dinsdag 18 december 2018

Belastingplan 2019

De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met ruim 60 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Het Belastingplan 2019 houdt in dat de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag gaan en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog. Het is de bedoeling van de regering dat werken hierdoor lonender wordt. Op 1 januari 2019 gaat het BTW-tarief van 6% omhoog naar 9%. 

Op de website van de rijksoverheid staat een overzicht van de wijzigingen voor burgers en bedrijven. Het volledige overzicht is daar ook te downloaden. 

maandag 17 december 2018

Molendag bij Raad van State

Elke maandag geeft de Raad van State als vooraankondiging een selectie van actuele uitspraken voor de komende woensdag. Uitspraken verschijnen elke woensdag rond kwart over tien op de website vna de Raad van State.

Woensdag 19 december doet de Raad uitspraak in maar liefst vier beroepszaken over windturbines. Voor molenhaters en liefhebbers is het dus zaak woensdag de website woensdag in de gaten te houden. Hier alvast een beknopte samenvatting van de zaken.

Windpark Zeewolde (Flevoland)
De zaak draait om 91 nieuwe windturbines. De eigenaren van bestaande windturbines zijn in beroep gegaan omdat er geen openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden, waardoor zij niet in aanmerking kwam om in te tekenen. [In Flevoland liggen de verhoudingen iets anders dan in Utrecht. Als ik bij mijn - inmiddels overleden - ouders in Zeewolde op bezoek ging, telde ik vanuit de luie stoel in de woonkamer 23 windmolens. Ik wist toen nog niet dat ze lelijk waren.]

Aanvulling: UITSPRAAK.
Het inpassingsplan van EZ blijft in stand, de bezwaren zijn ongegrond. De 91 nieuwe windmolens mogen er komen en de 221 moeten worden afgebroken. Windpark Zeewolde BV gaat het windpark bouwen, maar ook de andere eigenaren hadden hiervoor en aanmerking willen komen. De eis dat het project door één initiatiefnemer moet worden iutgevoerd staat niet in het inpassingsplan. Daarom verdeelt de overheid in dit geval geen 'schaarse publieke rechten' en gelden er geen speciale regels. De bestaande molens mogen worden afgebroken omdat ze er volgens het bestemmingsplan maar beperkte tijd mochten staan en omdat de ministers een groter belang mochten toekennen aan opwekken van energie en verbetering van het landschap (van 221 naar 92 molens). Ook de bezwaren van de woningbouwontwikkelaars van 15.000 woningen (Oosterwold) zijn afgewezen, omdat de locaties van deze woningbouwplannen nog niet concreet zijn ingevuld en de plannen onzeker zijn. 

Windpark Geefsweer (Groningen)
De zaak draait om 14 nieuwe windturbines. Het windpark grenst aan het bestaande windpark Delfzijl. Twee omwonenden zijn in beroep gegaan omdat ze vrezen voor aantasting van de natuur, het landschap en hun woon- en leefklimaat.

Aanvullng: UITSPRAAK

Windpark Delfzijl (Groningen)
De zaak draait om 16 nieuwe windturbines en uitbreiding van het bestaande windpark. Omwonenden en de Stichting Oldambt Windmolenvrij zijn in beroep gegaan omdat ze twijfelen aan de noodzaak van het windpark en vrezen voor geluidhinder, slagschaduw en aantasting van natuur en landschap.

Aanvulling: UITSPRAAK.

RTV Noord 19-12-18 Raad van State vernietigt plannen voor windpark bij Delfzijl
De Raad van State blokkeert de uitbreiding van windpark Delfzijl-Zuid met 16 turbines. De molens maken teveel lawaai en slagschaduw. De omliggende woningen mogen niet als bedrijfswoningen worden aangemerkt, omdat ze geen bedrijfsmatige link hebben met het windpark. Het zijn gewone woningen die volgens de wettelijke normen moeten worden beschermd. 

Windpark Spuisluis (Noord-Holland)
De zaak draait om 6 windturbines op de landtongen bij de sluizen van IJmuiden. Vier omwonenden zijn in beroep gegaan omdat ze vinden dat de molens te dicht bij hun woonschepen komen, ze vrezen slagschaduw, geluid- en stofhinder.

Aanvulling: UITSPRAAK.

De Raad van State deed woensdag 19 december uitspraak.

