donderdag 31 augustus 2023

Wat als de gemeente strafbaar handelt?

Dossier: go.stylo.nl/steenuil

Zoals eerder in dit weblog vermeld, heeft de Regionale Uitvoeringsdienst (de milieudienst van de provincie en een aantal omliggende gemeenten) naast een bestuurlijk handhavingstraject ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de sloop van twee loodsen door de gemeente Houten. De burgemeester is inmiddels aangewezen als overkoepelende portefeuillehouder in deze zaak.

De provincie Utrecht had als bevoegd gezag eerder een aanvraag voor de sloop van de loodsen afgewezen. Om deze zaak goed te kunnen volgen, moet ik mij nu wat meer verdiepen in de gang van zaken bij strafrechtelijke vervolging van overheidsorganen. Ik lees daarvoor o.a. wat de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG schrijft over strafrechtelijke aansprakelijkheid. (*)

Als een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, dan kan vervolging worden ingesteld tegen de rechtspersoon zelf en/of tegen degene die opdracht heeft gegeven tot de strafbare gedraging dan wel daarbij feitelijk de leiding had. De overheid heeft strafrechtelijke immuniteit als het een exclusieve overheidstaak betreft, maar niet als het een taak is die ook anderen zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld: het nemen van een verkeersbesluit is een exclusieve overheidstaak, wegonderhoud is dat niet. Verguningverlening is een exclusieve overheidstaak, waarvoor immuniteit geldt, maar bij het overtreden van vergunningsregels door de overheid geldt die immuniteit niet. De immuniteit komt, naar ik aanneem, voort uit de democratisch aangestuurde overheidstaak. De verantwoordelijkheid ligt bij de volksvertegenwoordiging. Wiens belangen daardoor geschaad worden, kan wel een beroep doen op de bestuursrechter, maar het strafrecht blijft daar buiten. 

In het Wetboek van Strafrecht is alleen 'de ambtenaar' te vinden, maar daaronder vallen ook de bestuurders en raadsleden. 'Ambtenaren' in deze brede betekenis kunnen net als ieder ander strafrechtelijk worden vervolgd wanneer zij strafbare feiten plegen of daaraan deelnemen. Zij kunnen strafbaar handelen bij de uitoefening van hun functie als zij opdracht geven tot dan wel feitelijk leiding geven aan een verboden gedraging. Zij kunnen zich wel beroepen op immuniteit als het gaat om strafbare feiten waarvoor de gemeente immuniteit geniet en niet vervolgd kan worden. 

De VNG biedt een Handreiking bij toezicht- en opsporingsonderzoeken. Deze handreiking ziet op situaties waarin de gemeente of bestuurders of medewerkers in hun taakoefening als verdachte onderwerp zijn van toezicht en/of van een strafrechtelijk onderzoek of als zij in hun taakoefening worden opgeroepen als getuige. Het gaat hier niet om persoonlijk daderschap als diefstal of corruptie. 

Gemeenten komen vooral in de sectoren milieu, bouwen en openbare ruimte in aanraking met het strafrecht. De impact op betrokkenen kan groot zijn. Medewerkers kunnen ook worden overrompeld door een onaangekondigd bezoek van opsporingsambtenaren en de positie van de gemeente is verwarrend. Opeens staat de gemeente tegenover de opsporingsdienst en het OM, terwijl in andere situaties juist gezamenlijk als partners wordt opgetreden. De handreiking geeft gemeenten advies over hoe hiermee om te gaan. 

De handreiking adviseert om een coördinator aan te stellen, die centraal aanspreekpunt is voor zowel de eigen medewerkers als de opsporingsambtenaren. De receptiemedewerkers moeten instructie krijgen om meteen contact op te nemen met de coördinator bij bezoek van opsporingsambtenaren. Er moet iemand verantwoordelijk zijn voor de interne en externe communicatie, alle stappen en het dossier moeten goed worden bijgehouden. Hoe bereid je medewerkers voor op een verhoor, mag er een advocaat bij aanwezig zijn, wanneer kunnen of moeten zij een beroep doen op geheimhoudingsplicht? 

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte (artikel 171 Gemeentewet) en is formeel degene die namens de gemeente een verklaring mag afleggen. Hij kan daartoe ook een andere medewerker opdracht geven. De burgemeester is niet verplicht om in een strafproces als getuige tegen de gemeente op te treden en hij mag zich beroepen op zijn verschoningsrecht. Niemand (raadsleden, bestuurder of ambtenaar) kan worden vervolgd voor wat hij of zij heeft gezegd in de vergadering van de gemeenteraad. 

