woensdag 22 september 2021

Kort geding tegen windpark Houten: zet de molens stil

Dinsdagmorgen 21 september diende bij de rechtbank in Utrecht een kort geding van twee omwonenden tegen Windpark Houten BV van Eneco. De beide bewoners eisen dat de vier molens bij Houten of in elk geval de molen die het dichtst bij hun huis staat, onmiddellijk worden stopgezet, in afwachting van nieuwe milieuregels. Zij ervaren geluidsoverlast van de windturbines, vooral 's nachts. 

Bedrijven met een milieuvergunning moeten voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer, dat normen aangeeft voor allerlei milieu-effecten, waaronder ook geluid. Die normen zijn door het Rijk indertijd vastgesteld zonder dat daarvoor wat betreft windturbines een milieu-effectrapportage heeft plaatsgevonden, terwijl dat volgens de Europese regels - achteraf gezien - wel had gemoeten. Daarom heeft de Raad van State onlangs uitgesproken dat de milieuvergunningen niet langer gebaseerd mogen zijn op dat Activiteitenbesluit. De Raad van State zette meteen al een streep door de vergunning van het nieuw te bouwen tweede Houtense windpark Goyerbrug. De regering moet er eerst voor zorgen dat het Activiteitenbesluit aan de regels voldoet en de gemeenteraad kan er ook zelf voor kiezen om eigen milieunormen op te stellen. Die moeten dan uiteraard wel eerst het hele democratische proces doorlopen en er kan ook weer beroep tegen worden aangetekend. 

Op dit moment zijn er dus geen geldige milieuregels voor windmolens. De omwonenden die last hebben van de windturbines vragen daarom de rechter om de molens dan maar helemaal stop te zetten zolang er geen regels zijn. De advocaat van de bewoners spreekt van een "rechtsbeschermingsvacuüm". Bewoners ervaren ernstige hinder, er zijn geen normen en er is sprake van willekeur. Zij hebben dus een spoedbelang bij dit kort geding om te zorgen dat hier een einde aan komt. 

Het gaat in dit geding niet om een bezwaarprocedure tegen een overheidsbesluit maar een civiele procedure tussen burgers, zeg maar een 'burenruzie' die de rechter moet beslechten. Buurman Eneco maakt te veel lawaai, vinden de boze buren. Nou, zeg maar hoe zacht ik mijn muziek moet zetten, vraagt de gedaagde retorisch, maar ik ga m'n stereo niet verkopen. 

Het is niet aan mij om normen vast te stellen, vindt de eiser. "Dat gepraat over normen is hogere wiskunde voor mij. Ik ben niet tegen windenergie. Ik weet alleen wel wanneer ik wakker lig of dat mijn kind niet kan slapen. Dat gaat mij als vader door merg en been. Daar doe ik dit voor. Ik wil dat dit stopt."

Ook rechter Geartman weet niet goed wat ze er mee aan moet. Telkens vraagt ze aan beide partijen: "Aan welke norm vindt u dat ik moet toetsen?" Niemand die het weet. "Ik ben een civilist", zegt ze, "en geen bestuursrechter die overheidsprocedures toetst. Kunt u niet beter proberen er onderling uit te komen", vraagt ze herhaaldelijk. De juridische weg kan uiteindelijk jaren duren. Gezien de principiële vragen en de ingewikkelde juridische materie gaat ze voor de uitspraak van dit kort geding vier weken de tijd nemen. 

Beide partijen zeggen dat ze wel bereid zijn om te praten, maar dat alle gesprekken tot nu toe zijn mislukt. Volgens de advocaat van het windpark is er rechtstreeks contact met de bewoners, maar volgens de bewoners is er al drie jaar geen contact meer geweest en gaan bij Eneco steeds "alle luiken dicht". 

De rechter vraagt of Eneco wil voldoen aan de suggestie van eisers om de turbine in elk geval 's nachts uit te zetten. Eneco's advocaat schat in dat de 'business case' van het windpark dan helemaal van tafel is, ofwel de molens kosten daarmee meer dan ze opbrengen. De aanwezige expert van Eneco knikt bevestigend. 

Volgens de advocaat van Eneco is de vergunning voor het windpark in 2009 verleend vóórdat het omstreden Activiteitenbesluit er was en is deze vergunning gebaseerd op eigen onderzoek en normen van de gemeente. De gemeente heeft daarbij strengere eisen gesteld dan het latere Activiteitenbesluit en deze vastgelegd in zogeheten 'maatwerkvoorschriften'. Hierdoor staat windpark Houten veel vaker stil dan windpark Nieuwegein aan de overkant van de snelweg. Deze voorschriften zijn uniek en de strengste van heel Nederland. Daar houdt het windpark zich aan, aldus de advocaat. 

Maar volgens de advocaat van de eisers zijn indertijd bij de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit alle milieuvergunningen met terugwerkende kracht onder dit besluit komen te vallen. Er is geen sprake van een overgangsrecht met uitzonderingen voor bestaande situaties. Nu het Activiteitenbesluit niet meer van toepassing is, is de basis onder de vergunning weggeslagen. "Er is dan ook maar één conclusie denkbaar: de turbines dienen onmiddellijk buiten bedrijf te worden gesteld."

Partijen lijken van stuivertje te verwisselen over de geldende normen. Eneco heeft onlangs de rechter gevraagd om de strengere maatwerkvoorschriften te laten vervallen, terwijl het bedrijf nu aanvoert dat de normen voldoen omdat het windpark zich keurig aan de maatwerkvoorschriften houdt. In die rechtszaak kreeg Eneco gelijk en bepaalde de rechter dat de maatwerkvoorschriften in strijd zijn met het Activiteitenbesluit en daarom ingetrokken moeten worden, tenzij de gemeente Houten er alsnog in slaagt deze te onderbouwen. De maatwerkvoorschriften kunnen dus elk moment worden ingetrokken. Maar volgens de advocaat van de eisers maakt de gemeente Houten totaal geen aanstalten om een nieuwe uitspraak te doen om de strijdigheid van de maatwerkvoorschriften en het Activiteitenbesluit ongedaan te maken. De gemeente gaat voorlopig geen besluit nemen, zegt de advocaat, omdat zij niet weet wat zij moet doen. 

Aan de andere kant hebben de bewoners onlangs met een formeel 'handhavingsverzoek' aan de gemeente gevraagd ervoor te zorgen dat het windpark zich aan de regels houdt, maar daarbij meteeen aangegeven dat zij verwachten dat zij 'niet-ontvankelijk' zullen worden verklaard, omdat er geen regels meer zijn waaraan de gemeente kan handhaven. Dan willen zij dat de gemeente de vergunning intrekt of opschort. De gemeente lijkt geen haast te maken met het zelf vaststellen van nieuwe regels. 

Intussen staat de meest omstreden molen al een paar weken stil, eigenlijk precies zoals de bewoners willen. Maar dit blijkt te komen door een kapotte sensor die de molen moet stilzetten als deze bij een bepaalde stand van de zon te veel slagschaduw veroorzaakt. Die sensor moet worden gepareerd, laat Eneco weten. Die sensor lijkt nog het meest sensitief voor wat de bewoners wensen. 

---

Zaakinformatie
Zaak 424900 KKG Z 21-458 Eisers M. Bakker en P. van Buuren (advocaat J. van de Riet) tegen gedaagde Windpark Houten BV (J. Berenschot), 21-09-21 09:00-10:30 uur rechtbank Midden-Nederland (civiele zaak). Eisers ondervinden (geluids)overlast van windturbines aan de Veerwagenweg en Heemstedeweg; dichtstbijzijnde turbine staat op 550 meter van woningen eisers. Europese rechter heeft onlangs relevante regelgeving waarin milieunormen werden getoetst in strijd bevonden met het Unierecht; Raad van State heeft windurbinevoorschriften uit Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling buiten toepassing verklaard; grondslag voor bouwvergunning met vrijstelling is volgens eisers komen te vervallen; eisers hebben inmiddels gemeente vezocht bouwvergunning in te trekken. Gedaagde heeft niet voldaan aan sommatie van eiser om turbines stop te zetten. Eis: gedaagde verbieden om windpark, althans dichtsttbijzijnde windturbine bij A27/woningen eisers, in bedrijf te hebben of te exploiteren, althans gedaagde gebieden windpark/dichtstbijzijnde winturbine buiten bedrijf te stellen/laten totdat de wetgever het activiteitenbesluit en -regeling deugdelijk hebben gerepareerd of gemeente Houten een alternatieve deugdelijke milieuregeling heeft getroffen voor de maximale geluidsproductie van de turbines. 

Bronnen: 
Pleitnota eisers
Pleitnota gedaagde
Dagvaarding: PM
Verslagaantekeningen YL: PM
Activiteitenbesluit milieubeheer

Windmolendossier (vooral Goyerbrug() -> go.stylo.nl/wind

Omroep Houten
Deze zaak volg ik onder meer voor het politieke radioprogramma Daar Hou Ik U Aan van Omroep Houten. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. Let op, dit seizoen dus een uur vroeger van voorheen.
In december 2018 maakte ik dit filmpje: 'alles draait om windmolens". Nog steeds acuteel. 

Niets te zien? Volg dan deze link naar de video. 

