vrijdag 28 januari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 4

[+] Laatste wijzigingen: 29-01-22 20:45u
Alle weekoverzichten

Omroep Houten

Zaterdag 29 januari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Arthur Vierboom en Bram Bosshardt met als gasten Eef Stiekema (VVD) en Axel Eerdman (Houten Anders). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de podcast van de uitzending van 22 januari. In deze uitzending spreekt John van Amerongen met PvdA kandidaat raadsleden Jocko Rensen en Moni Wiersma-Rensen en met griffier Derk Berends.

[+] Beluister hier de podcast van de uitzending van 29 januari. In deze uitzending praten Arthur Vierboom en Bram Bosshardt met Eef Stiekema (VVD) en Axel Eerdman (HA). Nieuw is de rubriek "het feitenmannetje" waarin Gerard Hurkmans opmerkelijke feitjes deelt in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

- Onderbezetting bij team Dienstverlening wegens ziekte
- Informatie over corona: www.houten.nl/coronaHoutens Nieuws 't Groentje

[p3] [webBewoners teleurgesteld
Bewoners van het Eggeveld, Snoeksloot en Baarsloot voelen zich niet gehoord als het gaat om de locatie van de nieuw te bouwen gymzaal naast basisschool De Velduil. 
[p3] [webMirjam Sterk wordt gedeputeerde
Mirjam Sterk uit Houten, voormalig CDA-Kamerlid en columniste van 't Groentje, komt terug uit Amerika en is voorgedragen om Hanke Bruins Slot (nu minister) op te volgen als gedeputeerde. 
[p7Willem Zandbergen lijsttrekker van ITH
[p7Raadspraat Marian Aanen: Een nieuw politiek geluid
[p9] [webRaadspraat Wouter van den Berg: Kern-energie?! Energie vanuit de kernen. 
[p9] [webKandidaten NatüurlijkHouten
[p11HoutenAnders! presenteert kieslijst
[p18De aard van NatüurlijkHouten (advertorial) (door de partijvoorzitter)
[p23Huis en werk statushouders; Veel inzet nodig vanuit gemeentenAndere media

Stadszaken 20-01-22Na twee maanden duidelijk: gronduitspraak Hoge Raad wel degelijk grote gevolgen - Door één-op-één partnerselectie bij grondverkopen en directe samenwerking met marktpartijen kan vaak sneller en tegen lagere kosten een beter resultaat voor gebiedsontwikkeling gerealiseerd worden. Maar het Didam-arrest van de Hoge Raad (n.a.v. een supermarktoorlog in Didam) bepaalt dat overheden potentiële gegadigden gelijke kansen moet bieden (openbare aanbesteding). De uitspraak beperkt de ruimte van oveheden om zelf te bepalen hoe zij grond en vastgoed verkopen. 

Binnenlands Bestuur 26-01-22: Lokale partijen kunnen 'afhaken' voorkomenCollegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. De laatst gepubliceerde besluitenlijst (stand 24/1/22) is van 21/12/21, zie Weekoverzicht week 3Raadsagenda

Agenda 01-02-22 rondetafelgesprekken: 
RTG-1: rekenkameronderzoek kapitaalgoederen in de openbare ruimte; begrotingswijziging Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en Ondernemersfonds. 
RTG-2: kindcentrum De Velduil en gymzaal Eggeveld; nota Dierenwelzijn; bestemmingsplan Agrarische Structuurversterking Schalkwijk (ASV Schalkwijk); GGD; Jeugdhulp en WMO. 

Raad 25-01-22: agpt 1-11 o.a. stimuleringsprijs voor ambtenaren (*); benoeming interim raadsadviseur; debat over 112 woningen Kokermolen en De Molen; Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; APV; Recreatieschap; Atletiek De Meerpaal; Veiligheidsregio; Provincialeweg 57-58; Provincialeweg 69; Huisvestingsverordening; Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's. 

Raad 03-02-22 (vervolg van 25/1) agpt 12-29 besluitvorming over de voorgaande punten + herstemming motie 'niet uitbreiden betaald parkeren' + motie steuntje in de rug horeca. 

Ambtenaar Van Ittersum wint Stimuleringsprijs Samenspeltalent gemeente Houten

Raadsvragen

Alleen de vragen van de SGP over de kosten stadsverwarming staan nog open. 

Recent beantwoorde vragen van D66 over gevolgen uitspraak Hoge Raad voor Houtens grondbeleid. De gemeente onderzoekt nog de gevolgen van het 'Didam-arrest' voor grondverkopen door de gemeente Houten. De raad zal hierover nog worden geïnformeerd. