woensdag 30 januari 2013

Landelijke opschoondag

Door Ytzen Lont, Houten schoner; Gemeente ondersteunt Opschoondag
in: Trefpunt Houten 30.01.13 p1

Op initiatief van GroenLinks gaat de gemeente Houten de jaarlijkse Landelijke Opschoondag buurtgericht organiseren en actief ondersteunen. Mensen kunnen zich als buurtambassadeur of buurtvrijwilliger aanmelden via de website www.houten.nl/houtenschoon. De buurtambassadeur kan in de eigen buurt een zwerfvuilactie organiseren op de Landelijke Opschoondag, die dit jaar 9 maart wordt gehouden. Buurtambassadeurs kennen de mensen in hun buurt met wie ze samen een zwerfvuilactie kunnen houden. Zij kunnen buren en kennissen rechtstreeks benaderen, waardoor die eerder geneigd zullen zijn om mee te doen. Door de contacten die buurtambassadeurs leggen, kunnen eventueel ook op andere momenten in het jaar zwerfvuilopruimacties worden gehouden. Het hoeft niet bij een eenmalige actie te blijven, maar het netwerk van vrijwilligers kan ook in de toekomst worden ingezet.

De buurtambassadeur krijgt vooraf instructies, waarbij het belang van veiligheid wordt benadrukt. De gemeente faciliteert de acties door het leveren van materiaal, zoals veiligheidsvestjes, afvalzakken en afvalgrijpers. Ook zorgt de gemeente ervoor dat de zakken met afval worden opgehaald. De gemeente vindt het plan succesvol als in 2013 minimaal acht en in 2014 minimaal tien wijken meedoen met de opruimactie. Fractievoozitter Tijm Corporaal van GroenLinks verwacht dat de door de opruimacties vrijgespeelde capaciteit van de reinigingsdienst extra kan worden ingezet in de buitengebieden. Wethouder Kees van Dalen (CDA) hoopt dat ook vanuit het buitengebied en de kleine kernen belangstelling is voor de opruimacties en dat ook daar buurtambassadeurs kunnen worden ingezet. De wethouder ziet de opschoondagen als een onderdeel van een breder beleid om zwerfafval te voorkomen en op te ruimen. Hij wijst op de succesvolle convenanten die de gemeente met diverse scholen heeft afgesloten om zwerfafval aan te pakken.

Kijk op: www.houten.nl/houtenschoon


(280 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.


woensdag 23 januari 2013

Ontsluiting Dikke Boom

Door Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 23.01.13 p20

De ondernemers van winkelcentrum De Dikke Boom hebben een plan bedacht om hun winkels direct vanaf de Rondweg  bereikbaar te maken voor vrachtwagens. De Odijkseweg, een fietsstraat, is niet geschikt voor de bevoorrading met grote vrachtwagens. Omwonenden klagen al jaren over de overlast en velen houden hun hart vast dat er geen ongelukken gebeuren. Fractievoorzitter Eric van Vliet van D66 heeft wethouder Kees van Dalen (CDA) gevraagd serieus naar de plannen te kijken en deze te steunen. Dit hoeft de gemeente geen geld te kosten, want daar zorgen de ondernemers zelf voor. Wethouder Van Dalen antwoordde dat er al eerder naar een directe verbinding met de Rondweg is gekeken, maar toen bleek dat dit zou leiden tot problemen met de doorstroming op de rondweg en geluidhinder. Hij zegde toe dat, nu er een concreet nieuw plan ligt, hij opnieuw met de ondernemers en bewoners zal gaan praten en de oplossing serieus bekijken. De uitkomsten zal hij bespreken met de gemeenteraad, maar een termijn daarvoor wilde hij nog niet noemen.

