vrijdag 30 september 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 39

 

Laatste wijziging: 30/09/22 17:00

Omroep Houten

Zaterdag 1 oktober is er geen live uitzending van Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. De uitzending van 24-09-22 wordt herhaald. Presentatie: John van Amerongen en Ruben Driessen met als gasten Pascal Ooms van de SGP en Pieter Stam van de ChristenUnie. De volgende live uitzending is zaterdag 8 oktober, met gasten van VVD en HoutenAnders. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur. De uitzending is ook te volgen via de website en podcast.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6: werkzaamheden Provincialeweg Schalkwijk, gratis OV voor 66-plussers met een krappe beurs, bewoners woningen zonder kliko [maar ondergronds container!] hoeven PMD-afval niet meer te scheiden, agenda raad 4/10/22. 

Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

Op de gemeentepagina in 't Groentje Houtens Nieuws staat elke week: "U leest het gemeentenieuws digitaal via www.houten.nl/gemeentenieuws door door u aan te melden voor de nieuwsbrief www.houten.nl/nieuwsbrief". Het internetadres "www.houten.nl/gemeentenieuws" werkt echter niet en het digitale gemeentenieuws nergens de vinden (nieuwsbrief werkt wel). Ik heb de gemeente gevraagd (de link naar) het digitale gemeentenieuws te herstellen of deze verwijzing uit het gedrukte gemeentenieuws te verwijderen. 

Gemeenteblad 28-09-22 Windpark Goyerbrug via Officiële Bekendmakingen en Ruimtelijke Plannen, zie ook: houten.nl/windparkgoyerbrugbekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug en daarbij behorende kaart plangebied Windpark Goyerbrug, ter inzage van 29/9/22 tot 9/11/22. 

College presenteert collegeprogramma 2022-2026Houtens Nieuws 't Groentje

[p3] Gemeenteraad stemt in - Windpark Goyerbrug
[p7] [web] interview Wethouder Van den Berg
[p7] Raadspraat Burgemeester: Herfst in Houten
Andere media

AD 24-09-22: Plan voor opvang 250 asielzoekers, statushouders en spoedzoekers blijkt lastige puzzel: 'Nog even geduld'  --- zie onder Raadsagenda > Raadsinformatiebrief > Essenkade

AD 27-09-22: Houten wil de provincie verleiden met bijna 3000 woningen in een groene 'energiepositieve wijk' - Het provinciebestuur is er geen voorstander van, maar de gemeente Houten denkt de komende jaren zeker 2750 woningen in Houten-Oost te kunnen bouwen. 

AD 30-09-22: Krijgt Houten een eigen museum? 'We willen onze geschiedenis laten zien, horen en voelen' - Wouter van den Berg heeft als raadslid herhaaldelijk een lans voor gebroken. Nu mag hij als wethouder zelf de concrete aanzet gaan geven. 

Collegeprogramma over Houtens Museum

Facebook 26-09-22: Meet up Monday met Marjan Boonzaaijer (D66)

Reactie van de griffier van Houten over Verklaring Omtrent het Gedrag

Binnenlands Bestuur 12-09-22Gemeenten mogen geen VOG van raadsleden eisen
Dit bericht uit BB plaatste ik eerder in weekoverzicht van 14-09-22. Op 29-09-22 ontving ik per e-mail de gevraagde reactie van de Griffie van de gemeente Houten. "De griffier en de burgemeester hebben een paar maanden voor het vaststellen van de kandidatenlijsten gesproken met de bestuurders van de politieke partijen die dachten deel te gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben met hen gesproken over integriteit en waar je allemaal op moet letten bij het vaststellen van de lijst. Het vragen van een VOG is een keuze. Deze keuze ligt bij de besturen van de politieke partijen. De griffie vraagt hier niet naar. Indien een kandidaat op de ingediende kandidatenlijst benoembaar is op basis van de gemeentewet, dan kan de kandidaat zijn zetel aanvaarden."

Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd.  Laatst gepubliceerde besluitenlijst (stand 30/9 gelijk aan 21/9) is van 30/8, zie weekoverzicht week 37.Raadsagenda


22/9/22 besluitvorming windpark Goyerbrug, zie go.stylo.nl/w22-38#raadsagenda

27/9/22 RTG: zonneveld De Heul. 

4/10/22 gemeenteraad: o.a. zonneveld De Heul, verduurzaming Fort Honswijk, bestemmingsplan Overeind 22 Schalkwijk. 

Laatste raadsinformatiebrieven (21-09-22): bestuurlijke afspraken opvangcrisis en stand van zaken Essenkade (+ overzicht moties) en 

Opvangcrisis: De instroom van nieuwe asielzoekers van gezinsherenigers is iets oger dan afgelopen jaren, maar is geen verklaring voor het huidige tekort aan opvang, die geleid heeft tot schrijende situaties. VNG en Veiligheidsberaad hebben afspraken gemaakt met het kabinet: gemeenten gaan 20.000 statushouders hiusvesten door wegwerken achterstand uit 2021 en voldoen aan taakstelling tweede helft van 2022, vooruitwerken op de taakstelling van 2023 [kort samengevat: we spreken af "meer" te doen door ons te gaan houden aan bestaande afspraken - YL]
- Opvang in Hotel Van der Valk: zonder overleg met de gemeente zijn van 10 tot 14 augustus 135 asielzoekers geplaatst in hotel Van der Valk in Houten, waaronder 60 alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die inmiddels al weer elders zijn ondergebracht.  
- Houtense kerken en moskee hebben een oproep gedaan aan de gemeente om meer vluchtelingen op te vangen en aanboden te helpen. Een projectleider is in gesprek met hen over concretisering van dit aanbod. 