Zie ook Dossier Windmolens 
(focus op Krommerijnstreek en Nieuwegein)

Dit blog is 20-12-18 aangevuld met links naar de vier uitspraken en een korte samenvatting van de uitspraak over Windpark Zeewolde. Dit blog is 15-01-19 aangevuld met een link naar een bericht van RTV Noord 19-12-18.

donderdag 13 december 2018

Wijkrechtbank

Bron: Persbericht De Rechtspraak 12.12.18

De rechtbank Oost-Brabant werkt aan de oprichting van een wijkrechtbank in de regio Eindhoven. Daarover is de rechtbank in gesprek met de gemeente Eindhoven en het Openbaar Ministerie. In een community court (een wijkrechtbank) staat de mens achter de rechtszaak centraal. Het gaat niet alleen om het berechten van strafbare feiten, maar ook om het aanpakken van bijvoorbeeld schulden en familierechtelijke problemen.
Community courts zijn al met succes ingevoerd in de Verenigde Staten. Maar ook in Nederland heeft een dergelijke aanpak kans van slagen, meent projectleider Mounir El Maach van de rechtbank Oost-Brabant. ‘In ons huidige strafrechtssysteem ligt de nadruk op het afdoen van strafbare feiten. Maar strafrecht is niet het antwoord op alle problemen: je ziet namelijk bij veel mensen dat er naast strafrechtelijke problemen ook bijvoorbeeld sprake is van schulden, of van familierechtelijke problemen of van het ontbreken van een nuttige dagbesteding. Bij community courts gaat het om het aanpakken van die multiproblematiek.’

Minder recidive
In een community court wordt dus gekeken welke problemen er nog meer spelen bij iemand. ‘Zijn er schulden? Is er schoolverzuim? Zijn er huisvestingsproblemen? De ervaring is dat als je de problemen integraal aanpakt, er meer kans op herstel is. En minder kans op recidive. Dat is prettig voor de persoon zelf, voor de buurt en voor de hele maatschappij.’
Lokale ketenpartners werken samen met de mensen aan het oplossen van hun problemen, de rechter fungeert als regisseur. De formele rechtsgang is in die aanpak de stok achter de deur. ‘Want als de mensen er niet in slagen hun problemen aan te pakken, dan zetten we de rechtsprocedures bij de rechtbank voort’, aldus El Maach. Ook de wijk (community) wordt betrokken. ‘Buurtbewoners en lokale organisaties kunnen deelnemen in een wijkadviesraad waar gesproken wordt over het versterken van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk’.

Van start
‘We zitten nu nog in een verkennende fase, maar hopen over een paar maanden de definitieve plannen te kunnen presenteren. En dan is het een kwestie van gewoon doen. Kijken wat werkt en wat niet. We hopen in ieder geval met dit project een positieve bijdrage te leveren aan het leefklimaat in diverse wijken. En daarmee de rechtspraak maatschappelijk effectiever in te zetten.’

donderdag 6 december 2018

Feast of Falsehood Following the Field of Falsa

Het zijn spannende dagen voor Asia Bibi. Deze Pakistaanse vrouw werd in 2009 ter dood veroordeeld wegens het beledigen van de profeet Mohammed. Het doodvonnis werd in 2014 in hoger beroep in eerste instantie bevestigd, maar op 31 oktober 2018 sprak het Hooggerechtshof in Islamabad haar vrij. Het nieuws van de vrijspraak leidde tot massale, woedende demonstraties in Pakistan. Haar advocaat vluchtte naar Nederland. Ook Bibi zelf zou al onderweg naar Nederland zijn, of misschien naar een ander land dat haar asiel wil verlenen, maar even later werd dat weer tegengesproken. Volgens berichten van de Pakistaanse regering is ze vrijgelaten en in eigen land ondergedoken.

De uitspraak van het Hooggerechtshof telt 56 pagina’s (1). Op basis daarvan zet ik haar verhaal voor een goed begrip - om te beginnen voor mijzelf - nog eens op een rij. Het vonnis is een mix van Islamitisch recht en ‘westerse waarden’. De eerste bladzijden zijn gevuld met uitvoerige citaten uit de Koran. Het vonnis bevestigt dat het beledigen van de Profeet een zwaar misdrijf is, dat met de dood bestraft moet worden, maar noemt ook tolerantie een basisprincipe van de Islam, evenals vrijheid van denken, geweten en geloof. De Islam garandeert de vrijheid van godsdienst, benadrukken de rechters, en alleen de staat mag iemand vervolgen, op grond van de wet en met een eerlijk proces.

De rechters spreken Asia Bibi vrij van de zware beschuldiging omdat getuigen zichzelf en elkaar tegenspreken en in het kruisverhoor vaak afwijken van hun oorspronkelijke verklaring. Er is grote twijfel of hun verhaal klopt.

Net als bij het Amerikaanse Hooggerechtshof (dat negen rechters telt) mogen de drie Pakistaanse opperrechters een eigen standpunt innemen, een ‘concurring’ (instemmende) of ‘dissenting’ (afwijkende) ‘opinion’ (2). Rechter Nisar schrijft het vonnis (p1-34), dat de andere twee mede ondertekenen. Hij komt in een betoog van 50 punten tot vrijspraak. Maar rechter Khosa doet er daarna nog een schepje bovenop. Hij is het met de uitspraak eens maar schrijft aansluitend nog eens een compleet eigen betoog van 26 punten (p35-56), waarin hij een stevige tik uitdeelt aan de getuigen. Niet alleen is er grote twijfel of en zo ja hóe Asia Bibi zich beledigend heeft uitgelaten, maar de getuigen hebben haar christelijke godsdienst beledigd. De rechter schrijft: “Blasfemie is een ernstig vergrijp, maar het beledigen van de godsdienst van Asia Bibi en het vermengen van waarheid met leugen in de naam van de Profeet is óók blasfemisch.” Hij citeert Shakespeare’s King Lear: de aangeklaagde is “more sinned against than sinning”.

* Ruzie in het Falsa-veld *
Op zondag 14 juni 2009 werkt Asia Bibi op het veld van boer Muhammad Idrees in het dorpje Ittanwali. Ze is een jaar of veertig en woont al haar hele leven met haar familie in het dorp. Het is een christelijke familie en voor zover zij zich kan herinneren zijn er nog nooit conflicten geweest met de moslimbevolking. Asia is ongeschoold, er is geen kerk in het dorp en ze weet eigenlijk niet zoveel van godsdienst af. Ze is getrouwd en heeft twee dochters. Haar man is een arme arbeider. Zelf werkt ze tijdens de oogst als dagloner op het land. Die dag plukt ze Falsa, samen met zo’n dertig andere vrouwen. Falsa (Grewia asiatica) (3) is een bessensoort die veel in Zuid-Azië voorkomt. De eetbare vrucht is iets meer dan een centimeter groot en kleurt paars tot zwart als ze rijp is. Tijdens het plukken krijgen de vrouwen dorst. Asia Bibi biedt aan water voor hun te halen. Maar twee vrouwen willen geen water van een christen aannemen. Hierover ontstaat ruzie en er vallen stevige woorden. De twee heten ook Bibi: Mafia Bibi en Asma Bibi. Ze zijn zussen van elkaar maar niet van Asia. Mafia en Asma volgen koranlessen bij de vrouw van de imam en ze doen daar hun beklag. Dan gaat de imam zich er mee bemoeien.

* Beschuldigingen *
Imam Qari Salaam is degene die een aanklacht indient bij de politie. Hij doet dat pas na vijf dagen en dat is één van de redenen waarom het Hooggerechtshof en met name rechter Khosa twijfelt aan het verhaal. In het Indiase en Pakistaanse recht is het First Information Report (FIR) (4) erg belangrijk. Hoe meer uren en dagen verstrijken tussen de gebeurtenis en de melding, hoe ongeloofwaardiger het wordt. (5)  De getuigen hebben alle tijd gehad om een verhaal te fabriceren.

Voordat de imam naar de politie stapt, wordt in het dorp een openbare vergadering bijeengeroepen. De verhalen hierover lopen sterk uiteen. De getuigen spreken van 100, 200, 250, 1000 of wel 2000 aanwezigen. Dat is lastig in een huis van 5 marla ofwel 125 m2 groot. (6) De bijeenkomst zou in het huis van Asia’s buren zijn geweest of drie huizen verder of weer ergens anders. Asia kwam te voet of werd met de motor opgehaald. Zelfs over datum, uur en duur is men het niet eens. De vergadering zou maar een kwartier hebben geduurd of enkele uren. Eén getuige verklaart dat de bijeenkomst vrijdag 19 juni 2009 om twaalf uur begon en zeker tot half drie duurde, waarna imam Salaam direct naar het politie­bureau ging in een naburige stad om de aanklacht in te dienen. Rechter Khosa vindt die verklaring erg ongeloofwaardig, omdat Salaam en de andere aanwezige imams uit de wijde omgeving dan nooit op tijd terug konden zijn voor het vrijdaggebed dat ze zouden moeten leiden.

Tijdens deze bijeenkomst bekende Asia Bibi de misdaad. Ze zou hebben gezegd dat de Koran een menselijk boek is, dat de profeet Mohammed alleen maar met Khadija is getrouwd om haar rijkdom te roven, dat op zijn sterfbed insecten uit zijn mond en oren kropen. Tegenover de politie en de rechter zou ze later verklaren dat ze onder druk van de menigte heeft toegegeven, maar dat ze zo weinig van de Islam afweet, dat ze deze beledigingen niet eens had kunnen verzinnen. Ze had tijdens de ruzie op het veld misschien wel wat stevige woorden gebruikt, maar op de beschuldiging van blasfemie pleit ze ‘onschuldig’. Ze legt een eed af op de Bijbel, maar komt niet met getuigen om haar te verdedigen.

De drie getuigen tegen haar – imam Salaam en de zussen Mafia en Asma Bibi – spreken tegenover de politie en rechters met geen woord over de ruzie die vooraf is gegaan aan de vermeende beledigingen. De rechtbank roept boer Idrees op als onafhankelijke getuige. Hij is niet bij de ruzie geweest maar heeft er wel van gehoord. Van de andere vrouwen op het veld wordt niemand opgeroepen. Behalve de twee zussen is er dus niemand die de vermeende godslastering kan bevestigen.

* Godslastering bestrijden *
De Pakistaanse opperrechters bevestigen dat op het beledigen van de Profeet de doodstraf staat. In 1923 bracht Mahashe Rajpal een pamflet uit met beledigende opmerkingen tegen de Profeet. Dit bracht een beweging op gang om het boek te verbieden. In reactie daarop nam de Britse regering in 1927 een artikel 295-A in de strafwet op, dat het beledigen van stichters en leiders van godsdiensten verbiedt. Dit stemde niet iedereen tevreden, want niet lang daarna werd Rajpal vermoord. De dader, Ilm-ud-din, kreeg de doodstraf, maar wordt door veel moslims als een voorbeeldige volgeling van Mohammed gezien. (7) Na de onafhankelijkheid in 1947 werd artikel 295-C aan de Pakistan Penal Code (PPC) toegevoegd: iedereen die de heilige naam van profeet Mohammed beledigt, zal worden gestraft met de dood of levenslang. Op grond van dit artikel is ook Asia Bibi vervolgd. In 1991 sprak een sharia-rechtbank zich uit tegen de ‘uitweg’ die dit artikel bood, namelijk levenslang als alternatief voor de doodstraf. Dat zou in strijd zijn met fundamentele principes van de Islam. De Pakistaanse regering verzette zich niet tegen deze uitspraak en het is jurisprudentie geworden dat op het beledigen van de Profeet feitelijk de doodstraf staat.

Het Hooggerechtshof wijst op de inspanningen van de Pakistaanse regering om ook internationaal het beledigen van godsdienst te bestrijden. Op 26 maart 2009 nam de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UN HRC) op voorstel van Pakistan een resolutie aan die landen oproept wetten aan te nemen tegen het belasteren van religie. De Pakistaanse autoriteiten bewaken en blokkeren zo nodig de inhoud van Facebook, Google, Yahoo, YouTube, Amazon, MSN, Hotmail en Bing. Rechter Nisar somt dit lijstje op om te onderbouwen dat niemand ongestraft de Profeet kan beledigen.

* Eigenrichting *
Daarentegen benadrukt het vonnis dat niemand voor eigen rechter mag spelen. Het is niet aan een individu of de massa, er mag geen parallelle rechtspraak ontstaan, valse beschuldigingen zijn uit den boze, een aangeklaagde is onschuldig tot zijn misdaad rechtsgeldig is bewezen, iedereen heeft recht op een eerlijk proces, alleen de overheid mag vervolgen en veroordelen, binnen de grenzen van de wet en de grondwet.

