zaterdag 31 januari 2015

Fietsnet Houten

Fietsnet Houten is de naam van het door de Fietsersbond Houten bedachte 'metrosysteem' van bewegwijzering van de hoofdfietspaden. Stickers ('sigarenbandjes') op lantaarnpalen geven kleur en nummer van de route aan. De routenummer worden ook vermeld op de rood-witte fietswegwijzers. De stickers en borden bevatten QR-codes, die je met je telefoon kunt scannen en waarmee je de fietsnetroutes en kaarten van alle Houtense buurten eenvoudig op de mobiele telefoon kunt oproepen. Begin 2015 wordt het hele Fietsnet geïnstalleerd.

Bron: Stap Op, nr21, uitgave Fietsersbond Houten (p6).

donderdag 29 januari 2015

Vrijheid van meningsuiting

Tweede Kamerlid Joram van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) heeft een initiatiefwet voorgesteld om de strafbaarstelling van groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht. De Raad van State heeft op 29 januari advies uitgebracht over dit wetsvoorstel.

In het initiatiefwetsvoorstel wordt voorgesteld om strafbepalingen te schrappen omdat deze de vrijheid van meningsuiting te veel zouden belemmeren. De vrijheid van meningsuiting is van zo groot belang dat deze vergaand moet worden beschermd. Maar volgens de Raad van State volgt uit de Grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens dat beperking van de vrijheid van meningsuiting in bepaalde gevallen wel degelijk is toegestaan. Het Europese Hof heeft uitgesproken dat uitingen die aanzetten tot haat, geweld of racisme, of onnodig kwetsend zijn, en daarmee geen enkele bijdrage leveren aan het openbare debat, strafbaar gesteld of op andere manier tegengegaan mogen worden.

Europese en andere internationale verdragen verplichten Nederland zelfs tot het strafbaar maken van het aanzetten tot haat en discriminatie. Daarom kunnen de artikelen (137d/e) waarin dit geregeld niet geschrapt worden.

Verder vindt de initiatiefnemer de strafbepalingen onduidelijk. Volgens hem moeten in het strafrecht strafbepalingen precies en duidelijk geformuleerd zijn. Ook daarom moeten deze strafbepalingen volgens hem geschrapt worden. De Raad van State vindt echter dat als de bepalingen onduidelijk zijn zijn, zij verduidelijkt moeten worden. Het is niet duidelijk waarom schrappen de enige manier is om onduidelijkheid op te heffen.

Bron: Raad van State 29.01.2015 (samenvatting met link naar volledig advies).
Persoonlijke pagina Joram van Klaveren 
Wetboek van Strafrecht artikel 137c, 137d, 137e

Wil WIL wat verbergen?

Hoe tevreden zijn de "minima" over de dienstverlening van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)? WIL is de gemeenschappelijke sociale dienst van de gemeente Houten, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Lopik. In 2014 liet WIL een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Op maandag 26 januari zou dit onderzoeksrapport worden gepresenteerd in het gemeentehuis van Nieuwegein. De pers werd hiervoor uitgenodigd en iedereen zou na afloop het rapport mee naar huis krijgen. Kees van Dalen (wethouder van Houten en voorzitter van het dagelijks bestuur van WIL), portefeuillehouder klanttevredenheid Martijn Stekelenburg en directeur Rob Esser zouden het woord voeren en beschikbaar zijn voor vragen.

Amper drie dagen nadat de uitnodigingen waren rondgestuurd, besloot WIL de bijeenkomst op het laatste moment toch maar te schrappen. "Wegens beperkte interesse", heet het. Of de interesse ontbreekt bij de bestuurders of bij de ambtenaren werd niet duidelijk. Voor de pers is deze zaak in elk geval interessant. Het gaat om de vraag hoe mensen die van een uitkering of hulpverlening afhankelijk zijn, zich behandeld en geholpen voelen.

Krijgen we dan nog wel het rapport te zien, vroeg ik. Ja, dat zou aan het begin van de week (van 26 januari) worden verstuurd. We zijn inmiddels weer een dag of wat verder maar nog geen rapport gezien.

Eerst maar eens een tweet gestuurd aan wethouder Kees van Dalen: "Werk en Inkomen Lekstroom schrapt persco klanttevredenheid en komt nog niet met rapport. Niet af of wil WIL wat verbergen?"