Omroep Houten - Daar Hou Ik U Aan
Elke zaterdag van 10 tot 11 uur
HoutenFM: 107.3 FM


donderdag 16 september 2021

Weekoverzicht politiek Houten

[laatste aanpassing 17/9/21 23:50u]

Nieuws en media

Zaterdag 18 september 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatoren: John van Amerongen en Jon Nellestijn, gasten zijn raadsleden Eef Stiekema (VVD) en Bartjan Meijer (HoutenAnders). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. 
Beluister hier de podcast met de uitzending van 11/9/21 met wethouder Hilde de Groot (GroenLinks). 

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p4-5

Corona
De gemeenteraad hoort graag van inwoners, jong en oud, ondernemers en organisaties hoe zij de coronacrisis hebben beleefd. Donderdagavond 23/9/21 van 19:30 tot 21:30 uur bent u van harte welkom om uw verhaal met de raadsleden en elkaar te delen. Meld u uiterlijk 22/9 aan bij de griffie@houten.nl .
Informatie over gemeentelijke maatregelen en ondersteuning, zie houten.nl/corona

Ontvangstruimte begraafplaats
't Groentje p9: Wouter van den Berg (SGP) wil het ontbreken van een ontvangstruimte op begraafplaats Oud Wulven nogmaals ter sprake brengen in de raad (in 't Groentje staat 4/10, dit moet zijn 5/10). 
In 2018 is al eens een motie ingediend over dit onderwerp, maar die werd aangehouden. 

't Groentje p24: Provinciepagina met een wandeling (9/10) langs de op de UNESCO-erfgoedlijst geplaatste de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in gesprek met de provincie over mobiliteit (2/11), nationale klimaatweek (28/10), werk aan de weg en de vergaderdata van Provincie Staten en commissies. 

Ik vraag mij af...

Gemeenten worstelen met huisvesting statushouders
zie NOS 13/9/21. Hoe is dat in Houten?

(Geen) fusie tussen ITH en Houten Anders? 
Paul van Ruitenbeek filosofeert in zijn column 4/9/21 voor Omroep Houten over de voor- en nadelen van een fusie tussen ITH en Houten Anders, die misschien voor de hand zou liggen, maar er kennelijk toch niet aan zit te komen. Hoe denkt het ITH-raadslid daar over?  
Reactie van HoutenAnders op de column. 

Kort geding tegen Windpark Houten
Op 21/9/21 om 9 uur dient bij de rechtbank Midden-Nederland een kort geding tegen Windpark Houten BV (Eneco-dochter). Eisers zijn twee omwonenden, beiden wonend aan de Rijnpolder in Houten. 

Eis is het per direct stopzetten van het windpark of althans van de molen die het dichtst bij de woning van de eisers staat of tenminste totdat de wetgever het door de Raad van State als basis voor de vergunningverlening buiten werking gestelde Activiteitenbesluit deugdelijk heeft gerepareerd of de gemeente Houten deugdelijke nieuwe geluidsnormen heeft gesteld.  

De bewoners gaan dus kijken of de uitspraak van de Raad van State voor nieuwe situaties (waarmee de realisatie van Windpark Goyerbrug is geblokkeerd) ook geldt voor bestaande situaties. 

NK Tegelwippen
In de Volkskrant 16/9/21 een artikel over het NK Tegelwippen (vergroening van tuinen). Van 30 maart t/m 30 september speelt heel Nederland het NK Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels te vervangen door groen in zijn eigen (gevel)tuin. Meld je gewipte tegels via de site en ze worden bij je gemeente opgeteld. Heeft jouw gemeente zich niet aangemeld? Niet getreurd, wippen kan altijd. Dan wip je mee voor de nationale Tegelteller. Zie https://nk-tegelwippen.nl/ Doet Houten ook mee? 

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. Besluitenlijst 31/8/21: parkeerbeleid; Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; nieuwbouw kindcentrum De Velduil en sporthal Eggeveld; Omgevingsvergunning schuur Waijensedijk 6; waarderingen HR21; coronasteun: TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten); Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen; voortgang Covid-19 (corona) (*) ; samenwerking gemeente met waterschap: Water in de Leefomgeving; zorgfraude: aanwijzen toezichthouder Wmo en Jeugdwet. 

(*) Voortgang Covid-19: "Gezien de verminderde impact van het corona-virus, op het maatschappelijk, economisch leven en het effect daarvan op alle inwoners van Houten, ondernemers, zzp’ers, (sport)verenigingen, maatschappelijke en culturele organisaties het lokaal pakket aan sociaal-economische hulpmaatregelen niet te verlengen na 1 juli 2021. 

Raadsinformatiebrief met bijlagen Evaluaties referendum

Raadsagenda
Rondetafelgesprekken (RTG's) op 14 (zie overzicht vorige week) en 21 september 2021 om 20:00 u online via Microsoft Teams. Raadsvergadering 5 oktober 2021. 

