe. Wat nu? Kon ze het niezen niet zonder mij doorstaan, maar redde ze zich proestend probleemloos? Wat was mijn "Gesundheit" waard geweest? Een ware wens of slechts het voldoen aan een vage fatsoensregel?

Goedendag, ik meen het.

dinsdag 12 september 2006

Prinsjesdagsite

Op 12 september is de Prinsjesdagsite gestart. Tot Prinsjesdag verschijnt hierop elke dag een nieuw onderdeel. Er is een special te vinden over 100 jaar Miljoenennota. In 2006 is het honderd jaar geleden dat de minister van Financiën de eerste Miljoenennota aan de Tweede Kamer aanbood. Op Prinsjesdag 19 september om 15.15 uur is de website compleet. Dan zijn ook de Miljoenennota en bijbehorende stukken te downloaden via www.rijksbegroting.nl. Ook de regeringswebsite www.regering.nl heeft op Prinsjesdag een special over de plannen voor 2007.

Bron: Nieuwsbrief Regering.nl - 12.09.2006

www.prinsjesdag.minfin.nl
www.rijksbegroting.nl
www.regering.nl

maandag 11 september 2006

Datum

"Wat voor dag is het vandaag?"

"Vijf jaar na 11 september."

zondag 10 september 2006

Spam

Elke dag vind ik bij het downloaden van mijn mail een stuk of tien spamberichten in mijn in-box. Ik gooi ze met een snelle klik op de zwarte lijst en in de spambak. Die spambox op mijn PC leeg ik elke week. Als ik per ongeluk een serieus bericht in de spam gegooid heb, kan ik het na een paar dagen altijd nog terugvinden.

Maar ik was helemaal vergeten dat ik online op de server waar deze website staat ook nog een spamfilter heb zitten. Het mooie van een spamfilter is dat je de spam niet meer ziet. Maar dan moet je de spambox wel goed bijhouden en handmatig of automatisch legen. Dat was ik even vergeten.

Vanmiddag was ineens de disk helemaal vol. Er kon niks meer bij. Ik vreesde dat ik met spoed moest upgraden. Eerst maar eens kijken wat er af kan. In de spambox op de server stonden 13.217 spamberichten te wachten op vernietiging. Ik krijg niet 10 maar zo'n 100 spammails per dag. Ze staan stijf van de erectiepillen en snel stijgende aandelen. Ik werd er opgewonden van: door de spammap te legen, kwam er meer dan 200 MB ruimte vrij.

Aanvulling 2006-09-11 12:00 uur:
Gisteren was ik iets te optimistisch of zo je wilt bescheiden. Binnen 20 uur zitten er al weer meer dan 200 berichten in de geleegde spambox. Ik ontvang dus geen 10 spam-emails per dag, maar 10 per uur.

Afslag Beesd

Bij afslag Beesd liep vanochtend een hond de autosnelweg A2 op. Drie auto's botsten en er ontstond een lange file. "Er stond toch echt afslag Beest", zal de hond hebben gedacht. Maar we kunnen het 'm niet meer vragen. De hond is dood.

vrijdag 8 september 2006

Mijd MobilePlaza

Vorig jaar november kocht ik na lang wikken en wegen een nieuwe Pocket PC. Mobiele telefoon, agenda en Windows PC in één. Het kost een duit, maar dan heb je ook wat. Dacht ik. Ik kocht 'm bij MobilePlaze.nl, van WINC in Amsterdam. Na korte tijd begaf het apparaat het, dat wil zeggen het synchroniseren met de PC lukte niet meer. Sinds de Kerst kan ik het apparaat niet meer gebruiken. Ik stuurde het ter reparatie naar de leverancier, maar die kwam er niet uit en stuurde het apparaat ongerepareerd terug. Sindsdien heb ik zelf van alles geprobeerd, allerlei software verwijderd en opnieuw geïnstalleerd en alle mogelijke variaties uitgetest. Ik heb er vele, vele, vele uren ingestoken. Tussentijds contact opgenomen met MobilePlaza en hen gedetailleerd op de hoogte gesteld van al mijn pogingen. Maar het bedrijf is heel moeilijk bereikbaar, op emails en brieven wordt niet gereageerd of pas weken later na lang aandringen. Met de telefoon kwam ik er helemaal niet door en na meer dan een half uur blijven hangen heb ik het maar opgegeven.

In mei ben ik met WINC gaan corresponderen om te komen tot een definitieve oplossing: lever een goed apparaat of geef me mijn geld terug. Ik vroeg schriftelijk naar de retourprocedure. Geen enkele reactie. In juni probeerde ik het opnieuw. Stilte. De derde keer kwam er zowaar een korte reactie: "Onze technische kennis is niet in staat u [!] probleem op te lossen". Ik moest zelf maar contact opnemen met een bedrijf in Engeland. Dat gaf alleen een paar tips die ik al lang had uitgeprobeerd.

In juli vond ik het genoeg. Ik retourneerde het apparaat en vorderde het volledige aankoopbedrag terug. Nu leek de kwestie snel te kunnen worden afgerond, want al na een paar dagen kreeg ik de toezegging dat men dit conform mijn verzoek zou afhandelen. Ik kon nu dus snel mijn geld terug verwachten. Maar daarna volgde weer een lange stilte. Na een paar weken begon ik het WINC aan te manen om nu toch snel te betalen, zodat ik verder kon. Een kort antwoord volgde: een andere afdeling is er mee bezig. Weer stilte. Weer aanmanen.