We blijven Werk en Inkomen Lekstroom met veel interesse volgen. Wordt vervolgd.woensdag 28 januari 2015

Gewasbescherming

Maandagavond 26 januari was er in sociaal-cultureel centrum De Wiese in Schalkwijk een informatie-avond van de gemeente over de nota ‘Gewasbescherming & ruimtelijke ordening’. Bij binnenkomst werd verwezen naar ‘Gewasbestrijding’ (zie foto), maar daar zullen fruittelers niet blij mee zijn.  De kleine zaal zat bomvol, ik schat zo’n 30 fruittelers, 20 omwonenden en 10 raads- en commissieleden en andere belangstellenden. Het eerste deel van de bijeenkomst bestond uit een presentatie over het voorgenomen beleid, het tweede deel  werd besteed aan discussie in kleine groepjes van fruittelers en omwonenden over een op te stellen convenant.  De gemeente maakt geen verslag van de avond, wel staat de presentatie op de gemeentelijke website.  Ik bezocht de avond als belangstellende burger en ook volg ik dit ‘dossier’ voor het politieke radio-programma van HoutenFM. Ik maak nu geen journalistiek verslag, maar noteer mijn verslagaantekeningen hier als naslag.

Dit verslag is ook als Word-document bij mij verkrijgbaar (Ytzen Lont, post@stylo.nl). 

Voor meer informatie met links naar de nota, het rapport ‘Nijmegen’, de presentatie en meer: www.houten.nl/gewasbescherming.
Een link naar de LTO-brochure ‘Gewasbescherming en omwonenden; een goede buur is beter’ is te vinden via go.stylo.nl/lto

PLANNING

De nota Gewasbescherming & ruimtelijke ordening ligt ter inzage tot 12 februari 2015. Tot die tijd is het mogelijk om schriftelijk – of desgewenst mondeling op afspraak – zienswijzen in te dienen. Volgens planning zal de – aangepaste – nota op 12 mei door de gemeenteraad worden vastgesteld, na bespreking op 14 april in het voorbereidende rondetafelgesprek (RTG). Tijdens de RTG is er gelegenheid tot inspraak (spreekrecht). Parallel aan dit proces is de gemeente met de fruitsector in gesprek over het opstellen van een gedragscode of convenant.

PRESENTATIE

Allereerst gaf Bregje Tettelaar  een presentatie. Zij is beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid van de gemeente Houten. Waar gaat het om? In de eerste plaats om een “aanvaardbaar woon- en leefklimaat” voor omwonenden van boomgaarden. Hiervoor bestaat nog geen landelijke regelgeving. In 2013 heeft de gemeente Houten zelf een spuitzoneregeling ingesteld, dat wil zeggen een voorgeschreven afstand tussen boomgaarden en een gevoelige bestemming, zoals woningen. De regeling werd voor het eerst toegepast in het bestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek (dat beslaat het hele noordelijke buitengebied van Houten). Maar de Raad van State haalde op 10 september 2014 een streep door deze regeling. De regeling moest worden aangepast en beter onderbouwd. Daarbij is gekeken naar het advies van de Gezondheidsraad en naar de jurisprudentie. De Gezondheidsraad stelt dat er aanwijzingen zijn voor gezondheidsrisico’s door het bespuiten van fruitbomen, maar er zijn in de Nederlandse situatie geen bewijzen voor gezondheidseffecten. Wel mogelijke risico’s dus, maar geen bewezen effecten. Hiervoor is nader onderzoek nodig en dat duurt nog jaren. Intussen kunnen al betrekkelijk eenvoudige maatregelen genomen worden, zoals eisen aan de toelating van gewasbestrijdingsmiddelen en het toepassen van driftreducerende maatregelen. Driftreductie wil zeggen dat het gespoten middel minder verwaaid.