Bij een strafrechtelijk onderzoek kan het resultaat zijn: sepot, voorwaardelijk sepot, transactie (al dan niet openbaar gemaakt door het OM) of dagvaarding in een strafproces. Strafrechtelijk onderzoek kan lang duren, met langdurige stiltes. Communiceer met de betrokkenen, ook als er niets gebeurt, luidt het advies. 

Tot slot wijst de handreiking op het belang van het afleggen van politieke, publieke verantwoording. Heb aandacht voor communicatie, bijvoorbeeld het uitbrengen van een persbericht. 

(*) Bron: VNG

- Strafrechtelijke aansprakelijkheid (webartikel)
- Handreiking bij toezicht- en opsporingsonderzoeken (PDF 10p)

-------------------------

Meer bronnen en achtergrondinformatie:

Stibbeblog 3/1/2017: Handhaving in de Wnb
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (“Wnb“) in werking getreden. Handhaving is geregeld in hoofdstuk 7. De Wnb is een voortzetting van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en Faunawet en de Boswet, met strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving. Net als voorheen zijn gedragingen in strijd met de bij of krachtens de Wnb gestelde regels aangewezen als economisch delict op grond van de Wet op de economische delicten (“WED”). Niet naleving kan o.a. leiden tot de volgende bestuursrechtelijke sancties: last onder dwangsom, bestuursdwang, intrekking van een vergunning, ontheffing en certificaten, en als nieuwe mogelijkheid oplegging van een bestuurlijke boete. 

Wet Natuurbescherming (Wnb)

Wet Natuurbescherming hoofdstuk 7 Handhaving

Wet op de Economische Delicten (WED)


vrijdag 25 augustus 2023

Houten krijgt groen licht voor ecologisch verantwoorde woningisolatie

De provincie Utrecht heeft de gemeente Houten ontheffing verleend op grond van de Wet Natuurbescherming wat betreft de gierzwaluw, huismus en vleermuizen voor het isoleren van particuliere woningen in de woonkernen van de gemeente. In spouwmuren, spleten of onder dakpannen kunnen beschermde dieren huizen, die bij door het isoleren bewust of onbewust verjaagd of gedood worden. Verstoren, verjagen of doden van beschermde dieren mag niet, omdat deze soorten bedreigd zijn en sterk achteruit kunnen gaan. De Raad van State heeft onlangs nog uitgesproken dat je bij het isoleren van woningen degelijk ecologisch onderzoek moet doen naar de aanwezigheid van deze soorten en hoe daarmee om te gaan. Voor een particuliere eigenaar is zo'n onderzoek al gauw te duur. Door een 'soortenmanagementplan' (SMP) te maken voor een groter gebied en al bij voorbaat ecologisch onderzoek te doen op grotere schaal kan je dit oplossen.

De nu verleende ontheffing geldt voor twee jaar en is gebaseerd op een voorlopig 'Pre-SMP' in afwachting van het definitieve SMP van de gemeente. In de tussentijd kan dan al een groot aantal woningen groepsgewijs geïsoleerd worden. De ontheffing betreft maximaal 30% (ruim 1800) van de particuliere grondgebonden koopwoningen met energielabel C tot G. Woningisolatie is essentieel om energie te besparen en voor de voorgenomen energietransitie. Gemeente en woningeigenaren kunnen daar nu snel mee aan de slag.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-9990.html

Dwangsom voor gemeente Houten

Dossier: go.stylo.nl/steenuil

De gemeente Houten heeft een dwangsom opgelegd gekregen vanwege de illegale sloop van twee loodsen aan het Hofspoor (plan Loerik 6). Dat heeft een woordvoerder van de gemeente laten weten. De dwangsom is opgelegd door de Regionale Uitvoeringsdienst RUD, de gemeenschappelijke milieudienst van de provincie en omliggende gemeenten. In 2021 had de gemeente een ontheffing aangevraagd voor de sloop op grond van de Wet Natuurbescherming vanwege de aanwezigheid van steenuilen in het gebied, maar de provincie heeft deze geweigerd. In 2023 zag de gemeente toch de mogelijkheid om twee van de drie loodsen te slopen, maar volgens de Regionale Uitvoeringsdienst had de gemeente daar geen toestemming voor. 

Betrokken medewerkers van de gemeente en van de RUD waren vrijdagmiddag niet bereikbaar voor verdere toelichting en commentaar, maar zullen begin komende week reageren.  

Zie Styloblog 6/6/23 Gemeente Houten in overtreding
Zie Styloblog dossier go.stylo.nl/steenuil

Strafrechtelijk onderzoek

Aanvulling 28/8/23: De woordvoerder van de Regionale Uitvoeringsdienst RUD laat mij vandaag het volgende weten:

"De RUD heeft de gemeente laten weten dat we van plan zijn om een last onder dwangsom op te leggen (voornemen last onder dwangsom). Doel hiervan is het herstel van de aantasting van het leefgebied van de uilen. Gemeente en RUD zijn in overleg over geschikte herstelacties die de gemeente uit kan voeren. Als deze herstelmaatregelen zijn genomen, dan eindigt dit handhavingstraject. Naast het bestuurlijke handhavingstraject, doet de RUD strafrechtelijk onderzoek. Na afronding hiervan wordt de zaak voorgelegd aan het openbaar ministerie."

dinsdag 15 augustus 2023

When Kennedy died


Op Facebook plaatst iemand foto's "uit de ouwe tijd". "Wat een mooie tijd", reageert iemand "alles was nog overzichtelijk: als er een president werd vermoord, hoefden we dat pas drie uur later te weten...". 

Drie uur later? Klopt dat? 

Die opmerking brengt mijn gedachten natuurlijk terug naar de moord op president Kennedy. Twintig jaar later - november 1983, ik was inmiddels 28 - zag ik een merkwaardig fenomeen: veel bladen - van Time tot Elsevier - plaatsten de terugblik onder dezelfde kop: "Where were you when Kennedy died?" Dat vond ik zo opvallend, omdat ik zelf in mijn jonge jaren zó vaak gezegd heb: ik weet nog precies waar ik was toen Kennedy vermoord werd. Ik bedoel dat niet als napraten van de ervaring van anderen, maar als uitdrukking van mijn eigen ervaring. Die dus een collectieve ervaring was. 

President John Fitzgerald Kennedy werd op 22 november 1963 om 12:30 uur in Dallas, Texas, neergeschoten, dus 19:30 uur Nederlandse tijd. Het bericht kwam om 19:40 uur binnen op de telexkamer van het NTS Journaal bij redacteur Wibo van der Linden.

Twintig minuten later, om acht uur opent Fred Emmer het journaal als volgt: “Zojuist ontvangen wij het bericht dat er een moordaanslag is gepleegd op het leven van president John Fitzgerald Kennedy. Bijzonderheden ontbreken nog. Over de precieze toestand van de zwaargewonde president bestaat nog onzekerheid.”

Er is geen beeldmateriaal of nader nieuws beschikbaar. De programmering wordt niet aangepast, nieuws dat binnenkomt wordt tussentijds mondeling gemeld.

Als achtjarige lig ik al in bed, maar ik ben nog wakker. Mijn twee jaar oudere broer rent meteen naar boven om het mij te vertellen, dat president Kennedy is neergeschoten en waarschijnlijk dood is. Dus 35 minuten na het schot wist ik het, terwijl ik als kind in bed lag.

Om 13:00 uur, dus 20:00 uur Nederlandse tijd, wordt president Kennedy door de artsen in Dallas doodverklaard. Op de telexkamer van de NTS komen tijdens het Journaal verschillende geruchten binnen dat de president dood is, maar nog geen bevestiging. Aan het eind van het Journaal meldt Fred Emmer dat de president zwaargewond is geraakt.

Mijn oudere broer, met wie ik de slaapkamer deel, moet dan ook naar bed en vertelt mij dat de president volgens dit laatste bericht nog leeft. Dat geeft hoop.

Om 20:35 uur komt op de telexkamer van het Journaal de bevestiging binnen van persbureau Reuters dat president Kennedy dood is. Zonder verdere toelichting.

Brandpunt, de actualiteitenrubriek van de KRO, is vooraf opgenomen en kan niet worden aangepast, maar de presentator geeft het bericht over de dood van de president mondeling door. Dat zal ongeveer om kwart voor negen zijn geweest.

Mijn oudste zus moet dan inmiddels ook naar bed en komt naar onze slaapkamer om te vertellen dat de president dood is. Dus binnen anderhalf uur na het schot is het droeve nieuws tot ons doorgedrongen.

De KRO besluit de geplande aflevering van de Western Bonanza die avond niet uit te zenden maar op het laatste moment te vervangen door een serieuze documentaire over India en lange tijd verschijnt de tekst Pauze in beeld.

De volgende dag is er veel kritiek. Niet zozeer op de berichtgeving, maar omdat de uitzending niet was vervangen door gewijde muziek.

Wij hadden dat jaar net televisie gekregen. De begrafenis van koningin Wilhelmina, eind 1962, die ook grote indruk op mij maakte, hadden we nog bij de buren gekeken. In 1963 kwam Kennedy met de TV rechtstreeks onze huiskamer binnen, symbool van toenemende welvaart en vooruitgang. Kennedy was dankzij de televisie president en populair geworden. Radioluisteraars hadden de voorkeur gegeven aan Nixon, maar op de televisie won Kennedy en met de televisie veroverde hij de wereld.

De Nederlandse regering kondigde nationale rouw af. Ik herinner mij de aankondiging dat op alle openbare gebouwen de vlag half stok gehangen zou worden. Ik was heel verbaasd toen ook op onze school de vlag half stok hing. Ik zat niet op de openbare school maar op een christelijke school, dus voor zover ik wist was dat geen openbaar gebouw. Maar ik vond het meer dan terecht dat ook op christelijke gebouwen de vlag half stok werd gehangen.


When Kennedy died

Translated from Dutch

On Facebook, someone posts photos "from the good ol' days". "What a beautiful time", someone responds "everything was still clear: if a president was assassinated, we only had to know about it three hours later...".

Three hours later? Is that right?

That comment, of course, brings my mind back to the assassination of President Kennedy. Twenty years later - November 1983, I was 28 - I saw a curious phenomenon: many magazines - from Time to Elsevier - placed the memories under the same headline: "Where were you when Kennedy died?" I found that so striking, because I myself have said so often in my younger years: I remember exactly where I was when Kennedy died. I don't mean that as parroting the experience of others, but as an expression of my own experience. Which apparently was a collective experience.

President John Fitzgerald Kennedy was shot on November 22, 1963 at 12:30 PM in Dallas, Texas, so 7:30 PM Dutch time. The message arrived at 7:40 pm in the telex room of the main and only Dutch TV newsservice NTS Journaal, where editor Wibo van der Linden picked up the message.

Twenty minutes later, at eight o'clock, Fred Emmer opens the news as follows: “We have just received word that there has been an assassination attempt on the life of President John Fitzgerald Kennedy. Details are still missing. There is still uncertainty about the exact condition of the seriously injured president.”

There is no footage or further news available. The programming is not changed, news that comes in is reported verbally in the meantime.

As an eight-year-old I am already in bed, but I am still awake. My two year older brother immediately runs up the stairs to tell me that President Kennedy has been shot and is probably dead. So 35 minutes after the shot, I knew it, as I lay in bed as a child.

At 1 p.m., that is 8 p.m. Dutch time, President Kennedy is pronounced dead by the doctors in Dallas. In the telex room of the NTS, during the news broadcast, various rumors come in that the president is dead, but no confirmation yet. At the end of the News, Fred Emmer reports that the president has been seriously injured.

My elder brother, with whom I share the bedroom, also has to go to bed now, and tells me that the president apparently is still alive according to this latest report. That gives hope.

At 8:35 p.m., the telex room of the News receives confirmation from the Reuters news agency that President Kennedy is dead. Without further explanation.

Brandpunt, the current affairs program of the KRO, that has it's broadcasting slot immediately after the main News, is pre-recorded and cannot be adjusted, but the presenter verbally passes on the message about the death of the president. That would have been about a quarter to nine.

My eldest sister has to go to bed by then and comes to our bedroom to tell us that the president is dead. So within an hour and a half after the shot, the sad news has reached us.

The KRO decides not to broadcast the planned episode of the Western Bonanza that evening, but to replace it at the last minute with a serious documentary about India and the text Pause appears on screen for a long time.

The next day there is a lot of criticism. Not so much about the coverage, but because the broadcast had not been replaced by solemn music.

We had just got television that year. The funeral of former Queen Wilhelmina, at the end of 1962, which also made a great impression on me, we had watched at the neighbours. In 1963 Kennedy came straight into our living room with the TV, symbol of increasing prosperity and progress. Kennedy had become president and popular thanks to television. Radio listeners preferred Nixon, but on television Kennedy won and with the television he conquered the world.

The Dutch government declared a period of national mourning. I remember the announcement that the flag would be flown at half mast on all public buildings. I was very surprised when the flag was also flown at half mast at our school. I was not in public school but in a Christian school, so as far as I knew that was not a public building. But I thought it was more than right that the flag was also flown at half mast on Christian buildings.

donderdag 10 augustus 2023

Basiszorg buitenslands

Goed om te weten. Ook buitenlandse huisartsenspoedzorg wordt uit de basisverzekering vergoed zonder het eigen risico aan te hoeven spreken. Een week geleden ben ik hier in München naar de huisarts gegaan met een lelijke insectensteek, misschien een tekenbeet, maar het bleek mee te vallen. De rekening ter plekke betaald en via de VGZ-app ingediend bij de zorgverzekering, ik dacht dat deze af zou gaan van het nog niet opgesoupeerde eigen risico. Maar deze zorg valt buiten het eigen riscico en krijg ik keurig vergoed. Binnen enkele dagen goedgekeurd. Ik ben trouwens altijd al uitgegaan van de wereldwijde dekking van de zorgverzekering en heb deze nooit dubbel verzekerd met een reisverzekering. Die is wel handig voor extra hulp of als ik als lijk terug moet reizen, maar die laatste reis heb ik tot nu toe niet gemaakt. Eén keer heb ik wel een reisverzekering afgesloten voor de basiszorg, omdat ik rond de milleniumwisseling om middernacht van verzekering zou wisselen tijdens het vuurwerk en dat leek me wat risicovol. Ik heb goed gebruik gemaakt van die ene reisverzekering, omdat ik in Israël met koorts een nacht in het ziekenhuis belandde en ter plekke 1650 gulden moest afrekenen (gelukkig had ik een creditcard bij me). De reisverzekering betaalde prompt uit, inclusief vier hete nachten (van de koorts) in een privékamer van een backpackershostel.

dinsdag 8 augustus 2023

Brotsucht


Net terwijl ik in München zucht van de dure boodschappen, lees ik in een Nederlands dagblad dat de boodschappen in Duitsland goedkoper zijn. Dat is misschien voor bepaalde producten waar, maar niet voor mijn boodschappenlijstje, voor zover ik 'mijn ding' hier al vinden kan. Het Duitse brood, bijvoorbeeld, is lekker maar onbetaalbaar, wel vier tot vijf keer zo duur als 'thuis'. Duitsers zijn verslaafd aan brood, de straatwaarde rijst de pan uit, probeer er maar eens beslag op te leggen. Ergens onderin het schap vond ik Amerikaans toastbrood, dat nog een beetje op ons dagelijks brood lijkt, qua product en prijs. Ook broodbeleg, toetjes en andere producten zijn veel duurder dan ik gewend ben. Coffee creamer is hier al helemaal niet te vinden, mijn leven is niet completa, als een zwerver zes winkels afgezocht, niets, misschien vind ik het witte poeder ergens in een coffeeshop. Maar die hebben ze hier ook niet. In plaats daarvan een Bäckerei op elke straathoek. Mit Kaffee und Kuchen. Und Brötchen.

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1186533/waarom-zijn-boodschappen-in-duitsland-goedkoper-ze-doen-daar

Brotsucht

Nederlands origineel

Gerade als ich über die teuren Lebensmittel in München seufze, lese ich in einer niederländischen Zeitung, dass Lebensmittel in Deutschland billiger sind. Für bestimmte Produkte mag das stimmen, nicht aber für meine Einkaufsliste, insofern ich hier schon „mein Ding“ finde. Das deutsche Brot zum Beispiel ist lecker, aber unbezahlbar, vier- bis fünfmal so teuer wie „zu Hause“. Die Deutschen sind süchtig nach Brot, der Straßenwert geht riesig auf, versuch es mal zu beschlagnahmen [NL: beslag = Teig]. Irgendwo ganz unten im Regal habe ich amerikanisches Toastbrot gefunden, das vom Produkt und Preis her immer noch ein bisschen wie unser tägliches Brot aussieht. Auch Brotaufstriche, Desserts und andere Produkte sind viel teurer als ich es gewohnt bin. Kaffeeweißer ist hier überhaupt nicht zu finden, mein Leben ist nicht komplett [NL: Completa creamer], habe wie ein Penner sechs Geschäfte durchsucht, nichts, vielleicht finde ich das weiße Pulver irgendwo in einem Coffeeshop. Aber das gibt es hier auch nicht. Stattdessen eine Bäckerei an jeder Straßenecke. Mit Kaffee und Kuchen. Und Brötchen.

zondag 6 augustus 2023

Richtlijnen voor leerkrachten 1872


Deze oude tekst zag ik weer eens verschijnen op Facebook (via Frans Hikspoors). 

