woensdag 22 december 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 51

[+] Laatste wijziging: 11/01/22 17:45u

Omroep Houten

Zaterdag 18 december 2021 was voor dit jaar de laatste uitzending van Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Beluister hier de uitzending van 18 december met de lijsttrekkers Robert Pelleboer (CDA) en Marian Aanen (NatuurlijkHouten) over het afgelopen jaar en de komende verkiezingen.
 

Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5/7.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).
[+] De gemeente maakt o.a. bekend een verzoek van enkele omwonenden tot intrekking van de vergunning van windpark Houten te zullen weigeren. Verder maakt de gemeente de belastingentarieven  en -regels bekend. Zie En verder.

* Op 16 maart 2022 is de verkiezing van de gemeenteraad. De gemeente maakt een overzicht van verkiezingsactiviteiten. Wie een verkiezingsdebat organiseert, kan dit doorgeven aan griffie@houten.nl.
* Informatie over corona: www.houten.nl/coronavirus
* Het gemeentehuis is 24 en 31 december gesloten vanaf 16:00 uur.Houtens Nieuws 't Groentje

Door de reclame-omslag is de voorpagina van de gedrukte versie pagina 3 en zo verder; zo ook de nummering in het internetadres (URL) van de digitale versie; op de bladzijden van de digitale 'print' is de nummering gewoon vanaf de voorpagina als pagina 1, maar in deze versie ontbreekt p13-14, waardoor de nummering vanaf p15 weer gelijk loopt. 

[p3/5] Parkeerbeleid vernieuwd
Een meerderheid van de gemeenteraad is akkoord gegaan met het parkeerbeleid, waarmee de gemeente schoon en duurzaam vervoer wil stimuleren en prioriteit wil geven aan de fiets. 

[p3/5] [web 15-12-21] Zoektocht exploitant Speelboerderij
Er hebben zich nog geen gegadigden gemeld voor de exploitatie van de kinderboerderij, die tijdelijk in handen is van de gemeente. Twee kandidaten bleken na een belronde misschien toch geïnteresseerd en daarmee gaat de gemeente in gesprek. 

[p7/9] [web 16-12-21] Betaalbaar bouwen voor Houtenaren
De gemeenteraad heeft 14 december ingestemd met de Woonvisie. Deze geeft richting aan het gewenste woningbouwprogramma van 4750 woningen in de periode tot 2040. Doelstelling is de doorstroming te stimuleren, kansen te bieden voor starters, sociale huurders en bijzondere doelgroepen.

[p7/9] Raadspraat: Bouw mee!
Wouter van den Berg (SGP) vindt het opmerkelijk dat er in de Houtense politiek geen meerderheid is om een woonwensenonderzoek uit te voeren. Want, zo redeneert men, je kunt wel iets wensen, maar dat betekent nog niet dat je het kunt betalen. Hopelijk heeft de politiek geleerd van de Ruimtelijke Koers: je moet buurten betrekken bij woningbouwplannen voordat er een dure visie op tafel komt te liggen waar veel mensen zich niet in herkennen. 

[p11/13] Alternatief voor Amelisweerd
De omstreden verbreding van de A27 bij natuurgebied Amelisweerd gaat mogelijk niet door. Dat blijkt uit het regeerakkoord van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. 
 
[p15] Het bewogen politieke jaar van Tijm Corporaal
Paginagroot interview met Tijm Corportaal (GroenLinks) die uit de gemeenteraad heeft verlaten. 
Andere media

AD 14-12-21 Houtense politiek bezorgd om voorgenomen fusie verhuurders Viveste en Mitros

AD 20-12-21 Houten wil af van 'blaftaks', hondenbelasting is 'niet meer van deze tijd'

Groeneveltlezing: Kati Piri, tweede kamerlid van de PvdA, houdt op maandagavond 21 februari 2022 de Arie Groeneveltlezing in Houten over Europa en linkse samenwerking. 
Bron: PvdA Houten (Twitter 22-12-21).

Meer nieuws bij En verder
Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd.

Besluitenlijst 30/11/21 met o.a. Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; toetsing zonnevelden; inkoop Wmo individuele begeleiding; kadernota Veiligheidsregio; garantiebanen; verkamering voorhuis Provincialeweg 44 Schalkwijk; verklaring van geen bezwaar Kokermolen 1-11 en De Molen 13-17 voor 112 appartementen, commerciële ruimte en parkeergarage; uitwerkingsplan Kruisboog. 

Besluitenlijst 7/12/21 met o.a. reactie op rekenkamer over onderhoud kapitaalgoederen; aanpassing besluit Jeugdhulp en Wmo; beantwoording vagen Testen voor Toegang; wijzigingsplan Overeind 42-43; camaliteitenplan archieven; oprichting stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's; uitvoeringskalender Cultuur 2022-2023; jaarplan onderhoud openbare ruimte. 

Voorlaatste besluitenlijst 23/11/21 zie go.stylo.nl/w49Raadsagenda

Volgende vergaderingen: rondetafelgesprekken (RTG) 11 en 18 januari 2022. 

Raadsvragen

Recent beantwoorde vragen van SGP over testlocatie voor Testen voor Toegang: de verantwoording voor het openen van locatie voor testen bij klachten ligt bij de GGD. Testen voor Toegang wordt gefaciliteerd door Stichting Open Nederland (SON) in opdracht van VWS. Aangesloten commerciéle testaanbieders kunnen zelf aangeven waar, wanneer en hoeveel personen zij kunnen testen. De opdracht van VWS aan SON luidt ervoor te zorgen dat iedereen binnen 30 minuten rijafstand zich kan laten testen. In de regio Utrecht kan testen in Nieuwegein, Bunnik, Vianen, Utrecht, waaronder de Jaarbeurs en Hoog Catharijne, op 10 minuten afstand van Houten per trein. Recente geprekken over een locatie in het centrum van Houten hebben geen resultaat opgeleverd. De gemeente is in gesprek met de GGD over de opening in Houten van een locatie voor testen bij klachten. Verder opent de GGD een landelijke locatie Buitenlandse Vaccinatiebewijzen in de Expo. Vaccinatiebewijzen kunnen hier ook worden omgezet naar Nederlandse bewijzen. 

Openstaande vragen van D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen

En verder


[+] Regionale Energiestrategie (RES)

UTRECHT/ZEIST - De fracties van D66, CU, GL, CDA en PvdA in de Provinciale Staten hebben vragen gesteld aan GS over het besluit van de gemeente Zeist om af te zien van windmolens langs de A12. De windmolens zijn een belangrijk aandeel in het RES-bod van de regio. De gemeente ziet daar  wel mogelijkheden voor grootschalige opwekking van zonne-energie. Ook in de gemeente Utrecht zijn de windmolens onzeker (AD 9-12-21). De fracties vragen of GS nog meer annuleringen en vertragingen verwacht en wat dit betekent voor de groeiende en ongewenste disbalans tussen zon en wind. 
Bron: Persbericht 15-12-21 (van vragende fracties) (PDF 2p). 

AD 9-12-21 Tóch geen windmolens in spoorzone Zeist en dit is waarom

AD 9-12-21 Zijn de windmolens in Rijnenburg van de baan? Vertrouwelijke gesprekken over groot zonnepark

WOERDEN - Inwonersbelangen Woerden dient 23 december een raadsmotie in om te stoppen met locatieonderzoek naar windturbines. Het gaat om Rijerscop in Harmelen en Barwoutswaarder bij de wijk Molenvliet. Aanleiding is het nieuwe regeerakkoord waarin staat dat er heldere afstandsnormen voor windmolens moeten komen. 
Bron: Email Inwonersbelangen 20-12-21. 

Regeerakkoord: "Er komen heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens op land en we stimuleren (financiële) participatie van omwonenden om het draagvlak te versterken. Gezien de schaarse beschikbare ruimte zetten we vooral in op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken, inclusief normering. Zonnepanelen op land staan we alleen toe, als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden."

[+] Voorkeursstemmen
Via de redactie van Omroep Houten gewerd ons een klein onderzoekje van Gerard Hurkmans. Hij is nagegaan wie bij de laatste raadsverkiezingen de meeste voorkeursstemmen kregen (afgezien van de lijsttrekkers). Hij kwam tot de volgende top vijf: 1. Hanny van Doorn (ITH); 2. Marian Aanen (CDA, later afgesplitst, Natuurlijk Houten); 3. Marjan Boonzaaijer (D66), 4. Cora Gerritsen (CDA); 5. Marja Damman (GroenLinks). Het zijn dus allemaal vrouwen.

[+] Gemeente trekt vergunning windpark Houten niet in
Enkele omwonenden van windpark Houten hebben de gemeente gevraagd de vergunning van windpark Houten in te trekken, omdat de Raad van State de milieuregels voor windmolens in het 'Activiteitenbesluit' ongeldig heeft verklaard. De gemeente maakt bekend dit verzoek tot intrekken te weigeren. Het ontwerp besluit tot weigering ligt van 23 december 2021 tot 2 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis en hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. Het besluit kan dus nog veranderen. Het ontwerp-besluit bevat de juridische argumentatie waarom de gemeente de vergunning niet wil intrekken. Een belangrijk argument is dat de vergunning in 2010 is verleend op basis van eigen milieu-onderzoek en al vóór het bestreden Activiteitenbesluit. 

Zie hier de officiële bekendmaking van het ontwerp-besluit met bezwaartermijn.
Zie hier de tekst van het ontwerp-besluit met juridische argumentatie (PDF 6p). [+]

Eerder hebben omwonenden tevergeefs geprobeerd stopzetting van de molens via de rechter af te dwingen, zie verslag kort geding, uitspraak en samenvatting uitspraak in weekoverzicht.  

[+] Waterschap stelt tarieven voor 2022 vast
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de belastingverordeningen voor 2022 vastgesteld en bekendgemaakt: Verontreinigingsheffing (€62,50 per vervuilingseenheid); Zuiveringsheffing (€62,50 per vervuilingseenheid); Watersysteemheffing (€92,21 per woonruimte).

[+] Gemeente stelt belastingen voor 2022 vast
Verordening onroerendezaakbelasting (OZB); rioolheffing; reinigingsrechten; hondenbelasting en toeristenbelasting. De verordeningen bevatten de regels en tarieven. [+] 30/12/2 week 52 Geen weekoverzicht, wel politiek nieuws

Gemeentenieuws: 
Studentenonderzoek in Landen en Mossen naar warmtepompen gaat online verder
* Gemeente haalt 7 januari kerstbomen op
* Informatie over coronavirus
* Er geldt een vuurwerkverbod. Gevaar: 112. Meldpunt: vuurwerkoverlast@houten.nl 

Houtens Nieuws 27-12-21 D66 Houten kiest voor jongeren, onderwijs en duurzaamheid op de kandidatenlijst

Houtens Nieuws 28-12-21 Voorrang op de woningmarkt voor verpleger of leerkracht, in Houten kan het al, in Bunnik niet

zondag 19 december 2021

Free at last


Vanaf vandaag kan er geen gemeenteambtenaar meer naast m'n bed komen te staan (ik heb dit voor de zekerheid nog eens extra nagevraagd) om te controleren hoe ik mijn slaapkamer heb ingericht, hoef ik de indeling van m'n koelkast aan niemand meer uit te leggen (behalve soms aan mijn huisgenoot), hoef ik het niet een maand van tevoren aan te vragen als ik een stap over de grens wil zetten, hoef ik niet meer elke cent te verantwoorden en jaarlijks meer dan honderd pagina's aan bankafschriften en boekhouding in te leveren, die dan dus ook niet meer kwijt kunnen raken binnen de ambtelijke organisatie, hoef ik ook niet meer aan een ambtenaar uit te leggen wat een balans is, hoef ik niet meer elke maand schriftelijk de vraag te beantwoorden of ik ergens anders dan thuis geslapen heb en waar dan wel, hoeft mijn broer niet meer achteraf een verklaring te tekenen omdat hij me ooit een nieuw regenjack op mijn verjaardag heeft gegeven en mag ik zonder toestemming van de gemeente vrijwilligerswerk doen en werk aannemen zoveel als ik wil en kan hebben (ja, ik mag voortaan zonder toestemming van de overheid werken). Free at last.

Vandaag laat ik zeven jaar aanvullende leenbijstand achter mij en ben ik vier maanden na mijn 66ste verjaardag officieel benoemd tot Staatserkende Oude Man (SOM) met toekenning van de bijbehorende levenslange maandelijkse SOM geld, die ik helemaal zelf mag houden en waarover ik aan geen gemeenteambtenaar verantwoording hoef af te leggen. De afgelopen zeven jaar ben ik met een beetje werk, een beetje sukkelen en een beetje lenen en een hoop regels, een moeizame ambtelijke leercurve en een spannende maar gewonnen rechtszaak om de overheid bij de wet te houden, overigens prima doorgekomen. Sukkelen blijf ik, maar wat ik ben ik blij: free at last.

Terwijl ik dit zo zit te schrijven, wordt er precies om middernacht op de hoek van mijn straat keihard knallend siervuurwerk afgestoken. Mijn burgerhart maant mij de politie te verwittigen, maar dan bedenk ik mij dat dit misschien wel een door de gemeente als verrassing georganiseerde vuurwerkshow is waarmee afscheid wordt genomen van weer een burger minder in de bijstand. Dank u wel gemeente, dank u wel Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), dank u wel medeburgers. Free at last.Free at last (English translation)

Translation of Dutch blog Free at last

As of today, no municipal official or civil servant can come and stand next to my bed again (I asked this one more time just to be sure) to check how I have furnished my bedroom, I no longer have to explain anyone the layout of my refrigerator (except sometimes to my roommate), I don't have to request a month in advance if I want to take a step outside the Dutch border, I no longer have to justify every cent and submit more than a hundred pages of bank statements and bookkeeping every year, which therefore also can no longer be lost within the government organization, I no longer have to explain to a civil servant what a balance sheet is, I no longer have to answer the question in writing every month whether I have slept somewhere other than at home and if so where I did, my brother no longer has to sign a statement afterwards to explain that he once gave me a new rain jacket on my birthday and I am allowed to do volunteer work without permission from the municipality and take on as much work as I want and can handle (yes, from now on I can work without permission from the government). Free at last.

Today I leave seven years of welfare (as an additional loan) behind me, and four months after my 66th birthday I have been officially appointed as a State-recognized Old Man (SOM) with the associated lifelong monthly sum of money, which I can keep fully for myself and for which I am not accountable to any municipal official. Over the past seven years, with a bit of work, quite a bit of hassle and a bit of borrowing, and a lot of rules, a slow civil servant's learning curve and a tense but finally won lawsuit to keep the government by the law, I got through just fine. I'll continue to hassle, but I am happy: free at last.

As I am writing this, at exactly midnight on the corner of my street there is a very loud banging ornamental fireworks. My law abiding citizen's heart admonishes me to inform the police, but then I realize that this may well be a surprise fireworks show organized by the municipality to say goodbye to another citizen less on welfare. Thank you municipality, thank you social service Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), thank you fellow citizens. Free at last.woensdag 15 december 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 50

[+] Laatste wijzigingen: 18/12/21 20:30u

Omroep Houten

Zaterdag 18 december 2021 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Arthur Vierboom en Martin Monkel met gasten van Marian Aanen (groep Aanen, Natuurlijk Houten) en Robert Pelleboer (CDA). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de uitzending van 11 december met Anneke Dubbink, fractievoorzitter van de PvdA, over haar verleden, politieke betrokkenheid en de sociaal-democratie.

[+] Beluister hier de uitzending van 18 december met de lijsttrekkers Robert Pelleboer (CDA) en Marian Aanen (NatuurlijkHouten) over het afgelopen jaar en de komende verkiezingen.  

[+] De ledenvergadering van CDA Houten heeft donderdagavond 16 december Robert Pelleboer gekozen tot lijsttrekker voor de raadsverkiezingen van 2022. Willy Boersma komt op de tweede plaats, gevolgd door (3) Cees de Heer, (4) Sam Hageraats en (5) Pieter de Winter. De huidige fractievoorzitter Cora Gerritsen wordt lijstduwer en hekkensluiter op plaats 30. (Bron: Cora Gerritsen, Facebook). 


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p7.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

De gemeentepagina wordt grotendeels gevuld met de evenementenkalender voor 2022. 
Informatie over corona: www.houten.nl/coronavirus
Het gemeentehuis is op 21, 24 en 31 december gesloten vanaf 16:00 uur. Houtens Nieuws 't Groentje


[p9] [webOntwikkelingsvisie Oude Dorp - Het unieke stukje Houten dat uniek moet blijven

[p9] Raadspraat: Hepke Deelstra, nr 2 van de ChristenUnie, over de heilstaat Houten. 

[p15] Charlotte Visser, griffier gemeente Houten (lang interview)

[p17] [webStichtse Rijnlanden stelt 45.000 beschikbaar voor Houtens project
[uit weekoverzicht 49] Wethouder Sander Bos met een overeenkomst getekend met het waterschap. De gemeente Houten wil zes plekken in de wijk De Campen saneren om wateroverlast te voorkomen. Het waterschap stelt €45.000 beschikbaar. Daarmee kan de gemeente regenwater afkoppelen van de riolering, de hoogte van de verharding aanpassen en water laten uitstromen op de Imkersplas, waardoor wateroverlast of juist verdroging wordt beperkt. Bron: Persbericht gemeente Houten 9-12-21 (PDF)

[web 15-12-21] Zoektocht exploitant Speelboerderij Houten duurt voort Geen van de 15 gegadigden die het programma van eisen hebben ontvangen, heeft aan aanbieding gedaan. Ze hebben geen geld of de criteria of de coronamaatregelen houdt ze tegen. Wethouder Jan Overweg gaat met twee potentiële gegadigden in gesprek om te bezien of er toch mogelijkheden zijn. De eisen, waarover inspraak is geweest, worden niet versoepeld. De kinderboerderij blijft wel open, ook tijdens de winter. 

