donderdag 2 juli 2020

Schaamrood blogje

Als journalist zit ik bovenop het nieuws. Was dat maar waar. Al meer dan zeven jaar - eerst voor het Trefpunt en later voor Omroep Houten - volg ik het beleid van de gemeente Houten rond de voor deze regio zo belangrijke fruitteelt en de risico's voor omwonenden als het gaat om het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Zo'n zeven jaar geleden stelde de gemeente een 'spuitvrije zone' in rond boomgaarden, maar de gemeente werd daarbij verschillende keren door de Raad van State op de vingers getikt. Vijf jaar geleden sloot de gemeente een convenant met de fruittelers waarin afspraken werden gemaakt over zorgvuldig spuiten. Dat convenant zou na vijf jaar aflopen: dat is volgende maand. Begin deze week kwam de Gezondheidsraad met een advies over de gezondheidsrisico's, ik vroeg de gemeente om een reactie en daarbij meteen ook hoe het stond met het convenant. 

Bij mijn vragen liet ik weten niet op de hoogte te zijn van de stand van zaken rond het Convenant Gewasbescherming. Nou, dat blijkt, want vandaag ontdekte ik op de website van de gemeente dat het convenant al afgelopen januari voor vijf jaar is verlengd. Dat nieuws is mij volledig ontgaan! Ik lees nu dat het convenant is getekend tijdens de fruitteeltvakbeurs in de Expo in Houten. Die beurs heb ik zelf vanwege dit onderwerp voor Omroep Houten bezocht en ik ben er met een stapel informatie vandaan gekomen, maar ik heb kennelijk mijn vragen op het verkeerde moment aan de verkeerde mensen gesteld en ik heb terug gemeld dat er geen nieuws voor de uitzending was. Er zal toen ongetwijfeld een persbericht zijn uitgegaan maar dit is volledig langs mij heengegaan. Het convenant heb ik inmiddels gedownload, maar ik moet het nog nalezen op wijzigingen en actualiteit en ik wacht nog op de beantwoording van mijn vragen door de gemeente. 

Wordt dus vervolgd, maar dit schaamrood blogje moest ik alvast even kwijt. 

Gemeente en fruittelers verlengen inzet tegen hinder gewasbescherming


Mijn dossier over landbouwgif en omwonenden


woensdag 1 juli 2020

Immaterieel erfgoed

Het carnaval in noordoost Twente, de Chinees-Indische restaurantcultuur, het hindoefeest Holi, de Brabantse orgelcultuur, riviervisserij, skûtjesilen en traditionele bevloeiing van grasland worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze inventaris bevat nu meer dan 160 vormen van immaterieel erfgoed, waaronder ambachten, feesten en sociale gewoontes. De notering is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. Ze maken zelf een plan om het erfgoed toekomstbestendig te maken. 

Het Streek

Het Streek Lyceum, voorheen Christelijk Streeklyceum Ede (CSLE), bestaat in 2020 zestig jaar (1960-2020). In 1967 kwam ik op deze school. Is het weer tijd voor een reünie? Zolang het coronavirus nog rondwaart, zit dat er niet in. Rector Wilfred Nep laat weten: "Op korte termijn is er geen jubileumviering te verwachten. Ook onder normale omstandigheden hadden we dit waarschijnlijk doorgeschoven naar 2023 omdat we dan naar verwachting een nieuw gebouw in gebruik gaan nemen en afscheid nemen van het huidige gebouw. Dat lijkt ons bij uitstek een goed moment om een grote reünie te organiseren."


PS. Tien jaar geleden (*) vroeg ik ook of er een reünie te verwachten was, vanwege het vijftigjarig jubileum. Het antwoord kwam toen van Havo-teamleider Wilfred Nep en de reünie in 2011. De teamleider is nu rector. Naamgrappen mogen niet. Nee, niet doen. Stop. Maar als ik tiener was en in de redactie van schoolkrant de Streekbuis zat of zoals eerder nog als Stupey mijn eigenste klassekrant Stupey's News volschreef, wat lijkt het mij dan heerlijk om een rubriek met mededelingen van de directie bij te kunnen houden onder de titel Nep Nieuws.

* Styloblog 04/01/10, 17/01+01/02/11
Zie zoekwoord streeklyceum in dit blog

dinsdag 30 juni 2020

Windpark Goyerbrug mag worden gebouwd

Persbericht rechtspraak.nl

Utrecht, 30 juni 2020

Het windpark Goyerbrug in Houten mag worden gebouwd. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald. Omwonenden maakten bezwaar tegen de vergunning die voor de bouw verstrekt was door de gemeente Houten.

Overlast

De bouw van het windpark staat gepland in de gemeente Houten, ten zuiden van het Amsterdam Rijnkanaal. In het windpark moeten vier windmolens komen met een maximale ashoogte van 166 meter. De gemeente heeft op 21 oktober 2019 een vergunning verleend voor de bouw van het park. Omwonenden waren het hier niet mee eens en hebben bezwaar gemaakt tegen deze vergunning. Zij vrezen onder andere voor geluidsoverlast die de windmolens kunnen veroorzaken.

Duurzame energie

De rechtbank heeft gekeken waarom de gemeente Houten de vergunning heeft verstrekt en welke bezwaren de omwonenden hebben gemaakt. Tijdens deze zaak zijn veel onderzoeken over de precieze plaats, geluid, (slag)schaduw en externe veiligheid van de windmolens aan bod gekomen. Op al deze gebieden heeft de gemeente laten zien dat dat er geen bezwaar is tegen de bouw van het windpark, en zij de vergunning mocht verstrekken.

Onderbouwd

Het besluit van de gemeente is goed onderbouwd met onderzoeken van onafhankelijke (advies)bureaus, die voldoende borging geven voor de vergunning. Dat betekent overigens niet dat de windmolens geen geluid maken, maar de gemeente heeft in dit geval het maatschappelijke belang van duurzame energie zwaarder laten wegen dan het individuele belang van de omwonenden. De rechtbank vindt dat dit kan.

Rosse vleermuis

Naast de door de gemeente Houten verleende vergunning, heeft de provincie Utrecht voorschriften gemaakt voor het draaien van de windmolens. Die zijn nodig om de leefomgeving van de rosse vleermuis te beschermen. Ook moet de eigenaar van het windpark in de gaten houden hoeveel vleermuizen er overlijden. De eigenaar vindt deze voorwaarden te streng en niet goed uitgewerkt. De rechtbank volgt dit standpunt en geeft de provincie vier weken de tijd om hier een nieuwe beslissing over te nemen.

Uitspraken

Daaag tegen windpark Houten

Gigawiek, een actiegroep die zich verzet tegen windmolens in Houten, wijst op Twitter naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het regelgevend kader voor windturbines in Vlaanderen. Volgens Gigawiek gaat deze uitspraak ook grote gevolgen krijgen voor de windmolens in Houten. "Zeg maar daaag tegen Windpark Houten". De originele tweet (29-06-20 18:02u) is op Twitter niet meer te vinden, maar d'r is een afbeelding van: 


"Heel mooi, terwijl @gemHouten en @eneco elkaar bezig hielen, hebben wij internationaal samengewerkt om uitspraken van het Europees Hof af te dwingen. Met dank aan onze Belgische collega's. Zeer spannende uitspraken volgen. Zeg maar daaag tegen Windpark Houten @geengoyerwind "

In een vervolgtweet (30-06-20 08:39u) linkt Gigawiek naar een bericht van GD&A-advocaten in België. Daarin staat dat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 25 juni in een langverwacht arrest (C-24/19) heeft uitgesproken dat het Vlaamse regelgevend kader voor windturbines in strijd is met de Europese richtlijn 2001/42 (plan-MER-richtlijn). Het arrest is een antwoord op prejudiciële vragen die door de Belgische Raad voor Vergunningbetwistingen werden gesteld. Het Hof spreekt uit dat ook voor kaderrichtlijnen en ministeriële circulaires met milieugevolgen een milieueffectrapportage (plan-MER) moet worden uitgevoerd. De kaderrichtlijnen voor de vergunningverlening vallen dus onder de Europese plan-MER-richtlijn. De vraag of de richtlijnen aan de regels voldoen, ligt nu weer bij de Belgische rechter. De 'onwettige' richtlijnen en vergunningen kunnen alleen in bepaalde gevallen overeind blijven, bijvoorbeeld als nietigverklaring aanzienlijke gevolgen zou hebben voor de elektriciteitsvoorziening in de hele lidstaat. 

De onwettigheid van het regelgevend kader voor windturbines in Vlaanderen kan volgens de GD&A-advocaten verstrekkende gevolgen hebben. Het valt immers niet uit te sluiten dat de onwettigheid van de milieunormen tot gevolg heeft dat tal van afgeleverde vergunningen onwettig zouden blijken te zijn. Omwonenden die hinder ondervinden van windturbines zouden kunnen trachten om het arrest van het Hof aan te grijpen om de stillegging van bestaande windturbines te vorderen bij de burgerlijke rechter.

Bron: bericht van GD&A-advocaten (26-06-20)