zondag 27 december 2009

Toeslag verkrijgbaar

Op Utrecht Centraal wordt de trein naar Keulen omgeroepen.

'Voor deze trein is een toeslag verplicht.
Deze toeslag is verkrijgbaar bij de kaartautomaat.'

Verkrijgbaar?
Ik dacht dat je moest betalen!

vrijdag 11 december 2009

Ublad moet blijvenStudenten, alumni en prominenten verzetten zich tegen het besluit van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht om het papieren Ublad op 1 januari 2010 te laten verdwijnen.

Red het Ublad

woensdag 9 december 2009

Miss Balen? Mis! Balen!

Een vrouw uit het Belgische Balen is veroordeeld tot een geldboete en voorwaardelijke gevangenisstraf. Ze stal een mobiele telefoon en verstuurde daarmee 650 sms’jes in een poging Miss Balen te worden. Ze werd vijfde.

Bron: Trouw 2009-12-09

Selexyz verkocht

De directie van Selexyz neemt de boekhandels over van het moederbedrijf Wolters Kluwer. Selezyx is het handelsmerk van de Boekhandelsgroep Nederland (BGN) in Houten met vijftien boekhandels, waaronder Scheltema in Amsterdam, Donner in Rotterdam en Broese in Utrecht. De studentenactiviteiten gaan naar Van Dijk Educatie in Kampen. Van Dijk is bekend van het verkopen en verhuren van schoolboeken.

Bron: NRC 2009-12-09
www.selexyz.nl/
Selexyz winkels
www.bgn.nl/
www.vandijk.nl

donderdag 3 december 2009

Familienamenbank

Vandaag is de Nederlandse Familienamenbank NFB gelanceerd. Alle 314.000 familienamen die in 2007 in de Gemeentelijke Basisadministratie stonden, zijn opgenomen. Ook is er een vergelijking gemaakt met de volkstelling van 1947. Bij ongeveer 100.000 namen is aanvullende informatie te vinden, zoals een naamsverklaring, oude naamsvermeldingen en literatuurverwijzingen. De familienamenbank is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Meertens Instituut.

Webadres NFB: http://www.meertens.knaw.nl/nfb/

Bron: Universiteit Utrecht 03.12.2009

donderdag 19 november 2009

Inprikker

Elke wijk in mijn woonplaats Houten is bereikbaar vanaf de rondweg via zogenoemde inprikkers. Vandaag zag ik bij een toegangsweg naar de rondweg vlakbij mijn wijk ineens een nieuw verkeersbord. Een groot geel bord met zwarte pijl en over de volle breedte èén woord: VACCINATIE.
Er kan nog wel een bord bij:

Telefoniste van Europa

"Vanavond wordt de president van Europa gekozen", hoor ik vanmorgen het degelijke NOS Journaal zeggen. Al weken gaat het over de "president van Europa". Balkenende zou kandidaat zijn, maar gepasseerd worden door de Belgische premier Van Rompuy. Wie verzint het toch om voorzitter van de Europese ministerraad steeds te vertalen met "president"? Ik heb de indruk dat dit een verzinsel is van de Nederlandse media zelf.

Het Latijnse pre-sidere betekent gewoon voor-zitten. Natuurlijk kan je het ook vertalen met "president", maar waarom dan de voorzitter van de Europese Commissie "voorzitter" noemen en die van de Raad "president". Er is al een Europees president (presidency) zolang de Europese Unie bestaat, in de pers tot nu toe altijd met "voorzitter" vertaald. De huidige Europees president, de zich in het zweet werkende Zweedse premier Reinfeldt, wordt in de pers vrijwel genegeerd.

Natuurlijk is er een belangrijk verschil met nu. Door het Verdrag van Lissabon komt er op 1 januari een eind aan het wisselend voorzitterschap en krijgt de Europese Raad van Ministers één persoon als vaste voorzitter. Deze functie zou zich op het wereldtoneel kunnen ontwikkelen tot een "president" van allure, zoals de POTUS (President of the United States), maar dan nep, want hij heeft geen presidentiële bevoegdheden. Het moet vooral een kleurloze diplomaat zijn, die constant aan de telefoon hangt met de Europese regeringsleiders om te horen wat die ergens van vinden. De telefoniste van Europa.

Het taalgebruik zorgt er voor dat de Europese regering, dat is de Europese Commissie met haar voorzitter Barroso, gezien wordt als een bureaucratisch clubje superambtenaren en de diplomaat die de nationale regeringsleiders en ministers bijeen mag roepen, als degene die het voor het zeggen heeft.

maandag 9 november 2009

Auf halber Strecke

Übersetzung von meinem Niederl. Blog 'Op de helft', 9-11-2009

Als ich von 1994 bis 1996 in Bonn lebte, wurde oft darüber diskutiert, wie lange der Prozess der deutschen Einheit dauern würde. Nach fünf Jahren Solidaritätszuschlag, der Sondersteuer für den Anschluss der DDR, mussten die Ossis lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich persönlich dachte, dass die „Reparatur“ des zerbrochenen Europas etwas kosten dürfte, auch für die Niederlande. Diese Wiedervereinigung ist viel wert. Übrigens wusste ich damals noch nicht, dass der westdeutsche Geldhahn schon Jahre zuvor geöffnet war und Bonns Einfluss auf die Entwicklung im Osten schon lange vor dem Mauerfall eingesetzt hatte.

Was mir auffiel, war, dass die Westdeutschen alle Veränderungen von den Ostdeutschen erwarteten. Schließlich hinkten die Ossis hinterher und mussten noch lernen, wie Westler zu leben, erst lernen, für ihr Geld zu arbeiten. Infolgedessen bemerkten die Wessis nicht, dass sich auch ihre eigene Welt veränderte. Die harte Hand von Thatcher oder die „weiche Hand“ des Wassenaar-Abkommens von Premierminister Ruud Lubbers und Gewerkschaftsführer Wim Kok, es schien komplett an Deutschland vorbeizugehen. Die Fixierung auf die anderen, die sich ändern mussten, ließ Helmut Kohl jahrelang Reformen vor sich her schieben.

In Gesprächen darüber, wie lange die deutsche Wiedervereinigung dauern würde, antwortete ich entschieden: „vierzig Jahre“. Natürlich könnte ich leicht etwas sagen, denn wie kann man Einigung messen und wie kann man so etwas vorhersagen? Ich habe einfach die Antwort aus der Bibel bekommen. Nach ihrer Befreiung aus Ägypten wanderten die Israeliten vierzig Jahre lang durch die Wüste. Die Menschen murrten und wollten zurück in die Gewissheit der Vergangenheit, trauten sich nicht, das neue Land zu betreten. Die Generation, die die Befreiung erlebte, würde das gelobte Land nicht sehen. Das wurde ihren Kindern geschenkt.

Die deutsche Teilung hatte vierzig Jahre gedauert, die Wiedervereinigung würde meiner Meinung nach genauso lange dauern. Die Bewegung, die die Befreiung herbeiführt, kann die Früchte nie vollständig selbst ernten. Es dauert eine Generation, „vierzig Jahre“. Wir sind jetzt auf halbem Weg.

Halfway

Translation from my Dutch blog 'Op de helft', 9-11-2009

When I lived in Bonn from 1994 to 1996, it was often discussed how long the process of German unification would take. After five years of solidarity surcharge, the extra tax to pay for the annexation of East Germany, the Ossies had to learn to stand on their own two feet. I personally thought that the 'repair' of the broken Europe should cost something, also for the Netherlands. That unification is worth a lot. Incidentally, I did not know at the time that the West German money tap had been open years earlier and that Bonn's influence on developments in the East had already started long before the Fall of the Wall.

What struck me was that the West Germans expected all the changes from the East Germans. After all, the Ossies were lagging behind and still had to learn to live as a Westerner, first learn to work for their money. As a result, the Wessies failed to notice that their own world was also changing. The hard hand of Thatcher or the 'soft hand' of the Wassenaar agreement of prime minister Ruud Lubbers and union leader Wim Kok, seemed to have completely passed by Germany. The fixation on the others who needed to change allowed chancellor Helmut Kohl to push reforms ahead of him for years.

In conversations about how long it would take for Germany to reunite, I used to answer resolutely: “forty years”. Of course, I could easily say just anything, because how can you measure unification and how can you predict something like that? I simply got the answer from the Bible. After their deliverance from Egypt, the Israelites wandered in the wilderness for forty years. The people grumbled and wanted to return to the certainty of the past, they did not dare to enter the new land. The generation that experienced the liberation would not see the promised land. That was given to their children.

The German separation had lasted forty years, the unification would, in my opinion, take the same time. The movement that brings about liberation can never fully reap the benefits itself. It takes a generation, “forty years”. We are now half way.

Op de helft


Toen ik, van 1994 tot 1996, in Bonn woonde, kwam vaak ter sprake hoe lang het proces van Duitse eenwording nog zou duren. Na vijf jaar solidariteitstoeslag, de extra belasting om de annexatie van Oost-Duitsland te kunnen betalen, moesten de Ossies maar eens op eigen benen leren staan. Zelf vond ik dat de ‘reparatie’ van het kapotte Europa wat mocht kosten, trouwens ook voor Nederland. Die eenwording is heel wat waard. Overigens wist ik toen nog niet dat de West-Duitse geldkraan al jaren eerder open stond en de invloed van Bonn op de ontwikkelingen in het Oosten al lang voor de Val van de Muur was begonnen.

Wat mij opviel, was dat de West-Duitsers alle veranderingen van de Oost-Duitsers verwachtten. De Ossies liepen immers achter en moesten nog leren als westerling te leven, eerst maar eens leren werken voor hun geld. Daardoor ontging het de Wessies dat ook hun eigen wereld veranderde. De harde hand van Thatcher of de ‘zachte hand’ van het Wassenaars akkoord van Lubbers en Kok, het leek aan Duitsland volledig voorbij te gaan. Door de fixatie op de ànderen die moesten veranderen, kon Kohl hervormingen jarenlang voor zich heen schuiven.

In gesprekken over hoe lang de Duitse eenwording zou duren, antwoordde ik resoluut “veertig jaar”. Ik kon natuurlijk makkelijk iets roepen, want hoe kan je eenwording meten en hoe kan je zoiets voorspellen. Het antwoord haalde ik eenvoudigweg uit de Bijbel. De Israelieten zwierven na hun bevrijding uit Egypte veertig jaar door de woestijn. Het volk morde en wilde terug naar de zekerheid van vroeger, durfde het nieuwe land niet aan. De generatie die de bevrijding meemaakte, zou het beloofde land niet zien. Dat was gegeven aan hun kinderen.

De Duitse scheiding had veertig jaar geduurd, de eenwording zou naar mijn idee een zelfde tijd vergen. De beweging die de bevrijding tot stand brengt, kan daar zelf nooit voluit de vruchten van plukken. Daar gaat een generatie over heen, “veertig jaar”. We zijn nu op de helft.

zondag 8 november 2009

Next phase

Als er iets bijzonders gebeurt in het leven van Barack Obama, en dat is een paar keer per week (Won Nobel Peace Prize, Humbled) dan stuurt hij mij altijd even een mailtje. Zo ook vannacht (sterk ingekort):

Ytzen --

This evening, at 11:15 p.m., the House of Representatives voted to pass their health insurance reform bill. Despite countless attempts over nearly a century, no chamber of Congress has ever before passed comprehensive health reform. This is history.

(...)

So this is a night to celebrate -- but not to rest. Those who voted for reform deserve our thanks, and the next phase of this fight has already begun

The final Senate bill hasn't even been released yet, but the insurance companies are already pressing hard for a filibuster to bury it.

Obama is al heel wat verder gekomen dan de Clintons - ik zie het echtpaar nog samen zitten op de bank om te vertellen over hun plan voor health care reform. Maar ik kan nog heel wat mailtjes van Obama verwachten.

zaterdag 7 november 2009

Jiskefet

Als ik zoals altijd weer lààt de kliko ga binnenhalen, vraag ik mij af hoe ik mijn jiskefet (*) zal herkennen. Lang geleden plakletters gekocht, maar nog steeds niet de moeite genomen ze op de bak te plakken. Als ik buiten kom, blijkt het altijd weer mee te vallen. Het is gewoon de bak die er nog staat.


(* Jiskefet is Fries voor vuilnisvat)

donderdag 5 november 2009

Lijfstraffen

China verbiedt lijfstraffen voor internetverslaafden, meldt de NRC.

Ze zijn zeker niet voor de computer weg te slaan.woensdag 4 november 2009

Filmmuseum knipselarchief

De digitalisering van het archief voor historische krantenknipsels van de bibliotheek van het Filmmuseum is voltooid. Meer dan 100.000 historische krantenknipsels over film zijn nu terug te vinden in de catalogus op:

http://bibcat.filmmuseum.nl/opc

De krantenknipsels zijn te vinden op filmtitel, persoon of onderwerp en ingescand beschikbaar voor bezoekers van de bibliotheek.

Bron: Filmmuseum 4.11.09.

woensdag 28 oktober 2009

Hofstad

Het Speciale Hof voor Sierra Leone heeft deze week zijn laatste uitspraak gedaan in Freetown. Nu loopt alleen nog het proces tegen de ex-Liberiaanse president Charles Taylor in Den Haag. De rechters reisden tot nu toe steeds heen en weer tussen Freetown en Den Haag. De rechters besloten maandag in hoger beroep de straf van militieleider Issa Sesay te handhaven op 52 jaar, de hoogste straf die het Hof heeft opgelegd. Tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone kwamen tussen 1989 en 2002 ongeveer 120.000 mensen om en werden tienduizenden verminkt.

woensdag 21 oktober 2009

Google je fit

Google en andere zoekactiviteiten op het web houden de hersenfuncties intact en vertragen door de leeftijd veroorzaakte mentale achteruitgang die kan uitmonden in dementie. Dat blijkt uit een onderzoek aan de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA).

Bron: Sunday Times, geciteerd in De Morgen, geciteerd in LinkedIn-groep Onze Taal.

dinsdag 20 oktober 2009

Realisme

De emoties van direct betrokkkenen en omgeving kan ik mij wel voorstellen, maar de opwinding in de media verbaast mij. ABN Amro heeft beslag gelegd op de kunstcollectie van Dirk Scheringa en laat zijn museum leeghalen. Scheringa heeft in de media aangekondigt dat hij deze week het faillissement aanvraagt van DSB Beheer, waar het museum onder valt. Hij heeft de kunstcollectie in onderpand gegeven als hypotheek voor de nieuwbouw van het museum.

Als DSB Beheer woensdag failliet gaat, dan ligt het voor de hand dat de bank vandaag nog het onderpand wil zeker stellen. Het is mij ook niet duidelijk waarom de bank zou moeten wachten tot AZ is uitgespeeld. Zo gáát dat bij een faillissement. "Failliet!" roepen, is failliet gaan. Leveranciers halen hun onbetaalde goederen terug, schuldeisers eisen hun onderpand op. Bewakers voor de deur, nieuwe sloten. Wie failliet is, mag niet eens meer zijn eigen post open maken en heeft de ontwikkelingen niet meer in de hand.

Dat Zalm beslag laat leggen op de collectie van Scheringa is wel ironisch. Maar de bank gedraagt zich gewoon zakelijk. De collectie van realisme en magisch realisme is hierdoor nog niet verloren voor West-Friesland en hóeft dat hopelijk ook niet te gaan.

Quelle pleite

In Duitsland is vandaag na een.maandenlange doodstrijd het postorderbedrijf Quelle failliet gegaan. Zo'n 7000 medewerkers komen op straat te staan staan, de Duitse Post raakt z'n grootste klant kwijt, Duitsland verliest een fenomeen.

Aanvulling 21.10.2009
Dat Quelle "vandaag" failliet is gegaan, klopt niet helemaal. Het faillisement van Karstadt-Quelle is al in juni aangevraagd. Dat was toen groot in het nieuws en midden in de verkiezingscampagne voor de bondsdagverkiezingen ging ook de politiek zich er mee bemoeien. Toen ik 20 oktober het bericht over het massa-ontslag op de Duitse televisie zag, dacht ik dat het faillissement hiermee is afgewikkeld. Maar de procedure loopt kennelijk nog.

zondag 18 oktober 2009

Ik heb het niet gedaan

Leerling: "Juf, kan je gestraft worden voor iets wat je niet gedaan hebt?"
Lerares: "Nee, zeker niet!"
Leerling: "Juf, ik heb mijn huiswerk niet gemaakt."


Bron: Pepe, der Paukerstreik (ARD, 17.10.09)

Pepe Nietnagel (Hansl Kraus) haalt met behulp van zijn medescholieren op het Mommsen-Gymnasium vele streken uit, waarbij vaak de strenge directeur Dr. Taft het slachtoffer is, in de populaire zevendelige Duitse filmserie uit de 60-er jaren Die Lümmel auf der ersten Bank.

zaterdag 17 oktober 2009

IBG wordt DUO

Je mag andermans post niet openmaken, maar dit stond groot en duidelijk op de envelop:

Informatie Beheer Groep heet vanaf 1 januari 2010 Dienst Uitvoering Onderwijs.vrijdag 16 oktober 2009

Wegwerpwet

D66-fractieleider Alexander Pechtold maakte eerder deze week op televisie een onverantwoorde opmerking. Terwijl de coalitiepartijen nog aan het onderhandelen waren over verhoging van de AOW-leeftijd en delen van de voorstellen uitlekten, zei hij dat de plannen door een volgend kabinet weer zouden moeten worden ingetrokken. Terwijl de voorstellen nog niet bekend zijn, een kabinetsbesluit nog moet worden genomen en het wetsvoostel nog door beide kamers van het parlement moet, zegt een parlementslid dat een volgende regering de dan aangenomen en in werking getreden algemene ouderdomswet moet negeren en weer intrekken. Natuurlijk mag elke regering het beleid bijstellen. Maar de richting naar de toekomst wordt wel hier en nu bij meerderheid beslist. De opmerking van Pechtold is om twee redenen onverantwoord. Ten eerste miskent hij de democratische besluitvorming over de wet, in de tweede plaats leidt zo'n houding tot een onbetrouwbare overheid. Daar kan je geen pensioen op bouwen.

donderdag 15 oktober 2009

Pilots on Google

Zijn Google Applications een goed alternatief voor Microsoft? In Business Week - helaas kan ik het artikel niet meer vinden - las ik één dezer dagen een mooi citaat: "Companies run pilots on Google, but they run their business on Microsoft".

PS 29.10.09 vond ik het artikel terug: What's holding back Google Apps, by Aaron Ricadela, in Business Week, 14.05.09

dinsdag 13 oktober 2009

Gegevensplan

Mijn telefoon waarschuwt mij - heel attent, hoor - dat het automatisch zoeken naar Windows updates hogere kosten met zich mee kan brengen, afhankelijk van mijn gegevensplan. Gegevensplan? Ik moest hier wel even over nadenken. Dat is natuurlijk mijn 'data-abonnement'. Vertalen is moeilijk.

Klik niet op EXE

Maandag kreeg ik een verdachte en 'linke' email. Het lijkt een bericht van de systeembeheerder die een serverupgrade aankondigt. De mail vraagt mij op een link te klikken om de beveiligingscertificaten te vernieuwen. De link bevat een exe-file, dat wil zeggen een uitvoerbaar (executable) computerprogramma. Wat het programma doet, weet ik niet, maar het belooft niet veel goeds. Het programma zou een virus kunnen verspreiden, de besturing van mijn computer overnemen, mijn persoonlijke gegevens stelen of inbreken op de webserver.

Natuurlijk klik ik nooit op een ongevraagd toegezonden exe-file. In dit geval had ik meteen in de gaten dat het om spam of erger ging, omdat het bericht niet aan mijn standaard emailadres was gezonden. Ook de afzender was opvallend: admin at stylo.nl. Dat ben ik zelf.

Uit de broncode van de email blijkt het een Braziliaanse afzender te zijn (internetextensie .br). Inmiddels heb ik het bericht al meerdere keren ontvangen, uit verschillende landen, maar het spamfilter heeft het nu goed in de gaten en verwijdert de berichten direct uit mijn mailbox.

Tekst van de verdachte mail:

Attention!

On October 16, 2009 server upgrade will take place. Due to this the system may be offline for approximately half an hour. The changes will concern security, reliability and performance of mail service and the system as a whole.
For compatibility of your browsers and mail clients with upgraded server software you should run SSl certificates update procedure. This procedure is quite simple. All you have to do is just to click the link provided, to save the patch file and then to run it from your computer location. That's all.

[link met exe-file]
Thank you in advance for your attention to this matter and sorry for possible inconveniences.
System Administrator

vrijdag 9 oktober 2009

Buienradar

"Je zou het misschien niet zeggen, maar de succesvolle site Buienradar.nl wordt gerund door één enkele man. (...) Maandelijks bezoeken miljoenen mensen de weersite, met pieken tot tien miljoen."