[+] [web 15-12-21] Gemeente nog steeds in gesprek over opvang van 50 tot 100 vluchtelingen
Wethouder Jan Overweg voert opnieuw overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de opvang van 50 tot 100 vluchtelingen. Naast vluchtelingen zou Overweg in het beoogde pand ook graag andere doelgroepen willen huisvesten, zoals spoedzoekers (bijvoorbeeld na scheiding), kringloopwinkel, voedselbank en Krachtfabriek. Als COA daarmee akkoord gaat volgt een gesprek met de eigenaar van het pand en met omwonenden, pas dan wordt bekend gemaakt om welk pand het gaat.  

[+] [web 16-12-21] Woonvisie 2021-2030: bouwen voor Houtenaren en betaalbaar bouwen
De gemeenteraad heeft 14 december ingestemd met de Woonvisie. Deze geeft richting aan het gewenste woningbouwprogramma van 4750 woningen in de periode tot 2040. Doelstelling is de doorstroming te stimuleren, kansen te bieden voor starters, sociale huurders en bijzondere doelgroepen. Andere media

Omroep Houten 18-12-21 Geen hondenbelasting meer? HA, ITH, SGP, VVD en CDA hebben om een onderzoek gevraagd naar het afschaffen van de hondenbelasting. Ze vinden deze belasting niet meer van deze tijd, maar afschaffen mag ook niet leiden tot verrommeling en overlast in de openbare ruimte. De belasting blijft in 2022 nog bestaan, maar de gemeenteraad wil halverwege volgend jaar besluiten over afschaffing vanaf 2023. Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. (Laatste besluitenlijst 23/11/21 zie go.stylo.nl/w49). Raadsagenda

Agenda 14/12/21: Woonvisie 2030; parkeerbeleid; begroting, reserves, belastingen en leges. 
Nog geen besluitenlijst, wel videoverslag.  

Femke Logtenberg start per 1 januari 2022 als raadsadviseur communicatie en participatie. 

Raadsvragen

Openstaande vragen: (1) D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen; (2) vragen van SGP over testlocatie voor Testen voor Toegang (dichtsbijzijnde in Bunnik en Nieuwegein).

En verder

... niks

Van noodwet tot crisisrecht

‘Van nood­wet tot cri­sis­recht’, een spon­taan ad­vies

Gepubliceerd op 15 december 2021, Raad van State 
(persbericht met link naar het volledig advies)

Om toekomstige crisissituaties effectief het hoofd te bieden, moet het bestaande (staats)nood- en crisisrecht op korte termijn worden gemoderniseerd. Daarbij moet een zo goed mogelijke balans worden gevonden tussen aan de ene kant een effectieve crisisbestrijding en aan de andere kant de beginselen van de democratische rechtsstaat.

Beter voorbereid
Dit is de rode draad van het spontaan advies ‘Van noodwet tot crisisrecht’ van de Afdeling advisering dat vandaag, 14 december 2021, is gepubliceerd. Regering en Tweede Kamer hebben aangegeven dat zij het nood- en crisisrecht willen moderniseren. De Afdeling advisering wil met dit advies daaraan bijdragen, zodat Nederland in de toekomst in juridische zin beter is voorbereid op nieuwe crisissituaties.

Juridische aanpak
In het advies besteedt de Afdeling advisering aandacht aan de juridische aanpak van de coronacrisis, in het bijzonder aan de wet- en regelgeving die de afgelopen periode een rol heeft gespeeld. De ervaringen die daarmee in de laatste anderhalf jaar zijn opgedaan, bevatten een aantal lessen voor de toekomstige aanpak van crisissituaties. Die lessen zijn verwerkt in dit advies. Het advies is echter uitdrukkelijk niet bedoeld om de corona‑aanpak tot dusverre te evalueren. Dat is niet de taak van de Afdeling advisering.

Complex stelsel
De Afdeling advisering constateert dat er op dit moment een complex stelsel van nood- en crisisrecht bestaat. Aan de ene kant is er het ‘klassieke’ staatsnoodrecht dat zijn basis heeft in de Grondwet. Dit noodrecht wordt feitelijk niet gebruikt, omdat de indruk bestaat dat het alleen in een heel extreme noodtoestand kan worden gebruikt, zoals een oorlog of een bezetting. Aan de andere kant is er in de loop der jaren ‘gewoon’ crisisrecht ontwikkeld op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau voor talloze soorten crises, bijvoorbeeld de Wet veiligheidsregio’s. Er bestaan dus feitelijk twee soorten wettelijke regels naast elkaar die de nodige overlap vertonen, soms van elkaar verschillen en soms ook onderling inconsistent zijn.

Eerst noodverordeningen, daarna de coronawet
Ook de juridische aanpak van de coronacrisis heeft dit duidelijk gemaakt. Het ‘klassieke’ staatsnoodrecht is niet toegepast. Het gevolg was dat er veel geïmproviseerd moest worden, eerst met noodverordeningen en later met de zogenoemde coronawet (Tijdelijke wet maatregelen Covid-19). Deze wet werd ook vaak en soms ingrijpend gewijzigd. Dat leidde tot knelpunten. Zo was er aan het begin van de coronacrisis geen wettelijke grondslag voor grondrechtbeperkende maatregelen, verschilde steeds de mate van parlementaire betrokkenheid bij de verschillende coronamaatregelen en bleken er geen vangnetvoorzieningen te bestaan voor onverwachte situaties.
Aanbevelingen

Gelet op het bestaande complexe stelsel van nood- en crisisrecht en de lessen die tijdens de coronacrisis zijn opgedaan, formuleert de Afdeling advisering in haar advies aanbevelingen voor het moderniseren van het nood- en crisisrecht. De belangrijkste zijn:
  • Start met een fundamentele bezinning op de verhouding tussen het staatsnoodrecht en ander nood- en crisisrecht.
  • Zorg dat het bestuur met wettelijke vangnetvoorzieningen ruimte heeft om direct te handelen in het geval van onvoorziene omstandigheden.
  • Zorg dat in de wet een duidelijke en werkbare wettelijke structuur wordt vastgelegd over de betrokkenheid en zeggenschap van het parlement bij het vaststellen, verlengen en afschaffen van crisismaatregelen.
  • Voorkom zoveel mogelijk ad-hocwetgeving die grondrechten beperkt en ga na welke soorten beperkingen van grondrechten in crisissituaties nodig zijn zodat die in de wet kunnen worden vastgelegd.
  • Is er sprake van een nationale crisis? Zorg dan voor een op inhoud, sturing en uitvoering samenhangende crisisorganisatie op rijksniveau.
  • Zorg voor een goede afstemming tussen rijk, veiligheidsregio’s en gemeenten en onderzoek of de wet daarvoor moet worden aangepast.
Spontane adviezen
De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert normaal gesproken over wetsvoorstellen die regering en parlement aan haar voorleggen. Zij kan echter ook advies geven zonder dat een concreet wetsvoorstel voorligt. Dat heet dan een ongevraagd of spontaan advies. Dit advies ‘Van noodwet tot crisisrecht’ is daar een voorbeeld van.

donderdag 9 december 2021

Zwanenzang

Foto van Zwaantje Tamminga (1939-2021)Op weg naar Schapendijkje 4, het adres in Leeuwarden waar ik inmiddels zoveel mensen ken. Aan het einde van het Schapendijkje had mijn pake Ytzen een boerderij, die nadien op volgende generaties is overgegaan. In mijn kindertijd liep het Schapendijkje tot ver in de weilanden, maar later is de woonwijk Westeinde aan de overkant van de weg opgerukt tot aan de boerderij. Een paar maanden geleden ontmoette ik daar een paar neven en nichten om meer van de familiegeschiedenis uit te zoeken. Daar was ook mijn nicht Zwaantje Tamminga, de oudste dochter van de oudste broer van mijn moeder. Een dezer dagen zou ik nog eens bij haar langs gaan om oude verhalen op te halen - uit herinneringen en archieven. 

Ergens hoop ik op een like van Zwaantje op dit bericht. Maar dat zal er wel niet meer van komen, want we gaan haar vandaag verhuizen naar dat bekende adres op Schapendijkje 4, de begraafplaats van Leeuwarden.

woensdag 8 december 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 49

[+] Laatste wijziging: 13/12/21 15:30 u

Omroep Houten

Zaterdag 11 december 2021 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten: opgenomen special van Ger Kroes in gesprek met fractievoorzitter Anneke Dubbink (PvdA). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de uitzending van 4 december met wethouder Jan Overweg over de inclusiviteitsagenda, initiatief voor het Forum aan de Slinger, de speelboerderij, de verkiezingen en het onderzoek naar de ambtelijke organisatie. [+] Lees hier een tekstverslag van deze uitzending. [+] Beluister hier de uitzending van 11 december met Anneke Dubbink, fractievoorzitter van de PvdA, over haar verleden, politieke betrokkenheid en de sociaal-democratie.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

[+] Bij de bekendmakingen deze week veel evenementenvergunningen, wat meteen een indruk geeft van wat er aan zit te komen, zoals: Waterlinie wandeltocht, diverse locaties Koningsdag, Streekmarkt Oude Dorp, Avond4daagse, Kermis, Linieloop, oliebollenverkoop, Cultuurnacht, Carnavalsoptocht, Loop door Houten, Gluren bij de Buren, Loeren bij de Boeren, rommelmarkt Puttershaag, zomerbuitenbioscoop aan De Slinger, internationale hondententoonstelling recreatieterrrein Laagraven, studentenroeiwedstrijd Varsity, Werelddansen Xylinos Plein Oude Dorp, Vijfwal Familierun, Tour de Schalkwijk. 

Studentenonderzoek Warme Wijken - In december gaan studenten Sociologie onderzoeken wat de mening is van wijkbewoners in de Landen en Mossen over warmtepompen.
Ambtenarensamenspeltalentstimuleringsprijs - Tot 16 december is het mogelijk ambtenaren te nomineren via een mail met naam en motivatie naar griffie@houten.nl . Het gaat bv. om de manier waarop ambtenaren projecten samen met burgers voor elkaar hebben gekregen. 
* Als vrijwilliger maak jij Houten mooier - Meer dan de helft van de inwoners is actief als vrijwilliger. De gemeente wil alle vrijwilligers op Nationale Vrijwlligersdag 7 december bedanken. 


Houtens Nieuws 't Groentje

[p3] Bezwaren tegen de Woonvisie Een groep bewoners stuurde de gemeente een brief met kritiek op de Woonvisie. In de Woonvisie staat dat er in Houten in 2040 behoefte is aan 4750 extra woningen, waarvan 3150 appartementen. "Wij hebben de berekening [Companen, 2019] opgevraagd, maar die blijkt niet te bestaan". De briefschrijvers zeggen dat inwoners van Houten laagbouw met tuinen en een rustige woonomgeving willen. 

[p7] Starter. Raadspraat van Moni Wiersma-Rensen (24), sinds enkele maanden van de PvdA-fractie. Zij vindt het belangrijk dat jonge mensen meedoen in de politiek. 
[+] (Dochter van vroegere Houtense PvdA-wethouder Jocko Rensen.)

[p9] [webHouten moet prettiger, gezonder en veiliger voor fietsers en voetgangers. De Fietsersbond vraagt de Houtense politieke partijen plannen voor een gezonde, fietsvriendelijke stad in hun programma’s op te nemen. De Fietsersbond gaat de verkiezingsprogramma’s van de partijen vergelijken in de Fietskieswijzer. Op dinsdagavond 19 januari is er een verkiezingsdebat. (Zie ook week 48)

[+] [web 8-12-21] D66 roept onderhandelaars in Den Haag op stevig stelling te nemen tegen verbreding A27 bij Amelisweerd - Marcel van Gooswilligen van D66 Houten heeft bij onderhandelaar Rob Jetten van D66 aangedrongen stevig stelling te nemen tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Hij roept de Houtense afdleing van CU, VVD en CDA hetzelfde te doen. Het verbreden van de snelweg leidt tot meer autoverkeer ten koste van de waardevolle natuur. Met meer thuiswerken is het waarschijnlijk niet eens nodig. 

[+] [web 9-12-21] [premium] Te weinig laadpalen om groei elektrische auto's bij te benen

[+] [web 9-12-21] Ontwikkelingsvisie Oude Dorp: Het uniek stukje Houten dat uniek moet blijven

[+] [web 9-12-21] Stichtse Rijnlanden stelt 45.000 euro beschikbaar voor Houtens project
(zie ook persbericht bij En verderAndere media

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Besluitenlijst 23/11/2021: uitwerkingsplan 12 startersappartementen Beusichemseweg (*); Samenwerkingsovereenkomst Planfase Sterke Lekdijk (tussen pont Culemborg en Beatrixsluis Nieuwegein); Algemene Plaatselijke Verordening 2022 (**); maandelijkse begrotingswijziging; verlenging hersteltermijn overtreding scholingseisen Voor- en Vroegschoolse opvang (VVE); tarieven peuteropvang en VVE; Huisvestingsverordening; Evaluatie prestatieafspraken met Viveste; opheffing Recreatieschap Midden Nederland, instemmen met samenwerking in Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

(*) Startersappartementen Beusichemseweg. Commentaar Ytzen Lont: Politiek niet direct interessant, maar de procedure heeft wel mijn aandacht. Het complex maakt deel uit van Loerik 6, wordt genoemd in de vergunningaanvraag voor sloop- en bouwrijpmaken van Beusichemseweg 5-7 (o.a. v/h Rinus van Dijk), de nodige natuurvergunning is door de provincie afgewezen, maar het complex ligt (anders dan de aanvraag doet vermoeden) buiten het te slopen bedrijfsterrein, aan de overkant van de weg, direct achter de gereformeerde kerk en is allang in aanbouw. Waarom en hoe nu besluitvorming? 
Zie: go.stylo.nl/steenuil (inclusief link naar dit uitwerkingsplan in de voetnoten). 

(**) APV wijzigingen: waterpijpcafé (sisha-lounge) toegevoegd; 'ondermijning' als weigeringsgrond voor exploitatievergunning; messen voor direct gebruik op straat verboden; overlast lachgas verbieden; zichtbare uitingen van verboden organisaties verbieden; regeling carbid schieten terug naar situatie vóór 2020; verduidelijking over donateursacties en snuffelmarkten; versterkt geluid of muziek bij recreatieplassen verbieden. Wethouder Jan Overweg stemt in met de APV met uitzondering op het ontbreken van verbod op gebruik van drugs in openbare ruimte. 


Raadsagenda

Raadsagenda 14/12/21 nog niet in iBabs Online opgenomen, wel in het gemeentenieuws: benoeming raadslid Anouk Siegenbeek van Heukelom (GL) (*), twee commissileden D66, interim-griffier D. Berends, raadsadviseur M. de Vos; Woonvisie; Parkeerbeleid; Rekenkamerrapport Subsidies; Belastingverordeningen, reserves, financiële verordeningen; Klimaatadaptatieplan; Herstemming motie 197 'SVMN verdient steun' (Stichting Veilig Midden-Nederland) (**)

(*) Anouk Siegenbeek van Heukelom volgt raadslid Tijm Corporaal op, die in november de raad heeft verlaten. Zij zijn beiden te horen in de radio-uitzending van 20/11/21, Tijm aan het begin en Anouk aan het eind. 

(**) Motie 197 SVMN verdient steun (CU, CDA): 23/11 staakten de stemmen met 14 voor (CU, CDA, VVD, GL) en 14 tegen (ITH, SGP, Aanen, HA, D66, PvdA). 


Raadsvragen

Openstaande vragen: (1) D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen; (2) vragen van SGP over testlocatie voor Testen voor Toegang (dichtsbijzijnde in Bunnik en Nieuwegein).
 
Zie: raadsvragenEn verder

Gemeente pakt wateroverlast in De Campen aan - Waterschap stelt geld beschikbaar 
Donderdag 2 december heeft wethouder Sander Bos met het Hoogheemraadsschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een 'impulsovereenkomst Water in de Leefomgeving' voor 2022 getekend. Met de impulsregeling stimuleert het waterschap gemeenten om de waterkwaliteit te verbeteren. De gemeente Houten wil zes locaties in de wijk De Campen saneren om wateroverlast te voorkomen. Daarvoor stelt het waterschap 45.000 euro beschikbaar. Daarmee kan de gemeente het regenwater afkoppelen van de riolering, de hoogte van de verharding aanpassen en water laten uitstromen op de Imkersplas. De kans op wateroverlast bij hevige regen of juist verdroging wordt hiermee beperkt. 


[+] NOS 9-12-21: Klimaatdoel groene elektriciteit regio's lijkt goed haalbaar
Het doel om in 2030 driekwart van de elektriciteitsbehoefte uit duurzame bronnen te halen, lijkt goed haalbaar. De plannen die dit jaar door de dertig energieregio's in Nederland zijn ingeleverd, de Regionale Energie Strategieën (RES), tellen bij elkaar op tot ruim voldoende. Alle plannen in het land tellen op tot 55 terawattuur (TWh), fors meer dan de 35 TWh die gevraagd wordt. Omdat er ook nog plannen zullen afvallen, is de schatting dat uiteindelijk tussen de 35 en 46 terawattuur wordt gerealiseerd. De groei zit vooral bij zonne-energie op daken en zonneparken op de grond. Wel zijn er nog knelpunten. Zo blijft de krapte op het elektriciteitsnet een probleem, en ook een uitspraak van de rechter over milieuregels bij windmolens zorgt voor vertraging.

