donderdag 28 maart 2013

Windesheim InHolland

De besturen van Windesheim en Inholland hebben op 7 maart definitief besloten om hun opleidingen Theologie samen te voegen in een nieuw samenwerkingsverband met de werknaam educatieve alliantie. In deze alliantie, waarin ook de iPabo (Almere-Amsterdam) betrokken is, worden per 1 september 2014 alle lerarenopleidingen en opleidingen Theologie ondergebracht. (Bron: email Nieuwsbrief Theologie en Levensbeschouwing Windesheim 28.03.2013).

Als oud-student van het Nederlands Bijbel Instituut (1974-1976) werd ik een aantal jaren geleden ineens alumnus van Windesheim, toen deze HBO de opleidingen van het NBI in Utrecht overnam. Door de nieuwe fusie heb ik nu ook een lijntje met InHolland.

Het Nederlands Bijbel Instituut was indertijd gevestigd in het grote landhuis De Nieuwe Koppel in Bosch en Duin, waar ik ook nog een jaar intern heb gewoond. Later verhuisde de opleiding naar een kerkgebouw in Utrecht-Overvecht. Als oud-student las ik altijd met belangstelling het 'Koppelteken', met veel nieuwtjes over oud-studenten, waar ze woonden, wat ze deden en hoeveel kinderen ze inmiddels hadden. Later is het Koppelteken opgegaan in de nieuwsbrief van Windesheim, nu een emailnieuwsbrief.

Gemeentelijke rekenkamers

De onderzoeksrapporten van provinciale en gemeentelijke rekenkamers zijn kwalitatief goed. Toch wordt de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad of van Provinciale Staten niet structureel verbeterd door onderzoek van de rekenkamer(commissie). Dat is een belangrijke uitkomst uit het eindrapport ”Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers”.

Lees verder in Binnenlands Bestuur 27 maart 2013:
Rekenkamers verbeteren controlerende rol gemeenten nauwelijks

woensdag 27 maart 2013

Gemeenteraad Houten 26 maart


De gemeenteraad van Houten stelde dinsdag 26 maart unaniem de bestemmingsplannen vast voor het Oude Dorp, Fort ’t Hemeltje en Leebrug 2. Ook werd een verordening over boetes bij bijstandsfraude en een wijziging in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) unaniem aangenomen.

De volledige agenda is te vinden in het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) van de gemeente Houten. Door op een agendapunt te klikken, vindt men de bijbehorende raadsstukken. 

Beste raadsvoorstel
Voorafgaand aan de reguliere agenda ontving beleidsambtenaar Frank van Helden een wisselbeker voor het beste raadsvoorstel van het jaar. Zijn notitie over de multifunctionele accommodatie Hofstad kreeg alle lof vanwege de helderheid, overzichtelijkheid en scherp geformuleerde afwegingen en risico’s.

Nieuwe raadsgriffier
Raadsgriffier Janne Pijnenborg spreekt de raad toe.
Burgemeester Boekhoven luistert aandachtig.
(Foto: Ytzen Lont)
Vervolgens werd de nieuwe raadsgriffier, mevrouw J.G.S. (Janne) Pijnenborg beëdigd. Zij werd lovend toegesproken door haar werkgever raadslid Gijs van Leeuwen, die “als SGP-er” nadrukkelijk toejuichte dat de keuze was gevallen op een vrouw, en een raadslid uit Baarn, die het betreurde dat hij een goede griffier aan Houten is kwijtgeraakt. Daarna hield Janne Pijnenborg zelf een toespraak waarin zij nogmaals plechtig beloofde de gemeenteraad te zullen dienen.

Bestemmingsplan Oude Dorp
Raadslid Andor van Dijk (GroenLinks) vond het bestemmingsplan Oude Dorp nog niet rijp voor besluitvorming, omdat het onvoldoende gemotiveerd zou zijn vanuit de eerdere Visie Oude Dorp. GroenLinks was bang dat het plan in deze vorm juridisch onderuit geschoten zou kunnen worden als burgers bezwaar maken bij de Raad van State. Maar volgens wethouder Kees van Dalen (CDA) was het plan juridisch gecheckt en in orde bevonden. GroenLinks stond uiteindelijk alleen in deze kritiek en legde zich bij de meerderheid neer.