"Er zat een 'gaatje' in het businessplan van Buienradar.nl. Daar kwam oprichter Edwin Rijkaart van Cappellen pas achter toen het een maand lang kurkdroog was. Niemand die nog een buitenrader nodig had."

Tekst: Karin Quint.
Bron: Sprout, groeigids voor ondernemende mensen.
Sprout is een uitgave van VNU Media, mede mogelijk gemaakt door Bizner.


buienradar.nl
bizner.nl

woensdag 7 oktober 2009

Photo Shooting

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) heeft 1 oktober alle beeldmateriaal in publicaties van na 1900 van haar website verwijderd. De aanleiding is de dreiging met een miljoenenclaim door de auteursrechtenorganisatie Pictoright. Voor de zekerheid heeft de bibliotheek nu alle beeldmateriaal verwijderd. DBNL vindt dat het gebruik van het beeldmateriaal onder het citaatrecht valt en dat niemand hiervan economische schade ondervindt. Pictoright is het daar niet mee eens en maakt er bezwaar tegen dat DBNL wel de rechten van auteurs maar niet die van fotografen respecteert. Volgens Pictoright wordt er al een half jaar onderhandeld over een vergoeding voor het fotomateriaal, maar wil DBNL niet betalen.

Bronnen:
bericht DBNL
bericht Pictoright

Lees mijn blog van 6 juli 2006 over de DBNL:
PC Hooft op de PC

vrijdag 2 oktober 2009

Bij welke reorganisatie werk jij?

‘Bij welke reorganisatie werk jij?’ is de titel van een nieuw boek van Jaap Peters en Hester Heringa. De rode draad in het boek is managen versus organiseren. Managen werkt met geplande tijd, organiseren gaat uit van de werkelijke tijd. Organiseren start in het hier en nu en beweegt organisch mee met de tijd. Managen leidt per definitie tot onvrede, omdat het hier en nu zich niet laat kneden, met permanente reorganisaties als gevolg.

Het boek is de opvolger van Peters’ boek ‘Intensieve menshouderij’ (2004), een protest tegen de overdaad aan management, een wereld waarin kengetallen de dienst uitmaken en mensen worden gereduceerd tot output uit een spreadsheet.

Bron: M&L, managementenliteratuur.nl, oktober 2009

Bij welke reorganisatie werk jij?
Jaap Peters, Hester Heringa
Van Duuren Management, 2009
Gebonden, 184 blz, € 29,90

dinsdag 29 september 2009

Twitterminister

Voor mij is minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen de beste twitteraar die er is. Hij twittert frequent en consequent, neemt geen blad voor de mond, reageert open en direct op mede-twitteraars en weet toch de grenzen van privacy en vertrouwelijkheid te bewaken. Hij vertelt waar hij is, wat hij doet, zakelijk afgewisseld met een vrolijke noot, en weet in een paar woorden zijn politieke doelen en activiteiten te verkondigen. Ik volg hem vrijwel vanaf het begin van zijn twittercarrière en merk dat ik, of ik dat nu wil of niet, politiek positiever over hem ben gaan denken. Ik denk dat vooral zijn consistente communicatie indruk op mij maakt.

De kamervoorzitter moest wel wennen aan de twitterende minister. Verhagen houdt zich nog in: "alleen in vergaderpauzes of als het even tussendoor kan", zo stelt hij vandaag een bezorgde volgeling gerust. Toch zit hij de hele middag al weer te twitteren tijdens het kamerdebat.

"Debat met de kamer over het rapport in opdracht van de mensenrechtenraad over de vijandelijkheden in Gaza."

"Steun van kamer voor regeringsbeleid om via de mensenrechtenraad Israel en de Palestijnen aan te zetten zelf misdaden in Gaza te berechten."

"Aardig om tijdens een debat over het midden-oosten tegelijk tweets van @ECZP en @arjanelfassed te krijgen."

Met deze twitteraars ziet de minister tegelijk twee extremen op zijn scherm. Aan de ene kant René Henoch van de Evangelical Christian-Zionist Party, a new Dutch pro-Israel and Pro-Life political party, met de website http://eczp.blogspot.com/. "Henoch wandelde met God", staat er in de Bijbel en deze Henoch blijkt als twitteraar precies te weten wat God denkt. Aan de andere kant Arjan El Fassed, Nederlands-Palestijns schrijver en lobbyist, auteur van Niet iedereen kan stenen gooien en mede-oprichter van The Electronic Intifada. Beide zijden schuiven tijdens het debat digitaal bij de minister aan tafel.

Ook het cabaret heeft de twitterminister ontdekt en Verhagen kan er wel om lachen:

"LOL om http://twurl.nl/qsp238 [Koefnoen persiflage].
Alleen in limburg woon ik al 30 jaar niet meer."

maandag 28 september 2009

Merkel staat sterk

De felicitaties van haar buitenlandse collega's - Obama, Brown, Sarkozy, Balkenende - stromen bij de Duitse bondskanselier Angela Merkel binnen. Staatsrechtelijk komen deze felicitaties te vroeg. De nieuwe regeringscoalitie moet nog gevormd worden en de bondskanselier gekozen en benoemd. Naar verwachting zal dat begin november zijn. Politiek staat Merkel sterk. Haar partij CDU/CSU heeft in procenten nauwelijks verloren (van 35,2 naar 33,8%) en in zetels zelfs gewonnen (van 226 naar 239) door de direct gekozen kandidaten. Als persoon is Merkel populair en de onbetwiste Kanzlerkandidat. De Grote Coalitie van CDU/CSU met SPD heeft nog steeds een ruime meerderheid en zou dus kunnen worden voortgezet. Maar door het zware verlies van de sociaaldemocraten en de duidelijk uitgesproken voorkeur van Merkel voor een coalitie met de liberalen ligt dat niet voor de hand. Het zijn vooral de liberalen (FDP van 9,8 naar 14,6%) van Guido Westerwelle die gewonnen hebben en een nieuwe coalitie mogelijk maken.

Ik zou dus vandaag eerst maar eens met Westerwelle bellen en op de historisch beladen negende november bij Angela langsgaan.

Zie uitslagen in Frankfurter Allgemeine
"Obama feliciteert Merkel per telefoon" in
Volkskrant

zaterdag 19 september 2009

Korte achternaam

De nieuwsbrief van OUT! Vakantiehuizen wijst in de week van Prinsjesdag op een nieuwe belasting die velen is ontgaan. De korteachternaambelasting. Families met een korte achternaam, als Li, Hu,Wu of Al, worden gekort. Het is voor hen namelijk niet mogelijk om online een kaartje te kopen bij de Nederlandse Spoorwegen. Het reserveringssysteem accepteert alleen kopers met een naam van minimaal drie letters. De minderbedeelden kunnen telefonisch of op de verkooppunten van de grotere stations een reis boeken met een toeslag van vijf euro.

Bron: Nieuwsbrief van OUT! Vakantiehuizen 19.09.09

dinsdag 25 augustus 2009

Hekwerk

De website van Stylo is maandag 24 augustus gehackt. Het webadres leidde naar een anti-westerse site die met een groet ter gelegenheid van de Ramadan herinnerde aan de aanslagen van 11 september 2001 en de strijd in Palestina, Irak en Afghanistan. De beheerder heeft het webadres tijdelijk losgekoppeld van het internet. In de loop van maandag was de website van Stylo weer in de lucht.

woensdag 12 augustus 2009

Armoedig lot

Woede onder de verliezers van de staatsloterij. De jackpot is gevallen op eenvijfde lot. Dachten ze dat de volle 27,5 miljoen euro aan hun neus voorbij is gegaan, blijken ze slechts 5,5 miljoen te hebben misgelopen. Hadden ze dat geweten, dan hadden ze niet meegedaan. Het is niet eerlijk!

AD 12.08.09:
Storm van kritiek op Staatsloterij

dinsdag 19 mei 2009

Criminelen gezocht

De regering worstelt met de criminaliteit, vooral met het afnemen ervan. Nederland kampt met een hardnekkig cellenoverschot, dat wordt veroorzaakt door de teruglopende criminaliteit. De komende jaren worden acht gevangenissen gesloten, meerpersoonscellen worden tijdelijk ingezet als eenpersoonscel en bij gebrek aan eigen criminelen importeert Nederland 500 gevangenen uit België. Bij het gevangeniswezen verdwijnen 1200 arbeidsplaatsen.

Bron: persbericht Ministerie van Justitie en Regering.nl 19.05.09

donderdag 14 mei 2009

It's MySql

De oprichter van MySql Michael ‘Monty’ Widenius heeft een organisatie opgezet die de toekomst van deze opensource database moet veiligstellen. Het doel van de Open Database Alliance is partijen bijeen te brengen die de ontwikkeling en ondersteuning van MySql een warm hart toedragen. Dit meldt Webwereld vandaag. Door de overname van Sun door Oracle is de toekomst van MySql onzeker geworden. Oracle heeft tot nu toe niets gezegd over wat de plannen zijn met MySql. Widenius en anderen vrezen dat databasegigant Oracle zijn goedkope concurrent MySql de nek wil omdraaien.

Bronnen: Webwereld.nl en Techworld.nl
Michael Widenius, Open Database Alliance
Stylo blog 21.04.09: MySql op de tocht

woensdag 13 mei 2009

Duurzaam poepen

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders houdt tijdens zijn reis door Zuidelijk Afrika een dagboek bij in de Metro. Hij schrijft over zijn bezoek aan de krottenwijk Pook se Bos in Kaapstad. Nederlanders hebben daar een zeecontainer met WC's neergezet. Urine en poep worden direct gescheiden en verwerkt tot irrigatiewater en mest. Er komt geen riolering of elektriciteit aan te pas. Duurzaam poepen. "Ook in Nederland ooit het begin van ontwikkeling voor iedereen."

Bron: Persbericht Ministerie van Buitenlandse Zaken 12.05.09

dinsdag 21 april 2009

MySql op de tocht

Op condoleancebezoek bij een vriendin die een geliefd familielid heeft verloren, luisterde ik maandagavond met een half oor naar de zender CNN die zij de hele tijd zachtjes als geluidsbehang aan liet staan. Het nieuws boeide me niet erg: Oracle neemt Sun over. Van beide bedrijven weet ik weinig, bij Oracle denk ik vooral aan databases en bij Sun aan computers of servers. Vandaag raak ik door een bericht in Computable ineens meer geïnteresseerd. Al zal het denk ik nog lang duren eer ik merk of ik iets merk. “Op het gebied van databases koopt Oracle ook een van de grootste concurrenten: MySql”, meldt Computable. Dat is voor mij echt ‘news under the Sun’, want ik zou MySql daar nooit gezocht hebben. MySql is grotendeels gratis opensource databasesoftware en Oracle draagt opensource geen warm hart toe. ‘Gratis’ al helemaal niet. Experts vrezen de gevolgen van deze fusie voor MySql. Voor veel websites - ook stylo.nl met onder andere het Stylo Forum - is MySql onmisbaar. Sommige sites zijn zelfs volledig opgeslagen in MySql. Wat gaat er veranderen?

Bron: Sun balanceert tussen hoop en vrees, in Computable, 21.04.09

woensdag 15 april 2009

Stylo 25 jaar

Vandaag, 15 april 2009, bestaat Stylo officieel 25 jaar. Op 15 april 1984 stapte ik de Kamer van Koophandel aan de Waterstraat in Utrecht binnen om mijn eigen bedrijf in te schrijven. In mijn gedachten bestaat Stylo, eerst 'ylo', echter al veel langer.

Het begon al toen ik tien was. Samen met mijn vrienden met wie ik altijd door het Oosterse Bos struinde, richtte ik De Oosterse Bende (DOB) op. Net als alle jongens van die leeftijd had ik wilde jongensdromen... ik werd de secretaris en hield kantoor in ons ongebruikte kolenhok. Wat zou er van mijn dromen terecht zijn gekomen, als mijn ouders geen olie maar kolen hadden gestookt.

dinsdag 7 april 2009

Bewustwording

Er moeten minder toeristen naar de Zuidpool gaan, om verdere schade aan het toch al fragiele gebied te voorkomen. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton op een conferentie over Antartica. Jaarlijks reizen tienduizenden mensen naar de Zuidpool.

Ik wil een reisbureau oprichten dat zich specialiseert in poolreizen. Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen ter plekke met eigen ogen te laten zien hoeveel schade het toerisme daar aanricht.

Bron: NOS Journaal Teletekst

dinsdag 3 maart 2009

Stadsarchief Keulen ingestort

In Keulen is dinsdagmiddag het historisch stadsarchief ingestort. Dit melden het Bonner dagblad General Anzeiger en andere bronnen. Er bevond zich een onbekend aantal mensen in het gebouw. De General Anzeiger houdt rekening met 30 doden.

Aanvulling 1
De instorting van het archiefgebouw en twee aangrenzende huizen heeft mogelijk te maken met de uitbreiding van de Keulse metro. De werkzaamheden aan de Keulse Noord-Zuid-lijn heeft tot nu toe vooral voor ergernis gezorgd, de kosten van het project explodeerden en de winkeliers van het winkelgebied Severinstrasse klaagden over groot omzetverlies, aldus de General Anzeiger.

Aanvulling 2
Inmiddels meldt ook NOS Teletekst het bericht. Volgens de NOS zijn er enkele lichtgewonden en is er mogelijk een echtpaar bedolven onder het puin.

Aanvulling 3(18:00 uur)
Zojuist heeft de General Anzeiger de kop waarin sprake was van mogelijk 30 doden gewijzigd in: "Das sieht hier aus wie am 11. September". De krant bericht: "Kennelijk konden diverse medewerkers en bezoekers van het stadsarchief zich voor het instorten in veiligheid brengen. Kort voor de ramp hadden ze een luid gekraak gehoord en daarop het gebouw snel verlaten. Aangrenzende panden zijn vanwege het aanwezige instortingsgevaar geëvacueerd". Volgens het bericht is er tot nu toe één lichtgewonde en stromen er grote hoeveelheden water het metrostation binnen. Eerdere meldingen van mogelijke slachtoffers onder het puin zijn uit het bericht geschrapt.

Aanvullng 4
Pas na ongeveer een week konden met moeite de twee doden geborgen worden die onder het puin lagen. Een jongen had rustig liggen slapen op zijn zolderkamer toen het hele huis in de diepte verdween.

vrijdag 27 februari 2009

Mens genoeg voor dynamiet

In Radboud info bespreekt Stefan Waanders het boek van Anton Houtepen Uit aarde, naar Gods beeld. Theologische antropologie. Houtepen citeert een folder waarin de mens benaderd wordt als 50 liter water, 14 kilo bot, ruim een kilo huid en kilo's vet naar keuze, voorts een hoeveelheid fosfor voor 6000 lucifers, ijzer voor 10 spijkers van 3 cm, kalk genoeg om een plafond te witten, glycerine genoeg voor 15 kg dynamiet, 20 eetlepels keukenzout en een half pond suiker. Dat is een cynische beschrijving, aldus Houtepen, waarin helemaal niets over de eigen aard van de mens gezegd is. De mens wordt pas echt mens als hij ontdekt dat de mens het woord gekregen heeft, het hoogste woord over alles wat leeft.

Anton Houtepen, Uit aarde, naar Gods beeld. Theologische antropologie, uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 2006, € 27,50.

Sinds zijn emeritaat heeft Houtepen de tijd gekregen zijn inzichten te verwerken in een theologische antropologie. Deze publicatie reikt terug tot colleges die hij als bijzonder hoogleraar van de Radboudstichting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gegeven heeft.

Bron: Steef Waanders in Radboud info nr. 79 [27.02.09], kwartaaluitgave van Radboudstichting, een wetenschappelijk onderwijsfonds. De leeropdracht voor de bijzondere leerstoelen van de Radboudstichting luidt "de katholieke levensbeschouwing betrekken bij de vorming van studenten".

vrijdag 6 februari 2009

Theachers

Voor wie mijn blogje van gisteren niet begrijpt, zag ik een goede tip in de Gemeentegids van Houten die ik vandaag in de bus kreeg:

"Theach-on-Wheels. Remedial theachers en dyslexiespecialisten."

Teach wordt in deze gidsvermelding consequent met th geschreven, zelfs het webadres, maar het blijkt toch te gaan om Teach-on-Wheels. Ik moest even puzzelen eer ik de website gevonden had, maar voor de doelgroep maakt het misschien niet zoveel uit. Wat je noemt, doelgroepgerichte reclame.

Bron: Gemeentegids 2009 Houten pag. 90.

donderdag 5 februari 2009

Leer van u fouten

De nieuwste versie van het taalprogramma Babylon biedt een intelligente stijlcontrole voor schrijfstijlverbetering en de krachtigste grammaticacontrole die er is op de markt. Trots roept de leverancier in de aankondiging: "Leer van u fouten & verbeter u schrijven!"

woensdag 4 februari 2009

De Obama

Het Netwerk van Spirituele Progressieven in Amerika organiseert eind april een conferentie in Washington DC onder de titel: ‘Support Obama to be the Obama you voted for’. Laat Obama de Obama zijn waar je op stemde. De progressieven zijn bezorgd omdat Obama geen belangrijke personen heeft benoemd uit de bewegingen die zijn presidentschap mogelijk maakten, zoals de milieubeweging, vredesbeweging, mensenrechtenbeweging en vrouwenbeweging. Obama heeft vooral centrum-rechtse Clinton-aanhangers en zelfs regelrechte Republikeinen benoemd. Daarnaast verwijten de progressieven Obama dat hij miljarden dollars ongecontroleerd over de banksector uitstrooit, de oorlog in Afghanistan opvoert, onderhandelingen weigert met Hamas en de rechtste regeringen van Israel blindelings steunt. De linkse rabbi Michael Lerner schrijft in een memo aan president Barack Obama dat hij zich minder op ‘realisme’ en meer op een ‘ideologische’ veranderingsgezindheid moet baseren. De progressieven vragen zich af of zij in hun enthousiasme om een zwarte Amerikaan tot president te kiezen, hun ogen hebben gesloten voor zijn conservatisme.

Bron: Rabbi Lerner in Tikkun email newsletter 04.02.09.
Memo to Obama, rabbi Lerner in Tikkun Magazine, januari/februari 2009.

maandag 2 februari 2009

Vos

Maandagmorgen toen ik over de Zandlaan naar De Uithof fietste, rende er vlak naast mij een vos over het ijs op de sloot. Het dier bleef een paar honderd meter lang met ongeveer dezelfde snelheid als ik vlak naast mij lopen, zich waarschijnlijk niet bewust van zijn stille buurman op wielen. Ik heb nog nooit zo goed een vos kunnen bekijken. Terwijl ik rustig doorfietste, pakte ik voorzichtig mijn camera uit mijn broekzak. Op een dam naar een belendend weiland, stopte de vos, draaide zich om en keek mij recht in de ogen. Voordat ik af kon drukken, schoot hij weg, over de sloot terug waar hij vandaan kwam.

Transferium De Uithof

Eind januari zijn de plannen voor een nieuw transferium De Uithof in Utrecht gepresenteerd. Het complex, dat in 2011 klaar moet zijn, gaat onderdak bieden aan een busstation, een fietsenstalling, winkeltjes en 2000 parkeerplaatsen voor auto's. Het transferium krijgt een rechtstreekse aansluiting op de A28 en op de centrale as van De Uithof, de Heidelberglaan, die begint achter het ziekenhuis. Een aantal jaren na de opening van het transferium komt er ook een tramlijn. Automobilisten vanaf de A28 kunnen hier hun auto parkeren en met het openbaar vervoer verder reizen naar de binnenstad. Het project is een samenwerkingsverband van de gemeente, het academisch ziekenhuis, de universiteit en de hogeschool.

Bron: U-Blad 29.01.09 / Artist impressions

zondag 4 januari 2009

Nieuwe wetten en regelingen

Zoals gebruikelijk geeft Regering.nl een overzicht van nieuwe wetten en regelingen die met het nieuwe jaar zijn ingegaan. Een greep. De kindertoeslag is vervangen door een kindgebonden budget, waar ruim 1 miljoen gezinnen voor in aanmerking komen. Alleenstaande ouders in de bijstand krijgen een scholings- of sollicitatieplicht, ook als de kinderen nog klein zijn. Paren van gelijk geslacht kunnen gezamenlijk een buitenlands kind adopteren, als het andere land daar aan meewerkt. Plegers van huiselijk geweld kan voor tien dagen de toegang tot de woning worden ontzegd. Chronische zieken, gehandicapten en ouderen krijgen voortaan automatisch een vergoeding voor de extra kosten die zij vanwege hun beperking moeten maken en hoeven dit niet meer aan te vragen bij de Belastingdienst. Werkgevers die 50-plussers, langdurig werklozen of arbeidsongeschikten in dienst nemen krijgen een financiële tegemoetkoming.

Zie Nieuwe wetten en regelingen in 2009