Rechter Nisar noemt verschillende voorbeelden van eigenrichting om te laten weten hoe het níet moet. Sinds 1990 zijn in Pakistan 62 mensen vermoord na beschuldigingen van blasfemie. In 2017 werd de student Mashal Khan door een woedende menigte op de campus vermoord, omdat hij beledigende inhoud op internet zou hebben gezet. In 1996 werd Ayub Masih gearresteerd, nadat hij door zijn buurman was beschuldigd van blasfemie. Terwijl hij gevangen zat, werd de complete christelijke bevolking van 14 families uit het dorp verjaagd, hun huizen in brand gestoken. Ayub werd neergeschoten in de rechtbank, overleefde, werd in de gevangenis opnieuw aangevallen. In hoger beroep werd hij vrijgesproken, toen bleek dat de buurman de beschuldigingen had geuit om zijn grond te kunnen inpikken.

* Respect voor christelijk geloof *
Rechter Khosa bepleit meer respect voor het christelijk geloof. De beschuldigingen tegen Asia Bibi zijn volgens hem óf volledig verzonnen óf ze is pas uit haar slof geschoten nadat haar religieuze gevoelens werden gekwetst “alleen maar omdat ze in Jezus Christus geloofde”. Volgens de Koran is het geloof van een moslim niet compleet zolang hij niet gelooft in alle boodschappers van God, inclusief Jezus Christus en de Bijbel. Hij citeert Soera Al-An’am vers 108 uit de Koran: “En hoont niet hen die zij in plaats van Allah aanroepen, zodat zij Allah niet uit vijandigheid zonder kennis gaan honen” (vertaling uit Koran.nl). Ook noemt hij het verdrag van profeet Mohammed met de monniken van het klooster Sint Catharina aan de voet van de berg Sinaï in 628. Mohammed draagt zijn volgers op om de christenen te verdedigen, hun geen verplichtingen op te leggen, hen ook niet te verplichten om te vechten of te vertrekken, hun rechters en geestelijken te handhaven en hun kerken te respecteren. De christenen wordt niet gevraagd hun geloof te veranderen en het verdrag garandeert hun rechten op eigendom, werk, veiligheid en vrijheid van godsdienst. Volgens rechter Khosa betreft dit verdrag alle christenen, ook vandaag, en moeten alle moslims zich hier aan houden.

* Feast of falsehood *
Khosa geeft imam Salaam en de zusters Bibi een stevige tik op de vingers en leeft zich volledig uit in een zin vol ‘F-words’: “It appears that after an altercation [woordenwisseling] in the field of Falsa a feast of falsehood has followed”. De getuigen hebben in strijd gehandeld met Soera Al-Baqarah vers 42: “Meng de waarheid niet met leugen en verberg de waarheid niet terwijl je die wel kent” (mijn vertaling uit het Engels).

* Mix van waarden *
Voor ons westerlingen leest het vonnis als een merkwaardige mix van waarden, ook een mix van lyrische en juridische teksten. Ik heb het hier met zo weinig mogelijk eigen commentaar willen verwoorden.

----------

Bron:
Mst. Asia Bibi (appellant) versus The State etc. (respondent)

Uitleg in Wikipedia:
m.u.v. (5) ipleaders.in
(5) How to lodge a FIR? (India) (i-Pleaders, India)

(6) Marla (1 marla = 1 rod = 25,2929 m2) 

(7) Ilm-ud-din

Fotoverantwoording: 
De foto van Asia Bibi is in verschillende media geplaatst, ik heb geen informatie over de fotograaf, uitgever of copyright kunnen vinden. Als deze alsnog beschikbaar komt, dan zal ik dit navenant aanpassen. maandag 3 december 2018

Trump's jacht

Gaat dit verhaal over Bush, Khashoggi, Trump of mijn huisgenoot Foday? Ik ben nu al de draad kwijt.

* Bush *
Afgelopen week, op 30 november 2018, overleed oud-president George H.W. Bush. Over de doden niets dan goeds en veel media maken de onvermijdelijke vergelijking tussen de milde, wijze papa Bush van weleer met de nogal lompe, onberekenbare en eigenwijze president van nu. Wij kennen de oude Bush vooral als conservatieve Republikein die Saddam Hussein uit Koeweit knikkerde, maar de Amerikanen hebben lang getwijfeld of hij niet te aardig was om president te worden. De "tough enough question" komt al aan de orde in een televisie-interview in 1979, toen hij in de strijd om de Republikeinse nominatie streed tegen kandidaat Ronald Reagan, wiens vice-president hij werd alvorens hem in 1984 op te volgen als president.