De Raad van State vindt het instellen van een 50-meterzone tussen fruitbedrijven en een gevoelige bestemming “redelijk”. Maar het is niet zo dat binnen die afstand gezondheidseffecten zijn aangetoond en er is daarom geen grond om in te grijpen in bestaande situaties. Ook vindt de Raad van State het acceptabel dat de gemeente Houten algemene onderzoeksrapporten, zoals dat in opdracht van de gemeente Tholen, als uitgangspunt hanteert, maar de voorbeeld-locaties uit dat onderzoek moeten dan wel goed overeenkomen met de specifieke situatie in Houten. Dat bleek uit de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Tull en ’t Waal. Het rapport ‘Tholen’ mocht wel worden toegepast, maar kwam onvoldoende overeen met de situatie in ’t Waal. Ook was Houten in dit bestemmingsplan uitgegaan van de “voorgeschreven hoeveelheid” bestrijdingsmiddel (dus de hoeveelheid die een fruitteler volgens het voorschrift van de fabrikant het beste kan gebruiken), maar een veilige afstand moet uitgaan van de “wettelijk toegestane” hoeveelheid van een stof. Dat is immers de hoeveelheid die een teler volgens de wet zou mógen toepassen.

De systematiek van de Houtense “spuitvrije zone” blijft wel overeind, maar de onderbouwing en de getallen moeten worden aangepast. In plaats van het rapport ‘Tholen’ wil de gemeente daarom nu eenzelfde rapport in opdracht van de gemeente Nijmegen toepassen. Dit voldoet meer aan de Houtense situatie. De beide onderzoeken, ‘Tholen’ en ‘Nijmegen’, komen in hoofdlijnen overigens overeen, volgen dezelfde systematiek en zijn uitgevoerd door het zelfde onderzoeksinstituut van de Universiteit Wageningen.

De hoofdlijn blijft dus overeind (zie stroomdiagram “Hoe? “ in de presentatie):

* Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestaande situaties en nieuwe situaties.

* In bestaande situaties die aan de regels voldoen, wordt niet ingegrepen; de uitspraak van de Raad van State staat dit niet toe. Is de afstand meer dan 50 meter dan is er ook niks aan de hand. Binnen 50 meter wil de gemeente door middel van een convenant met de fruittelers komen tot beschermende maatregelen, zoals het gebruik van driftreducerende middelen.

* In nieuwe situaties geldt: bij meer dan 50 meter is er geen conflict, als een boomgaard past binnen de bestemming dan is hiervoor geen vergunning nodig, maar bij aanplant binnen 50 meter van een gevoelige bestemming is een aanlegvergunning nodig.

Een vergunningaanvraag geeft de gemeente de gelegenheid de concrete situatie te toetsen en belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen.

De gemeente toetst bij een vergunningaanvraag of bij de voorgenomen plannen sprake is van een “aanvaardbaar woon- en leefklimaat”. Deze toets kan plaatsvinden aan de hand van generiek (algemeen) onderzoek, zoals het rapport ‘Nijmegen’, of aan eigen onderzoek van de initiatiefnemer.
Het rapport ‘Nijmegen’ bevat een tabel met zeven standaardsituaties, waarin de benodigde afstand wordt aangegeven aan de hand van verschillende situaties met een oplopende hoeveelheid beschermende maatregelen (driftreducerende spuittechnieken en windhagen). Praktijksituatie 1, waarin geen sprake is van beschermende maatregelen, schrijft een afstand van 35 meter voor, terwijl in praktijksituatie 7 met twee windhagen en een spuittechniek met een driftreductie van 75% een afstand van 5 meter volstaat. Dit biedt de gemeente en de vergunning-aanvrager houvast over welke afstand moet worden aangehouden. Als ‘Nijmegen’ geen antwoord geeft op de concrete situatie, dan moet aanvullend onderzoek uitsluitsel geven.

De normen zijn al opgenomen in het bestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek, dat in opdracht van de Raad van State uiterlijk deze maand moest worden aangepast. De gemeente wil deze systematiek en normen nu gaan toepassen voor de hele gemeente en heeft deze opgeschreven in de nu voorliggende nota ‘Gewasbescherming’, waarover nu zienswijzen kunnen worden ingediend.