[+] Printmatters.nl 7-12-21: BDU Media uit de overlevingsmodus
Interview met de directeur van de BDU, uitgever van o.a. Houtens Nieuws 't Groentje, over lokale media. 
dinsdag 7 december 2021

Kroonprinses bij Raad van State

"Morgen wordt prinses Amalia aangesteld als lid van de Raad van State", aldus de nieuwslezer in het Journaal. Correctie: ze wordt niet aangesteld en ze wordt ook geen lid (anders dan de koning, die ceremonieel voorzitter is van de Raad van State), maar ze heeft vanaf vandaag op basis van de grondwet automatisch zitting in de Raad van State. Ze mag vergaderingen bijwonen van de Raad en van de afdeling advisering. Ze mag als ze wil ook meepraten, om zodoende beter inzicht te krijgen in staatszaken, maar niet meebeslissen. Woensdag 8 december wordt ze binnengeleid (dus niet aangesteld) in de Raad van State door Koning Willem-Alexander. Het gaat om een ceremoniële kennismaking.
 
Artikel 74 lid 1: "De Koning is voorzitter van de Raad van State. De vermoedelijke opvolger van de Koning heeft na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar van rechtswege zitting in de Raad."

Friesland in den slag

De provincie Friesland zet de Rijksuniversteit Groningen (RUG) voor het blok: "wij doen mee of wij gaan weg", schrijft de Ukrant van de Groningse universiteit. De hoogleraar Friese taal en cultuur, Goffe Jensma, gaat volgend jaar met pensioen en de provincie Friesland wil meepraten over de opvolging. De provincie betaalt samen met het rijk jaarlijks 220.000 euro aan de universiteit voor de studie Fries. Sinds 2012 is het Fries een keuzevak als onderdeel van de bachelor minorities & multilingualism. Volgens de provincie is de tijd gekomen om van het Fries, "als tweede staatstaal", weer een zelfstandige studie te maken. Anders dreigt de leerstoel op te gaan "in een groter verhaal van minderheden en meertaligheid". Maar de universiteit is er principieel op tegen dat externe partijen meepraten over het invullen van vacatures. "Het is duidelijk dat we de Friese leerstoel willen bezetten met een expert in Friese taal en cultuur", zegt decaan Thony Visser van de faculteit Letteren. "We gaan daar niet iemand opzetten die gespecialiseerd is in Italiaans". Verder wil ze nog niet reageren op de brief van de provincie, omdat die in het Fries is gesteld en eerst moet worden vertaald. 

Bron: UKrant 3-12-21

De titel van dit blog is ontleend aan het vierde complet van het Wilhelmus, dat verwijst naar de Slag bij Heiligerlee (1568), vlakbij Winschoten, die de eerste overwinning betekende tegen de Spaansgezinden in de Tachtigjarige Oorlog, maar waarbij de jongere broer van Willem van Oranje, graaf Adolf van Nassau om het leven kwam: "Graaf Adolf is gebleven in Friesland in den slag". Groningen werd toen nog als onderdeel van Friesland gezien.

woensdag 1 december 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 48

[+] Laatste wijziging: 06/12/21 11:30
Alle weekoverzichten

Omroep Houten

Zaterdag 4 december 2021 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Paul van Ruitenbeek met als gast wethouder Jan Overweg (CU). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de uitzending van 27 november met Axel Eerdman (HA) en David Jimmink (GL) over corona, het raadsbesluit om op bepaalde plaatsen in Houten toch snel te gaan bouwen en de komende raadsverkiezingen in maart 2022.

[+] Beluister hier de uitzending van 4 december met wethouder Jan Overweg 
over de inclusiviteitsagenda, initiatief voor het Forum aan de Slinger, de speelboerderij, de verkiezingen en het onderzoek naar de ambtelijke organisatie.

Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

Afvalkalender 2022: www.mijnafvalwijzer.nl
Informatie over corona: www.houten.nl/corona
Bericht van de Sint: karton niet in de ondergrondse container doen, op de papierophaaldag naast de ondergrondse container of in de blauwe kliko aan de straat. 


Houtens Nieuws 't Groentje

[p1] [webIedereen doet mee; gemeente gaat neutrale aanhef bij brieven gebruiken - Met het wegnemen van zoveel mogelijk zichtbare en onzichtbare beperkingen gaat de gemeente Houten ernaar streven dat iedere inwoner de kans krijgt mee te doen aan de maatschappij en erbij te horen. Daarbij mag het niet uitmaken of een inwoner helemaal zelfstandig is en zichzelf kan redden of hulp nodig heeft. Zie ook: Raadsinformatiebrief Inclusieagenda

[p3] [webNatúúrlijk Houten: nieuwe lokale partij gaat voor tenminste vier zetels bij komende gemeenteraadsverkiezing (premium)

[p3] [webAgna van Rees lijsttrekker ChristenUnie
[p3] [webAnneke Dubbink lijsttrekker PvdA

[p7] [webBinnen vijf jaar 500 woningen erbij in Houten
De gemeenteraad heeft dinsdagavond 23 november unaniem ingestemd met het voorstel van het college om op zeven locaties ruimte te bieden voor de bouw van circa 500 woningen. Naar verwachting kunnen deze projecten binnen vijf jaar worden gerealiseerd.
Zie ook hierna bij Raadsagenda

[p7] 22 woningen in veevoederfabriek
Wethouder Hilde de Groot en Joost Peereboom van De Bunte Vastgoed hebben afspraken over woningbouw ondertekend. Voerfabriek Van Gorp aan de Pothuizerweg maakt plaats voor 22 woningen: rijwoningen, twee-onder-éénkap en vrijstaande woningen. De Bunte heeft de lege fabriek gekocht en zal deze slopen. De buurt is betrokken bij het plan en is positief. 

[p7] Raadspraat Axel Eerdman (HA) 'Uitgelekt': over hoe de bezuiniging op de gemeentepagina in de openbare stukken niet werd opgemerkt en de coalitie een motie indiende om het eigen besluit weer terug te draaien. (Commentaar Ytzen Lont: hij schrijft hier dat de gemeentepagina zou verdwijnen, wat m.i. niet klopt: alleen de officiële bekendmakingen (vergunningaanvragen e.d.) zouden niet meer op de gemeentepagina worden vermeld, nu ze online en via email beschikbaar zijn.)

[p11] [webHouten gaat meedoen aan challenge Groene Stad
De gemeente gaat meedoen aan de challenge Groene Stad, heeft de gemeenteraad 23/11 besloten. Een motie van SGP, ITH en Groep Aanen werd unaniem aangenomen. Een groene leefomgeving  draagt bij aan het (sociale) welbevinden van de inwoners. De Groene Stad Challenge geeft op basis van data-onderzoek inzicht in de hoeveelheid groen en mogelijkheden voor méér groen in de bebouwde kom. Al vijftig andere gemeenten doen mee aan deze uitdaging.

[p13/p25] (dubbele nrs. door bijlage) Cliëntenraad Samen Veilig 
De gemeenteraad heeft 23/11 een motie unaniem aangenomen over het beter functioneren van een onafhankelijke cliëntenraad voor de stichting Samen Veilig Midden Nederland. 
Zie ook: https://www.samen-veilig.nl/ouders/rechten-als-client/clientenraad
Andere media

[+] AD 5-12-21: Agna (39) had net haar derde chemokuur gehad, toen ze al haar spullen bij een brand verloor Agna van Rees had nog maar net haar derde chemokuur afgerond, toen er - nu een maand geleden - brand uitbrak in het appartement direct boven het hare. De brandweer was er snel bij en deed wat nodig was, maar fikse roet- en waterschade zorgde er wel voor dat ze plots zonder huis en spullen kwam te zitten. Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Agna van Rees voert dan de CU-kandidatenlijst aan. Ze heeft geen moment getwijfeld. ,,Omdat ik dit ook als een roeping ervaar, die God in mijn hart heeft gelegd.’’ Hooguit heeft ze zich afgevraagd of de partij wel een kwetsbare lijsttrekker moet willen hebben.


Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

Besluitenlijst 16/11/21: uitbreiding inzet praktijkondersteuner huisartsen jeugd-GGZ (ten koste van inzet specialistisch ondersteuner); vaststelling Woonvisie 2021-2030; beantwoording vragen SGP, D66, PvdA, HA over uithuisplaatsing kinderen door toeslagaffaire; Inclusie Agenda 2022 (*); instemmen met stedenbouwkundig ontwerp voor herontwikkeling terrein veevoederfabriek (**); overeenkomst en ontwerp bestemmingsplan ASV II en Droom van Schalkwijk: 13 woningen, 12 appartementen, verplaatsing boerderij naar Kanaaldijk Zuid; nieuw beheer fietstransferia; voorzetting programma U-Thuis; bestemmingsplan Provincialeweg 57-58. 

(*) Inclusieagenda, zie Raadsinformatiebrief Inclusieagenda 
(**) Woningbouw voerfabriek, zie hierboven 't Groentje p7. Raadsagenda

Zie: raadsagenda's. Volgende raadsvergadering 14/12, nog geen agenda. 

Raadsagenda 23/11 met aangenomen en verworpen voorstellen, zie hier

De raad heeft 23/11 het voorstel 'Blijven bouwen, vertraging voorkomen' (PDF 8p) aangenomen. Daarin zijn een zevental 'kansrijke' locaties aangewezen waar - vooruitlopend of parallel aan de visie-ontwikkeling (voorheen 'ruimtelijke koers') in de komende jaren zo'n 400 tot 500 woningen kunnen worden ontwikkeld, het zogenoemd 'laaghangend fruit' (makkelijk te plukken).  

De locaties waar de gemeente zich op wil richten zijn:
• Loerik 6 (Afronding Houten Vinex) (***)
• Kantoor Viveste (Oude Dorp)
• Luno (Kokermolen)
• Locatie Molenzoom Zuid-Oost (Molenzoom 1-23)
• De Molen 37
• 2e fase oude gemeente huis (Standerdmolen)
• Forum (Locatie aan De Slinger; herontwikkeling Bibliotheek, Huis van Houten,
eventueel College de Heemlanden) (****)

(***) Commentaar Ytzen Lont: Loerik VI is het gebied tussen de spoorlijn en Hofspoor en rond de Albers Pistoriusweg, met o.a. het vroegere bedrijf van Rinus van Dijk (Hofspoor 17 v/h Beusichemseweg 7). De gemeente heeft een sloopvergunning aangevraagd die is afgewezen door de provincie vanwege de steenuil die in dit gebied voortkomt. Namens Omroep Houten heb ik hierover vragen gesteld aan de gemeente en de provincie en gesproken met wethouder Sander Bos [+]

(****) Het Forum of Cultuurplein is een project waar wethouder Jan Overweg (cultuur) enthousiast over is, zie berichtgeving hieronder bij En verder en Hart voor Houten
Raadsvragen

Openstaande vragen: (1) D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen; (2) vragen van SGP over testlocatie voor Testen voor Toegang (dichtsbijzijnde in Bunnik en Nieuwegein).  

En verder

Cultuurplein Forum aan de Slinger
Wethouder Jan Overweg * Foto: René van den Brandt
Wethouder Jan Overweg schrijft op Facebook
"Iets in de portefeuille van mijn collega wethouder Sander Bos heeft mijn bijzondere belangstelling. Dinsdag 23 november heeft de gemeenteraad zeven ontwikkellocaties vastgesteld waar snel gebouwd kan worden binnen de rondweg van Houten. Eén van die locaties is de plek voor een cultuurplein aan de Slinger. Hier is al het theater Aan de Slinger en college de Heemlanden gevestigd en verder staan hier enkele afgeschreven gebouwen (voormalig politiebureau) die eigendom zijn van de gemeente. Maatschappelijke partijen hebben de handen ineen geslagen en een ruwe schets gemaakt van wat er zou kunnen op die plek. Als wethouder voor cultuur, zorg en welzijn steek ik daar graag mijn duim voor op. Wat zou het mooi zijn als we op die plek in het hart van de gemeente Houten en cultuurplein kunnen maken met daarboven betaalbare woningen. De eerste stap is gezet." Informatie: hartvoorhouten.nl

Politieke partij registreren
Wie aan de raadsverkiezingen van 2022 mee wil doen met een eigen partij, kan zich tot 20 december zijn partij registreren bij het centraal stembureau van de gemeente Houten. Meer informatie hier

[+] Drie dagen raadsverkiezingen
Rijksoverheid.nl 2/12/21: De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 wordt verlengd tot 1 juli 2022. Kiezers kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 ook al op de twee voorafgaande dagen hun stem uitbrengen. Daarvoor opent elke gemeente een aantal stemlokalen op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

[+] Windpark Goyerbrug: College wacht nog even met wachten
In de zomer van 2021 heeft de Raad van State de vergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd. Daarom moet de gemeente een nieuw besluit nemen over dit windpark. Eind september heeft het college hierover een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Op 12 oktober hebben de woordvoerders van alle fracties in de gemeenteraad hierover gesproken en ook een aantal insprekers. Een meerderheid van de raad wil wachten op rijksnormen. Dat is optie 3 in de brief aan de raad (*). Het college van B&W twijfelt of dat haalbaar is. Daarom laat het college de risico’s van deze keuze uitgebreider onderzoeken. Dat kost extra tijd. Het besluit van het college over Windpark Goyerbrug komt over enkele weken.
Bron: email van de gemeente aan belanghebbenden en belangstellenden 1/12/21-11:36u. 
(*) Optie 1) snel nieuw besluit nemen over de vergunningaanvraag; 2) besluit nemen na de verkiezingen; 3) wachten op nieuwe normen van het Rijk; 4) besluit overlaten aan de provincie. 

[+] Overheid moet gelijk kansen bieden bij gronduitgiftte
NOS 2/12/21: De overheid moet gelijke kansen bieden bij de uitgifte van grond. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het Financieele Dagblad schrijft dat de uitspraak grote gevolgen kan hebben voor huidige en toekomstige woningbouw. Volgens de krant komt de Nederlandse ambitie om in tien jaar een miljoen woningen te bouwen hierdoor in gevaar. Gemeenten mogen door de uitspraak niet langer direct grond verkopen aan ontwikkelaars, want andere partijen moeten volgens de rechter gelijke kansen krijgen. Je mag niet zomaar een contract met één partij sluiten, zonder dat andere partijen hun interesse konden tonen. Het gelijkheidsbeginsel moet corruptie binnen de overheid voorkomen. De uitspraak geldt alleen voor projecten waar de gemeenten de grond in eigen handen heeft, en dus niet voor grondverkopen door particulieren, projectontwikkelaars of agrariërs.

[+] Gemeenten positief over plan voorrang eigen inwoners bij nieuwbouw
NOS 2/12/21: Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren kwam vorige maand met het voorstel. De voorrang voor eigen inwoners geldt voor sociale nieuwbouwwoningen tot 355.000 euro, wat ook de grens is voor de Nationale Hypotheek Garantie volgend jaar. Maximaal 30 procent van de woningen mag via deze voorrangsregeling worden toegewezen. Volgens het plan mag een gemeente ook voorrang geven aan mensen die er nog niet wonen, maar die wel een economische binding met de plaats hebben. Nu is het voor gemeenten (met uitzondering van de Waddeneilanden) nog verboden om voorkeur te geven aan eigen inwoners. 

[+] Houtens Nieuws 4/12/21: Fietsersbond vraagt politieke partijen Houten nog meer autoluw te maken De Fietsersbond vraagt de Houtense politieke partijen plannen voor een gezonde, fietsvriendelijke stad in hun programma’s op te nemen. Door te zorgen voor goede en veilige doorgaande fiets- en looproutes hoeft er minder met de auto gereden te worden. Dat is veiliger, gezonder en duurzamer. Ook in het buitengebied van Houten moet volgens de Fietsersbond de auto een stapje terugdoen door snelheid en ruimte in te leveren. Met goede doorgaande fietsroutes met Utrecht, Culemborg, Bunnik en Wijk bij Duurstede wordt het aantrekkelijker de fiets te nemen en de auto te laten staan. De Fietsersbond gaat de verkiezingsprogramma’s van de partijen vergelijken in de Fietskieswijzer. Op dinsdagavond 19 januari een verkiezingsdebat.

[+] Raad van State 6/12/21: De Raad van State geeft een negatief advies over een voorgestelde wijziging op een wetsvoorstel over integriteit in het decentraal bestuur. De regering heeft deze wijziging daarom ingetrokken. Kern van het ingetrokken voorstel is dat decentrale bestuursorganen verplicht worden onderzoek te doen naar de integriteit van bestuurders voordat zij worden benoemd. Het was de bedoeling deze screening in te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De Raad van State raadt het voorstel af omdat het nauwelijks iets regelt over de inhoud, reikwijdte en procedure van de voorgestelde risicoanalyse. Het onderzoek raakt direct aan de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat-bestuurders zonder dat geregeld is hoever dit onderzoek mag gaan. Kandidaten weten daardoor ook niet waar zij precies aan moeten voldoen. Dit geeft een hoog afbreukrisico. Het gevaar bestaat dat de risicoanalyse als politiek instrument zal worden gebruikt en het is onduidelijk hoe de vertrouwelijkheid gewaarborgd kan worden als de gemeenteraad in de openbaarheid moet beraadslagen over de benoeming van wethouders. Er is onvoldoende tijd om dit nog voor de verkiezingen te regelen en daarom heeft de Raad van State aangeraden dit wijzigingsvoorstel voor nu in te trekken en dit in de toekomst beter te regelen.


zondag 28 november 2021

Hitler liep stuk op Stalin

‘Niet D-day, maar Operatie Barbarossa luidde de val van nazi-Duitsland in’ - https://nos.nl/l/2407422

"Het grote publiek veronderstelt nog steeds dat D-day het begin van het einde was voor het Derde Rijk. Met zijn boek Barbarossa heeft de Britse journalist en schrijver Jonathan Dimbleby een duidelijke boodschap: niet D-day, maar Operatie Barbarossa [de Duitse aanval op de Sovjet-Unie] luidde de val in van nazi-Duitsland."

