donderdag 28 februari 2013

Digital natives


Er worden steeds nieuwe apparaten uitgevonden. Sommige oude apparaten verdwijnen. "Weet jij wat een floppy disk is? Of een pick-up met lp’s?" In dit filmpje bekijken kinderen oude media en raden ze wat het zou kunnen zijn. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar worden geconfronteerd met mediadragers uit de jaren '70, '80 en '90. Dit levert verrassende reacties op. Een ding is zeker: technologieën gaan snel, maar zelfs voor Digital Natives lijkt het eeuwen geleden.

Bron: Kennisnet

woensdag 27 februari 2013

Hoogheemraad Reerink treedt af

Door: Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 27.02.13

In een ingelaste vergadering van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft Jan Reerink zijn aftreden als lid van het dagelijks bestuur aangekondigd. Hij blijft wel lid van de PvdA-fractie van het algemeen bestuur. De PvdA zal geen nieuwe kandidaat voor het dagelijks bestuur voordragen.

In januari overleefde Reerink nog een motie van wantrouwen na een kritisch rapport. Hij zou mede verantwoordelijk zijn voor enkele onverwachtse budgetoverschrijdingen. Ook had hij zich in een interview neerbuigend neergelaten over de sfeer in het algemeen bestuur, waarvoor hij zijn excuses aanbood. Een meerderheid van het algemeen bestuur bleef achter hem staan. Maar een minderheid van zes fracties vroeg daarna de provinciebesturen van Utrecht en Zuid-Holland om als toezichthouders in te grijpen. Deze situatie is voor Reerink aanleiding om alsnog op te stappen. Reerink: “Om goed als bestuursleden te kunnen functioneren, heb je elkaars vertrouwen nodig. Tot mijn spijt heb ik dat vertrouwen niet meer. Dat staat een effectief functioneren in de weg”. De SGP-fractie, samen met de VVD indiener van de motie van wantrouwen, spreekt van “een moedige maar noodzakelijke stap”, die de weg vrijmaakt om te bouwen aan vertrouwen.

Inmiddels heeft de provincie Utrecht, mede namens Zuid-Holland, gereageerd op het verzoek om in te grijpen bij het waterschap. Volgens de provincies is er alleen reden tot ingrijpen als het waterschap zijn taken niet meer kan uitvoeren, bijvoorbeeld door financiële problemen. Maar het is niet aan de provincie zich te bemoeien met het democratische proces. Het waterschap moet de bestuurlijke crisis zelf oplossen. De provincie constateert dat het waterschap daar al mee is begonnen. De dijkgraaf, voorzitter van het dagelijks bestuur, voert met elk van de fracties gesprekken over de bestuurlijke problemen. Hij zal de provincie op de hoogte houden van de uitkomsten van die gesprekken. De secretaris-directeur is teruggetreden en zijn opvolger krijgt als taak veranderingen aan te brengen in de organisatie. Het dagelijks bestuur heeft de aanbevelingen uit het kritische rapport overgenomen en zal volgens een strak tijdpad uitvoering geven aan de noodzakelijke veranderingen.

Dijkgraaf Patrick Poelmann moet leiding geven aan het veranderingsproces. Hij werd door het algemeen bestuur unaniem voorgedragen voor een tweede termijn.

Woningbouw Rietplas

Door: Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 27.02.13

In de week van 25 februari starten de werkzaamheden voor de bouw van 18 woningen aan de Rietplas en Oosterlaakplas. De Raad van State heeft het hoger beroep dat was ingesteld tegen de omgevingsvergunning op 13 februari 2013 afgewezen. De in 2011 door de gemeente verleende omgevingsvergunning is daarmee onherroepelijk geworden. 

De werkzaamheden starten deze week met het bouwrijp maken van het gebied. Dat betekent dat de riolering wordt aangelegd en grondwerk wordt gedaan voor de bouwkavels. Daarna start Dura Vermeer met de bouw van de woningen. Het huidige fiets- en voetpad tussen de Riet- en Oosterlaakplas wordt tijdens de bouwwerkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een omleiding ingesteld rond de Oosterlaakplas (voetgangers direct om de plas, fietsers via Westrumspad, Schijfmos en Pronkmos).  

De bouwplannen betreffen 18 vrijstaande woningen aan het water op drie schiereilanden. De bezwaren van omwonenden, verenigd als Bezorgde Burgers Houten, richten zich vooral op de natuurwaarden van het gebied en op verkeersproblemen. In het gebied is een beschermde diersoort aangetroffen, de poelkikker. De gemeente heeft vorig jaar een compensatiegebied voor de poelkikker aangelegd . Het Rijk heeft dit nieuwe gebied geïnspecteerd en in orde gevonden. De rechtbank in Utrecht wees de bezwaren in april 2012 af en een poging tot bemiddeling mislukte in november vorig jaar. Namens de Bezorgde Burgers zette mevrouw Dymphie Verleun, als direct aanwonende, het beroep tot aan de Raad van State voort.

Mevrouw Verleun is zeer teleurgesteld in de rechtsgang. In een reactie namens de Bezorgde Burgers stelt  zij dat het merendeel van de bezwaren buiten beschouwing is gelaten, omdat volgens de rechter voor een individuele belangenafweging geen ruimte zou zijn. Volgens haar had de gemeente de vergunning op grond van de Flora- en Faunawet moeten weigeren, omdat de gemeente kon weten dat er beschermde dieren in het gebied leefden.  Zij wijst er op dat er in het compensatiegebied nog geen enkele poelkikker is aangetroffen en vreest dat de kikkers door de aanlegwerkzaamheden zijn verdwenen.  Mevrouw Verleun verwacht dat er zich in de toekomst verkeersproblemen zullen voordoen en hoopt dat de gemeente dan weer met de Bezorgde Burgers in overleg treedt. 

Voor- en vroegschoolse educatie


Door: Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 27.02.13

De Inspectie voor het Onderwijs heeft onderzoek verricht naar de kwaliteit van de voor-  en vroegschoolse educatie in Houten. De inspectie concludeert dat de kwaliteit in Houten in het algemeen goed is. Wel vindt de inspectie dat de gemeente meetbare doelstellingen moet opstellen, zodat de resultaten beter gevolgd kunnen worden.

De gemeente Houten ontvangt uit de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE)  € 108.000 voor het aanpakken van onderwijsachterstanden. Dit geld wordt ingezet voor de ‘voor- en vroegschoolse educatie ‘ (VVE) op de peuterschool.  Het gaat om jonge kinderen die een grote kans hebben om achterop te raken. Een ontwikkelingsachterstand kan worden vastgesteld op het consultatiebureau. In Houten komen deze kinderen niet in een aparte groep, maar gaan naar een gewone, gemengde peutergroep met een extra leidster, die hiervoor speciaal is opgeleid.  Voorschoolse educatie  wordt in Houten gegeven op de peuterscholen De Meerkoet, Klavertje Vier, De Muur en De Plantage en is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Vroegschoolse educatie is gericht op de kleuterklassen van de basisschool en valt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

De gemeente zal samen met de betrokken peuter- en basisscholen nog voor de zomervakantie een plan van aanpak opstellen voor het volgen van de leerontwikkeling van de doelgroepkinderen. De gemeente wil zo voorkomen dat deze kinderen achterblijven in hun ontwikkeling en wil hun kansen op een goede schoolloopbaan vergroten.

maandag 25 februari 2013

Criminaliteitscijfers

Door Ytzen Lont, in: Trefpunt 13.02.2013


In 2012 is het totaal aantal misdrijven in Houten met 1% licht gedaald ten opzichte van 2011. Het aantal woninginbraken en autokraken is echter toegenomen. De VVD vraagt burgemeester en wethouders hoe dat komt en wat zij daaraan denken te doen.
In de eerste acht maanden van 2012 nam het aantal woninginbraken af, maar de laatste vier maanden was er ineens een forse toename. Het aantal pogingen steeg in 2012 met 42%, het aantal geslaagde woninginbraken met 5%. Dit betekent dat het inbrekers vaak niet lukt om binnen te komen. Misschien worden ze gestoord of de huizen beschikken over goed hang- en sluitwerk, dat voldoet aan het politiekeurmerk Veilig Wonen. Het aantal woninginbraken in Houten ligt nog wel onder het regionaal gemiddelde. Het aantal autokraken is met 46% flink toegenomen. De meeste kraken vinden plaats in de donkere wintermaanden. De dieven zijn vaak uit op airbags en navigatieapparatuur.
Het aantal fietsdiefstallen is met 15% gedaald. Volgens de gemeente weten de fietsers de weg naar de gratis bewaakte overdekte fietsenstallingen bij de stations steeds beter te vinden. Het aantal vernielingen in de openbare ruimte is met 27% gedaald.   

(187 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Spuitzone


Door Ytzen Lont, in: Trefpunt 13.02.2013

D66, CDA, ITH en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld over de gezondheidsrisico’s van bestrijdingsmiddelen in de omgeving van boomgaarden. De aanleiding vormt een onlangs opnieuw geplante boomgaard aan de Tuurdijk in ’t Goy op minder dan 25 meter van bestaande woningen. Burgemeester en wethouders hebben aangegeven dat een ‘spuitvrije zone’ van 50 meter wenselijk is, maar bij bestaande situaties gelden nog oude regels. De vier partijen vragen burgemeester en wethouders een overzicht te geven van bestaande situaties die niet aan de gewenste afstand voldoen. Ook vragen zij of daar voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Ze willen dat de gemeente met de betrokken fruittelers gaat overleggen om snel tot een verantwoorde oplossing te komen. Alternatieven zijn het gebruik van veilige, biologische bestrijdingsmiddelen of maatregelen om het verwaaien van bestrijdingsmiddelen tegen te gaan, zoals een hoge haag. De partijen pleiten er voor om de overgangssituatie zo kort mogelijk te laten zijn en zo snel mogelijk overal een afstand van 50 meter te hanteren. Daar kan dan alleen nog van afgeweken worden als de veiligheid voor de omgeving op een andere manier gewaarborgd is. 

(180 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

woensdag 6 februari 2013

Onderwijshuisvestingsplan

Door Ytzen Lont, in: Trefpunt 06-02-2013

De Houtsense gemeenteraad heeft een huisvestingsplan vastgesteld voor het onderwijs tot 2022. De gemeente verwacht een afnemend aantallen leerlingen in het basisonderwijs in Houten Noord en toenemende leerlingenaantallen in Zuid en in het voortgezet onderwijs. Voor het onderhoud van de verouderde gebouwen is meer geld nodig. De raad ging schoorvoetend akkoord met het voorstel om elk jaar € 186.000 uit de algemene begroting in de onderhoudspot voor de scholen te stoppen.

Fractievoorzitter Gerard Zandbergen van de ITH uitte stevige kritiek op onderwijswethouder Nicole Teeuwen, omdat zij het onderhoud en de financiering niet op orde zou hebben. De stortingen in de onderhoudsreserve zijn de afgelopen jaren onvoldoende aangepast aan de gestegen kosten en groot onderhoud is uitgesteld. Zandbergen stelde voor om pas in het voorjaar over de onderhoudspot te beslissen, als weer gepraat moet worden over nieuwe bezuinigingen. De wethouder voerde aan dat zij het verwachte tekort al bij het vaststellen van de begroting voor dit jaar had gemeld. De reservepot is leeg en dat kan niet; er moet nú geld bijgestort, aldus de wethouder. Uiteindelijk liet ITH zich overtuigen dat uitstel geen optie was.

GroenLinks diende een motie in, waarin de partij pleitte om schoolgebouwen te ‘vergroenen’ met groene daken, zonnecellen en betere isolatie. Hiermee kan energie bespaard worden. Wethouder Teeuwen vond het een sympathiek idee maar raadde de motie toch af, omdat deze ook weer tot hogere kosten zou kunnen leiden. Ze stelde voor het idee in te brengen in de commissie ‘Omdenken’, die nadenkt over creatieve bezuinigingsplannen. GroenLinks besloot daarop de motie voor later te bewaren. De wethouder maakte ook een creatief idee van college de Heemlanden bekend. Deze school gaat de mediatheek bij wijze van proef uitplaatsen naar de onlangs vrijgekomen eerste verdieping van de openbare bibliotheek aan het Onderdoor. Hierdoor komen klaslokalen vrij, waardoor de school meer leerlingen kan opvangen, wat ook weer extra inkomsten oplevert.

Door het teruglopend aantal leerlingen op de basisscholen in Houten Noord gaan daar volgend schooljaar twee schoolgebouwen sluiten. In Noord-West gaan de Wegwijzer en de Vlaswiek fuseren. Het gebouw van de Wegwijzer wordt afgestoten. In Noord-Oost gaan de Mozaïekscholen De Haag en Het Gilde fuseren, waarbij de locatie De Haag vrijkomt.

Het VMBO Houtens verwacht te groeien tot circa 750 leerlingen en heeft vanaf 2014 recht op uitbreiding met ruim 900 vierkante meter. De school heeft ook twee extra gymzalen nodig. Deze behoefte kan worden opgevangen in het nieuwe sportcentrum van de handbalvereniging op de Kruisboog. Als dat niet lukt, dan behoort ook uitbreiding van sporthal Kruisboog tot de mogelijkheden.


Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.