REACTIES

Eén van de aanwezigen brengt naar voren dat inspraak niet mogelijk is, omdat hij de aangepaste nota nog niet heeft gezien. De nota is nog gebaseerd op het rapport ‘Tholen’, dat door de Raad van State is afgewezen. Wethouder Herman Geerdes antwoordt dat de systematiek hetzelfde blijft en dat insprekers daarop kunnen reageren. Het onderzoeksrapport van Nijmegen komt deze week op de website van de gemeente te staan en de overeenkomende tabel uit dit rapport zal één van de wijzigingen van de nota zijn. Voor bestaande situaties heeft de gemeente geen middelen om in te grijpen, daarvoor wil de gemeente komen tot een convenant met de fruittelers, via de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO. De wethouder hoort ook graag van omwonenden wat zij zouden willen dat in het convenant komt te staan.

Eén van de fruittelers merkt op dat je de aanpak van bestrijdingsmiddelen niet los kunt zien van andere milieumaatregelen, zoals geurcontouren. De fruitteler moet aan veel regels voldoen, dit zou als één pakket moeten worden gezien.

Het voormalig raadslid Wim Adriaanse (CDA) vraagt of er geen dubbelcheck, een contra-expertise, moet worden gehouden op het rapport ‘Nijmegen’. Het is niet zeker of dit rapport wél stand houdt bij de Raad van State.
Wethouder Herman Geerdes antwoordt dat dit onderzoek is uitgevoerd door de universiteit Wageningen, dat de beste expertise ter wereld in huis heeft. Zij doen ook het onderzoek voor de Gezondheidsraad. Het onderzoek is niet te overtreffen door een ander bureau. Wel zal er een juridische toets plaatsvinden. Het rapport ‘Tholen’ is niet afgewezen op onderzoekskwaliteit, maar omdat de toegepaste standaardlocaties niet voldeden aan de situatie in Houten.

Een fruitteler merkt op dat de Raad van State nog geen enkel rapport van Wageningen heeft geaccepteerd in de '50 meter tenzij'-discussie. Hij pleit voor een gedegen juridisch onderzoek of deze systematiek voor de Raad van State houdbaar is.

Een ‘omwonende’ merkt op dat de concrete locatie in Nijmegen niet voldoet aan de Houtense situatie en er grote kans is dat ook dit rapport voor de Raad van State niet stand houdt. Bovendien zou toepassing van de tabel er in de praktijk toe leiden dat een fruitteler die een afstand van 35 meter aanhoudt zonder extra maatregelen (situatie 1 uit de tabel) automatisch een vergunning krijgt.
Wethouder Herman Geerdes verwijst naar een politieke discussie in de gemeenteraad hierover. Bij de behandeling van het bestemmingsplan Laagraven-Oudwulverbroek op 20 januari is er een motie ingediend om situatie 1 (35 meter, zonder maatregelen)  uit de tabel te schrappen. De motie is verworpen en de wethouder wilde dit voorstel niet overnemen, omdat de gemeente dan zou gaan schrappen in een erkend wetenschappelijk onderzoek en daarmee de onderbouwing onderuit halen.

Een fruitteler vraagt wat precies een “bestaande situatie” is. Dit moet je eerst precies weten, voordat je het stroomschema kunt toepassen. In het verleden was er een omgevingsvergunning nodig voor elke boomgaard, maar er zijn ook boomgaarden zonder vergunning. Geldt het criterium “bestaande situatie” voor elk perceel met bestemming “fruitteelt” of moet alsnog een vergunning worden aangevraagd?  
Wethouder Herman Geerdes antwoordt dat wordt uitgezocht wat de consequenties zijn voor boomgaarden zonder vergunning en illegale situaties. Bij de gemeente is per boomgaard bekend, welke situatie “oud” of “nieuw” is.

Raadslid Hanny van Doorn (ITH) merkt op dat de tabel voorziet in een afstand van slechts 15 meter bij toepassing van een windhaag. Bewoners worden dan dus op korte afstand met een windhaag geconfronteerd. Hoe zit het dan met de rechten van omwonenden?
Wethouder Herman Geerdes vindt dat raadsleden hun vragen langs andere weg moeten stellen. Hij antwoordt dat omwonenden bij een vergunningaanvraag bezwaren kunnen indienen.