(169 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Profielschets burgemeester

Door Ytzen Lont, Vernieuwer met daadkracht gezocht
in: Trefpunt Houten 23.01.13 p5

De nieuwe burgemeester van Houten moet een “daadkrachtige vernieuwer” zijn. Dat staat in de profielschets die de gemeenteraad heeft vastgesteld. De burgemeester is ook een “netwerker die midden in de samenleving staat en verbindingen weet te leggen”. Verder is de burgemeester omgevingsbewust met een grote bestuurlijke gevoeligheid en inlevingsvermogen. De profielschets werd in aanwezigheid van Commissaris van de Koningin Roel Robbertsen besproken in een ingelaste gemeenteraadsvergadering op 16 januari. De raad benoemde een vertrouwenscommissie met daarin een lid uit elke fractie. Burgemeesterskandidaten kunnen tot 7 februari reageren. De vertrouwenscommissie zal in april sollicitatiegesprekken voeren en in mei een aanbeveling doen aan de raad, die daarna de voordracht doet voor de benoeming door de koningin. De nieuwe burgemeester zal op 2 juli geïnstalleerd worden.

De raadsleden stemden unaniem in met de profielschets, maar voegden daar wel hun eigen accenten aan toe. De afgelopen jaren ging het in Houten vooral om het bouwen van woningen, de komende jaren komt de nadruk meer te liggen op bouwen aan de samenleving. De Inkomenspartij Toekomst Houten ziet graag een kandidaat die uit Houten afkomstig is en de gemeente goed kent. GroenLinks geeft de voorkeur aan een “topvrouw” die zich krachtig verweert tegen schaalvergroting en gemeentelijke fusies. De PvdA benadrukt dat Houten inmiddels een middelgrote stad is en dat de burgemeester moet kunnen opereren in een stedelijke omgeving. De VVD verlangt van de burgemeester ruime ervaring in de publieke sector, met goede contacten met de landelijke politiek en met ondernemers.  Het CDA ziet vooral een burgervader, die de mensen kent, jongeren begrijpt en een luisterend oor heeft voor ouderen.

De Commissaris van de Koningin vroeg of de burgemeester ook zware politiek-inhoudelijke portefeuilles krijgt of zich moet beperken tot de wettelijke taken als openbare orde en veiligheid. De voorzitter van de vertrouwenscommissie Eric Jan Visser (CDA) antwoordde dat een daadkrachtige burgemeester ook belangrijke portefeuilles moet krijgen, maar Gerard Zandbergen (ITH) en Eric van Vliet (D66) maanden tot terughoudendheid, omdat de burgemeester boven de politiek staat. De commissaris vroeg ook of Houten voor de nieuwe burgemeester een eindstation mag zijn. De raad kiest liever voor een ambitieuze burgemeester, die midden in het leven staat. Yvonne van Dijk (VVD) voegde daar echter aan toe dat je niet op leeftijd moet discrimineren. Enkele partijen spraken hun voorkeur uit voor een vrouw. De commissaris van de koningin zei dat hij slechts drie criteria kent: “kwaliteit, kwaliteit en kwaliteit”.


(397 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Vuurwerk verbieden

Door Ytzen Lont, Vuurwerk verbieden of niet
in: Trefpunt Houten 23.01.13 p3

Moet het maar eens afgelopen zijn met consumentenvuurwerk en mag vuurwerk in Houten voortaan alleen nog maar worden afgestoken door professionals? Burgemeester Boekhoven gaat deze vraag op verzoek van GroenLinks aan de orde stellen in het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester wil deze kwestie bespreken met de politie en de veiligheidsregio en pas daarna met een opvatting hierover naar de gemeenteraad komen. Aan de ene kant willen veel mensen graag zelf vuurwerk afsteken, aan de andere maakt vuurwerk elk jaar weer slachtoffers. De burgemeester kon de gemeenteraad overigens meedelen dat er in de afgelopen nieuwjaarsnacht in Houten geen grote incidenten zijn geweest.

(104 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Tegenprestatie voor uitkering

Door Ytzen Lont, in: Trefpunt Houten 23.01.13 p1 en 5

De gemeente Houten gaat mensen met een bijstandsuitkering om een tegenprestatie vragen in de vorm van onbetaald werk. Dit is het resultaat van een initiatiefvoorstel van VVD en CDA in de gemeenteraad. De gemeente kende al wel de mogelijkheid van werken met behoud van uitkering om werkervaring op te doen. Werken als tegenprestatie is nieuw en is er niet direct op gericht om mensen weer aan werk te helpen, maar op het nut voor de samenleving. De gemeente onderzoekt waar mensen kunnen worden ingezet. De gemeente denkt aan het vullen van de houders voor hondenpoepzakjes, banken schoonmaken, prullenbakken legen en zwerfafval opruimen. Maar ook aan klusjes in een buurthuis, spelletjes doen met bewoners van een zorginstelling of de conciërge assisteren op school. De uitkeringsgerechtigden mogen ook zelf met initiatieven komen.

Het plan kan op instemming rekenen van de gemeenteraad, die er 29 januari over stemt. In het voorbereidende rondetafelgesprek benadrukte Paul Soesbergen van de VVD dat de tegenprestatie niet vrijblijvend is maar verplicht moet zijn. Wethouder Kees van Dalen (CDA) antwoordde: ”We kennen in Houten geen vrijblijvendheid, voor géén van de 330 bijstandsgerechtigden. Wel kijken we naar wat mensen kunnen en wat bij de mensen past. Het is maatwerk. Iedereen moet naar vermogen meedoen.”

Sinds een paar jaar werkt de afdeling Sociale Zaken met een ‘participatieladder’. Hiermee wordt in beeld gebracht in hoeverre mensen deelnemen aan de maatschappij. Het doel is om uitkeringsgerechtigden naar een zo zelfstandig mogelijke positie in de maatschappij te begeleiden. Iemand op trede 1 leeft geïsoleerd, op trede 2 heeft men wel contacten buiten de deur en op trede 3 doet men actief mee aan georganiseerde activiteiten. Trede 4 is onbetaald werk, trede 5 betaald werk met ondersteuning en op trede 6 heeft men betaald werk, de hoogste trede.

Als iemand bijvoorbeeld door ziekte geen bijdrage kan leveren, dan vraagt de gemeente dit ook niet. Mensen op de eerste twee treden zijn nog niet in staat om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten en van hen kan geen tegenprestatie worden verlangd. Op de hogere treden zijn mensen vaak al actief aan de slag op weg naar betaald werk. Peter Hoogenveen (D66) las in de cijfers dat nog geen 80 van de 330 bijstandsgerechtigden ingezet kunnen  worden voor een tegenprestatie. Hij vroeg zich af of de energie die er in gestoken wordt wel loont. Anja Tekelenburg (GL) maakt zich zorgen dat door onbetaald werk betaalde banen verdwijnen.


(400 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Crisis waterschap

Door Ytzen Lont, 'Verziekte verhoudingen'; Bestuurlijke crisis waterschap
in: Trefpunt Houten 23.01.13 p1 en 5

Zes fracties van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan de provincie vragen om in te grijpen bij het hoogheemraadschap. De provincie is toezichthouder. Een motie van wantrouwen tegen een lid van het dagelijks bestuur werd door de coalitiepartijen verworpen. Maar de zes fracties die voor de motie van wantrouwen stemden, hebben er geen vertrouwen in dat het goed komt met de bestuurlijke crisis binnen het waterschap. Zij vinden dat de verhoudingen zijn verziekt. Woensdag 16 januari vergaderde het algemeen bestuur tot diep in de nacht over een kritisch rapport over het functioneren van het waterschap. Het rapport oordeelt dat het dagelijks bestuur niet ‘in control’ is. Dijkgraaf en bestuursvoorzitter Poelmann bood zijn excuses aan en beloofde beterschap. Meerdere fracties vroegen zich echter af of de dijkgraaf wel goed in de spiegel had gekeken. Ze verweten het bestuur de verantwoordelijkheid bij de ambtelijke organisatie te leggen in plaats van bij zichzelf. Ook de coalitiepartijen vonden dat het dagelijks bestuur onvoldoende richting had gegeven aan de organisatie en riepen de dijkgraaf op zijn leidende rol op te pakken voor een noodzakelijke cultuur- en organisatieverandering.

De VVD diende samen met de SGP een motie van wantrouwen in. Zij gaven aan dat eigenlijk het hele dagelijks bestuur zou moeten opstappen, maar dit zou de continuïteit in gevaar brengen. Het dagelijks bestuur bestaat uit een dijkgraaf en hoogheemraden, te vergelijken met burgemeester en wethouders van een gemeente. Hoogheemraad Miltenburg (CDA) had zelf al aangegeven te zullen vertrekken om persoonlijke redenen. De pijlen van de motie richtten zich nu op hoogheemraad Reerink (PvdA). In het personeelsblad Spiegelingen had hij zich neerbuigend uitgelaten over het algemeen bestuur door te spreken over “vuil spel” en “politiek met een kleine p”. In de vergadering bood hij zijn excuses aan voor deze uitspraken. De indieners van de motie vinden dat er al langere tijd heftige wrijving is tussen de heer Reerink en het algemeen bestuur en dat het vertrouwen in zijn functioneren al eerder zwaar is beschadigd. Hij zou onder andere verantwoordelijk zijn voor onverwachtse budgetoverschrijdingen bij enkele grote projecten. Een meerderheid verwierp de motie. Voor de motie waren de fracties van de VVD, SGP, ChristenUnie, Inwonersbelangen, Bedrijven en de Algemene Waterschapspartij. Die partijen stappen nu naar de provincie.


(dagdeelreportage 372 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

dinsdag 22 januari 2013

Taylor in beroep

Het Speciaal Hof voor Sierra Leone (SCSL) is dinsdagochtend in Leidschendam begonnen met het hoger beroep in de zaak tegen Charles Taylor. De ex-president van Liberia was vorig jaar veroordeeld tot vijftig jaar cel wegens betrokkenheid bij oorlogsmisdaden in buurland Sierra Leone.

Website: SCSL

Wakibi

Wakibi biedt de mogelijkheid om kleine leningen aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden te verstrekken. Als uitlener ben je volledig in controle over wat er met je geld gebeurt. Je kunt zelf de ondernemers uitkiezen en die ondersteunen met een bedrag vanaf € 22. Wanneer de lening is terugbetaald kan het opnieuw in een project worden geïnvesteerd of teruggestort op de eigen bankrekening.

Een lening via Wakibi komt voor honderd procent terecht bij de gekozen ondernemers. Er wordt gewerkt met lokale partners, die zicht hebben op de haalbaarheid van de projecten én de mogelijkheden van de ondernemer om de lening terug te betalen. Deze partners hebben persoonlijk contact met de ondernemers. De maandelijkse aflossing wordt vaak per fiets opgehaald.

Zie Wakibi

woensdag 9 januari 2013

Doe het zelf


De 15-jarige Kelvin Doe uit Sierra Leone is een ware wizzkid. Door vuilnisbakken af te struinen en weggegooide elektrische apparaten te verzamelen heeft hij zichzelf op technisch vlak flink weten te ontwikkelen. Hij keerde apparaten binnenstebuiten om te begrijpen hoe ze werken en wist een eigen radiostation te bouwen, evenals batterijen, generatoren en zenders.

In het dorp waar hij woont is slechts eenmaal per week elektriciteit. De rest van de week is het er donker. Dankzij een batterij die Kelvin zelf bouwde, hebben de woningen daar nu vaker licht.

Het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology heeft hem uitgenodigd om drie weken lang mee te lopen met het bezoekersprogramma. Hij is de jongste genodigde in de geschiedenis van het programma.

Informatieprofessionals

De Nederlandse vereniging van bibliotheekmedewerkers NVB wijzigt haar naam in Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals KNVI. Ruim 57% van de leden koos voor deze naam. De naam werd gekozen uit ruim 300 inzendingen. Eén van de tien indieners van de uiteindelijk gekozen naam ontvangt een prijs, die wordt uitgereikt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering op 14 februari.  

Info: NVB/KNVI Algemene Ledenvergadering