Bush' antwoord is mooi: "I don't equate toughness with just attacking some individual. I equate toughness with character". Hij laat zich niet verleiden om ook maar iets lelijks te zeggen over de andere kandidaten. Terugkijkend is dit filmpje een verademing.

* Trump *
Donald Trump vindt die softe Bush maar niks. Dat zei hij in 1990 al in een interview in de Playboy. Ik wist niet eens dat Trump toen al bestond, ik had nog nooit van hem gehoord tot hij in 2015 begon door te breken als presidentskandidaat. Vreemdgenoeg heb ik de mij volkomen onbekende Trump in 2012 al wel eens geciteerd op mijn eigen website Stylotweet, waar ik voornamelijk tweets over twitter plaats.

Donald J. Trump: "I love Twitter.... it's like owning your own newspaper--- without the losses."


* Playboy *
Het Playboy-interview móet je lezen. Zoals iedereen weet, koop je de Playboy niet voor de plaatjes - daar is niks aan - maar om de doorwrochte artikelen. Dat klopt in dit geval. Dat Trump toen al bestond, had ik zelf nog wel kunnen uitrekenen, maar het is schokkend om te lezen dat alles wat hij nu beweert en uitvoert, hij ook toen al nét zo vond en deed. Hij was daar in eigen land toen al net zo beroemd en berucht om als nu.

Door het overlijden van Bush sr. stootte ik alsnog op dit interview. De journalist van Playboy vraagt hem: "Do you think George Bush is soft?" Trump: "I disagree with him when he talks of a kinder, gentler America. I think if this country gets any kinder or gentler, it's literally going to cease to exist." 

Hij vindt dat mensen uit de zakenwereld over het buitenlandbeleid zouden moeten onderhandelen met andere landen. "We'd have respect around the world".

* How to make a buck *
Zijn merkwaardige minderwaardigheidscomplex over die arme States waar de hele wereld om lacht, zat er toen al flink in. Het artikel vertelt kort over Trump's jonge jaren. Zijn vader hamerde op het belang van "knowing how to make a buck", vond hem te ruw en wild en stuurde hem naar de militaire academie. Door zijn vader kreeg hij, zo wordt gezegd, een knagend gevoel tekort te schieten, wat zou hebben geleid tot zijn tomeloze ambitie. Na links en rechts wat gehandeld te hebben in middenklasse woningen, komt op zijn 28ste zijn doorbraak. Als in Manhatten een spoorwegmaatschappij failliet gaat, grijpt hij zijn kans en neemt hij opties op het onroerend goed. Zijn "coup", zoals Playboy het noemt, bestaat eruit de banken te verleiden hem 80 miljoen dollar te lenen en bij politici een belastingaftrek van 120 miljoen los te peuteren. "Verleiding, overdrijving en brutaliteit definiëren daarna de Trump-stijl, die hij weet te smeden tot een scrupuleuze managementtechniek". 

* Trump Tower *
Op zijn 33ste, in 1979, koopt hij een perceel op Fifth Avenue in New York voor 20 miljoen dollar, regelt een belastingreductie van 140 miljoen en bouwt de 68 verdiepingen hoge Trump Tower. Ten tijde van het interview in 1990 bezit hij 3,7 miljard. Zijn hotels en casino's leveren hem wekelijks 50 miljoen op. Op geruchten dat hij het Waldorf-hotel wil overnemen, grapt hij: "Zonder Waldorf kan ik niet slapen". Op de volgende vraag geeft de Playboy-journalist zélf het antwoord. "And the Presidency? No, that takes an election, and it is clear that Trump is not that patient."

* The working guy loves me *
Toch klinkt u soms als een presidentskandidaat die zijn kiezers opzweept, merkt de journalist op. Bij welke partij zou u zich het meeste thuisvoelen als u kandidaat zou zijn? "Ik zou het beter doen als Democraat dan als Republikein", antwoordt Trump, "niet omdat ik progressief ben, want ik ben convervatief, maar de arbeider zou op mij stemmen. Hij houdt van me."

