woensdag 31 oktober 2012

Proefverkaveling Meerpaal

Door Ytzen Lont, Proefkavels Meerpaal
in: Trefpunt Houten 31.10.12 p1 en 27

De gemeenteraad van Houten heeft 23 oktober unaniem ingestemd met de proefverkaveling voor de tweede fase van het sport- en werklandschap Meerpaal. Op het terrein tussen het Amsterdam-Rijnkanaal, De Staart en De Rede komen ongeveer 10 hectare bedrijven en een honk- en softbalveld. De proefverkaveling is ‘op maat’ gemaakt in overleg met potentiële gegadigden, die belangstelling hebben voor samen bijna de helft van het terrein. Direct langs De Rede komt een ‘logistieke zone’ met daarin de hoofdtoegangsweg en parkeerplaatsen tussen aaneengeschakelde bomenrijen. De parkeerplaatsen worden als onderdeel van het bedrijfsterrein aan de bedrijven verkocht. Door deze opzet wordt geld en ruimte bespaard. Voor natuur en recreatie komt in de volgende fase zo’n 2,5 hectare extra beschikbaar.

De gemeenteraad reageerde overwegend positief op het plan. VVD en CDA waren enthousiast over de ‘vraaggestuurde aanpak’ in samenwerking met de gegadigen. SGP en ChristenUnie vroegen zich daarentegen af of het plan niet te optimistisch is. Er is veel leegstand en nog geen van de gegadigden heeft zijn handtekening gezet. De CU wilde liever wachten met groen licht te geven tot er genoeg gegadigden zijn. Wethouder Geerdes vond wachten geen optie. Uitgifte van het bedrijventerrein is ook financieel nodig om de sportvoorzieningen te kunnen realiseren. Het streven is om eind mei 2013 met de aanleg van het honk- en softbalveld te starten. Hij wees er op dat er aan het plan een gedegen behoefte-onderzoek ten grondslag ligt. De provincie heeft Houten, als één van de weinige gemeenten, het groene licht gegeven. Het zijn de laatste 10 hectare bedrijventerrein die Houten mag realiseren.

De raad nam een motie aan van PvdA, VVD, D66 en CU om samen met de sportverenigingen en bedrijven de sociale veiligheid van het gebied te verbeteren, onder andere door een goede verlichting, beheer van het openbaar groen en menselijk toezicht. Wethouder Geerdes voelde zich door deze motie vooral gesteund om de samenwerking met de gebruikers van de terreinen aan te gaan. ITH liet aantekenen tegen een onderdeel van het plan te zijn waarin rekening gehouden wordt met een windmolen.


(dagdeelreportage 339 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

woensdag 24 oktober 2012

Babysterfte in Sierra Leone

Sierra Leone is heeft een van de hoogste babysterftecijfers ter wereld. Het Rode Kruis helpt om het extreem hoge babysterftecijfer in Sierra Leone terug te dringen door hulp te bieden bij het opleiden van verloskundigen en kraamklinieken te openen. Verloskundigen zijn in Sierra Leone moeilijk te vinden, zeker op het platteland. Door de jarenlange burgeroorlog hebben veel mensen met een opleiding het land verlaten. Traditionele verloskundigen, met veel levenservaring maar in geval van nood slechts ‘uitgerust’ met kruiden, hebben het voor het zeggen bij het kraambed. Vaak met fatale gevolgen voor de moeder en haar baby. Het Rode Kruis ondersteunt de opleiding van verloskundigen om deskundige hulp te kunnen bieden bij bevallingen.

Het Rode Kruis bouwt geboorteklinieken in Sierra Leone. Deze klinieken kunnen bestaan uit een verloskamer, voorzien van speciale bedden en medische uitrusting, en kamers waarin de moeders terecht kunnen om na hun bevalling weer op krachten te komen. Ook is er een ruimte om de baby’s te wegen en vaccineren. Getrainde verloskundigen en assistenten helpen hier baby’s ter wereld. De medische uitrusting die de klinieken bieden is eenvoudig maar erg belangrijk.

Bron: Schooltv.nl (vak Maatschappijleer, Serious Request 2012)

Huishoudinkomenstoets

Door Ytzen Lont, Kinderen tellen niet meer mee bij toets inkomen
in: Trefpunt Houten 24.10.12 p2

Op 1 januari 2012 is de Wet Werk en Bijstand veranderd. Eën van de grote wijzigingen betrof de huishoudinkomenstoets. Deze maatregel hield in dat voor de bijstand het inkomen van alle gezinsleden meetelde, ook dat van de kinderen. Hierop kwam veel kritiek en toen het kabinet in het voorjaar viel, is deze huishoudinkomenstoets met terugwerkende kracht direct weer afgeschaft. Dit betekent dat ouders en meerderjarige kinderen weer afzonderlijk van elkaar aanspraak kunnen maken op bijstand. De gemeente Houten past de gemeentelijke bijstandsverordeningen nu ook met terugwerkende kracht aan op deze nieuwe wettelijke regels.

(93 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Schaddelee fractievoorzitter


Door Ytzen Lont, Houtenaar Arne Schaddelee nieuwe fractievoorzitter CU
in: Trefpunt Houten 24.10.12 p12

“Je moet niet bezig zijn met kijken waar je tegen bent, maar waar je vóór bent”. Aan het woord is Arne Schaddelee (32), de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Provinciale Staten van Utrecht. Hij volgt Carla Dik op, die is verkozen tot kamerlid. Arne Schaddelee is het enige statenlid uit Houten. “Ik kijk altijd wat er plaatselijk speelt. Dat vind ik belangrijker dan wat er in de nota’s staat over opties en varianten. De Provincie is een brug tussen Rijk en gemeenten, een schakel tussen wat landelijk bedacht wordt en lokaal uitgevoerd. Dat verbinden spreekt mij aan.”

Waarom Houten? “Toen wij trouwden in 2003 werkte ik in Nieuwegein en ik zocht een plek om te wonen van waaruit ik met de fiets naar mijn werk kon gaan. Ik ben erg gecharmeerd van Houten, geen grote stad maar wel met veel voorzieningen en erg kind- en fietsvriendelijk.” Arne heeft van jongsafaan gefietst. “Ik ben opgegroeid in Harmelen en fietste elke dag 28 kilometer naar school in Gouda. ’s Zomers fietste ik langs de Oude Rijn naar mijn opa en oma in Katwijk, de bakermat van onze familie.”

Arne Schaddelee komt uit een SGP-familie. Maar hij vond dat je je als christen niet moet opsluiten in een hoekje. Op zijn vijftiende werd hij lid van de SGP én het CDA. “De Bijbel is een belangrijk kompas voor mijn leven. Daar wil ik mij ook in de politiek door laten leiden. Toen ik twintig was gingen twee kleine christelijke partijen, GPV en RPF, samen in de ChristenUnie. Het samengaan van deze twee partijen vond ik een mooi begin van christelijke politieke samenwerking. Ik stapte daar graag bij in de boot en ben direct lid geworden. De ChristenUnie neemt een middenpositie in tussen SGP en CDA en kan een verbindende rol spelen. Ook spreekt de aandacht voor sociale vraagstukken en het milieu in die partij mij aan. Mijn ideaal is dat de christelijke partijen samenwerken en op den duur samengaan.”

Bij de Provincie maakt Schaddelee zich sterk voor het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg, voordat de jeugdzorg over enkele jaren wordt overgedragen aan de gemeenten. Maar ook is hij te vinden op ondernemersbijeenkomsten. “Samenwerking met ondernemers is belangrijk, want daar zit het kapitaal en de kracht om zaken te realiseren.” Schaddelee is kritisch op de door Houten gewenste aansluiting op de A12. “Het Rijsbruggerwegtracé lost geen enkel probleem op. Het brengt verkeer van waar het niet is naar waar het niet wezen moet. De plaatselijke wegen zijn niet aangehaakt. Daarom heb ik gevraagd om een integrale verkeersstudie voor het hele buitengebied tussen Houten, Bunnik en Odijk. Ook moet er een veilige fietsverbinding richting Bunnik komen. Houten is tenslotte een fietsgemeente.”

(interview 450 woorden + foto)
Arne Schaddelee

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

woensdag 17 oktober 2012

Starterslening

Door Ytzen Lont, Houtenaren krijgen voorrang bij starterslening
in: Trefpunt Houten 17.10.12 p1

Vanaf 15 oktober is het mogelijk om via de gemeente een starterslening aan te vragen voor een woning in Castellum-West. De eerste twee maanden, tot 15 december, krijgen inwoners van Houten voorrang bij de toekenning. Met deze voorrangsregeling geven burgemeester en wethouders uitvoering aan een motie van de gemeenteraad. De starterslening is een aanvullende lening van maximaal € 30.000 op de hypotheek en is bestemd voor mensen die voor het eerst een koopwoning willen aanschaffen maar daarvoor nog niet genoeg inkomen hebben. Zij hoeven de eerste drie jaar geen rente en aflossing te betalen over de starterslening. Er worden maximaal 50 startersleningen verstrekt en alleen voor woningen in Castellum-West. De gemeente stimuleert hiermee een voorspoedige afbouw van Castellum.

(119 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Bruggen geopend

Door Ytzen Lont, Eiland versterkt; Bruggen Inundatiekanaal geopend
in: Trefpunt Houten 17.10.12 p1, 23

Wethouder Herman Geerdes opende donderdag 11 oktober twee nieuwe bruggen over het Inundatiekanaal, dat het Eiland van Schalkwijk doorsnijdt. De ene brug vormt een verbinding voor de Waalseweg naar Tull en ’t Waal. Iets zuidelijker, in de Molenbuurt, kruist de Lange Uitweg het kanaal over de tweede brug. De bruggen vervangen duikers die hier tot voorkort lagen. Wethouder Geerdes merkte in zijn openingstoespraak op dat het eigenlijk gaat om het herstellen van fouten uit het verleden, toen men niet zoveel aandacht had voor cultuurhistorie en recreatie. “Het gaat niet alleen om de twee bruggen, maar om het realiseren van doorlopende kanoroutes in het prachtige open landschap”. De bruggen maken het mogelijk om van de vlakbij de Lek gelegen forten Honswijk, Lunet aan de Snel en het Werk aan de Lange Uitweg via het Inundatiekanaal naar de Schalkwijkse Wetering te varen.

De bruggen werden op een teken van de wethouder geopend door kanovaarders die onder de brug door voeren. Volgens Charles Füss, secretaris van de Toeristische Kano Bond Nederland (TKBN) waren er ten zuiden van Utrecht nog weinig kanoroutes, maar daar komt nu verandering in. De kanobond, die op zijn website bekenheid zal geven aan de nieuwe routes, heeft onder andere geadviseerd over de parkeervoorzieningen. Deze kunnen ook gebruikt worden door vissers en schaatsers.

Langs het Inundatiekanaal zijn zes weken lang op panelen in het landschap prachtige foto’s te zien. Bewoners van de Molenbuurt hebben een uitnodiging gekregen hun omgeving te fotograferen met het thema ‘verbinding’. Wethouder Geerdes maakte de drie winnaars bekend: Joke Buschgens-van der Gun, Ted van Keulen en Ria Miltenburg.

De bruggen, kano-, fiets- en wandelroutes en andere voorzieningen maken deel uit van het nationale project De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit project heeft als doel de forten en het omliggende landschap te behouden en de recreatieve waarde te vergroten. De gemeente Houten is ‘trekker’ van het deelgebied Linieland. Wethouder Geerdes: “Dit Houtense deel is het mooiste van de hele Waterlinie. Nergens is zo’n compleet en gaaf ensemble van forten en verbindingen te vinden als hier. De Hollandse Waterlinie geeft het gebied een duidelijke status en erkenning als open gebied voor recreatie en landbouw. Dit trekt investeerders aan en leidt tot nieuwe initiatieven. Ook agrariërs durven weer te investeren. Schalkwijk was verschillende keren in beeld voor grootschalige woningbouw. Daar is nu duidelijk een halt toe geroepen.”

(dagdeelreportage 387 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

woensdag 10 oktober 2012

Notitie bestemmingsplannen


Door Ytzen Lont, Simpel en eenduidig. Nieuwe notitie bestemmingsplannen.
in: Trefpunt Houten 10.10.12 p1 

De gemeente heeft een notitie opgesteld waarin staat wat er zoal mag en niet mag op het
gebied van bouwen, verbouwen en aanbouwen in woongebieden. De notitie ligt vanaf 4 oktober
zes weken ter inzage bij de gemeente. In deze periode kunnen de bewoners van Houten
reageren, waarna burgemeester en wethouders de notitie eventueel aangepast vaststellen. De
notitie ‘Beleidsregels vereenvoudiging beleid en bestemmingsplannen in woongebieden’ is in
de eerste plaats een handzame gids voor burgers. De notitie geeft regels voor verbouwingen,
woninguitbreiding en dakkapellen tot en met het plaatsen van schuren, schuttingen en kliko-
ombouwen. In de rijk geïllustreerde en van overzichtelijke schematische tekeningen en
voorbeelden voorziene gids is te lezen tot hoever men mag uitbouwen en of daarvoor een
vergunning nodig is of niet. De gemeente probeert zoveel mogelijk ruimte te geven aan
uitbreidingswensen, maar daarbij moet wel rekening worden gehouden met de buren, privacy,
uitzicht, bezonning en veiligheid. De gemeente streeft naar een eenvoudig en eenduidig beleid, dat voor iedereen gelijk en dus eerlijk is. Daarnaast is de notitie voor de gemeente een handleiding bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen en een toetsingskader voor het beoordelen van bouwplannen die niet in het bestemmingsplan passen.

(195 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.