vrijdag 15 februari 2019

Volle kracht vooruit

Eneco heeft de gemeente Houten vrijdag 15 februari verzocht de maatwerkvoorschriften voor windpark Houten in te trekken. Dat meldt Eneco in een persbericht. De molens staan op een bedrijventerrein langs het Amsterdam-Rijnkanaal, niet ver van A27. De maatwerkvoorschriften zijn bij de start van het windpark opgesteld om omwonenden extra bescherming te bieden, maar zorgen in de praktijk al jaren voor veel klachten, minder duurzame energie en veel discussie over de interpretatie en handhaving, aldus Eneco. (1)

Eneco zegt verder in het persbericht:

"Het windpark in Houten draait al jaren volgens de strengste spelregels van Nederland. Die spelregels zijn in 2012 opgesteld om omwonenden maximaal te beschermen tegen zaken als geluidsoverlast. Maar ze hebben wat Eneco betreft een averechts effect. Terwijl de windmolens door die de regels veel vaker stilstaan dan andere windmolens komen er veel meer klachten binnen dan bij welk ander Eneco-windpark ook. Die bijzondere spelregels in combinatie met de steeds creatievere klachten maken het voor de gemeente ondoenlijk om te kunnen handhaven en kost zowel Eneco als de gemeente onevenredig veel tijd. Die onduidelijkheid over interpretatie en handhaafbaarheid is er niet bij de reguliere wet- en regelgeving rond windmolens."

"Eneco heeft de afgelopen drie jaar veel geïnvesteerd in het vinden van oplossingen voor de geluidsoverlast die een aantal direct omwonenden ’s nachts ervaart. Die oplossingen zorgen helaas niet voor minder klachten. We hebben in die periode ook geen aantoonbare afwijkingen gevonden ten opzichte van onze andere windmolenparken. Met het verzoek om de maatwerkvoorschriften in te trekken laten we nu de bredere belangen een grotere rol spelen: het is voor alle betrokkenen van belang dat er meer duidelijkheid komt over de spelregels en hoe deze handhaafbaar en uitlegbaar zijn. Daarnaast is ons eigen belang – meer groene stroomproductie – ook een publiek belang: Nederland moet vanuit de klimaatdoelstellingen de komende jaren immers fors meer groene energie opwekken. Dat belang heeft de gemeente Houten, gezien haar ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, zelf ook." 

Tot zover het persbericht.

Volgens de maatwerkvoorschriften, die de gemeente Houten met Eneco is overeengekomen en vervolgens in 2012 verplichtend heeft opgelegd, staan allerlei maatregelen die Eneco moet nemen om overlast en risico's van de molens te verminderen. (2) De windturbines moeten zijn voorzien van anti-reflecterende coating, een ijsdetectiesysteem dat er voor zorgt dat de molens stoppen en de rotorbladen in een veilige stand worden gezet als er kans is op vallend ijs en een regelmechanisme dat automatisch de draaisnelheid van de rotorbladen regelt aan de hand van de gemeten windsnelheid. De rotorbladen moeten automatisch worden stilgezet als er door de ondergaande zon slagschaduw op de woningen in de omgeving kan vallen.

De maatwerkvoorschriften gaan verder dan de algemeen geldende wettelijke regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. (4) Bij nieuwe windmolens mag een gemeente niet méér eisen dan in het Activiteitenbesluit staat, maar dit windpark valt nog onder het oude regime. Nu wil de exploitant dat deze extra maatwerkvoorschriften worden ingetrokken en alleen nog de gebruikelijke wettelijke voorschriften gelden. In december pleitte een groep voorstanders van windenergie, 'Redelijk Houten', een obligatiehouder en U-Wind ook al voor het schrappen van de maatwerkvoorschriften. (3) Nu er een officieel verzoek is binnengekomen, is de gemeente aan zet. 

Dit ligt politiek gevoelig, want in Houten is er al jarenlang veel discussie over het windpark en er zijn veel pogingen gedaan om het eens te worden met omwonenden. Bemiddeling liep uiteindelijk op niets uit. De lokale Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) is door het gevecht tegen windmolens ontstaan en groot geworden. Het valt veel mensen op dat de drie Houtense windmolens vaak stilstaan, terwijl de tegenover gelegen vijf Nieuwegeins molens vrolijk draaien. Het verzoek van Eneco komt op een gevoelig moment, kort nadat Blue Bear Energy bij de gemeente Houten een vergunning heeft aangevraagd voor het plaatsen van vier hoge windmolens bij de Goyerbrug, niet ver van de grens van de gemeente Wijk bij Duurstede. Hier is vanuit de buurgemeente en door omwonenden veel weerstand tegen. 

Bronnen: 

1) Persbericht Eneco 15-02-19 
(de cursieve tekst is letterlijk uit het persbericht overgenomen). 


3) Houtens Nieuws 't Groentje 12-12-18
'Redelijk Houten' heeft, samen met een obligatiehouder en U-wind, bij de gemeente een verzoek ingediend om de maatwerkvoorschriften voor windpark Houten buiten werking te stellen. Aanleiding daarvoor is dat de windmolens met name overdag vaak onnodig stilstaan. Bovendien is er geen goede wettelijke basis voor de maatwerkvoorschriften.

4) Zie ook dossier Windmolens (beleidsdocumenten en media): go.stylo.nl/wind
In dat dossier is onder het kopje Rijksoverheid ook meer informatie te vinden over de wettelijke regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit (met links naar de officiële documenten). 

Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten, besteedt zaterdagmorgen 16 februari ook aandacht aan dit nieuws. 
Elke zaterdag van 11 tot 12 uur
Houtens politiek nieuws
Daar Hou Ik U Aan
 via internet Omroep Houten
of 103.7 FM

woensdag 13 februari 2019

Westervoort - Arnhem 1-0

Woensdag 13 februari deed de Raad van State met een week vertraging een tussenuitspraak over een windmolenpark in de gemeente Arnhem. Deze zaak heeft veel parallellen met de plannen voor Windpark Goyerbrug in de gemeente Houten, waarvoor onlangs een vergunning is aangevraagd. Een buurgemeente (Westervoort bij Arnhem en Wijk bij Duurstede bij Houten) wil het plan zo nodig met juridische middelen tegengehouden. Het windpark Koningspleij bij Arnhem stuitte op bezwaren van de buurgemeente, omwonenden en een vogelwerkgroep. Bezwaren rond vogelsterfte, aantasting van het landschap en onvoldoende maatschappelijk draagvlak werden afgewezen. Maar Arnhem kreeg een tik op de vingers voor het idee om twee nabijgelegen woningen tot beheerderswoningen te bestempelen. De woningen hebben in de praktijk geen relatie met het windpark en windmolens hebben geen beheerderswoning nodig. De Raad van State draagt de gemeente op om binnen 16 weken met een beter plan te komen.


Dossier Windmolens: zie go.stylo.nl/wind

Dit is een aanvulling op het dossier Windmolens onder het kopje Raad van State. 

Op 13 februari 2019 deed de Raad van State uitspraak over windpark Koningspleij bij Arnhem: bezwaren van o.a. een vogelwerkgroep tegen de door de Provincie Gelderland verleende natuurvergunning (Wnb) werden afgewezen.

Op dezelfde dag deed de Raad van State een (tussen)uitspraak over bezwaren van een vogelwerkgroep, een omwonende, een wijkraad en de aangrenzende gemeente Westervoort tegen de raad en het college van de gemeente Arnhem over hetzelfde windpark Koningspleij. 

Bezwaren over o.a. gebrek aan draagvlak (32) en aantasting van het landschap (37) worden afgewezen, maar de Raad van State schorst het besluit van de gemeente ("onzorgvuldig voorbereid", "geen deugdelijke motivering") omdat twee woningen die zijn aangemerkt als bedrijfswoning (waarvoor de strenge normen niet gelden) geen relatie hebben met het windpark (zie o.a. punt 38 en 63). De gemeente moet binnen 16 weken met een beter plan komen.