Deze week kwam ineens het doodgemoedereerde bericht dat men helemaal niet van plan is mijn geld terug te geven. Het apparaat ligt volgens hen inmiddels bij een ander bedrijf te wachten op nieuwe onderdelen. Daar kunnen zij verder ook niets aan doen. Ik denk dan: Waarom het apparaat niet in januari al gerepareerd? Waarom mij geen toestemming gevraagd of tenminste meegedeeld dat men het nog een keer wilde proberen wat eerder niet gelukt was? Waarom geen reactie op mijn vragen over de retourprocedure? Waarom geen tegenvoorstel? Waarom geld-retour toezeggen en hier na herhaalde aanmaningen ineens weer op terugkomen?

Deze kwestie sleept nu al acht maanden en al die tijd kan ik mijn duurbetaalde telefoon en agenda niet gebruiken. Vandaar mijn goede raad. Doe nooit zaken met MobilePlaza.nl of WINC. Hun garantie is helemaal niets waard. Het kan je duur komen te staan.

dinsdag 5 september 2006

Achtertuinpolitiek

Lijsttrekker Alexander Pechtold presenteerde vandaag het verkiezingsprogramma van D66 vanuit zijn achtertuin in Wageningen. Daar is op zich natuurlijk niks mis mee en het spaart de zaalhuur uit. Maar toch gaat er een verkeerd signaal van uit. En wel om twee redenen, nee drie. Het vereenzelvigt het partijprogramma te veel met de privépersoon van de lijsttrekker en het vervaagt de grens tussen de functie van de politicus en de privépersoon. Een politicus moet niet de hele vaderlandse pers uitnodigen in zijn privéleven, de tuin waar z'n kinderen net nog een krijttekening op de keien hebben gemaakt. Dit draagt er aan bij, dat de pers zich niet meer zal laten weerhouden door de privégrens en omgekeerd dat de persoon belangrijker wordt dan de functie en taak die de politicus heeft: het volk vertegenwoordigen en het land besturen.
In dit geval is er nog een derde reden. Misschien is het toch wel een treffend signaal dat D66 afgeeft. Als het zo doorgaat (6, 4, 2, 1, 0 zetels), regeert Pechtold straks niet verder dan zijn achtertuin.

Intrekking ingetrokken

"De LNV-intrekkingsregeling 2004 wordt met ingang van 1 oktober 2006 ingetrokken", meldt de Staatscourant. "Met de LNV-intrekkingsregeling 2004 werd een groot aantal ministeriële regelingen en ministeriële besluiten ingetrokken. Voor de duidelijkheid was daarin een artikel met overgangsbepalingen opgenomen. Nu ook door tijdsverloop aan deze overgangsbepalingen geen betekenis meer toekomt, kan de regeling worden ingetrokken."

Opgemerkt door Johan Lont in het Stylo Forum.

maandag 4 september 2006

Stylo.EU

De website van Stylo is nu ook bereikbaar via stylo.eu. Het verwerven van deze nieuwe domeinnaam vroeg veel geduld en oplettendheid. Al enkele jaren geleden, ruim voordat EURID, de officiële instantie voor Europese domeinregistratie officieel van start ging, registreerde ik stylo.eu bij Alphamega, een alerte tussenpersoon. Binnen één minuut nadat de registratie voor handelsnamen op 7 februari 2006 om 11.00 uur werd geopend, werd de naam in de centrale database van EURID in Brussel gedeponeerd. Daarna moesten de schriftelijke bewijsstukken voor de rechten op de naam worden ingediend, die vervolgens werden beoordeeld door KPMG in Brussel. Hier ging zo'n half jaar overheen. In juli werd de naam geaccepteerd en op 4 september, na het verlopen van de bezwaartermijn, geactiveerd.

Het eerste doel van de nieuwe domeinnaam is het beschermen van de handelsnaam. Immers, er zijn meer bedrijven in Europa met dezelfde naam. We zitten elkaar niet in de weg, maar dit zou in de toekomst kunnen veranderen. Ik zou mij te zijner tijd in het buitenland kunnen vestigen (tien jaar geleden had ik mijn kantoor in Bonn) of via het internet ‘internationaal gaan’. Maar ook kan een naamgenoot naar Nederland komen. Tegen die tijd is het te laat om de domeinnaam te claimen. In de procedure werd een Engelse schoenenfabriek, een Poolse kunstenares en een Italiaanse computerfirma afgeschud, doordat zij hun bewijsstukken niet inleverden, geen eerste recht op de naam hadden of gewoon te laat waren met hun aanvraag.

De huidige site wordt veel bezocht door internationale gasten. Die komen met name af op de weblinks, het internationale nieuws en het forum. Maar ze vinden er vooral Nederlandstalige inhoud. Het nieuwe Europese webadres verwijst voorlopig alleen maar direct door naar stylo.nl. Er verandert dus niet veel. Aan plannen voor een apart, meertalig EU-portaal wordt gewerkt.