maandag 23 oktober 2023

Jaar gratis bus

Omdat ik oud, arm en zielig ben, mocht ik een jaar lang gratis gebruik maken van bus en tram in de provincie Utrecht. Op 14 oktober liep mijn abonnement af. Het abonnement werd bij wijze van proef betaald door de provincie.
 
In het Coalitieakkoord provincie Utrecht 2023-2027 staat: "We stellen een
budget beschikbaar om vervoersarmoede aan te pakken. Hierbij betrekken we ook de evaluatie van de proef ‘gratis OV voor ouderen met een smalle beurs’."

Nu mijn abonnement stilletjes is verlopen, heb ik gevraagd of er nog een vervolg komt. Wat heeft de proef opgeleverd?

Bas Witte, Procesmanager Vernieuwing doelgroepenvervoer en AOV/trekker van de proef 'Gratis OV voor ouderen met een krappe beurs Provincie Utrecht', liet mij weten: "De provincie is nog aan het nadenken of er een vervolg komt op de proef. Indien dat het geval is, wordt dat weer breed via kranten en dergelijke bekend gemaakt."

Overigens ben ik ook weer niet zó arm, want doordat ik oud ben kan ik mij een NS Flex Dal Vrij abonnement veroorloven, 65+-ers krijgen standaard €65 per maand korting bij de NS voor gratis reizen buiten de spits, en zielig ben ik ook niet, want ik woon in Houten, het walhalla voor fiets en openbaar vervoer. Ytzen blijft fietsen.

Woningbouw Raaigras weer vertraagd

De vergunningaanvraag voor de bouw van 118 woningen aan het Raaigras is ingetrokken. Dit heeft de gemeente Houten bekendgemaakt. De gemeente verwijst naar de ontwikkelaar BPD in Amersfoort. Martin Leeuwis van BPD laat desgevraagd weten dat de aanvraag is ingetrokken door het Ontwikkelingsverband Houten. Als reden noemt hij kortweg “marktomstandigheden”.
--- Zie aanvullingen en bronnen onderaan --- 

Het bestemmingsplan voor het Raaigras, een strook grond langs het spoor tussen Castellum en de Rondweg, nabij de Schalkwijkseweg, is in 2020 vastgesteld. Volgens dit plan kunnen hier maximaal 220 woningen worden gebouwd, waarbij voorlopig is gedacht aan ongeveer 100 appartementen, 105 rijtjeswoningen en 15 twee-onder-een-kapwoningen. Centraal in het gebied moet een park komen. Bij opgravingen zijn hier twee boerderijen uit de Bronstijd gevonden. Aan de rand van het plangebied ligt een warmtekrachtcentrale, een school en de Park & Ride parkeerplaatsen van station Castellum.
 
Eerder liet de gemeente al weten in overleg te zijn met het Ontwikkelingsverband Houten over de grondprijs, bouwkosten en woningprijzen, waardoor het plan vertraging zou oplopen. Het bouwrijp maken dat voor 2021 gepland stond is niet uitgevoerd. Op de verkoopwebsite is te lezen: “We hadden een strakke planning om eind 2021 met de eerste woningen in verkoop te gaan. Helaas moeten we de planning aanpassen. Een ontwikkeling op archeologische grond is complex.”

Zoals het er nu uitziet, komt de woningbouw in dit gebied dus nog niet van de grond.

Bronnen:

Aanvulling 25/10/23
(1) Wethouder Rosa Molenaar (ITH) (Bouwen binnen de Rondweg) heeft gereageerd op mijn vragen en blog. Tegelijk met het intrekken van deze vergunningaanvraag, wordt gewerkt aan de aanvraag van een nieuwe omgevingsvergunning, meldt de wethouder. Zij is positief gestemd en spreekt van een doorbraak. De inspanningen zijn erop gericht om op deze locatie eind 2024 woningen in aanbouw te hebben, zowel huur- als koopwoningen. Naar verwachting komt de wethouder binnenkort met een raadsinformatiebrief aan de raad over de laatste ontwikkelingen. (Zie ook Aanvulling 24/11/23.)