Agenda en stukken RTG 21/9/21: RTG 1 en RTG 2. O.a.: trafo Stedin Schonauwenseweg; nieuwbouw kindcentrum De Velduil en sporthal Eggeveld; Regionale Energie Strategie. 

Raadsvergadering
Na de zomer heeft de gemeenteraad nog niet vergaderd. 

Eerdere schriftelijke vragen over rol van de bibliotheek (29/6 CDA), energiestrategie en klimaat (19/7 GL), andere locatie windmolens (SGP 30/7), doelgroepenhuisvesting (SGP 20/8), opvang vluchtelingen Afghanistan (D66 30/8) zijn nog niet beantwoord. donderdag 9 september 2021

Weekoverzicht politiek Houten

Nieuws en media

Zaterdag 11 september 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatoren: Arthur Vierboom en Stephan van der Steen, gast: wethouder Hilde de Groot (GroenLinks). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. 

De uitzendingen zijn ook via podcast te beluisteren,  hier de uitzending van 4/9/21: presentator Paul van Ruitenbeek praat op de Activiteitenmarkt in Houten onder anderen met de raadsleden Cora Gerritsen (CDA) en Jaap Staman (D66). 

Kort geding over windpark Houten?
Volgens 'Gigawieker' (voorheen Twitter-account van de Stichting Gigawiek, "as of 8/1/21 personal account of an affected person") vindt op 21 september een kort geding plaats tegen Eneco over Windpark Houten. Nog geen bevestiging of informatie gevonden. 

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p4-5

Publiekspeiling klimaatplan
De gemeente houdt een publiekspeiling voor het op te stellen plan over klimaatverandering. De peiling bestaat uit twaalf vragen en kan tot 29 september online worden ingevuld. 

Koopstromenonderzoek
Deze maand start een groot consumentenonderzoek, het Koopstromenonderzoek 2021, waar ook de gemeente Houten aan meedoet. Het onderzoek moet in beeld brengen waar inwoners winkelen en hoe tevreden ze zijn over de winkelgebieden. Veel huishoudens en de leden van het burgerpanel krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, de vragenlijst is online voor iedereen te vinden. 

Coronamaatregelen
Informatie over gemeentelijke maatregelen en ondersteuning vanwege corona

Het college van B&W vergadert elke dinsdag. De besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. 
Eerste vergadering na de vakantie 24/8/21: kosten jeugdhulp; borgstelling SV Houten verlichting; kwijtschelding huur sportverenigingen; evaluaties referendum; aanschaf bedrijfswagens buitendienst; aanbesteding openbare verlichting; trafostation Steding Schonauwenseweg; notitie 'Openbaar of geheim?'; Provincialeweg 57-58 (agrarisch naar woonbestemming); budgetten 'groene daken' en 'afkoppelen regenwater' samenvoegen; uitwerkingsplan Kruisboog; bestemmingsplan Houtens Hart. 

Raadsinformatiebrief met bijlagen Evaluaties referendum

Raadsagenda
Op 14 en 21 september 2021 om 20:00 uur RTG's = rondetafelgesprekken (commissievergaderingen) online via Microsoft Teams. Raadsvergadering 5 oktober 2021. 

Agenda RTG 14/9: Visie Oude Dorp 2030; aanbesteden openbare verlichting; regionale aangelegenheden. Zie agenda en stukken.  

Voorlopige agenda RTG 21/9: transformatiestation Stedin Schonauwenseweg; nieuwbouw kindcentrum De Velduil en sporthal Eggeveld; Regionale Energie Strategie. 

Raadsvergadering
Na de zomer heeft de gemeenteraad nog niet vergaderd. 

Eerdere schriftelijke vragen over rol van de bibliotheek (29/6 CDA), energiestrategie en klimaat (19/7 GL), andere locatie windmolens (SGP 30/7), doelgroepenhuisvesting (SGP 20/8), opvang vluchtelingen Afghanistan (D66 30/8) zijn nog niet beantwoord. woensdag 8 september 2021

Protection of Power

This picture very much intrigues me. It seems to be all about the protection of power. An empty field of sand. Car tracks. An SUV, probably armoured. Security officers standing in circles around the Man in Power. Watching out. For whom? No ordinary people anywhere in sight.


The man in the middle is Guinese president Alpha Condé. The man protecting him with an umbrella is lieutenant-colonel Mamady Doumbouya. Who ousted the president on this sunny Sunday morning, September the 4th. Et tu, Brute.
Zie ook: http://blog.stylo.nl/2021/09/conakry-coup.htmlDie

While helping an English speaking friend to learn German, I noticed this rule:

"With feminine nouns, you use eine or die."

It's the hard way to learn a language. I mean, I know Germans are strict on rules, but would you want to die for it?