Wat zou president Trump als eerste doen als hij het Oval Office binnenstapt? Zijn antwoord klinkt in 1990 niet anders dan nu (behalve dat China intussen Japan is voorbijgestreefd):

"Many things. A toughness of attitude would prevail. I'd throw a tax on every Mercedes-Benz rolling into this country and on all Japanese products, and we'd have wonderful allies again." 

* We're being laughed at *
Hij is voor de doodstraf, maar waarschuwt tegen de gevaren van kernwapens. Hoe zou president Trump het aanpakken? Dan schetst Trump de president die we nu kennen: "He would believe very strongly in extreme military strength. He wouldn't trust anyone. He wouldn't trust the Russians; he wouldn't trust our allies; he'd have a huge military arsenal, perfect it, understand it. Part of the problem is that we're defending some of the wealthiest countries in the world for nothing... We're being laughed at around the world."

* Khashoggi *
Dan verschijnt er in het Playboy-interview een naam waar we tot voor kort nog nooit van gehoord hadden, maar die we sinds een maand of twee ineens allemaal kennen, hoewel nog wat lastig te spellen: Khashoggi. Niet de op 2 oktober 2018 in Turkije vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi, maar zijn oom Adnan Khashoggi (1935-2017). Jamal's grootvader en Adnan's vader was Mohammed Khashoggi, afkomstig uit Turkije. Hij trouwde met een Saoedische vrouw en werd de lijfarts van koning Abdulaziz al Saud. De zoon van de dokter werd een beruchte wapenhandelaar.

* Lockheed-affaire *
Adnan Khashoggi was vanaf de jaren '60 actief als wapenhandelaar en dan vooral als tussenpersoon bij transacties tussen Amerikaanse wapenproducenten en de Saoedische regering. Zijn klanten waren onder andere Lockheed en Northrop. Vooral met Lockheed onderhield hij nauwe banden. Lockheed betaalde hem tussen 1970 en 1975 meer dan 100 miljoen dollar commissie. In feite was Khashoggi Lockheed's marketingtak. Ook de voorzitter van het Wereldnatuurfonds genoot van de gulle giften van deze vliegtuigfabriek. Deze olifantenfan beunde bij als Prins der Nederlanden en was getrouwd met ons staatshoofd. Halverwege de jaren '70 werden stukje bij beetje de feiten onthuld in wat de Lockheed-affaire is gaan heten en in 1976 mocht prins Bernhard zijn militaire uniform voor altijd in de kast hangen. 

* Irangate *
Adnan Khashoggi was niet alleen de spil van de Lockheed-affaire, maar was ook nauw betrokken als bemiddelaar bij de Iran-Contra-affaire of Irangate. Amerika leverde in het geheim wapens aan Iran, onder meer om gijzelaars van Iran en van Hezbollah in Libanon vrij te krijgen. Met de opbrengsten werden - in strijd met besluiten van het Congres - stiekem de Contra's geholpen die in Nicaragua tegen de Sandinisten vochten. Vermoedelijk heeft president Reagan hier persoonlijk niet van af geweten, maar hij aanvaardde de verantwoordelijkheid toen de feiten in 1986 naar buiten kwamen. Enkele ambtenaren en minister van Defensie Casper Weinberger werden veroordeeld, maar kregen later gratie van president Bush - daar is hij weer.

* Marcos *
Adnan Khashoggi werd in 1988 in Zwitserland gearresteerd vanwege weer een andere affaire. Hij zou Ferdinand en Imelda Marcos hebben geholpen om honderden miljoenen uit de staatskas weg te sluizen, voordat Marcos werd afgezet als president van de Fillipijnen. Khashoggi werd uitgeleverd aan de VS, zat een tijdje vast, maar werd vervolgens vrijgesproken. Hij overleed in 2017 op 81-jarige leeftijd in Londen. Tot zijn arrrestatie stond hij bekend om zijn uitbundige levensstijl. Hij bezat talloze appartementen, villa's en een stal vol Arabische paarden. In 1987 stond hij op de cover van Time, maar niet lang daarna stortte zijn zakenimperium in elkaar.