Bij elkaar verzonnen, uiteraard, en overgewaaid uit Amerika (voor het eerst aangetroffen in 1959) en zo nu en dan waait deze tekst weer eens voorbij op Facebook. Maar leuk. Een mix van waarheid en onzin en de sfeer van vervlogen tijden. In 1872 waren er al kroontjespennen (net als in mijn lagere schooltijd 90 jaar later) en hoefden er geen ganzenveren meer geslepen te worden. (Mijn vader gebruikte in de jaren 1960 nog wel een ganzenveer in combinatie met scheermesjes om zijn bouwtekeningen te raderen.) Waarschijnlijk hadden de meeste onderwijzers in 1872 ook al een pensioenregeling, in Nederland tenminste, misschien niet in het liberale Amerika, waar deze tekst vandaan komt. Wat ik wel herken en in mijn lagere schooltijd nog steeds zo was: vrouwen die trouwden (in dienst van overheid of onderwijs) werden ontslagen. Hun man zou immers verder voor hun zorgen en de vrouw bleef thuis voor haar eigen kinderen. Zo namen wij afscheid van juffrouw Griffioen ("Beveel gerust uw wegen...") en nam de gepensioneerde meester Pitlo het halverwege het jaar tijdelijk over totdat er een nieuwe juf gevonden was.

vrijdag 4 augustus 2023

Kippenlijn met hondekop


Deze gave foto van het station Barneveld-Dorp uit 1966 zag ik vandaag in de Facebook-groep 'Barneveld vroeger of later'. Zoals vele anderen - te lezen in de commentaren - vond ik het vreselijk toen dit station - nodeloos - werd gesloopt. De stations Lunteren en Ede-Centrum aan dezelfde kippenlijn bleven wel gespaard. Zo en nu en dan gaan er stemmen op om het station te herbouwen, maar dat lijkt mij een illusie. 

In één van de commentaren las ik: "Zo herkenbaar en wat was het mooi en ouderwets. Prachtig met die oude trein. Wat staat er nu? Een afschuwelijk lelijke glazen bak. Ik hoop dat ooit het oude station herbouwd wordt - daar is volgens mij een stichting voor opgericht."

Ook die mooie oude trein valt dus op. Maar mijn jongensogen zien juist een hypermoderne trein. Dit bracht mij tot het volgende commentaar. 

Jammer dat ik die dag in 1966 (11 jaar oud) niet bij het spoor ben gaan kijken, want die in mijn ogen hypermoderne hondekop-trein was in de late jaren '60 nog een zeldzaamheid op de kippenlijn en heb ik pas een paar jaar later voor het eerst gezien. Misschien is die uitzonderlijke 'moderne' trein de reden voor deze foto. Er reden toen nog voornamelijk treinen met het smalle neusje. Vanaf 1967 ging ik in Ede naar school, meestal op de fiets maar bij slecht weer met de trein. Ik herinner me de sensatie de eerste keer (dus jaren na deze foto) dat er op station Ede-Wageningen zo'n hondekop voorreed om ons naar Barneveld te brengen. Bij het binnentreden van de coupé schreeuwden we het uit van enthousiasme: "Het lijkt wel een vliegtuig!!!"

Als ik er later aan terugdenk, dan begrijp ik waarom we de trein op een vliegtuig vonden lijken. De bagagedragers zaten langs de zijkant in de lengterichting van de trein in plaats van overdwars bij elke bank en aan het plafond liep door het midden een lange rij van TL-lampen, eveneens in de lengterichting van de trein. Dat gaf de trein een veel ruimere, lichte en moderne uitstraling. Weer later werden deze treinen geel geschilderd in plaats van het standaard donkergroen. Het was ook een sensatie toen we voor het eerst een gele trein voorbij zagen razen op station Ede-Wageningen na de gebruikelijke waarschuwing die ik kan dromen: "Dames en heren, op spoor 5 zal een doorgaande trein passeren. U wordt verzocht op behoorlijke afstand van de perronkant te blijven".