De meeste partijen waren vol lof over het plan, dat de bestaande situatie beschermd. André van Loon (PvdA) sprak over een bruisend centrum en CDA-er John Goes had het over de parel van het Oude Dorp die blijft behouden. Supermarkt Albert Heijn mag uitbreiden en krijgt een bevoorradingsingang vanaf een zijstraat, dus niet meer vanaf het Plein met alle overlast van dien. Verschillende partijen hadden wel zorgen over de toename van verkeer en parkeren door de uitbreiding van de supermarkt. De horeca rond het Plein mag uitbreiden van zeven naar tien locaties plus drie horecagelegenheden buiten het centrumgebied. De vestiging van winkels rond het Plein wordt gestimuleerd, met wonen boven de winkels. Na verhuizing van de Bogermanschool na dit schooljaar komt daar plaats voor een nieuwe functie. Er is een burgerinitiatief om hier seniorenwoningen te bouwen.

Bijstandsboete
Het volgende onderwerp op de agenda was de ‘verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive’. Deze verordening regelt de verrekening van de bestuurlijke boete wegens een herhaaldelijke schending (recidive) van de inlichtingenplicht. De verordening bepaalt dat een boete, opgelegd op de grond van de Wet Werk en Bijstand, kan worden verrekend met de bijstandsuitkering door in drie maanden eerst 100% en daarna 50 en 20% van de uitkering in te houden. De VVD diende een amendement in om drie maanden lang de uitkering volledig in te houden als er voldoende vermogen aanwezig is (3x de bijstandsnorm) of 50% als er onvoldoende vermogen is. Maar dit voorstel werd door de Raad verworpen met alleen de stemmen van VVD (5) en GroenLinks (3) voor. Vervolgens werd het oorspronkelijke voorstel unaniem en ongewijzigd aangenomen.

Rekenkamercommissie
Als laatste agendapunt van de debatraad vond er op verzoek van de Inkomenspartij Toekomst Houten (ITH) een spoeddebat plaats over een voorgenomen onderzoek van de Houtense Rekenkamercommissie. Een verslag van deze discussie is te lezen in mijn tweede blog van deze dag. 

Toekomstonderzoek


De gemeenteraad van Houten heeft 26 maart een debat gevoerd over een voorgenomen onderzoek door de Rekenkamercommissie (Rkc). De Inkomenspartij Toekomst Houten (ITH) had een spoeddebat aangevraagd over het besluit van de Rekenkamercommissie om een voorgenomen onderzoek te laten vallen. De Rkc had het voornemen om onderzoek te doen naar de drie grote decentralisaties: jeugdzorg, AWBZ begeleiding en de Wet Werken naar Vermogen. De Rkc besloot echter om af te zien van dit onderzoek, nadat in een besloten vergadering met alle fractievoorzitters twijfels waren geuit of de commissie wel onderzoek mag doen naar toekomstig beleid. ITH-fractievoorzitter Gerard Zandbergen wekte de suggestie dat er druk was uitgeoefend op de Rkc en dat daarmee de onafhankelijkheid van de commissie in het geding was. Hij pleitte ervoor dat de Rkc het onderzoek alsnog voort zou zetten. Andere fractievoorzitters wierpen de suggestie dat er druk was uitgeoefend fel van zich af en vroegen zich af of de vrije keuze van de Rkc niet juist werd aangetast door een oproep te doen een bepaald onderzoek uit te voeren.

De Houtense raadsgriffie heeft bij verschillende deskundigen advies ingewonnen of een rekenkamercommissie wel onderzoek mag doen naar toekomstig beleid. Artikel 182 van de Gemeentewet bepaalt dat enkel de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid mag worden onderzocht. Maar volgens de VNG kan het voorgenomen onderzoek naar de komende decentralisaties daar wel onder vallen, omdat ook een goede voorbereiding bijdraagt aan de effectiviteit van het beleid. Ook de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) antwoordt dat de wet onderzoek naar toekomstig beleid niet verbiedt en dat steeds meer rekenkamers dit doen. De opsteller van de verordening van de Rkc Houten, de voormalige griffier Paul van Ruitenbeek, waarschuwt echter dat een rekenkamer die adviseert over beleid dat in de maak is, terecht komt in een ongewenste rol. In een later stadium kan de commissie dan veel moeilijker onderzoek doen naar dat beleidsterrein, omdat de commissie dan ook over de eigen oorspronkelijke adviezen moet oordelen. De commissie wordt in zekere zin medeverantwoordelijk voor het beleid dat zij moet onderzoeken.

In het debat in de raad kwam naar voren dat de meeste fracties op grond van de adviezen van mening zijn dat het onderzoek naar toekomstig beleid wel mag, maar dat een besluit hierover aan de rekenkamercommissie zelf moet worden overgelaten. De Rekenkamercommissie van Houten heeft alle raadsfracties uitgenodigd voor een presentatie over het onderwerp. Het accent ligt daarbij op de rol van de raad in het decentralisatieproces. 

Lees ook mijn blog Gemeenteraad Houten 26 maart

Raadsvergadering Houten 26 maart 2013
(Foto: Ytzen Lont)

donderdag 21 maart 2013

Steiger gered

Vorig jaar dreigde sloop voor een steiger in de Imkersplas in Houten. De steiger is in slechte staat en daardoor te gevaarlijk om te gebruiken. Door de bezuinigingen was renovatie te duur en de gemeente besloot de steiger te slopen. Na protesten door omwonenden en de politiek, met name de grootste oppositiepartij Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH), besloot wethouder Kees van Dalen (CDA) te wachten met de sloop en ruimte te geven aan alternatieven.

Dankzij een initiatief van de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging (AUHV) is het toch mogelijk om de steiger, in elk geval voorlopig, te behouden. De AUHV gebruikt de steiger om te vissen en heeft daarom subsidie aangevraagd bij de landelijke organisatie Sportvisserij Nederland. Daarnaast heeft ook de AUHV zelf een flinke bijdrage gegeven aan de reparatie van de steiger. Voorzitter Simon Dekker van de AUHV: "De AUHV is een grote vereniging met water in de hele regio en heeft ook in Houten veel leden. De steiger in de Imkersplas is belangrijk voor de bereikbaarheid en bevisbaarheid van deze plas. Dat we met het herstel ook veel andere recreanten en omwonenden een groot plezier doen, is natuurlijk mooi meegenomen!".

De gemeente Houten draagt het bedrag bij dat gereserveerd was voor de sloop van de steiger. Door de drie bijdragen is voldoende geld beschikbaar om de steiger op te knappen met een nieuw houten dek. Daarmee kan de steiger weer zo'n zes tot acht jaar mee. De gemeente Houten zorgt voor het reguliere onderhoud in deze periode. De werkzaamheden starten op maandag 25 maart en duren ongeveer een week.

Bron: Persbericht gemeente Houten 21.03.13

zaterdag 16 maart 2013

Betalingstermijnen

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven zijn sinds 16 maart 2013 wettelijk vastgelegd. Voorheen stond in de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Als er contractueel niets is geregeld, dan moet een factuur uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur worden betaald. In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken, maar alleen als kan worden aangetoond dat dit voor beide partijen niet nadelig is. Betaalt de tegenpartij de factuur te laat, dan mag de schuldeiser een standaardvergoeding voor incassokosten vragen, zonder eerst een aanmaning te hoeven sturen. Is er niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding, dan is de vergoeding een percentage van de rekening met een minimum van € 40,00. Daarnaast mag wettelijke rente in rekening worden gebracht. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die op of na 16 maart 2013 worden afgesloten.

Bron: Antwoord voor bedrijven

vrijdag 15 maart 2013

Wegener weigert facturen

Wegener Media BV, uitgever van onder andere weekkrant Trefpunt Houten, doet geen zaken meer met journalisten die op factuurbasis werken. Van september tot half maart 2013 was ik politiek correspondent voor Trefpunt Houten en deed ik verslag van de gemeentepolitiek. Wegener heeft de samenwerking met mij abrupt afgebroken. De reden is dat de crediteurenadministatie van Wegener geen facturen meer wil verwerken. Eerder ontving ik schriftelijke instructies over het indienen van facturen, die ik nauwgezet volgde, maar deze werden na enige tijd overruled door de in eerste instantie alleen mondelinge mededeling dat Wegener geen facturen wil ontvangen. De door mij aangevraagde schriftelijke instructies voor het gebruik van hun declaratiemodule heb ik helaas nooit ontvangen. In die module moeten declaraties handmatig worden ingevoerd, het systeem doet geen berekeningen, verwerkt geen BTW (bij persfoto's vereist) en sluit niet aan op mijn wettelijk verplichte facturenadministratie. Hoe het weigeren van facturen zich verhoudt met de nieuwe wet op de betalingstermijnen, die zegt dat facturen binnen 30 dagen moeten worden betaald, is mij niet duidelijk. Wegener zegde 5 dagen voor het ingaan van de wet mijn correspondentschap op.

donderdag 14 maart 2013

Ouders springen vaker bij

Ouders steunen hun volwassen kinderen steeds meer (vorig jaar 51% van de ouders). De ondersteuning gebeurt meestal op onregelmatige basis door het kind geld te lenen of te geven als het daar om vraagt. Ouders kunnen ook nog belastingvrij een eenmalige grotere schenking doen van € 24.676 per kind, wanneer het tussen de 18 en 40 jaar oud is. Dit bedrag mag worden verhoogd tot € 51.407 als het kind het geld gebruikt voor een studie of de koop van eigen woning.

Bron: Nu.nl​

Meer mensen in de bijstand

Eind 2012 werden er 325.000 bijstandsuitkeringen verstrekt. Dat is 9000 meer dan in het jaar ervoor. In de grote steden viel het aantal bijstandsuitkeringen juist mee, zo bleef het aantal in Amsterdam vrijwel gelijk. ​In de andere grote steden groeide het aantal met 2 à 3 %. Breda had een stijging van 13% en Apeldoorn 11%, in Haarlemmermeer daalde het aantal met 7%.

Bron: Nu.nl ​

woensdag 13 maart 2013

Werkgeversservicepunt Lekstroom


Door Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 13.03.13

Woensdag 5 maart vond in Vianen de eerste netwerkbijeenkomst plaats van het werkgeversservicepunt Lekstroom. Dit is een initiatief en onderdeel van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). De avond, bezocht door zo’n veertig werkgevers, werd geopend door wethouder Kees van Dalen van de gemeente Houten. Het servicepunt zal regelmatig netwerkbijeenkomsten organiseren met ontmoeting, kennisuitwisseling en initiatieven gericht op werkgelegenheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Werk en Inkomen Lekstroom is de nieuwe regionale sociale dienst, waarin de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Vianen samenwerken. Het bedrijf, dat op 1 mei van start gaat, telt dan zo’n 150 medewerkers en 2000 klanten, waarvan een kleine 400 uit Houten. Het gaat om mensen in de bijstand of schuldhulpverlening. “Ze komen uit alle klassen van de samenleving”, aldus directeur Rob Esser. “Ook uw buurman kan zomaar klant van WIL worden”. Esser benadrukt dat het succes van WIL op de arbeidsmarkt ligt. “Het werkgeversservicepunt is geen ‘loket’ maar een ‘netwerk’. We gaan actief op zoek naar de werkgevers en brengen ze ook met elkaar in contact”.  

Volgens wethouder Van Dalen zijn de resultaten van de samenwerking nu al te merken, vooral bij het benaderen van werkgevers op de regionale arbeidsmarkt. Vakwerk Houten, de plek waar vacatures, scholing, kandidaten en werkgevers samenkomen, wordt ingebracht in WIL. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor het verstrekken van de uitkeringen. Het beleid van de vijf gemeenten blijft bepaald worden door de gemeenteraden en kan onderling verschillen, al wordt er wel gestreefd naar harmonisatie. WIL is de uitvoeringsorganisatie voor het gemeentelijke beleid. 

Werkgelegenheid Lekstroom

Door: Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 13.03.13

De werkgelegenheid in de regio Lekstroom is beter dan in de rest van Nederland. Maar de klap moet nog komen. Dat zegt Rob Esser, directeur van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). WIL is de regionale sociale dienst die op 1 mei van start gaat en waarin de gemeenten Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Vianen samenwerken. De dienst in oprichting liet onderzoek doen naar de regionale arbeidsmarkt. De regio Lekstroom werd vergeleken met het nationale gemiddelde en met andere vergelijkbare regio’s. De sociaal-economische situatie in de Lekstroom is uitstekend. De regio is vooral sterk in de ICT, zorgsector en groothandel. De werkloosheid ligt bijna 3% lager dan het landelijk gemiddelde, maar neemt wel toe. De regio ligt centraal en is leverancier voor het hele land, maar heeft daardoor ook flink last van de teruglopende binnenlandse vraag. Sinds de kredietcrisis in 2008 is de werkloosheid in de Lekstroom wat sneller toegenomen dan het nationaal gemiddelde en ook is het banenverlies in de verzorgende beroepen hier eerder ingezet dan in andere regio’s. Rob Esser: “Het aantal mensen dat een uitkering nodig heeft, zal fors toenemen. Nu zijn er mensen ‘over’, maar op den duur zijn er weer mensen tekort. Het is dus ook voor de bedrijven belangrijk om deze mensen ‘speelklaar’ te houden”. 

dinsdag 12 maart 2013

Nibud-site veel bezocht

Het bezoek aan de website van het Nibud is vorig jaar verdubbeld. Ook kwamen veel mensen naar de speciale website Persoonlijkbudgetadvies.nl​. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink ziet het als een positieve bijwerking van de crisis dat mensen bewuster met hun geld omgaan.

Bron: AM​

maandag 11 maart 2013

Schulden erven

Het aantal beneficiaire aanvaardingen van een erfenis (dat wil zeggen: onder voorbehoud dat het saldo positief is) is in 2012 met 10% toegenomen. Het aantal verwerpingen van een erfenis is gestegen met 13%. Steeds meer erfenissen bestaan uit schulden. Erfgenamen hebben nu de keuze een erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiaire te aanvragen of te verwerpen. Bij de laatste twee opties komen formaliteiten en kosten om de hoek kijken. Veel mensen weten niet dat bepaalde handelingen gezien worden als het aanvaarden van de erfenis. Bijvoorbeeld het meenemen van de juwelen om ze tegen diefstal te beschermen of het schenken van de inboedel aan een liefdadigheidsinstelling. Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie liet maandag 11 maart weten erfgenamen beter te zullen beschermen tegen schulden.

Bron: Nu.nl

woensdag 6 maart 2013

Leerplicht

Door: Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 06.03.13

Het verzuim van Houtense leerplichtige leerlingen neemt af. Ook heeft de gemeente Houten landelijk gezien een laag aantal voortijdige schoolverlaters. Dit blijkt uit het jaarverslag Leerplicht 2011-2012 van de gemeente.

De gemeente Houten telt 9120 leerplichtige leerlingen, waarvan er 193 in beeld zijn gekomen bij de leerplichtambtenaar bij in totaal 482 meldingen. Dit betreft niet alleen verzuimmeldingen, maar bijvoorbeeld ook aanvragen voor bijzonder verlof.  In het schooljaar 2011-2012 zijn er 4% minder meldingen binnengekomen bij de leerplichtambtenaren dan in het jaar ervoor.  De daling is het gevolg van een intensievere samenwerking met de scholen. De lokale aanpak van schoolverzuim heeft succes. De gemeente Houten heeft een relatief laag aantal voortijdige schoolverlaters. In de afgelopen vijf jaren is er een afname te zien van ruim 35% en de dalende trend zet zich voort.

De gemeente wil bewust lokaal blijven werken en zich niet aansluiten bij het regionale Bureau Leerplicht, dat de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Vianen en Lopik gaan opzetten. De Houtense leerplichtambtenaren staan dichtbij de zorgverleners en organisaties die zich inzetten voor de jeugd, de ouders en de jongeren zelf. Steeds meer leerlingen gaan in Houten naar school. Met de scholen buiten Houten die veel Houtense leerlingen hebben, wil de gemeente afspraken maken en vastleggen in protocollen. Op het gebied van het MBO wil Houten  wel samenwerken met andere gemeenten door het maken van afspraken over de aanpak. Bij het MBO is relatief veel uitval en de meeste MBO-ers gaan in een andere gemeente naar school, zoals Utrecht. 

Naast de leerplicht, die duurt tot 16 jaar, bestaat er een kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren van 16 en 17 onderwijs moeten volgen tot zij een startkwalificatie hebben, zoals een Havo- of VWO-diploma of een MBO-diploma op niveau 2 en hoger. Omdat Houten veel leerplichtige jongeren heeft, ontvangt de gemeente hiervoor van het Rijk meer geld dan de omliggende gemeenten. Daarnaast is de lokale aanpak efficiënt en levert ook nog een besparing op.

Ook in het basisonderwijs is de leerplichtambtenaar actief. Met alle 25 basisscholen is een gezamenlijk meldprotocol afgesproken, zodat er één lijn wordt getrokken als het gaat om verzuim en verlof. Deze informatie komt ook in de schoolgidsen te staan.

Op 21 maart a.s. is de Dag van de Leerplicht met verhalen en activiteiten van kinderen, ouders, leraren en leerplichtambtenaren over waarom het zo belangrijk is om “je verhaal”, de schoolloopbaan, af te maken.

vrijdag 1 maart 2013

Viditel

Hoofdredactioneel commentaar van Trouw 9 augustus 1980: 

Een handvol Nederlanders beschikt sinds deze week over een gloednieuw middel om zich te laten voorlichten. Waar de modale Nederlander het voor de opfrissing van zijn kennis moet doen met boeken, kranten, tijdschriften, radio, televisie en telefoon, daar kunnen deze bevoorrechten zich sinds donderdag ook bedienen van Viditel. Het is een combinatie van telefoon en televisie, waarmee de gebruiker toegang heeft tot zo'n 120.000 pagina's informatie.

Dat klinkt veel meer dan het is, want een 'Viditel-pagina' bevat ongeveer net zoveel tekst als een klein krantenberichtje van een regel of acht. Goedkoop is deze nieuwigheid ook al niet. Het speciale televisie-toestel dat nodig is komt voorlopig op ruim drieduizend gulden en de gebruiker moet voor zijn verbinding met de computer in Den Haag (daar ligt alle informatie opgeslagen) de gewone telefoonkosten betalen.

(...) Wat Viditel precies voor de samenleving gaat betekenen kan op dit moment nog niemand met enige zekerheid voorspellen. (...) Over de mogelijkheden van dit nieuwe medium bestaat al een goed beeld. In beginsel kan alles worden aangeboden. Daar heeft de propaganda zich tot nu toe ook op geconcentreerd. Dankzij Viditel zullen er nieuwe werelden voor ons opengaan. Het is, bij wijze van voorbeeld, op de duur mogelijk u thuis de jaargangen van de New York Times te laten doorbladeren.

Dat is een prachtig vooruitzicht, maar de nuchtere consument zal direct de vraag stellen: wat koop ik daar nu voor? Hoeveel Nederlanders zitten te wachten op de mogelijkheid vanuit hun huiskamer het archief van een grote Amerikaanse krant te raadplegen?

Het voorbeeld is wat gezocht, maar kan wel dienen om het grote gevaar aan te stippen dat dit soort nieuwe media in zich draagt: ze zijn erg geschikt om de kloof in kennis (en dus macht) die er nu al in de samenleving bestaat, aanzienlijk te vergroten. (...)

Sommige propagandisten voor dit nieuwe medium hebben wel voorspeld dat het gedrukte woord praktisch zal verdwijnen onder de druk van de nieuwe media. Het is even onwaarschijnlijk als onwenselijk dat dit op korte termijn zal gebeuren.

Toch is hier grote waakzaamheid geboden. (...) Een onverschillige, of zelfs maar aarzelende houding van de kant van de overheid zal het bedrijfsleven alle kans geven de richting te bepalen waarin de 'informatie-maatschappij' zich zal ontwikkelen.

Alleen een actief beleid zal dat kunnen verhinderen. Het heeft er veel van dat de overheid totnutoe te veel de volger is van de techniek. Dat kan er wel eens toe leiden dat we geleidelijk aan opgescheept raken met een aantal prachtige nieuwe produkten, waar eigenlijk niemand om heeft gevraagd, maar die wel onze bestaande samenleving door elkaar kunnen schudden. (...)

Beter zou het zijn om van te voren met elkaar te bepalen wat we willen hebben en vervolgens eens bij de techniek te vragen hoe ze daarbij kan helpen.

(Met dank aan mijn moeder, die in 1980 alle nummers van Trouw voor mij bewaarde, terwijl ik rondreisde door Amerika.)