* Khashoggi's Ship *
"En als ze nou niet betalen, dan verkoop je toch gewoon de boot", moet iemand tegen hem gezegd hebben. Zijn jacht de Nabila, gebouwd in 1980, was destijds een van de grootste jachten ter wereld. Het werd gebruikt in de Bond-film Never Say Never Again van 1983 en was de inspiratie voor het nummer "Khashoggi's Ship" van de rockband Queen. Hij verkocht zijn schip in 1988 aan de sultan van Brunei, die het direct doorverkocht aan Donald J. Trump.

Dan is het 1990 en zijn we terug bij het Playboy-interview, waarin Trump nogal neerbuigend doet over de geflipte zakenman. Trump kocht het met onyx en goud beklede jacht voor 29 miljoen, maar inmiddels zou het 100 miljoen waard zijn. Maar Trump vindt het scheepje toch wat krap en laat het ingrijpend verbouwen.

Trump Princess in het dok in Makkum
"The Trump Princess, or the Khashoggi "boat," as Trump now calls it, has gotten cramped, so a Dutch shipyard is confecting not a Princess but a full-fledged Queen costing more than $175,000,000", schrijft Playboy.

"Why in the world do you need a bigger yacht?", vraagt de interviewer. "I don't. But the Khashoggi boat is worth more only if I sell it".


"The houses, the planes and the boat are just investments. I paid twenty-nine million dollars for the Khashoggi yacht; two years later, I'll be selling it for more than one hundred million dollars and getting a bigger one." 


* Factuur uit Friesland *
Niet lang na het Playboy-interview zit Trump in een dip. Het gaat niet zo goed met zijn casino's. Op de werf in Makkum wordt intussen hard gewerkt aan de renovatie van de Khashoggi-boot en Trump kan op korte termijn de eerste factuur uit Friesland verwachten. De werf heeft het geld hard nodig. Maar ook Trump zit krap bij kas, dus het komt hem niet zo goed uit. Trump weet als geen ander dat je voor onroerend goed geen cash hoeft te hebben, het zijn assets, oftewel activa, waarvoor je met een beetje bluf en bravoure bij de bank kunt bedelen. In plaats van de factuur te betalen, besluit hij de hele werf te kopen en een paar maanden later weer door te verkopen aan een Amerikaan, die het doorverkoopt aan Damen Shipyards in Gorinchem. De werf in Friesland kan naar zijn centen fluiten. De verlaten Princess is nog jaren in Makkum achtergebleven en delen van het schip zouden tot op de dag van vandaag in bezit zijn van de werf, die nu onderdeel is van Feadship. 

Feadship in Makkum
Feadship is een samenwerkingsverband van de scheepswerven Royal Van Lent en Koninklijke De Vries Scheepsbouw. Deze First Export Association of Dutch Shipbuilders is in 1949 opgericht om Nederlandse superjachten te promoten in het buitenland. Het Nederlandse Feadship startte in 1977 ook een Amerikaanse tak, Feadship Americas Inc. De geschiedenis van scheepsbouwer Van Lent gaat terug tot 1849 en de eerste werf van De Vries werd geopend in 1906.
Feadship heeft onder andere scheepswerven en droogdokken in Makkum, De Kaag en Aalsmeer.

Feadship in Makkum
Op één van die werven in Noord-Holland werkt mijn huisgenoot Foday. Hij vertelde mij een paar jaar geleden het verhaal van Trump en Makkum, maar ik kon het niet zo goed plaatsen. Als je de draad kwijt bent, is het natuurlijk altijd handig om een elektrotechnisch ingenieur in huis te hebben. Foday is een echte bruggenbouwer: als elektrotechnicus werkt hij op de brug van de jachten in aanbouw om de electronica voor bijvoorbeeld besturing, navigatie, radar en radioverkeer aan te leggen.

Onlangs heb ik een kijkje genomen bij de enorme loods van Feadship in Makkum (foto), omdat daar de start en finish was van een sloeproeiwedstrijd waar een vriend van mij aan meedeed.

* Uitverkochte Trump-show*
En Trump? Playboy (what's in a name) weet koel en helder Trump's decadentie naar boven te halen.

Playboy: "Wat betekent dit allemaal nou écht voor u? Het jacht, de bronzen toren, de casino's."
Trump: "Het zijn requisieten voor de show."

Playboy: "En wat is de show?"
Trump: "De show is 'Trump' en hij is overal uitverkocht. Ik heb er lol aan gehad en ik zal er lol aan blijven beleven. Ik denk dat de meeste mensen er van genieten". 

--------------------------------------------------