Essenkade: Op 10 mei 2022 heeft de raad Essenkade 2 (v/h Utrechts Nieuwsblad) aangewezen als locatie voor tijdelijke huisvesting van kansrijke asielzoekers, spoedzoekers, De Krachtfabriek, Voedselbank en Het Doorgeefluik. Zenzo Maatschappelijk Vastgoed Houten is beoogd hoofdhuurder n hoofdexploitant. De business case is nog niet sluitend. Vooral de tijdelijke woningen voor spoedzoekers en statushouders vormen een lastige financiële puzzel, vanwege de relatief korte exploitatieperiode van 15 jaar, waarin deze woningen nog niet zijn afgeschreven. Er wordt een klankbordgroep van 10-12 personen uit de omgeving (woningen en bedrijven), via loting samengesteld uit de 49 aanmeldingen. Planning: (1) voor eind van het jaar of eerder, als dekking en schetsontwerp rond zijn, raadsvoorstel met randvoorwaarden; (2) eerste kwartaal 2023 start planologische procedure; (3) derde kwartaal 2023 plaatsing van de units. Raadsvragen

Openstaande vragen van ITH over opvang asielzoekers in hotel Van der Valk; PvdA over herstel kunstwerken in de openbare ruimte en raadbreed over aanpak energiearmoede. 
Recent beantwoorde vragen: zie vorige week (geen nieuwe antwoorden). 

Zie: raadsvragenEn verder

Provincie Utrecht 29-09-22: Afspraken over snelle, goedkopere en duurzame woningbouw
De provincies Utrecht en Flevoland en de regio Amsterdam hebben in een convenant afspraken gemaakt in overleg met o.a. bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Vanuit gemeenten en marktpartijen bleek grote behoefte aan afspraken over duurzame woningbouw, bv. circulair en natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. De opstellers van het convenant willen dat de afspraken gaan gelden als landelijke norm voor woningbouw. Het convenant dient ook als platform om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk en kennis te delen. 

Het convenant is inmiddels ondertekend door 87 partijen, waaronder de gemeente Houten. De Houtense raad stemde 22/9/22 in het het ambitieniveau Zilver; alleen de VVD wilde nu niet verder gaan dan Brons. Zie voorstel en besluiten (agendapunt 13). 

Provincie Utrecht 27-09-22: Begroting 2023 - ruimte voor provinciale ambities

Binnenlands Bestuur 29-09-22: Projectontwikkelaars willen uitstel Omgevingswet
De Eerste Kamer moet hier 1 november over beslissen. Volgens NEPROM zal invoering per 1 januari de woningbouw verder vertragen. Volgens NEPROM is na het besluit voor de overgang minimaal een termijn van zes maanden nodig. Eerder deze week kwam uit onderzoek naar voren dat 70% van de bij de Omgevingswet betrokken gemeenteambtenaren ook uistel van de wet wil. 

Binnenlands Bestuur 27-09-22: Werkvloer wil nieuw uitstel Omgevingswet
Zo'n 40% verwacht ernstige gevolgen of zelfs chaos voor de dienstverlening aan de burgers. 

Stadszaken 23-09-22: Eigen volk eerst of regionale planologie
Minister De Jonge wil dat gemeenten maximaal de helft van de vrijkomende huur- en koopwoningen  onder een bepaalde koopprijs voor eigen inwoners kunnen reserveren. Dit past in een trend van ‘eigen volk eerst’. Planoloog Martin van der Maas ziet een verschuiving van globalisering naar regionalisering.

Journal of Communication 29-09-22: Do people learn about politics on social media?
A meta-analysis of 76 studies finds that social media use does not meaningfully increase political knowledge. Thisis interesting in light of shrinking traditional news audience. 

Tot hier en niet verder!woensdag 21 september 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 38

[+] Laatste wijziging: 24/09/22 23:45

Omroep Houten

Zaterdag 24-09-2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Ruben Driessen met als gasten Pascal Ooms van de SGP en Pieter Stam van de ChristenUnie. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur. De uitzending is ook te volgen via de webite en podcast


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

Gratis gesprek VvE's over duurzaamheid; gemeente helpt bij zorgen over geld; werkzaamheden Provincialeweg Schalkwijk; Rondetafelgesprek 27/9/22 (zie hierna). Houtens Nieuws 't Groentje

[p7] [web] interview Wethouder Sander Bos (VVD)
[p7] [web] Raadspraat: Pascal Ooms (SGP): SGP brengt straat naar de raad, SGP nu ook in het College; vóór bouwen in Oost, tegen hoogbouw, tegen windmolens, inzet voor biodiversiteit. 
[p19] Pagina Duurzame energie, met o.a. energie-agenda en lezing prof. Ad van Wijk, inwoner van Houten en hoogleraar energietransitie, over waterstof en de optimale mix van energiebronnen (zon, wind, getijde, aardgas, kolen, kernenergie, kernfusie). 

[web] 19-09-22: Gaat 't Goy van Bloei- naar Loeizone? Ingezonden brief over slapeloosheid, chronische vermoeidheid en hoofdpijn door een windmolenpark. 

[+] [web] 21-09-22: Onenigheid binnen de coalitie over Windpark Goyerbrug
(verslag van de raadsvergadering van dinsdagavond 20 september)

[+] [web] 23-09-22: Gemeenteraad stemt in met verklaring van geen bedenkingen Windpark Goyerbrug
Andere media

AD 15-09-22: CDA zet Mirjam Sterk bovenaan de lijst voor de provinciale verkiezingen van maart

AD 20-09-22: 't Goy is zich rot geschrokken: 'Herrie windmolens zo groot dat een enkeling zelfs in zijn auto slaapt'

[+] AD 21-09-22: Houten voert emotioneel debat over windpark Goyerbrug, 'geluksbomen' lijken er toch te komen

[+] AD 23-09-22Achttien jaar lang is erover gepraat, nu staan de seinen op groen voor Windpark Goyerbrug

[+] RTV Utrecht 23-09-22Windmolens Houten stap dichterbij, raad stemt in met meer geluid

[+] Provincie Utrecht 22-09-22Debat over wonen, windmolens en een afscheid met koninklijk tintje in Provinciale Staten - Als Utrechtse gemeenten niet voor 1 december voldoende locaties voor windmolens kunnen vinden, dan mag de provincie daarvoor plekken aanwijzen. Provinciale Staten vinden het goed als Gedeputeerde Staten haar bevoegdheid hiertoe willen inzetten.