(2) Deze laatste informatie moet ik nog checken bij de ontwikkelaar. Naar ik begrijp zat het ook vast op de grondprijs. De gemeente maakt daarover nieuwe afspraken met de projectontwikkelaar, die de gemeente geen geld zouden kosten en niet ten koste gaan van de betaalbaarheid van de woningen. (Zie aanvulling 26/10/23.)

Aanvulling 26/10/23
Woordvoerder Martin Leeuwis van BPD laat weten: "Wij zijn nu bezig met het aanpassen van het ontwerp en hopen medio volgend jaar de aanvraag vergunning opnieuw te kunnen indienen. Bij de aanvraag zal ook het bouwprogramma duidelijk worden. Daar kunnen wij nu inhoudelijk niet op vooruitlopen, behalve dat het aantal woningen en appartementen en de typologieën nauwelijks zullen wijzigen."

Aanvulling 24/11/23
De woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat meer informatie en een brief aan de raad in het eerste kwartaal van 2024 is te verwachten. Op 25 oktober sprak wethouder Rosa Molenaar (ITH) van een "doorbraak", maar informatie daarover laat dus nog even op zich wachten. 


==========

Ook interessant: 

zaterdag 7 oktober 2023

Welles-nietes of gemeente mocht slopen

Dossier: go.stylo.nl/steenuil

Mocht de gemeente Houten twee loodsen slopen aan het Hofspoor? De burgemeester vindt van wel. De provincie vindt van niet. De omgevingsdienst is een strafrechtelijk onderzoek tegen de gemeente gestart. 

In 2020 vroeg de gemeente bij de provincie een ontheffing aan voor de sloop van drie loodsen en een bungalow alsmede het bouwrijp maken van locatie Loerik VI aan het Hofspoor. Ontheffing was nodig omdat er beschermde steenuilen huizen in één van de loodsen, terwijl de twee andere loodsen volgens de gemeente functioneel deel uitmaken van het nest als vaste rustplaats (roestplek) voor de steenuilen. De gemeente wilde de uilen weglokken naar het open landschap van Houten-Oost, maar volgens de provincie zijn de uilen daarvoor te honkvast, zover krijg je ze niet. De aanvraag werd in november 2021 afgewezen. Desondanks wees de gemeenteraad de locatie twee weken later aan als "kansrijke locatie voor woningbouw op de korte termijn". In maart 2023 liet de gemeente de twee loodsen slopen die door de gemeente zelf waren aangeduid als "roestplekken, functioneel deel uitmakend van het nest". 

Wat bracht de gemeente tot het inzicht dat sloop was toegestaan ondanks de afgewezen sloopaanvraag? Sinds ruim een half jaar probeer ik antwoord te krijgen op die vraag. In juli heb ik met een beroep op de Wet Open Overheid de stukken opgevraagd die hebben geleid tot dit sloopbesluit. In augustus liet de gemeente mij weten dat de stukken klaarliggen, maar wegens personeelsproblemen zijn ze anderhalve maand na het verstrijken van de wettelijke termijn nog steeds niet openbaargemaakt. De burgemeester heeft mij in een gesprek wel alle openheid en medewerking toegezegd, ook het strafrechtelijk onderzoek staat volledige openbaarmaking niet in de weg, verzekert hij. 

Burgemeester Gilbert Isabella benadrukt dat de gemeente van harte volledig heeft meegewerkt aan de opgelegde herstelmaatregelen, zoals nestkasten, uitkijkpalen, rommelhoeken, herstel van de houtwal en geschikt grasland. Op de beplanting na zijn alle maatregelen uitgevoerd, gecontroleerd en goedgekeurd. De Regionale Uitvoeringsdienst RUD had gedreigd met een dwangsom van €10.000 per maand.

Toch blijft de burgemeester erbij dat de gemeente de loodsen mocht slopen en hij verwacht daarvan nog een formele bevestiging van de RUD in antwoord op de zienswijze die de gemeente heeft ingediend. Voor de sloop was volgens de gemeente geen vergunning nodig, alleen een melding. De gemeente heeft de sloop zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd, een ecoloog ingeschakeld en de sloop vooraf gemeld bij de provincie, die daarop niet met een afwijzende reactie is gekomen.

Bij de provincie heb ik nagevraagd bij wie deze melding is binnengekomen en hoe daarop is gereageerd. De verantwoordelijk ambtenaar van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap laat mij weten dat de provincie geen melding heeft ontvangen. Hij heeft dit "in het hele provinciehuis" nagevraagd, bij Vergunningverlening, Woningbouw en de Regionale Uitvoeringsdienst, maar niemand heeft weet van een melding. Daar is ook helemaal geen procedure voor, legt hij uit. Als geen vergunning of ontheffing nodig is, dan moet sloop gemeld worden bij de gemeente zelf. Maar ook dat is geen vrijbrief om de wet te overtreden. In dit geval lag er een afgewezen ontheffingsaanvraag.

De man van de provincie schetst nog maar eens de procedure van de Wet Natuurbeheer (Wnb). Bij ruimtelijke ingrepen, zoals bouw of sloop, moet altijd eerst een ecologische quick scan worden gedaan. Er zijn twee mogelijke uitkomsten: op voorhand zijn negatieve effecten uitgesloten, dan hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd, óf negatieve effecten zijn niet uitgesloten, dan moet een ontheffing worden aangevraagd en nader ecologisch onderzoek worden gedaan. Die ontheffing was in dit geval nodig maar werd geweigerd. Voor ontheffing moet aan drie voorwaarden zijn voldaan: 1) een in de wet genoemd belang; 2) afweging van alternatieven; 3) goede ecologische onderbouwing. 

De gemeente heeft de aanvraag in 2020 niet slim aangepakt. De gemeente had een beroep kunnen doen op het belang van de woningbouw, maar deed een beroep op het belang van de flora en fauna. Maar de werkzaamheden waren natuurlijk niet in het belang van de steenuilen, dus die goedkeuringsgrond viel af. De uitnodiging en ruime tijd voor overleg voordat de afwijzing definitief zou worden, werd door de gemeente niet benut. 

De medewerker van de provincie had mij in 2021 al uitgelegd dat een mogelijke oplossing zou zijn om een soortenmanagementplan (SMP) op te stellen en op grond daarvan een gebiedsgerichte ontheffing aan te vragen voor een veel groter gebied, mogelijk de hele gemeente. Dan wordt gekeken naar de stand van de steenuilen in het hele gebied en hoe te voorkomen dat de soort achteruitgaat. Sindsdien vraag ik om de paar maanden bij de gemeente of er al een plan voor de steenuil is. Onlangs liet de woordvoerder mij weten dat de gemeente helemaal niet van plan is om een soortenmanagementplan voor de steenuil op te stellen. Dat bericht verraste mij. Wordt met het opnieuw geschikt maken van de locatie voor de steenuil zonder zicht op een soortenmanagementplan Loerik VI in feite niet defintief weggegeven aan de steenuil in plaats van woningbouw? De burgemeester vindt van niet, volgens hem komt het probleem pas aan de orde als er concrete woningbouwplannen zijn.

Het is een geïsoleerde locatie, een weiland in een woonwijk, de steenuilen gaan daar niet zomaar weg. Het is mij niet duidelijk waarom de gemeente een locatie aanwijst als kansrijke woningbouwlocatie voor de korte termijn, die ook is opgenomen in de Woondeal van de provincie richting Rijk, maar de door de provincie aangereikte oplossing afwijst. Voor het opstellen van een soortenmanagementplan kan de gemeente medewerking en subsidie van de provincie krijgen. De medewerker van de provincie raadt Houten aan eens te rade te gaan bij de aanpak van het Maximapark door de gemeente Utrecht. 

Mijn indruk is dat de gemeente worstelt met personeelsgebrek. Als dat zo is, dan krijgt de gemeente ook een hele kluif aan de invoering van de omgevingswet met ingang van 1 januari 2024. Op het gebied van natuur en milieu, bouwen en vergunningen komt er dan veel op de gemeente af.