Uit punt 32: Het ontbreken van draagvlak betekent niet dat de raad het plan niet had mogen vaststellen. Er is geen wettelijke regel die bepaalt dat een ruimtelijk plan een ontwikkeling alleen mogelijk mag maken als daarvoor voldoende draagvlak in de omgeving bestaat. (zie ook uitspraak 21-02-18).

Uit punt 37: Windturbines leiden op zichzelf niet tot een ernstige aantasting van het landschap. De gemeenteraad kan in redelijkheid een groter gewicht toekennen aan het belang van de windturbines als een duurzame bron van energieopwekking dan aan het belang bij het behoud van een ongestoord horizonbeeld.

maandag 11 februari 2019

Withdrawal Agreement

The EU-UK Withdrawal Agreement explained (PDF 60p English slides)

De Europese Commissie heeft een presentatie gepubliceerd waarin de door de Britse onderhandelaars en de EU27 overeengekomen Withdrawal Agreement voor de Brexit wordt uitgelegd. Het Britse Lagerhuis heeft de overeenkomst niet goedgekeurd, maar premier Theresa May opnieuw naar Brussel gestuurd. Daardoor is het onzeker of de overeenkomst uiteindelijk zal worden ondertekend. De Engelstalige presentatie van 60 pagina's geeft wel een goed overzicht van de uitgangspunten en stand van zaken van de Brexit-onderhandelingen.

The EU-UK Withdrawal Agreement explained (PDF 60p English slides)

Published on the TF50 website on 8 February 2019

Op de website TF50 waar de overeenkomst zou zijn gepubliceerd heb ik deze overigens niet kunnen vinden.

European Commission, Task Force for the Preparation and Conduct of the Negotiations with the United Kingdom under Article 50 TEU.


Taskforce voor de voorbereiding en het verloop van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 50 VEU

zondag 10 februari 2019

Vreemde taal

De voorzitter van de integratieadviescommissie in Noordrijn-Westfalen, Tayfun Keltek, heeft in een interview voorgesteld om het Engels op de basisschool maar te vervangen door andere talen, zoals Turks, Pools of Russisch. "Wat voor zin heeft het om kinderen van zeven Engels bij te brengen, als ze die taal alleen van de televisie kennen". Hij stelt voor om pas later met het Engels te beginnen. Kinderen van migranten zouden zich meer op het Duits moeten kunnen concentreren, zegt Keltek. De minister van onderwijs van Noordrijn-Westfalen, Yvonne Gebauer (FDP), heeft het idee meteen afgewezen: "Engels is en blijft de centrale vreemde taal, die een wereldwijde communicatie mogelijk maakt". 

Het idee om Engels op de basisschool af te schaffen en er pas op de middelbare school mee te beginnen, vindt her en der wel bijval, omdat de lessen niet goed zouden worden gegeven. De basisschool duurt in Noordrijn-Westfalen vier jaar, de kinderen zijn 6 tot 11 jaar oud. De kinderen krijgen wel Engels te horen, maar leren niet structureel woordjes en kunnen na een paar jaar soms nog maar net zo weinig Engels als aan het begin van de basissschool, zegt journaliste Anette Dowideit in Die Welt.

Bronnen: 
Welt 08.02.19: NRW-Integrationsrat will Englisch-Unterricht durch Türkisch ersetzen
Welt 10.02.19: Türkisch statt Englisch an Grundschulen? Ein Gegenvorschlag

vrijdag 8 februari 2019

Kandidaten bekend

In een openbare zitting op vrijdag 8 februari 2019 om 16:00 uur heeft de centrale kiescommissie in Utrecht de kandidatenlijsten vastgesteld voor de provinciale-statenverkiezingen op 20 maart.

Het proces-verbaal toont een heel rijtje verzuimen van kandidaten die hun legitimatie niet hadden ingeleverd of hun handtekening niet hadden gezet, maar alle verzuimen zijn hersteld en er is geen enkele lijst of kandidaat afgewezen. Er doen in Utrecht veertien partijen mee.