Facebook 19-09-22: Elke week stelt zich een raadslid voor in Meet Up Monday: Jane Lobbrecht, GroenLinks, juridisch medewerker VluchtelingenWerk in Utrecht, mooiste plekje: Heulse Waard. 

[+] Facebook 10-09-22: Niet alleen inwoners van Houten maar ook die van Culemborg, Beusichem, Wijk bij Duurstede, ‘t Goy, Schalkwijk, Cothen en Werkhoven zullen ernstige hinder en gezondheidsklachten van windpark Goyerbrug gaan ondervinden. Door bewonerscollectief ‘Geen windpark Goyerbrug’ is op woensdag 14 september een excursie naar Windpark Ospeldijk in Nederweert georganiseerd.

[+] Facebook 15-09-22: Woensdag 14/9 is door het bewonerscollectief ‘Geen Windpark Goyerbrug’ een excursie georganiseerd naar windpark Ospeldijk bij Nederweert. Sinds de komst van dit windpark hebben omwonenden veel klachten, variërend van slaaptekort, hoofdpijn en vermoeidheid tot het voelen van trillingen tot op ruim twee kilometer afstand. Er zijn omwonenden die inmiddels niet meer thuis slapen. Argos (NPO Radio1) had 26-09-20 een uitzending over dit onderwerp.  

[+] Gemeente Amsterdam: Windmolens in Amsterdam. Informatiepagina van de gemeente Amsterdam over windmolens, plan-MER, kaart met windzoekgebieden en initiatieven voor windmolens. Houtens raadslid Willem Zandbergen (ITH) verwees in de raadsvergadering van 22/9/22 naar de aanpak van Amsterdam, waar volgens hem in tegenstelling tot in Houten wél gekozen wordt voor participatie van inwoners mét deskundigen en extra onderzoek gedaan wordt naar de milieueffecten van windmolens (Plan-MER). 


Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Laatst gepubliceerde besluitenlijst (stand 21/9) is van 30/8, zie vorige weekRaadsagenda


[+] Raadsvergadering 22/9/22 voortgezet
Raadsvoorstel ontwerp verklaring van geen bezwaar voor de ontwerp-vergunning Windpark Goyerbrug aangenomen met drie van de vier coalitiepartijen (ITH, SGP, VVD) tegen en alle overige partijen (NatuurlijkHouten en alle niet-coalitiepartijen) voor. Geluidsnorm 46 Lden geamendeerd naar 47 Lden. Voorstel om te wachten op rijksnormen is verworpen.

Amendementen en Moties aangenomen: (A60) Geluidsnorm van 46 naar 47; (M62) Inwoners informeren over geluidmetingen (unaniem); verworpen: (A58) Wachten op rijksnormen; (A59) Wachten op rijksonderzoek (Plan-MER); (A61) Slagschaduwnorm van 0 naar 6 u/jr; (M68) Mediator aanstellen; (M69) Participatie over milieunormen. 

Ytzen Lont: In de besluitenlijst van B&W had wethouder Paul van Ruitenbeek (NatuurlijkHouten) laten aantekenen dat hij tegen de voorgestelde verlaging van de geluidsnorm van 47 naar 46 Lden is. Politiek significant is dat dit minderheidstandpunt met de steun van zijn eigen partij NH en alle oppositiepartijen in de raad een meerderheidsbesluit is geworden en dat in reactie daarop alle andere drie coalitiepartijen tegen het voorstel van het eigen College hebben gestemd en dat het collegevoorstel met de steun van NH en alle oppositiepartijen toch is aangenomen. De politieke vraag is wat dit betekent voor de toekomstige samenwerking in de coalitie, bijvoorbeeld als het gaat om de grote woningbouwopgave. 

[+] Ambitiebepaling Convenant Duurzame Woningbouw niveau Zilver aangenomen: 
alle partijen voor behalve de VVD (wil niveau Brons). 

Raadsvergadering 20/9/22 geschorst
De raadsvergadering van dinsdag 20 september (zie videoverslag 20:00-24:00 uur!) is rond middernacht geschorst tot donderdag 22 september 20:00 uur. De vergaderstukken zijn daar (bij 22/9) te vinden, inclusief de inspraakreacties (RTG 8/9/22), het raadsvoorstel en de ingediende amendementen en moties. De vergadering werd dinsdag rond middernacht geschorst na de laatste bijdrage in eerste termijn van de fracties en wordt donderdagavond voortgezet, beginnend met de beantwoording door het College, door wethouder Paul van Ruitenbeek.

De vergadering van dinsdag heb ik [YL] op mijn telefoon gevolgd, ik was niet in de gelegenheid om een verslag te maken, heb bij alle sprekers schermafbeeldingen gemaakt, wat heeft geleid tot dit album 'Raad in 100 stills', te beschouwen als een sfeerimpressie of een voorraad "stockfoto's". 

Uit mijn hoofd deze impressie. Hoewel met name coalitiepartijen ITH en SGP eigenlijk liever helemaal geen windmolen willen, zijn alle fracties er inmiddels wel van overtuigd dat de vergunnning op basis van eerdere besluitvorming verleend móet worden. De molens komen er. De discussie gaat er dus over onder welke voorwaarden. Het gaat nu om het verlenen van een 'ontwerp verklaring van geen bedenkingen' (VVGB), waarna het College een voorlopige vergunning kan afgeven, die vervolgens zes weken ter inzage komt te liggen en eventueel kan worden aangepast als er zienswijzen worden ingediend, waarna de Raad in december een definitieve VVGB afgeeft, waarna het College de definitieve vergunning kan verstrekken. De Raad van State heeft de gemeente Houten opgedragen uiterlijk 12 oktober een besluit te nemen. 

