dinsdag 25 juli 2023

Fabriek en school mogen gesloopt

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben 20 juli 2023 alsnog ontheffing verleend op grond van de Wet natuurbescherming (betreffende vleermuizen) aan De Bunte Vastgoed BV voor de sloop van de voormalige veevoederfabriek aan de Pothuizerweg 4 in Schalkwijk en de bouw van 22 woningen op die locatie. Een eerdere aanvraag was afgewezen, maar op 4 juli aangeleverde aanvullende informatie heeft aangetoond dat sloop noodzakelijk is (onder andere vanwege het risico van stofexplosies), de situatie ter plekke erdoor verbetert, er geen alternatief is en dat de daar geplande woningbouw van belang is voor vermindering van het woningtekort.

Op dezelfde dag heeft de provincie ontheffing verleend voor de sloop en nieuwbouw van de openbare basisschool De Velduil, Eggeveld 4-6. Ook deze ontheffing betreft de aanwezigheid van vleermuizen. Ik kan het niet laten de ironie op te merken dat de provincie een natuurvergunning afgeeft voor het slopen van de velduil...

-----

Bronnen:

1. De verleende ontheffing Pothuizerweg (PDF 21p):

2. Over de eerdere afwijzing:

3. De verleende ontheffing Eggeveld 4-6 (PDF 21p)

Zie ook dossier go.stylo.nl/steenuil

Aanvulling: 

Op 2 augustus 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een zaak van de Provincie Utrecht tegen een bedrijf dat woningen isoleert. De Raad van State heeft uitgesproken dat bij het isoleren van woningen ecologisch onderzoek moet worden gedaan en dat alleen met een camera in de spouw kijken niet genoeg is. 

De provincie Utrecht heeft al langer een mogelijke oplossing om het beschermen van vleermuizen hand in hand te laten gaan met het isoleren van woningen. Door een uitspraak van de Raad van State is dat een actuele kwestie geworden. In principe moet ecologisch onderzoek worden gedaan. In Utrecht bestaat ook een andere optie. Daar kunnen gemeenten onder voorwaarden een ontheffing krijgen voor hele wijken of zelfs hun hele grondgebied. Ze moeten dan wel maatregelen nemen om populaties in kaart te brengen en te beschermen. Door dit zogeheten Soorten Management Plan (SMP) vervalt de plicht om per woning onderzoek te doen.dinsdag 4 juli 2023

Meta misbruikt monopolie met privégegevens

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft een belangrijke uitspraak gedaan over de controle op de de privacybescherming van burgers bij het verzamelen van persoonsgegevens door bedrijven als Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp. Een nationale mededingsautoriteit, zoals in Nederland de Autoriteit Consument en Markt (ACM), mag bij onderzoek naar misbruik van de machtspositie van een bedrijf (monopolie) ook kijken of het bedrijf zich houdt aan de privacyregels. De mededingingsautoriteit moet daarbij wel de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens volgen en mag geen eigen privacybeleid maken. 

Meta heeft in de algemene voorwaarden, die door gebruikers moeten worden geaccepteerd, opgneomen dat het bedrijf ook buiten Facebook om persoonsgegevens van gebruikers verzamelt en verwerkt. De Duitse mededingingsautorieit heeft een verbod uitgevaardigd om in de algemene voorwaarden te bepalen dat in Duitsland wonende particulieren alleen gebruik kunnen maken van Facebook als zij accepteren dat hun gegevens buiten Facebook om worden verwerkt. Binnen Facebook is wel toegestaan, want dat is een onderdeel van het doel en functioneren van dit sociale netwerk. Duitsers zijn - vanwege hun slechte ervaringen in het verleden - veel kritischer op privacy dan inmiddels in Nederland en andere landen het geval is.

De Duitse mededingingsautoriteit motiveert het verbod met het argument dat deze verwerking niet in overeenstemming is met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dat Meta daarmee misbruikt maakt van haar machtspositie op de Duitse markt. Het handhaven van de AVG behoort niet tot de taak van de mededingingsautoriteit en deze instantie mag niet het werk van de Autoriteit Persoonsgegevens overnemen, maar het Hof heeft nu uitgesproken dat de mededingingsautorieit dit wel mag betrekken bij de vraag of een bedrijf zijn machtspositie misbruikt en daar tegen optreden. 

Verder spreekt het Hof uit dat het bezoeken van sociale netwerken of apps niet betekent dat een gebruiker daarmee uit eigen wil zijn gegevens 'openbaar maakt'. Verder wijst het Hof er op dat het verboden is om bijzondere categorieën 'gevoelige gegevens', zoals ras, afkomst, politieke of religieuze overtuiging, vast te leggen. De nationale rechter kan dit toetsen en hier tegen optreden. 

Bron: perscommuniquë 113/23 Hof van Justitie van de Europese Unie, Luxemburg, 4-7-2023 (PDF 3p)


maandag 3 juli 2023

Beterende hand


Dagboekaantekening van een jaar geleden, zondag 3 juli 2022, ik zit op de Goetheplatz in Weimar op een bankje in de zon.
 
Een 'buitenlands' jongetje van een jaar of elf komt naar me toe. Oost-Europees of Iraans misschien? Hij steekt zijn hand uit en lijkt te bedelen. Maar hij wil me geld geven. Hij heeft een opgevouwen briefje van tien euro in zijn hand. Ik schud mijn hoofd en neem het niet aan.

- "Wilt u geen geld?" vraagt hij, in het Duits.
- "Waarom wil je mij geld geven?"
- "Zodat m'n hand beter wordt."
Hij heeft een hand in verband.
- "Jouw hand wordt wel weer beter. Van wie heb je het geld gekregen."
- "Van mama. Zij wil dat ik het aan een man geef, zodat mijn hand beter wordt."

Dan komt mama aanlopen met twee kleine kinderen. Ze bevestigt zijn verhaal. Ik zeg nogmaals dat zijn hand wel weer beter wordt en ik bedank hem - met m'n hand op mijn hart. Dan lopen ze weer weg. De vader staat van een afstand te kijken.

Bessere Hand


Tagebucheintrag von vor einem Jahr, Sonntag, 3. Juli 2022, ich sitze auf einer Bank in der Sonne auf dem Goetheplatz in Weimar.

Ein 'ausländischer' Junge von etwa elf Jahren kommt auf mich zu. Vielleicht Osteuropäer oder Iraner? Er streckt seine Hand aus und scheint zu betteln. Aber er will mir Geld geben. Er hält einen gefalteten Zehn-Euro-Schein in der Hand. Ich schüttle den Kopf und nehme es nicht an.

- „Willst du kein Geld?“ fragt er auf Deutsch.
- „Warum willst du mir Geld geben?“
- „Damit meine Hand besser wird.“
Er hat eine bandagierte Hand.
- „Deine Hand wird besser. Von wem hast du das Geld bekommen?“
- „Von Mama. Sie möchte, dass ich es einem Mann gebe, damit es meiner Hand besser geht.“

Dann kommt die Mama mit zwei kleinen Kindern. Sie bestätigt seine Geschichte. Ich sage noch einmal, dass seine Hand besser werden wird und ich danke ihm – mit der Hand auf dem Herzen. Dann laufen sie wieder weg. Der Vater schaut aus der Ferne zu.

Better hand


Diary entry from a year ago, Sunday, July 3, 2022, I am sitting on a bench in the sun on the Goetheplatz in Weimar.

A 'foreign' boy of about eleven years old approaches me. Eastern European or Iranian maybe? He holds out his hand and seems to be begging. But he wants to give me money. He has a folded ten euro note in his hand. I shake my head and don't take it.

- "Don't you want money?" he asks, in German.
- "Why do you want to give me money?"
- "So that my hand gets better."
He has a hand bandaged.
- "Your hand will get better. From whom did you get the money?"
- "From Mummy. She wants me to give it to a man so that my hand will be better."

Then mom arrives with two small children. She confirms his story. I say again that his hand will get better and I thank him - with my hand on my heart. Then they walk away again. The father is watching from a distance.

Macadam

In een bericht in de Leeuwarder Courant van 1843 (in een verzamelboek van 250 jaar LC in 2002, dat ik vorige week van mijn zus kreeg) las ik het woord "macadamweg". Het gaat over de tijd dat de doorgaande wegen in Friesland voor het eerst bestraat werden. De Overijsselseweg vanuit Leeuwarden richting het zuiden was één van de eerste Friese straatwegen. Ik kende het woord macadamweg niet. Ik vermoedde meteen al wel dat het gaat om "McAdam-weg" en niet om een "maca damweg".

Opgezocht in Wikipedia. En inderdaad, een macadam is een type van zeer open wegverharding, ontwikkeld door de Schot John McAdam (1756-1836), opgebouwd uit verschillende steenslaglagen. De basis wordt gevormd door grof steenslag voor de stabiliteit, afgestrooid en ingewalst met twee lagen van kleiner grind, zonder bindmiddel.

Maar nog interessanter vond ik dat ik vervolgens uitkwam bij een verwant woord dat ik wél ken: het Engelse woord tarmac. Tarmac is in het algemeen asfalt, maar wordt ook meer specifiek gebruikt als aanduiding voor de start- en landingsbaan of het geasfalteerde terrein op de luchthaven voor het parkeren, tanken, boarden, laden en lossen etc. van vliegtuigen. Tarmac is dan synoniem voor platform, apron of ramp (in Amerika is een vliegtuig-ramp minder erg dan in het Nederlands, in Amerika is daarentegen elke afslag van de autoweg een ramp, maar weer niet zo erg als in Duitsland waar elke afslag een uitvaart is).
 
Tarmac blijkt een afkorting van tar macadam, ofwel teergebonden macadam. Tarmac is ontwikkeld door de Engelsman Edgar Purnell Hooley om nadelen (zoals spoorvorming, opspatten en wegspoelen) van het ongebonden macadam tegen te gaan. Bij tarmac worden de grindlagen gemengd met teer en door walsen verdicht.

Tot slot. Het Nederlandse woord grind komt van het Engelse woord grinden, malen. Later ging het woord grinden over op het resultaat van het vermalen van stenen en sindsdien heten de kleine kiezelstenen grind. Omdat het zelfstandig naamwoord grind geen meervoud kent, is van lieverlee ook de spelling grint met een t geaccepteerd.

Maar goed, zo kom ik nooit door die 250 jaar Leeuwarder Courant heen.