Een vertegenwoordiger van de NFO vraagt waarom voor de bescherming van omwonenden niet dezelfde systematiek wordt gehanteerd als bij water, waarvoor landelijk erkende milieu-eisen gelden. Langs water is een driftreductie van 90% vereist.  
Wethouder Herman Geerdes wil deze driftreductienorm graag in het convenant opnemen en is blij met de handreiking die NFO doet.
De NFO-vertegenwoordiger antwoordt dat het gaat om de systematiek en dat nog moet worden bepaald wat nodig is voor de bescherming van omwonenden.
De deskundige van de gemeente voegt daaraan toe dat wat veilig is voor water nog niet automatisch veilig is voor bewoners. Het onderzoek van de Gezondheidsraad zal dat moeten uitwijzen.

Een bewoner vindt het vreemd dat nog niks bekend is van de risico’s in bestaande situaties, maar dat wel de risico’s worden bepaald in nieuwe situaties.
Wethouder Herman Geerdes antwoordt dat dit komt door de uitspraak van de Raad van State dat gezondheidsrisico’s niet uit te sluiten zijn, maar dat gezondheidseffecten niet zijn aangetoond. Dat belet de gemeente om in te grijpen in bestaande situaties.

Een bewoonster met luchtwegproblemen, die op enkele meters afstand van een boomgaard woont, vertelt dat zij in de winter nergens last van heeft, maar zodra haar buurman gaat spuiten, moet zij extra gaan puffen en heeft zij het gevoel dat ze stikt.

CONVENANT

Vervolgens gaan fruittelers en bewoners in kleine groepjes overleggen wat zij van elkaar verwachten en wat er in het convenant zou moeten komen te staan. Daarna worden de reacties kort centraal besproken. Een greep daar uit.

Blijf met elkaar in contact.

Het is wenselijk dat de fruitteler de omwonenden op de hoogte houdt wanneer hij gaat spuiten: dan kunnen zij op dat moment hun ramen dichthouden.

Het lijkt dat er een probleem is. Maar ik denk als omwonende, dat mijn buurman het beste doet voor z’n planten, z’n gezin en z’n dieren. Er is een dialoog nodig: wat doe je eigenlijk?

Kritische omwonende: we hebben gezellig met elkaar gesproken en onze standpunten goed kunnen verwoorden. Het is goed om ons in elkaars standpunten te verplaatsen. Het was prettig om een gewoon gesprek te voeren.

Tip voor nieuwe bewoners: wees je er van bewust dat je in het buitengebied komt te wonen en wat daarbij komt kijken. De gemeente zou dat kunnen ondersteunen met voorlichting.

Weten bewoners wat een fruitteler allemaal moet registreren? Hij mag niks te veel gebruiken, alle input en output wordt geregistreerd, alles wordt jaarlijks gecontroleerd. Hij is wettelijk aan handen en voeten gebonden.

De bescherming van omwonenden is tot nu nooit meegenomen in de wet- en regelgeving, zelfs niet bij de toelating van middelen (wel: werknemers en milieu).

Raadsleden moeten goed op de hoogte zijn van wat er speelt, waar de fruitteelt mee bezig is. Goed geïnformeerd kunnen zij de juiste beslissingen nemen.

Bewoner: Door het convenant schuift de gemeente de verantwoordelijkheid van zich af. De gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid. Een convenant is niet de beste oplossing.

Teler: het convenant is een bovenwettelijke regeling (en gaat verder dan de wet) en dat is niet goed.

We moeten de problematiek niet juridiseren.

Een teler met boomgaarden in drie gemeenten: liever één landelijke regeling.

Op het moment van vergunningverlening en aanleg staat er niet ineens een vier meter hoge haag, terwijl de bescherming daar wel op is gebaseerd.

De eisen gelden alleen voor fruitteelt, maar ook andere gewassen en gras worden bespoten.

Vogels nestelen zich in hagen. Daar is een teler dus niet blij mee.

Er wordt steeds gesproken over “gif”, maar er worden praktisch geen bestrijdingsmiddelen gebruikt die giftig zijn voor mens of dier.

Het convenant moet allesomvattend zijn, niet alleen de bestrijdingsmiddelen,  maar ook de hinderwetaspecten als geur en geluid.  

Zorgen over zorg

Aan het begin van dit jaar zijn veel zorgtaken van de rijksoverheid en provincies overgedragen aan de gemeenten. Tegelijk is er op de budgetten bezuinigd. Veel mensen zijn onzeker door het gebrek aan informatie. De lokale Houtense partij Houten Anders schrijft hierover op haar website. "Het verhaal dat iedereen terug gaat in het aantal uren of zelfs maar de helft gaat overhouden is het hardnekkigste gerucht.", schrijft de partij.

Cliënten van thuiszorg en huishoudelijke hulp moeten inmiddels een 'keukentafelgesprek' hebben gehad, maar dat is niet altijd gebeurd. De zorgverlener en gemeente horen samen met de cliënt te kijken welke zorg nodig is. In de nieuwe aanpak van de gemeente gaat het niet meer om het aantal uren zorg, maar om afspraken over het eindresultaat, bijvoorbeeld "een schoon huis". Daarbij wordt ook gekeken naar de inzet van mantelzorgers, zoals familie of buren. Als er een gat valt, dan kan de welzijnsorganisatie Van Houten & Co bijspringen. Die heeft extra geld gekregen uit het WMO-potje.

Houten Anders roept mensen die ontevreden zijn over hun zorg of nog geen keukentafelgesprek hebben gehad aan de bel te trekken en noemt hiervoor verschillende instanties met e-mailadressen en telefoonnummers (*). Signalen die bij de partij binnenkomen, worden aan de wethouder voorgelegd. Ook wijst de partij er op dat mensen van zorgverlener mogen wisselen. "U bepaalt zelf welke instelling bij u in huis komt. De gemeente heeft een contract met negen van dit soort organisaties". Bij het Sociaal Loket is een actuele lijst op te vragen.

Houten Anders maakt zich ook zorgen om de positie van thuishulpen. Zorginstanties willen hun CAO wijzigen naar de veel lagere CAO Schoonmaak. De partij vindt dit onwenselijk.

(*) Bron en contactgegevens: HoutenAnders, 28.01.2015

Maharashi wint

De Raad van State heeft het bestemmingsplan van de gemeente Roerdalen voor een vedische universiteit in Vlodrop nagenoeg helemaal in stand gelaten. Stichting Maharishi European Research University (Meru) is eigenaar van het terrein, waarop de universiteit is gevestigd en het voormalig Franciscaner klooter St. Ludwig staat. Stichting Burgercomitë St. Ludwig en Stichting Cuypersgenootschap willen het klooster behouden. De Raad van State heeft hun bezwaren ongegrond verklaard. Meru was het niet eens met de regels in het bestemmingsplan die de monumentale waarden van het klooster zouden moeten beschermen en krijgt daarin van de Raad van State gelijk. Het klooster heeft al een monumentale status en dat hoeft niet ook nog eens in het bestemmingsplan geregeld te worden.

Bron: Raad van State 28.1.2015 (samenvatting met link naar volledige uitspraak)
Zie ook: Meru Vlodrop

vrijdag 23 januari 2015

Winkeltijden Houten

In de raadsvergadering van 10 februari 2015 bespreekt de gemeenteraad de notitie Winkeltijden Houten 2015. Aan de orde is de vraag of de winkeltijden verruimd kunnen worden, waardoor ook openstelling op zon- en feestdagen mogelijk wordt. Voordat de gemeenteraad hierover een besluit neemt, willen de raadsleden met de belanghebbenden in gesprek. Daarom nodigt de gemeenteraad inwoners, winkeliers en werknemers uit voor een raadpleging op dinsdag 27 januari 2015.

Aansluitend aan de raadpleging volgt een rondetafelgesprek met de verantwoordelijk wethouder. De raadpleging en het rondetafelgesprek op 27 januari vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van 20.00 tot 21.30 uur.

Aanmelding: Aanmeldformulier  * Vragen: griffie@houten.nl of 030-63 92 785 


woensdag 21 januari 2015

Beste raadsvoorstel

Wieger Sloot (foto: Arthur Vierboom) 
Wieger Sloot heeft van de gemeenteraad van Houten een prijs gekregen voor het beste raadsvoorstel van 2014. Als gemeente-ambtenaar schreef hij het raadsvoorstel Herontwikkeling Locatie Bogermanschool. PvdA-fractievoorzitter en jurylid Anneke Dubbink zwaaide de ambtenaar lof toe voor zijn heldere taal. De ambtenaar had de lange geschiedenis van het plan, de argumenten, de betrokken partijen en het gewenste resultaat goed op een rij gezet. Het voorstel was geschreven vanuit het perspectief van de lezer: de raadsleden die over het plan moeten beslissen.