Dit bericht van de NOS en Nieuwsuur verbaast me. Dat wil zeggen, de gecreëerde tegenstelling en vermeende onkunde. Iemand heeft iets nieuws ontdekt, maar dat komt exact overeen met hoe ik het altijd op school geleerd heb gekregen - en ik denk de meeste mensen. Hitler verkeek zich op Rusland, het Duitse leger liep letterlijk vast in de kou, sneeuw en modder bij Stalingrad. Het Russische leger gaf in eerste instantie mee, noodgedwongen én tactisch, ook wel de tactiek van de verschroeide aarde genoemd, de aanvoerlijnen van de Duitsers werden te lang, legereenheden werden omsingeld ('eingekesselt') en vervolgens sloeg het Rode Leger terug.

Iedereen weet toch wel dat Duitsland op eigen bodem voornamelijk verslagen werd door het Rode Leger, dat ook de hoofdstad Berlijn innam, wat het einde van Hitler betekende en enkele dagen later tot de capitulatie leidde. De Geallieerden kwamen na de Slag bij Arnhem ternauwernood op tijd om in elk geval een deel van Duitsland te veroveren. De buit was in februari 1945 in de badplaats Jalta op de Krim al door Stalin, Churchill en Roosevelt verdeeld, maar moest nog wel worden opgehaald.

In het bericht wordt de indruk gewekt alsof van de weeromstuit D-Day nu ineens helemaal niks meer voorstelt. Maar de Geallieerden moesten nog wel in het Westen aan land komen, ergens, en deelnemen aan de strijd op de grond. Bij mijn weten heeft niemand ooit beweerd dat Hitler verslagen werd door D-Day. Maar het is wel de vraag wat er zou zijn gebeurd zonder westelijk front. Stel dat de westelijke landen vrede hadden gesloten met Hitler of zich verslagen buiten de strijd hadden gehouden. Misschien had Duitsland zich dan kunnen herstellen en de Russen kunnen tegenhouden of misschien waren de Russen sterk genoeg om door te stoten tot de westkust van Europa. Europa had er dan heel anders uitgezien. Niet onbelangrijk.

In elk geval had zonder de Britten, Amerikanen, Canadezen en iedereen die zich daarbij had aangesloten de bevrijding van Noord-Frankrijk, België en Nederland veel langer op zich laten wachten. Maar wat mij nog meer verbaasd aan het bericht, is dat de strijd in Abessinië, Egypte en Zuid-Europa niet wordt genoemd. De Geallieerden hadden ook vóór juni 1945 al voet aan wal gezet, in het Zuiden. Ik heb nooit geleerd dat de bevrijding van Europa 'pas' met D-Day begon, maar het was - en is volgens mij nog steeds - een belangrijk moment in de strijd om Europa.

Op school leerde ik dat Hitler de oorlog verloor doordat hij dezelfde fout beging als Napoleon, door zich te verkijken op het uithoudingsvermogen, vastberadenheid en vooral de immense afstanden van het Russische Rijk. Daar werd bij ons, keer op keer, ook nog de morele les aan verbonden dat hoogmoed voor de val komt.

Het was ook een strijd van 'goed en kwaad', maar nooit is in mijn jeugd verholen dat het goede (wat niet hetzelfde is als 'het Westen', al zal zich dat er graag mee vereenzelvigen) in dit geval alleen kon winnen door zich te verbinden met het kwaad van het Stalinisme, dat minstens zoveel doden op zijn geweten heeft als het nazisme. Ik was eens bij een dicussie over de begrippen 'goed en fout', sterk benadrukt door historicus Lou de Jong in zijn korte televisielezingen over de oorlog. Iemand stelde daar de - in mijn ogen 'misplaatste' - vraag: was Stalin goed of fout.

Het schema 'goed en fout' wordt vaak verward met 'goed en kwaad'. 'Goed' is vaderlandslievend en tégen de vijand, in een tijd dat morele keuzes direct het verschil kunnen maken tussen leven en dood. We kennen de verhalen: een man komt op weg naar huis zijn straat inlopen en een onbekende slist hem toe: "razzia!". De aangesproken man maakt meteen rechtsomkeerd, zijn leven gered door een 'goede Nederlander', terwijl dat misschien een inbreker was. Het tegendeel is de foute Nederlander, een landverrader, die de machthebbers misschien wel met de beste bedoelingen wijst op de wegvluchtende man, die daarmee alsnog gepakt en omgebracht wordt. Goed en fout heeft zeker iets te maken met goed en kwaad, maar komt er niet mee overeen. In het schema 'goed en fout' waren de Russen goed - en niet fout - omdat Nederland is bevrijd dankzij hun strijd. Maar dat neemt het kwaad niet weg van de moorden in naam van het Stalinisme. Net zo min als het kwaad van de Geallieerde brandbommen op de Duitse bevolking.

Ik ben geen historicus en ik schrijf dit alles op met één vinger op m'n telefoon en uit het hoofd zoals ik het mij van school herinner, dus ik kan er best links of rechts naast zitten. Ik heb het boek niet gelezen en de reportage van Nieuwsuur nog niet gezien. Ik vraag me af of het boek en ook het interview niet erg redeneert vanuit Brits, of breder Anglosaksisch, perspectief. Engeland en Amerika hebben geen bezetting gekend en daarmee geen illegale verzetsgroepen. In bezet gebied speelden communistische verzetsgroepen een niet onbelangrijke rol. Na de oorlog bleef ondanks de algemene sterke afkeer van het communisme, dat in Oost-Europa al gauw zijn anti-democratische gezicht liet zien, er ook altijd een zeker respect voor het voormalige communistisch verzet bestaan. De CPN en communistische partijen in andere landen van de Europese Gemeenschap (vooral in Italië en Frankrijk) bleven een rol spelen in het democratisch bestel. Het oergereformeerde dagblad Trouw onder leiding van de antirevolutionaire fractievoorzitter Bruins Slot bleef altijd een zekere verwantschap houden met het communistische dagblad De Waarheid. Niemand van de oude verzetsgarde mocht ontbreken in het rijtje "Trouw aan de Waarheid is het Parool voor een Vrij Nederland". Britten en Amerikanen kennen niet dat monsterverbond van links en rechts of zo je wilt van goed en kwaad. Ik hoop dat de redactie van Nieuwsuur dat verschil ook ziet en niet als nieuws gaat brengen wat ik op mijn conservatieve school vijftig jaar geleden al leerde.

--- 
Aanvulling 22:30 uur
Inmiddels de uitzending gezien en in de reportage is de (m.i. valse) tegenstelling minder scherp, meer genuanceerd. Terecht vraagt de schrijver aandacht voor het bloed dat gevloeid is in Oost-Europa. De verlegenheid met het feit het een totalitair regime was dat een ander totalitair regime op de knieën dwong - en dus niet alleen maar een strijd tussen liberalisme en totalitarisme - is goed verwoord. Het belang van de geallieerde strijd aan het westfront wordt niet ontkend. 
---

vrijdag 26 november 2021

Huiselijk geweld

English translation: Domestic violence
Heel goed dat minister-president Mark Rutte aandacht vraagt voor huiselijk geweld in tijden dat mensen meer thuis moeten zitten en minder plekken hebben om eraan te ontsnappen. Maar het is merkwaardig dat hij een niet gering deel van de slachtoffers verzwijgt. Vrouwen en kinderen eerst is goed, zij hebben bescherming nodig, maar er zijn ook mannen slachtoffer van huishoudelijk geweld. In zo'n 40% van de gevallen van huiselijk geweld is een man slachtoffer, zo'n 80.000 mannen per jaar. Het CBS telde in 2017 6,2% van de volwassen vrouwen en 4,7% van de volwassen mannen als slachtoffer van huiselijk geweld. Bij alle vormen van huiselijk geweld is aandacht en hulp op maat nodig. Vrouwen en kinderen eerst is goed, verzwijgen van slachtoffers is gevaarlijk.
 
Bronnen:
* https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen/huiselijk-geweld-tegen-mannen
* De melddrempel voor kindermishandeling en huiselijk geweld in een lockdown: https://thesis.eur.nl/pub/58579
* (English) video

Domestic violence

Translation from Huiselijk geweld
It is very good that Prime Minister Mark Rutte is drawing attention to domestic violence in times when people have to sit at home more and have fewer places to escape it. But it is remarkable that he does not mention an substantial part of the victims. 'Women and children first' is good, they need protection, but there are also men victims of domestic violence. In about 40% of domestic violence cases, a man is a victim, about 80,000 men per year. In 2017, the Dutch statistics bureau counted 6.2% of adult women and 4.7% of adult men as victims of domestic violence. All forms of domestic violence require attention and tailor-made support. Women and children first is good, being silent on victims is dangerous.

Sources: 
* (Dutch) https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen/huiselijk-geweld-tegen-mannen
* (Dutch) De melddrempel voor kindermishandeling en huiselijk geweld in een lockdown: https://thesis.eur.nl/pub/58579
* (English) videodonderdag 25 november 2021

Steenuil verhuist niet voor starterswoning

Dossier: go.stylo.nl/steenuil

[+] Laatste wijziging: 13-01-2022 23:00
Zie verder mijn blog 13-01-22:
 
Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden?