Er liggen amendementen en moties over o.a. (1) het aanhouden van het voorstel, dus uitstel [m.n. ITH en SGP, opvallend dat de SGP de uitspraak van de hoogste aardse rechter wil negeren of oprekken en dat de Overheid als Dienaresse Gods dan maar de opgelegde boete moet betalen], of (2) oprekken van de tijd door met de definitieve VVGB zo mogelijk te wachten op landelijke normen [o.a. VVD] of (3) in elk geval de beschikbare tijd benutten (tussen ontwerp en definitieve VVGB) (a) om nieuwe onderzoeken te betrekken (zoals de Plan-MER voor nieuwe landelijke normen), (b) een participatietraject (inspraak) en (c) mediation (bewoners, gemeente, initiatiefnemer, o.a. om te voorkomen dat de initiatiefnemer naar de rechter stapt). (4) Er liggen uiteenlopende voorstellen over de geluidsnormen: (a) 47 Lden (wetenschappelijk advies), 46 (voorstel College) of 45 (o.a. ITH, SGP). [ITH wil ook liefst inspraak over de wetenschappelijke normen]. Wethouder Paul van Ruitenbeek moet zowel uitleggen waarom het College kiest voor "46" als waarom hij zelf heeft laten aantekenen dat hij het daar niet mee eens is en kiest voor  "47". De wethouder volgt, zo bleek tijdens de RTG, een tamelijk formele lijn: dit is de opdracht van de rechter, deze aanvraag ligt voor, dit is het wetenschappelijk advies, deze tijd staat ervoor, dus besluiten we 'conform'; zolang de vergunning nog niet is verleend, kan elk nieuw inzicht worden meegenomen, daarna is het aan de rechter of anderen.  Zowel coalitiepartij Natuurlijk Houten als het CDA zijn voor "47", dus grote kans dat de "46" van het College donderdag sneuvelt. (5) Het College kiest voor een norm van 0 uur per jaar slagschaduw, wetenschappelijk advies geeft ruimte tot 14 uren per jaar, er ligt nu een amendement voor 6 uren per jaar, omdat "0" verkeerde verwachtingen wekt bij bewoners: als de zon door de wolken breekt heeft het systeem een paar minuten nodig om de molen stil te zetten, dus 0 slagschaduw is niet haalbaar. De wethouder moet zich verantwoorden waarom hij geen overleg gevoerd heeft met omwonenden en er geen participatie was (in de RTG zei de wethouder: geen tijd en het was tijdens de zomervakantie en de gemeente is geen partij in de draagvlakovereenkomsten met de direct omwonenden). 

Tijdens de RTG van 8/9 werd door insprekers veel nieuwe of nog te verwachten onderzoeken en inzichten aangevoerd (zie vergaderstukken) en tijdens de raadsvergadering werd regelmatig verwezen naar een recent werkbezoek aan Nederweert, waar een windpark tot veel gezondheidsklachten heeft geleid (zie AD en Houtens Nieuws). 

RTG1 27-09-22: vergunning zonneveld De Heul. 
RTG = Rondetafelgesprek (commissievergadering). 
Hierna: 4 en 18 oktober gemeenteraad, 11 oktober Rondetafelgesprek. Raadsvragen

Openstaande vragen van ITH over opvang asielzoekers in hotel Van der Valk, PvdA over herstel kunstwerken in openbare ruimte, raadbreed over aanpak energiearmoede. 

Recent beantwoorde vragen van SGP, ITH en VVD over leegstand winkelcentrum Het Rond
Vastgoedeigenaar Altera is bezig winkelcentrum Het Rond compacter, sterker en vitaler te maken. Altera wil de winkels in het noordelijk deel verplaatsen binnen het winkelcentrum. Soms leidt dat er toe dat een ondernemer het huurcontract niet verlengt. Een aantal huurcontract loopt nu gelijktijdig af. Tijdens de transitie is er veel leegstand en onrust. Altera staat open voor tijdelijke invulling van leegstaand vastgoed, maar er zijn veel drempels. De gemeente werkt met centrumpartners (bibliotheek, theater, school etc.) aan een plan van aanpak om het centrum van een 'place to buy' een 'place to be' te maken. Nadat samen met inwoners de kernwaarden ("het Houtens DNA") zijn bepaald, kan worden gestart met een ruimtelijke visie voor het centrumgebied, naar verwachting in 2023. 

Zie: raadsvragenEn verder

Stadszaken 15-09-22: Meer woningen voor eigen inwoners kraakt aan alle kanten
Meer woningen reserveren voor mensen met ‘lokale binding’ is een verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem. Het kan de dynamiek op de woningmarkt lamleggen en de redenering dat  dorpswoningen duurder worden door ‘mensen van buiten de regio’ is gammel, zeggen woningmarktexperts. 

Provincie Utrecht 19-09-22: Gratis OV voor 66-plusser met een krappe beurs van start
Maandag 19 september start de proef Gratis OV voor 66 plus in provincie Utrecht. Mensen boven de 66 met een laag inkomen (<€17.700), komen in aanmerking voor een gratis OV-abonnement (op=op). Daarmee kunnen zij in de hele provincie Utrecht een jaar lang buiten de spits gratis gebruik te maken van bus, tram, buurtbus en flexdiensten van U-OV en Syntus Utrecht. 

U-OV 19-09-22: Van 19 september tot en met 2 oktober zijn de trams tusen Nieuwegein/IJsselstein, Utrecht CS en Uithof gratis. In- en uitchecken is niet nodig. 

Wijks Nieuws 20-09-22: De kans dat je nog ergens onbespied blijft wordt steeds kleiner. In 2019 hingen er in Nederland 228.530 beveiligingscamera's, dit is gestegen naar 302.890. Big brother is watching us. 