De lijsten heb ik heel snel even doorgenomen om te kijken of er opvallende namen tussen zitten en omwille van mijn thuisgemeente heb ik gekeken welke kandidaten uit Houten komen. Voor zover ik nu kan overzien heeft alleen de ChristenUnie (lijst 8) een verkiesbare Houtense kandidaat: de huidige fractievoorzitter Arne Schaddelee is weer lijsttrekker.

Als ik wat meer tijd heb, wil ik kijken naar andere opvallende namen, ook van vertrekkende statenleden. Rond de provinciale en waterschapsverkiezingen wil ik ook weer een dossierpagina opbouwen, maar die pagina is nu nog leeg.

Hier volgen mijn eerste 'bevindingen'.

Lijst 1 VVD lijsttrekker André van Schie uit Utrecht.
Geen kandidaten uit Houten.

Lijst 2 D66 Marc de Droog uit Utrecht.
Uit Houten nr 19 Annet Slijkhuis, 25 Jarno Groenveld en 38 Vince Slagmolen.

Lijst 3 CDA lijsttrekker Derk Boswijk uit Kockengen.
Uit Houten nr 16 Joost Uijtewaal en 44 Marian Aanen.

Lijst 4 PvdA lijsttrekker Rob van Mullekom uit Amersfoort.
Uit Houten nr 21 Anneke Dubbink (fractievoorzitter PvdA Houten).

Lijst 5 PVV lijsttrekker René Dercksen uit Bosch en Duin.
Geen kandidaten uit Houten.

Lijst 6 SP lijsttrekker Andrea Poppe (dochter van?) uit IJsselstein.
Geen kandidaten uit Houten.

Lijst 7 GL lijsttrekker Huib van Essen uit Utrecht.
Uit Houten nr 20 Tijm Corporaal (fractievoorzitter GL Houten)
en nr 21 Anouk Siegenbeek van Heukelom.

Lijst 8 CU lijsttrekker Arne Schaddelee uit Houten.
Verder uit Houten nr 9 Matthijs Langeraar.
Verder opvallend voor mij is nr 25 Bas Lont, wethouder in Oudewater.

Lijst 9 PvdD lijsttrekker Hiltje Keller uit Driebergen-Rijssenburg.
Opvallend is dat de Partij van de Dieren de meest stedelijke partij is.
Van de 16 kandidaten komen er 11 uit de stad Utrecht.
Geen kandidaten uit Houten.

Lijst 10 SGP lijsttrekker Bertrick van den Dikkenberg uit Elst (Ut.).
Uit Houten nr 23 Gijs van Leeuwen, vroeger fractievoorzitter SGP Houten.
Vervolgens vertrok hij naar de Provinciale Staten en nu is hij wethouder in Zaltbommel.
Opvallend is dat de SGP de minst stedelijke partij is. Niemand uit de stad Utrecht.
De oostkant van de provincie, in en nabij de 'biblebelt' is oververtegenwoordigd.

Lijst 11 50+ lijsttrekker Mieke Hoek uit Vreeland.
Geen kandidaten uit Houten.

Lijst 12 Denk lijsttrekker Hanane Bittich uit Utrecht.
Geen kandidaten uit Houten.

Lijst 13 U26 Gemeenten lijsttrekker Roy Erwin Luca uit Zeist.
Uit Houten nr 13 Hermanus Roelofsen.
Deze partij is een samenwerkingsverband van lokale partijen.
Ik weet nog niet welke partijen meedoen en of ze zich als één partij gaan presenteren of nadrukkelijk vanuit de eigen plaatselijke partijen campagne gaan voeren. Dat laatste lijkt mij aannemelijk.

Lijst 14 FvD lijsttrekker W.J.A. Weijers uit Zeist.
Deze partij doet niet aan voornamen, daarvoor zijn ze te voornaam.
Opvallende namen zijn nr 13 P.B. Cliteur en 14 A. Nanninga.
Beide uit Amsterdam. Geen kandidaten uit Houten.