Volgens Anneke Dubbink gebruiken ambtenaren nog veel te veel jargon en technische taal. Daardoor ontstaat er een onnodig ingewikkeld en technisch debat in de Raad. Ze onderstreepte het belang van een goede, complete samenvatting. De lezer moet snel kunnen begrijpen waar het om gaat en wat er nou precies besloten wordt. De argumenten voor en tegen het voorstel, maar ook de richting die niet gekozen wordt, moet helder zijn. Ook voor later. Ze vroeg meer aandacht voor de voortgang en evaluatie van de uitvoering nadat een besluit eenmaal genomen is. De ambtenaren kunnen een voorbeeld nemen aan sociale media zoals twitter: een tekst moet beknopt maar compleet zijn.

 Het winnende raadsvoorstel: Herontwikkeling Locatie Bogermanschool (PDF)

Extra'tje voor Houten

Het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Daarnaast is de Onroerende Zaak Belasting  (OZB) belangrijk: dat is de enige inkomstenbron die een gemeente (bijna) helemaal zelf mag bepalen. De hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk wordt jaarlijks door een ingewikkeld puntenstelstel bepaald. Er wordt met van alles rekening gehouden: aantal inwoners, oppervlakte, hoogbouw, ‘moeilijke gevallen’ (zoals veel lage inkomens of  probleemwijken), centrumfunctie (voorzieningen die voor de hele regio van belang zijn) en noem maar op.  

Gemeenten krijgen drie keer per jaar informatie over de hoogte van de uitkering. In mei op basis van de Voorjaarsnota, in september op basis van de Miljoenennota en in december als afronding van het jaar op basis van de Najaarsnota. Deze laatste, de ‘decembercirculaire’, heeft maar een beperkte betekenis, maar geeft wel wat plussen en minnen aan voor de jaarafsluiting.  

De gemeente Houten gaat er door de laatste cijfers iets op vooruit. Bij de herverdeling van het geld van het Rijk gaat er dit jaar meer geld naar gemeenten met veel ‘lage inkomens’. Daar profiteert de gemeente Houten van. De gemeente krijgt over de afgelopen jaren trouwens ook wat meer voor de hoeveelheid landoppervlak en oeverlengte. Het incidentele positieve effect van ruim een half miljoen euro wordt toegevoegd aan de jaarrekening van 2014. Als er na afsluiting van het jaar blijkt dat er geld overblijft, dan gaat dit in het reservepotje voor de economische crisis.


Voor wie zich in dit onderwerp wil verdiepen:

vrijdag 16 januari 2015

Landbouwexport stijgt

Nederland exporteerde in 2014 voor ruim 80 miljard euro aan agrarische producten. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2013. Dit ondanks de Russische boycot, lagere prijzen en de vogelgriep. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken maakte dat bekend tijdens de internationale Grüne Woche in Berlijn, de grootste landbouwbeurs ter wereld.

Nederland blijft wereldspeler op landbouwgebied en is na de VS de grootste exporteur van agrarische producten in de wereld. De Nederlandse agrarische handel is vooral gericht de Europese Unie. De 27 EU-landen hebben samen een aandeel van 77% in de Nederlandse agrarische export. Duitsland is nog altijd veruit onze belangrijkste handelspartner. Ruim een kwart van de agrarische export gaat er naar toe met een waarde van ruim 20 miljard, ongeveer evenveel als in 2013.

Bron: Persbericht Rijksoverheid 16.01.15
Zie ook: Grüne Woche

Herbouw schip Domkerk

De Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk werkt onder de naam Project 2074 aan een ambitieus plan om het middenschip van de Domkerk te herbouwen. Niet in één keer, maar stap voor stap. Het is de bedoeling dat de herbouw plaatsvindt met oude technieken en menskracht, in een tempo dat aansluit bij het leven en bij de donaties van bewoners, bezoekers, bedrijven, instellingen en fondsen. Geen hectisch en luidruchtig 'verboden oord', maar juist een plek waar je de rust van een ander levensritme aantreft. De voltooiing staat gepland in 2074, dat is 400 jaar na de instorting van het schip door een tornado.

Zie: project2074.nl