Stadszaken 20-09-22: Nationaal Coördinator Racisme: ‘Schrap discriminerend onderdeel Rotterdamwet’  Met de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel de Rotterdamwet genoemd, hebben gemeenten de mogelijkheid om bepaalde groepen woningzoekenden te weren uit kwetsbare wijken. Dat zou de leefbaarheid verbeteren. Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie Rabin S. Baldewsingh wil dat het kabinet dit artikel van de Rotterdamwet volledig schrapt. ‘Mensen worden ongelijk behandeld op grond van criteria waarvan migranten bovengemiddeld de dupe worden’. 

[+] NRC 23-09-22: Echt opkomen voor woonstarters vraagt om serieuze offers
Fiscaal ingrijpen in de woningmarkt zet meer zoden aan de dijk dan ‘bouwen, bouwen, bouwen’, schrijven Hans de Geus en Jasper du Pont. 

[+] NOS 23-09-22: Windmolens Groningen krijgen zwarte wiek om botsing met vogels te voorkomen
Zeven windmolens in Groningen krijgen een zwarte wiek in de hoop dat vogels er minder vaak tegenaan vliegen, meldt RTV Noord. Het zou kunnen leiden tot 70 procent minder dode vogels, blijkt uit onderzoek.

woensdag 14 september 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 37

[+] Laatste wijziging: 15/09/22 23:00

Omroep Houten

Zaterdag 17 september 2022 is er geen live-uitzending van Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. De uitzending van 10 september wordt herhaald. Presentatie: Arthur Vierboom en Bram Boshardt, gasten: Marcel van Gooswilligen (D66), Robert Pelleboer (CDA)  en (aan de telefoon) Wijnand Jonkers (Natuurlijk Houten). Thema: energie-armoede.
De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur.
De uitzending is ook te beluisteren via de website en podcast.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

3 oktober 19:30-20:30, Sociaal-Cultureel Centrum De Wiese, De Wiese 2, Schalkwijk 
Voor de zomer hebben 540 Schalkwijkers digitaal de vragenlijst over woningbouw in de Grote Driehoek ingevuld. Met de resultaten wil de gemeente bekijken of in de Grote Driehoek woningen gebouwd kunnen worden. (Dat is de locatie grenzend aan De Wiese, de laatste nieuwe wijk die in Schalkwijk is gebouwd.)

Informatie hulp aan Oekraïners: 
Houtens Nieuws 't Groentje

[p1] Onzeker of emissiearme stallen doen wat ze beloven
[p7] [web] Interview wethouder Rosa Molenaar: 'Voelt als de kroon op mijn loopbaan'
[p7] Raadspraat Pieter Stam (commissielid CU): Van egocentrisch naar een bloeiende buurt
[p11] [web] Gemeenteraad Houten vraagt college actief aan de slag te gaan met energiearmoede

Andere media

AD 08-09-22: Ruben Berendts strijdt al 18 jaar voor windmolens bij Goyerbrug: 'Ik ga net zolang door tot ze er staan'

AD 13-09-22: Rek is eruit bij gastgezinnen: Houten zoekt derde opvangplek voor Oekraïners

AD 13-09-22: In dit dorp komen veel huizen niet meteen op Funda, maar verkopen inwoners ze onderling - Als je groeit, gaat je dorpse karakter verloren. Maar als je niet bouwt, waar kunnen dan de jongerenwonen. Zie hier het dilemma van Schalkwijk. 

Bunniks Nieuws 11-09-22: Bunnik. Raad gaat akkoord met aanleg Zonnepark A12

[+] Bunniks Nieuws 14-09-22: Nieuwe zoekgebieden op komst voor windturbines in Bunnik
De zoektocht naar geschikte plekken voor windturbines in de provincie Utrecht verloopt slecht. De provincie luidt de noodklok en roept haar gemeentes op om voor 1 december nieuwe locaties aan te geven. Nieuw onderzoek toont twee kleinere zoekgebieden, tussen Bunnik en Zeist en tussen de A12 en het spoor ten noorden van Odijk. Daarnaast zijn er twee nieuwe grotere zoekgebieden aangegeven: in het landelijke gebied tussen Houten en Odijk (*) en tussen Werkhoven en Wijk bij Duurstede.

[(*) Dit betreft het nu nog open gebied tussen de door Bunnik geplande uitbreiding Odijk-West (Kersenweide) en de in Houten nagestreefde uitbreiding Houten-Oost. - YL]

Convenant Duurzaam Bouwen
Wethouder Paul van Ruitenbeek (NA) op Facebook 13-09-22: Vanavond de commissie te woord gestaan over het voorstel van het college om het convenant duurzaam bouwen provincie Utrecht te tekenen op niveau zilver. In de commissie waren er partijen die liever voor goud gaan en partijen die brons als gewenste voorkeur hebben. Dat betekent dat er op 20 september over dit onderwerp een debat zal worden gehouden. Lees de stukken hier. 

Van vorige week: 
NatuurlijkHouten.nl 09-09-22NatüúrlijkHouten vraagt om een proactieve aanpak tegen energiearmoede! - NatúúrlijkHouten maakt zich zorgen over de fors gestegen energieprijzen. Dit brengt vele huishoudens in grote problemen. De urgentie is nu al hoog, terwijl veel van de compenserende maatregelen van de landelijke overheid pas ingaan vanaf 2023. NatúúrlijkHouten wil daarom zo snel mogelijk extra inzet van de gemeente om inwoners uit de energiearmoede te houden. Dit kan door inwoners te helpen met het verlagen van de energierekening via energiebesparing en door compensatie te regelen voor huishoudens die dat speciaal nodig hebben.
Alle tien raadsfracties in Houten hebben zich bij deze oproep aangesloten en hierover gezamenlijk vragen schriftelijke vragen ingediend. - Zie hierna onder Raadsvragen
Het politieke radioprogramma Daar Hou Ik U Aan van Omroep Houten heeft hier in de uitzending van zaterdag 10 september uitgebreid aandacht aan besteed. 

Styloblog: 
02-09-22Waar hebben we het over ... in het nieuwe politieke seizoen
07-09-22: Ongemotiveerde locatiekeuze windpark Goyerbrug
07-09-22Windpark geeft spanning

Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

Besluitenlijst 30-08-22: aanvraag specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (o.a. coronamaatregelen); tussentijdse evaluatie pilot aanpak zorgfraude; bestemmingsplan verbreding A27 - Hooipolder; raadsvragen SGP, VVD, CDA over impact stikstof voor Houtense agrariërs; onderzoek kapitaaldeelname Stedin; aanpak en voortgang afwikkelng kinderopvangtoeslagenaffaire; uitbreiding begraafplaats Oud Wulven; benoemingen bezwaarschriftencommissie; raadsvragen CDA over Muziekfeest op het Plein; ambitiebepaling Convenant Duurzame Woningbouw. Raadsagenda


RTG1 13-09-22: bestemmingsplan Overeind 22 Schalkwijk; krediet verduurzaming Fort Honswijk; jaarrekening Recreatieschap Stichtse Groenlanden; begrotingswijziging WIL. 

RTG2 13-09-22: ambitiebepaling convenant duurzame woningbouw; vervangingskredieten buitensportvelden. 

Raad 20-09-22: Windpark Goyerbrug ontwerp-vergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en analyse heroverweging; voldoen aan motie Duurzaam Bouwen. 
Stukken inclusief inspraakreacties zie ook RTG 08-09-22

Raadsinformatiebrieven o.a.: aanpak zorgfraude; afwikkeling kinderopvangtoeslagenaffaire; stand van zaken corona; stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen; jaarverslag uitvoering en handhavingRaadsvragen


Nieuwe vragen: 
* van PvdA 08-09-22 over herstel kunstwerken in de openbare ruimte
Onderhoud en herstel laat veel te lang op zich wachten en doet geen recht aan de toezegging in 2020 om prioriteit te geven aan onderhoud. Drie kunstwerken in het buitengebied (Mariakapel, Waterlint, Dansers) verkeren in rampzalige staat. Waarom heeft de gemeente nog geen opdracht gegeven voor herstel, terwijl er budget voor is? In 2020 heeft het College gezegd het onderhoud op te zullen pakken en erkend dat dit sinds 2013 is blijven liggen. Nu is er nog steeds niets gebeurd. 
=> zie ook Styloblog 13-10-20: Buitenkunst

* van alle fracties 09-09-22 over actieve gemeentelijke aanpak tegen energiearmoede
De uitzending van Daar Hou Ik U Aan heeft hier 10-09-22 uitgebreid aandacht aan besteed. 

Openstaande vragen:
* van SGP, ITH, VVD over leegstand winkelcentrum Het Rond
* van ITH over opvang asielzoekers in hotel Van der Valk

Recent beantwoorde vragen: 
* van SGP, VVD en CDA over impact stikstof voor Houtense agrariers
Antwoord 12-09-22: het College zal er bij GS op aandringen op helderheid voor Houtense agrariërs bij de gebiedsgerichte aanpak; het is nog niet te zeggen op hoeveel agrariërs de stikstofregels impact hebben: in de gemeente Houten liggen geen Natura2000-gebieden, dichtstbijzijnde liggen ten ZW van Culemborg en ZO van Wijk bij Duurstede, stikstof wordt tot 25 km meegenomen in de berekeningen, vanaf 5 km is de invloed meestal beperkt; het Rijk heeft de leidende rol, de provincies hebben een helpdesk voor stikstofvragen; het 'handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof' van de provincie Utrecht geeft meer handvatten dan het Rijk, het gaat om 'samen oplossen'. [+06-nr voor info]

* van CDA over Sterren Muziekfeest op het Plein
Antwoord 12-09-22: De gemeente was geen mede-organisator, maar heeft € 20.000 beschikbaar gesteld om het evenement mogelijk te maken en daarnaast materiaal geleverd, zoals kliko's en hekken. Ook is extra ambtelijke capaciteit ingehuurd voor de behandeling van de aanvraag. In principe mogen op het Rond per jaar 6 avondevenementen en 2 dagevenementen gehouden worden. De gemeente betreurt dat het de horecaondernemers uiteindelijk niet is gelukt om dit evenement gezamenlijk te organiseren, waartoe de gemeente had opgeroepen. De ondernemers zijn via de vaste vertegenwoordigers volgens vaste afspraken geïnformeerd. De gemeente blijft uitdragen dat  het in wederzijds belang is om initiatieven samen op te pakken. Het proces bij dit evenement wordt zorgvuldig geëvalueerd. 

* van D66 en PvdA over DPS Matrix Werk en Inkomen Lekstroom
==> zie ook Styloblog 25-06-22: Argeloze sociale dienst schrikt van Argos
Antwoord 12-09-22: WIL begon in 2016 met de DPS-matrix, met de intentie om het aanvraagproces voor veel klanten lichter te laten verlopen en niet voor het opsporen van fraude of extra controle. De DPS-matrix werd ingevuld aan de hand van een vragenlijst (als bijlage bijgevoegd), waaraan scores worden toegekend; de uitkomst bepaalde met het klantgesprek de (langere of kortere) route voor de bijstandsaanvraag. De scores op de afzonderlijke vragen werden nooit in het klantdossier opgenomen, alleen de overall uitkomst (hoog of laag risico op regelovertreding). De overall uitkomst bleef in het dossier staan voor interne en accountantscontrole van het aanvraagprocesen en kon door medewerkers worden ingezien. De ingevulde vragenlijst en de uitkomst is opgeslagen in het systeem CompetenSys. Deze functionaliteit is nu uitgeschakeld, WIL-medewerkers hebben geen toegang meer tot die data,. WIL is met de leverancier in overleg over vernietiging van de data. 

Waarom is WIL niet eerder gestopt? WIL maakte gebruik van een standalone versie van de matrix. Toen de leverancier van de 'fraudescorekaart' in 2020 stopte, konden aangesloten gemeenten deze niet meer gebruiken, maar WIL was daar niet op aangesloten en stopte dus niet automatisch. Het VNG-advies om te stoppen was zeer low-profile, gemeenten zijn alleen in een belronde geïnformeerd en het is niet meer na tegaan wie de VNG binnen WIL heeft gesproken. WIL was niet op de hoogte van het VNG-advies. Tot voor kort twijfelde WIL nooit aan de validiteit van de vragenlijst [zoals ook in het beleidsplan te lezen - YL]. WIL was in 2019 gestopt met het zelflerend algortime van Totta om fraude op te sporen en tot voorkort was WIL in de veronderstelling daarmee geen gebruik meer te maken van algoritmes. De gedachte was dat een algorime zelflerende software was, maar nu is de conclusie dat ook eenvoudige rekenregels, zoals bij de DPS-matrix, algoritmes zijn. Onwetend is daardoor op 30-6-21 foutief geantwoord op vragen van D66. Met het gebruik van de DPS-matrix heeft WIL de wet niet overtreden, wel is het zo dat de matrix niet voldeed aan de richtlijnen van het Rijk. WIL wil alleen werken met instrumenten die voldoende gevalideerd zijn en voldoen aan de wet- en regelgeving. WIL gaat de interne processen daarop doorlichten. 

WIL gebruikte de DPS-matrix met de intentie om het aanvraagproces voor veel klanten lichter te laten verlopen, veel klanten hadden hier baat bij. Niemand is op basis van de matrix een uitkering geweigerd en de matrix is niet gebruikt voor fraudebestrijding. Nu WIL is gestopt met de DPS-matrix doorlopen alle aanvragers de verkorte aanvraagroute, tenzij de professional in het poortproces aanleiding ziet voor de langere route. Hiervoor wordt geen gebruik gemaakt van een rekenmodel of algoritme. Wat de klant vertelt moet logisch en verifieerbaar zijn en als dat niet het geval is, wordt doorgevraagd en zo nodig wordt dan gekozen voor de langere aanvraagroute. Ook voor fraude-opsporing wordt geen gebruik gemaakt van algoritmes, maar van themacontroles en het reageren op signalen. 

Het is inderdaad goed om het gesprek te voeren over het gebruik van algoritmes en ethische criteria. Bij het doorlichten van de interne processen zullen uitgangspunten worden vastgesteld.
 


En verder

Commissariaat van de Media 12-09-22: Bijeenkomst De staat van de lokale nieuws- en informatievoorziening 2022
Het Commissariaat van de Media heeft onderzoek gedaan naar de staat van de lokale media en nieuwsvoorziening. De resultaten worden 29 september 2022 gepresenteerd. 
In het panel o.a. Arthur Vierboom, medeoprichter Omroep Houten. 
Beeld en Geluid Den Haag, 29-09-22, 16:00-17:30 uur. Gratis tickets via Eventbrite. 

Dutch Media Week: Tijdens het weekend van 8 & 9 oktober organiseert Dutch Media Week een groot publieksevenement: de Dutch Media Week Xperience Days. Dit is de vernieuwde versie van de oude Open Studio Dagen, met meer diepgang. Beide dagen presentaties en (alleen) op zondag 9 oktober gaan de deuren van het Media Park open en kan het publiek een kijkje nemen in de studio’s van onder andere Omroep Max, Viaplay en de NPO, maar ook een bezoek brengen aan onder andere NEP, het Studiocentrum, EMG en Beeld & Geluid.

NOS 12-09-22: 'Weinig overlast in gemeente met grote azielzoekterscentra'
Dit meldt nu.nl op basis van een rondgang langs 30 gemeenten waar een AZC staat. 

Binnenlands Bestuur 12-09-22: Gemeenten mogen geen VOG van raadsleden eisen

Leeuwarder Courant 13-09-22: Provincie heeft dubbel gevoel bij hoge winsten Windpark Fryslân in IJsselmeer, maar opbrengst gaat naar mienskip
Windpark Fryslân in het IJsselmeer was vorig jaar een half jaar operationeel en realiseerde toen een omzet van 73 miljoen euro en een winst van 33 miljoen euro. Ook minderheidsaandeelhouder provincie Fryslân plukt hier de vruchten van. De provincie betaalde 20 miljoen euro voor een belang van 15% en had eerder al een achtergestelde lening verstrekt van 80 miljoen euro. De initiatiefnemers, twee families, legden 11,8 miljoen euro neer voor een belang van 85 procent.

Rijksoverheid 12-09-22: Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan inwoners met lokale binding

[+] VNG Nieuws 13-09-22: Lokale inwoners krijgen vaker voorrang op de woningmarkt

[+] Provincie Utrecht 14-09-22: Provincie helpt huiseigenaren met kleine beurs energie te besparen
Huiseigenaren met een laag inkomen in Utrecht, Amersfoort, Leusden en Woerden krijgen de kans om hun muren of vloeren kosteloos te laten isoleren. Provincie Utrecht stelt hiervoor ruim 2,2 miljoen euro beschikbaar. De regeling is bedoeld voor huishoudens die tot maximaal 130 procent van het minimumloon verdienen en in een slecht geïsoleerd huis wonen. Er zijn twee redenen dat de proef in Utrecht, Amersfoort, Leusden en Woerden start. Deze gemeenten zijn bereid om een kwart van de kosten op zich te nemen – de provincie betaalt de rest. Daarnaast wil de provincie dat het isoleren op een natuurvriendelijke manier gebeurt volgens de Wet natuurbescherming. Tijdens de proef wordt onder meer gekeken of spouwmuur- en vloerisolatie voldoende besparing oplevert of dat het bijvoorbeeld ook wenselijk is daken te isoleren of isolatieglas te plaatsen. Ook moet blijken of de doelgroep op deze manier voldoende bereikt wordt. Als de proef slaagt, wil de provincie de regeling in 2023 openstellen voor andere Utrechtse gemeenten. Ook die gemeenten moeten bereid zijn een deel van de kosten mee te financieren en te laten isoleren volgens de Wet natuurbescherming; dus natuurvriendelijk.
 
[+] Schulink.nl 14-09-22: Mag een gemeente vragen om een kopie van je identiteitsbewijs? 
De energietoeslag voor lage inkomens is vastgelegd in de Participatiewet, daarvoor gelden dezelfde regels als de bijstand en één daarvan is de identificatieplicht. Daarom vragen gemeenten bij de aanvraag van energietoeslag om een kopie van het identiteitsbewijs, bijvoorbeeld paspoort of identiteitskaart. Praktisch gezien is het niet nodig, want met het DigId en de in te leveren bewijsstukken is de identiteit voldoende vastgesteld. De DigId, waarmee de aanvrager heeft ingelogd, geldt (nog) niet als identiteitsbewijs. De gemeente mag wel om een kopie van het paspoort vragen (Participatiewet), maar mag deze kopie niet bewaren (AVG). De kopie van het ID-bewijs moet direct na het inzien worden vernietigd. 
 


zaterdag 10 september 2022

Joodse GedichtenVrijdag plofte dit prachtige boek op mijn deurmat: Joodse Gedichten, Jüdische Gedichte van de Nederlandse wetenschapper en dichter Nachoem M. Wijnberg (P.C. Hooftprijs 2018 voor zijn gehele oeuvre) met de vertaling en voorzien van een voorwoord in het Duits door Andreas Gressmann. Het is een tweetalig boek met op de linker pagina's het Nederlands origineel en parallel rechts daarvan de Duitse vertaling.


Andreas Gressmann woont en studeerde geschiedenis in München. In 1982 huurde hij een kamer bij mij en mijn vriendin in Utrecht, toen hij werkte aan zijn proefschrift over de Duitse invloed op Nederlandse universiteiten in de 19de eeuw, en wij zijn altijd bevriend gebleven. Deze zomer paste ik in München een paar weken op de kat en woning van zijn voormalige partner en nog steeds goede vriendin Mara en op de terugweg werd ik gastvrij ontvangen in Heidelberg door hun zoon Marcel en zijn vrouw. Moeder, zoon en schoondochter werken alle drie als psycholoog, dus mijn verblijf in Duitsland werd zorgvuldig begeleid. Bovendien werd ik in München opgevangen door Andreas, die mij regelmatig naar de volgens hem enige echte Biergarten sleepte, de Hofbräugarten, door mij omgedoopt tot traditionele Beierse Afpfelschorlegarten, omdat ik geen bier lust. Terwijl de appelsap rijkelijk vloeide, bespraken wij het leven en de wereld.

Verjaardagscadeau
Op mijn verjaardag, vrijdag 19 augustus, kookte Andreas een heerlijk maal voor mij en na het eten vertelde hij mij dat hij me voor mijn verjaardag dit boek cadeau wilde geven, waar we tijdens zijn vertaalproject al zo vaak over hadden gesproken. De eerste vijf exemplaren waren van de uitgever naar hem onderweg, maar alles wat de Duitse post die dag zou bezorgen, zoals de verjaardagskaarten van mijn zussen, bleef uit. Nu heb ik het dan alsnog ontvangen en daar ben ik erg blij mee. Ik ben Andreas' Dode Dichters Almanak: zodra er een Nederlandse schrijver sterft, stuur ik die direct aan hem door. Maar Wijnberg leeft.

Associatief
De Nederlandse uitgave van Joodse Gedichten heb ik al eerder gelezen en ik moet zeggen dat ik er weinig van begreep. Maar de thematiek interesseert mij zeer en geholpen door twee talen kom ik misschien verder. Eigenlijk dicht hij zoals ik vaak dagboek schreef. De gedichten of gedachten zijn heel associatief, gedachten worden voortdurend onderbroken door andere gedachten. Andreas Gressmann schrijft in zijn voorwoord onder de titel 'Vom wilden Denken': "Wijnbergs Gedichte, auch wenn sie selbstverständlich vom Verstand gesteuert und in eine ästhetische Form gegossen werden, sind in dieser Welt des wilden Denkens beheimatet. (...) ... ein Versuch, die Gedanken in ihrem Rohzustand zu erfassen, einem Zustand, in dem sie fast schon oder noch nicht ganz Sprache sind".

Messiassen
Wijnberg is een seculiere Jood. De gedichten gaan vooral over de Joodse identiteit. Wie ben ik? Wie ben ik als Jood? Hoe zien anderen mij? Zien de anderen mij als Jood? Zie ik die anderen dan als Niet-Jood? Ben ik eigenlijk wel een Jood of alleen als anderen mij als zodanig zien? Het gaat veel over messiaans denken, over de Messias en valse messiassen "van Jezus tot Sabbatai Zwi", zoals de flaptekst zegt. De dichter loopt een eindje op met zijn werkelijke en zijn mythologische familie langs kronkelige wegen, waarlangs de Messias zou kunnen komen of voorbijgaan.

Jüdische Gedichte, Joodse Gedichten
Nachoem M. Wijnberg
Vertaald door Andreas Gressmann
Aphaia Verlag 2022
ISBN 978-3-946574-27-9
Duitse vertaling met ondersteuning 
van het Nederlands Letterenfonds.

Queen's Life

Voor wie vindt dat er de laatste tijd te weinig te zien is op TV over het Britse koningshuis, hier een overzicht van het archief van British Pathé met historische beelden van het leven van Queen Elizabeth.