donderdag 11 juli 2024

Nieuwe wind in Utrecht

De gemeenteraad van Houten bespreekt donderdagavond de gemeentelijke reactie op het onderzoek naar meest kansrijke gebieden voor windenergie. Alle Utrechtse gemeenten moeten voor de zomer hun reactie insturen naar de provincie. De gemeenten hebben eerder in regionaal verband - voor Houten is dat de U16-regio, voorheen U10 - afspraken gemaakt over de energiedoelstellingen voor 2030 in een Regionale Energiestrategie (RES). Houten draagt daaraan bij door Windpark Houten, het nog te realiseren Windpark Goyerbrug, zonnevelden bij o.a. het Groenedijkje, Oosteromsdijkje en Schalkwijk en zonnepanelen op grote daken. Dat vindt Houten voor nu wel genoeg. 

Het onderzoek van de provincie wijst ook nog op Polder Blokhoven, onder Schalkwijk tussen spoor en Provincialeweg, maar Houten wil het hierbij laten en dit gebied niet verder onderzoeken. De gemeente heeft hierover de mening gevraagd van de energiecoöperaties Opgewekt Houten en Duurzaam Eiland. Beide coöperaties zien binnen hun bestuur nu geen draagvlak voor het onderzoeken van windenergie in dit gebied. Zij zien het echter niet als hun taak om draagvlakonderzoek te doen onder alle bewoners. 

De energiecoöperaties vinden wel dat de bredere maatschappelijke discussie over windenergie in Houten moeten worden voortgezet. Zij zien windenergie als onontbeerlijk om in 2040 de gewenste energieneutraliteit te realiseren. "Wij sluiten bovendien niet uit dat er in de toekomst windmolens zullen komen op de grensgebieden van Houten bij naburige gemeenten. Daarom is het van belang dat de inwoners van Houten zich bewust zijn van de voor- en nadelen van windenergie", aldus de coöperaties. 

Wijkse wind
Begin juli heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede ingestemd met de optie van vijf windmolens op Wijks grondgebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het bevoegd gezag en de vergunningverlening wil de gemeente overlaten aan de provincie. Dit gebied ligt in het verlengde van het te realiseren Windpark Goyerbrug. Ondernemer Ruben Berendts, de initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug, wil onder de naam Windpark Wijk ook twee van de vijf mogelijke Wijkse molens voor zijn rekening nemen. Deze zijn gedacht aan de zuidkant van het Amsterdam-Rijnkanaal in het verlengde van Windpark Goyerbrug. 

De gemeente Houten heeft op 20 december 2022 vergunning verleend voor Windpark Goyerbrug, maar daar is beroep tegen ingediend bij de Raad van State. De zittng hierover is op 22 oktober 2024 gepland en de uitspraak kan nog lang op zich laten wachten. Rijkelijk laat, vindt Ruben Berendts. Hij wijst er op dat de Raad van State volgens de regels al in augustus 2023 uitspraak had moeten doen. 

Bronnen: 

Dossier Wind: go.stylo.nl/wind

HOUTEN

WIJK BIJ DUURSTEDE

U10 / U16


AD 11-07-24 
Utrecht massaal aan de windturbines? Zo denkt jouw gemeente erover
Vandaag moeten alle gemeenten die volgens de provincie Utrecht ‘een kansrijke plek’ hebben voor de opwek van windenergie, hun concrete plannen hebben ingediend. Die dwingende oproep van begin dit jaar heeft er toe geleid dat Utrecht er over een paar jaar mogelijk tientallen turbines bijkrijgt. Dit is hoe de gemeenten daar nu tegenaan kijken.

Afbeelding 1: Onderzoeksgebieden windenergie in en om Houten


Afbeelding 2: Kansrijk gebied voor opwek windenergie in Wijk bij Duurstede
In rood en geel de locaties waar de Wijkse windmolens kunnen komen
Linksboven de Goyerbrug, waar de Houtense windmolens komen
vrijdag 5 juli 2024

Wijkse windmolens

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft een belangrijke stap gezet naar de plaatsng van vijf grote wndturbines met een tiphoogte van 241 meter langs het Amsterdam-Rijnkanaal in de gemeente. De vraag lag voor of de gemeente zich - net als in het verleden - wil verzetten of in principe bereid is om mee te werken aan de plaatsing van windmolens - en of de gemeente daarbij zelf als het bevoegd gezag (vergunningverlener) wil optreden of dit aan de provincie overlaat. De gemeenteraad koos voor 'scenario 2': "Gemeente wil windturbines in het gebied mogelijk maken, maar laat bevoegd gezag bij de provincie". [*] Het raadsvoorstel werd nipt aangenomen met de tien stemmen van Samenwerkt, D66, CDA en SP vóór en negen stemmen tegen.  

In het verleden heeft het programma Daar Hou Ik U Aan van Omroep Houten veel aandacht besteed aan het Wijks verzet tegen de plaatsing van windmolens bij de Goyerbrug in Houten. De Wijkse wethouder werd geïnterviewd in het Houtense radioprogramma. Wijk staakte het verzet, maar de juridische procedures van andere bezwaarmakers tegen de Houtense molens lopen nog. Juridische molens malen langzaam. Nu Wijk bij Duurstede zelf ruimte maakt voor nog meer molens vlakbij die van Houten is dat ook wel nieuws voor Houten. Voor sommigen is dit het grootste nieuws sinds de plundering van Dorestad door de Vikingen. 

Voor Omroep Houten hield ik een dossier bij over de windmolens en werkte ik mee aan een Wob-verzoek in 2019 over dit onderwerp bij de gemeenten Bunnik, Houten, Nieuwegein en Wijk bij Duurstede. Alle gevonden gemeentelijke documenten en nieuwsberichten over dit (eerdere) onderwerp zijn te vinden in het dossier op deze site. Het korte adres van dit dossier is go.stylo.nl/wind

Daar heb ik nu ook de raadsstukken aan toegevoegd van dit agendapunt van de Wijkse gemeenteraad van 2 juli 2024. 

Zie de stukken in dit dossier Wind 
of via de agenda van de Wijkse gemeenteraad
zie ook: amendementen, moties, stemmingen
Motie 8 aangenomen, Motie 9, 11 en amendement 10 verworpen

HOUTEN - De gemeenteraad van Houten heeft het agendapunt 6 Reactie onderzoek kansrijke gebieden windenergie Provincie Utrecht geagendeerd op 11 juli 2024. Het College stelt voor om (het enige) onderzoeksgebied 69 Polder Blokhoven (nabij Schalkwijk tussen spoor en Provincialeweg) niet verder te onderzoeken. De huidige coalitie kiest ervoor om - na Windpark Houten en Windpark Goyerbrug - geen derde windpark te realiseren.
>>> Zie de raadsstukken bij de agenda (link hierboven) bij de agenda of hier. 

Meer via: go.stylo.nl/wind

In rood en geel de locaties waar de Wijkse windmolens kunnen komen. 
Linksboven de Goyerbrug, waar de Houtense windmolens komen. 

[*] 6-7-24: Eerder had ik hier foutief vermeld dat Wijk bij Duurstede zelf het bevoegd gezag op zich wilde nemen. 


maandag 24 juni 2024

Zuid-Afrikaanse jongeren willen weg

De helft van de hoger opgeleide Zuid-Afrikaanse jongeren willen het land uit. Dit blijkt uit een opiniepeiling van marketingsbureau BrandMapp onder mensen van 18 tot 35 jaar oud met een vervolgopleiding na de middelbare school. Gevraagd naar hoe waarschijnlijk het is dat ze in de komende vijf jaar gaan emigreren, antwoordde 50% dat dit waarschijnlijk tot heel waarschijnlijk is. Van de respondenten is volgens de onderzoekers 80% zwart, 10% wit, 7% bruin en 3% Indiërs en Aziaten. Het "goede nieuws" is dat 39% van de respondenten aangaf op korte termijn een eigen onderneming te willen beginnen. 

Bron: Maroela Media 24-06-24 Helfte van SA jonges wil landuit

vrijdag 21 juni 2024

Duidelijkheid over zelfstandigheid

Meer duidelijkheid over werken met en als zelfstandige
wetsvoorstel naar Raad van State
Nieuwsbericht | 21-06-2024 | 14:00 | Bron: Rijksoverheid.nl

Wanneer mag werk gedaan worden door een werknemer en wanneer door een zelfstandige? In veel gevallen is dat helder, maar niet altijd. Het kabinet wil de regels hierover verduidelijken. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt daarom het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) naar de Raad van State. In dit wetsvoorstel krijgen indicaties die wijzen op zelfstandig werken voor het eerst in de wet een eigenstandige rol bij het vaststellen van de juiste contractvorm.

Veel zelfstandigen kiezen bewust voor het ondernemerschap en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan onze economie. Maar er is ook een keerzijde aan de snelle groei van het aantal zzp’ers. Er is in sommige gevallen sprake van (gedwongen) schijnzelfstandigheid. Of van oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werkenden onderling en tussen werkgevers. Ook voor de Nederlandse economie zijn er zorgen. Als grote groepen werkenden die in feite werknemer zijn, niet meebetalen aan de werknemersverzekeringen (zoals de ww-verzekering), worden de lasten niet meer eerlijk verdeeld.

Om ervoor te zorgen dat mensen in de goede contractvorm werken, neemt het kabinet langs drie lijnen maatregelen. Door de verschillen tussen contractvormen te verkleinen (gelijker speelveld). Door het versterken en verbeteren van de handhaving door de Belastingdienst, in voorbereiding op het afschaffen van het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025. En dus door de regels te verduidelijken met dit wetsvoorstel.

In veel gevallen zijn deze regels helder. Maar bij een deel van de opdrachten is het lastiger te zeggen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of dat het werk uitgevoerd mag worden door een zelfstandige. Dit komt door de open geformuleerde wetgeving. Deze wetgeving is in de loop der jaren ingevuld door jurisprudentie, gerechtelijke uitspraken. Het kan lastig zijn om de jurisprudentie te kennen en te wegen, en experts verschillen soms van mening.

De relevante rechtspraak over wanneer je werkt als werknemer is daarom verduidelijkt. Hiervoor is de rechtspraak bij elkaar gebracht en daarvan is een wettelijk toetsingskader gemaakt. Dit maakt voor werkgevers en opdrachtgevers de manier waarop contracten beoordeeld worden (de vraag: is er sprake van werknemerschap of zelfstandig werken?) overzichtelijker en beter hanteerbaar. En dit geeft zelfstandigen handvaten om hun werk waar mogelijk vorm te geven binnen de regels als zelfstandig ondernemer.

Naar aanleiding van de internetconsultatie is het toetsingskader verbeterd. Het wetsvoorstel is met een aantal aanpassingen beter in balans gebracht. Zo is bijvoorbeeld “kernactiviteiten” vervallen als indicatie. Deze aanpassingen komen tegemoet aan de kritiek en geven naar verwachting meer zwaarte aan het werken als zelfstandige.

Daarnaast introduceert het kabinet een rechtsvermoeden van werknemerschap, gebaseerd op een uurtarief. Dit rechtsvermoeden maakt het voor werkenden aan de basis van de arbeidsmarkt makkelijker om een arbeidsovereenkomst te claimen. Dit kan bij de werkgever en indien nodig bij de rechter. Als een werkende (of een vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een vakbond) een beroep doet op het rechtsvermoeden, moet hij aantonen dat hij minder betaald krijgt dan het geldende uurtarief. Dan is het vervolgens aan de werkgevende om aan te tonen dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het kabinet verwacht ook dat hier een preventief effect van uit gaat. Zodat er al bij het aangaan van een arbeidsrelatie kritischer gekeken wordt of er sprake moet zijn van een arbeidsovereenkomst. Ook hier zijn naar aanleiding van de internetconsultatie verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt het uurtarief in het rechtsvermoeden in de toekomst naar boven afgerond op hele euro’s.

Alles over de Statenvertaling

‘Biblia dat is de gantsche H. Schrifture (…) nu eerst door last der (…) Staten Generael en volgens het Besluyt van de Synode Nationael (…) uyt de Oorpronckelijcke talen in onze Nederlandtsche getrouwelijck overgeset’.

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap NBG heeft een website geïntroduceerd met uitleg over en de volledige tekst van vijf versies (1637, 1657, 1886, 1977, HSV) van de Statenvertaling, de bijbelvertaling waartoe door de Synode van Dordrecht 1618/1619 werd besloten en die in 1637 werd aangeboden aan de opdrachtgever, de Staten-Generaal.

https://statenvertaling.bijbelgenootschap.nl/over-de-statenvertaling/