Nieuws 20/3/23 met aanvullingen:
Uilenpaar en ecoloog kijkt toe op sloop 
Twee 'belendende' loodsen alsnog gesloopt

Nieuws 6/6/23: 
Gemeente Houten in overtreding

De gemeente Houten mag de gebouwen op de oude plek van het bedrijf Rinus van Dijk en het ernaast gelegen terrein met woning en loods van een voormalig carrosseriebedrijf (1) niet slopen, omdat hier steenuilen zitten. De provincie Utrecht heeft een vergunningaanvraag van de gemeente afgewezen. Het gaat om drie percelen tussen de Beusichemseweg, Hofspoor en Albers Pistoriusweg. De gemeente wil het woonhuis en drie loodsen slopen. Eerder is de gemeente decennia bezig geweest het bedrijf van Van Dijk te verplaatsen, terwijl het intussen steeds verder door nieuwbouw werd omsloten. Trekkers moesten door de woonwijk om dit bedrijf van landbouwmachines te bereiken. De ene na de andere alternatieve locatie viel af, maar niet lang geleden is het bedrijf net buiten de rondweg neergestreken op de Beusichemsweg 33a, hoek Tiendweg. De gemeente is nu eigenaar van grond en gebouwen op de oude plek en wil hier twaalf startersappartementen bouwen. Aanvulling 29-11-21: Bij nader inzien laat de gemeente weten dat deze twaalf startersappartmenten al in aanbouw zijn aan de andere kant van de weg. De plannen voor het plangebied zijn nog in ontwikkeling. (2)

Voor de sloop van de oude gebouwen is een ontheffing nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De aanvraag is ingediend door Lievense Milieu BV namens de gemeente Houten. De gemeente voert het grote openbaar belang aan. De gemeente en de regio hebben te maken met een urgente en toenemende woningbehoefte, tot 2040 zijn er in Houten ongeveer 4750 woningen nodig. "Na een zorgvuldig doorlopen proces met een Stedenbouwkundige Verkenning en nu een Ruimtelijke Koers is er geen tijd te verliezen. De harde planvoorraad droogt op.", schrijft Lievense namens de gemeente in de vergunningaanvraag. (3)

Daar tegenover staat het belang van de bescherming van de natuur, in dit geval de Athene noctua, de steenuil. De steenuil heeft zich hier genesteld en is trouw aan zijn plek. De aangewezen alternatieve plekken rond de Rietdijk net buiten de rondweg liggen te ver weg: een steenuil wil zover niet verhuizen. Pas als de steenuilen uit zichzelf of door sterfte zijn verdwenen en er zich na drie jaar geen nieuwe steenuilen hebben gevestigd, kan de huidige verblijfplaats als door steenuilen onbewoond verklaard worden. 

Namens Omroep Houten vroeg ik de gemeente om commentaar. Valt deze woningbouwlocatie nu af en komt de gemeente daardoor in de knel? Woordvoerder Jeroen Pater laat weten dat de paniek bij de gemeente nog niet heeft toegeslagen. De plek is inderdaad hard nodig voor woningbouw, maar er liggen nog geen concrete plannen voor en er gaat nog wel een jaar of drie overheen voordat die zover zijn dat er gebouwd kan worden (4). Het weigeren van de vergunning hoeft niet per se tot vertraging te leiden. De gemeente wil nu eerst met de provincie en deskundigen om tafel om te kijken naar de mogelijkheden en voorwaarden om hier alsnog te slopen en te bouwen. Misschien kunnen de steenuilen een klein eindje opschuiven of verdwijnen ze vanzelf. 

Iemand die hier meer over kan vertellen is Marc van Leeuwen van de Steenuilenwerkgroep. Hij heeft ook geadviseerd bij de behandeling van de vergunningaanvraag. Volgens het Kennisdocument Steenuil is een succesvol plan voor verhuizing van de steenuil afhankelijk van aanvullende maatregelen binnen de actieradius van de steenuil, maximaal 400 meter. Alleen 'verschuiven' van het leefgebied en nestlocaties naar een geschikt terrein in de directe omgeving en buiten de invloedssfeer van werkzaamheden is mogelijk effectief. 

Bronnen: 
Officiële bekendmaking Provincie Utrecht 8-11-21
- met bijbehorende document: afwijzing vergunning (PDF 5p) (zie ook voetnoot 2)
Visie groen en biodiversiteit Houten 27-1-20 (65p PDF)
* Kennisdocument Steenuil (27p PDF)
Wikipedia: Steenuil
* Plaatsing uilenkasten Milieuwerkgroep Houten
LinkedIn: Marc van Leeuwen, taxidermist (vogels) 
* v/h Rinus van Dijk, Beusichemseweg 5-7 (kaart)
* LMB Van Dijk Houten, Beusichemseweg 55 (kaart)
Map met kadastrale kaarten en eigendomsinformatie

[+] 10-12-21 op mijn verzoek ontvangen van de provincie Utrecht: 
* 21-01-20 Quickscan ecologie Loerik VI Houten
* 18-09-20 Nader onderzoek ecologie, Functies voor steenmarter, steenuil en vleermuizen in Loerik VI Houten
* 19-20-20 Activiteitenplan voor de steenuil, bijlage bij ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
Alle drie uitgevoerd door Lievense Milieu in opdracht van de gemeente Houten. 
Zie ook website provincie over 
Biodiversiteit: Soortenmanagementplan (SMP)

* Dit blog en reacties op dit verhaal op Facebook

Voetnoten
(1)
29-11-21 tekstwijziging: het carrosseriebedrijf toegevoegd. Het plangebied en sloopaanvraag betreft de hele strook Hofspoor 15 en 17, voorheen Beusichemse weg 5 en 7, kadastraal Htn A 8810-8812, 11577 (met woning (8010), loods Focwa (8811), braakliggend terrein (8812) en de twee loodsen van Rinus van Dijk (11572)). Het vigerende bestemmingsplan is "Loerik VI - Albers Pistoriusweg" (2013), zie ruimtelijkeplannen.nl >> locatie Hofspoor, Houten

(2) 29-11-21 De gemeente laat mij weten dat de informatie in de vergunningafwijzing van de provincie niet (meer) klopt. De provincie schrijft op basis van de vergunningaanvraag van de gemeente: "De beoogde werkzaamheden betreffen de totaalsloop en bouwrijp maken van het gehele plangebied waarna nieuwbouw van twaalf starterswoningen is voorzien.". De bedoelde twaalf starterswoningen komen echter niet in dit plangebied, maar op een braakliggend terrein aan de overkant van de weg, direct achter de gereformeerde kerk het Kruispunt. Dit complex is inmiddels in aanbouw. In eerdere antwoorden op mijn vragen had de gemeente dit over het hoofd gezien. De plannen voor het gebied waarvoor de sloopvergunning werd aangevraagd, zijn nog in ontwikkeling. Gezien de onvolledige informatie in de stukken heb ik ook aanvullende vragen gesteld aan de provincie.
In de eerste versie van de officiële bekendmaking door de provincie ontbrak een pagina in de afwijzingsbrief; op mijn verzoek heeft de provincie alsnog een volledige versie toegezonden. 

Zie ook ruimtelijkeplannen.nl >> Uitwerkingsplan 12 starterswoningen Beusichemseweg Houten (PDF 45p)
Zie ook AD 19-11-20: Eindelijk kan het: 12 woningen voor starters in Houten en meteen veel inschrijvingen

(3) 29-11-21 tekstwijziging: bronvermelding iets duidelijker geformuleerd; citaat uit de vergunningaanvraag. 

(4) 29-11-21 tekstwijziging ter verduidelijking: het is niet zo dat de planvorming pas over drie jaar begint, maar deze kan wel enkele jaren duren. 

Vertraging voorkomen: Loerik VI 
[+] Bovengenoemde locatie aan het Hofspoor staat in de plannen bekend als 'Loerik VI'. De gemeenteraad van Houten heeft 23 november het voorstel 'Blijven bouwen, vertraging voorkomen(PDF 8p) aangenomen. Daarin zijn een zevental 'kansrijke' locaties aangewezen waar - vooruitlopend of parallel aan de visie-ontwikkeling (voorheen 'ruimtelijke koers') in de komende jaren zo'n 400 tot 500 woningen kunnen worden ontwikkeld, het zogenoemd 'laaghangend fruit' (makkelijk te plukken). De locaties waar de gemeente zich op wil richten zijn: • Loerik VI (Hofspoor); • Kantoor Viveste (Oude Dorp); • Luno (Kokermolen); • Locatie Molenzoom Zuid-Oost (Molenzoom 1-23); • De Molen 37; • 2e fase oude gemeentehuis (Standerdmolen) en • Forum (Locatie aan De Slinger; herontwikkeling Bibliotheek, Huis van Houten en eventueel College de Heemlanden. 

Zie verder mijn blog Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden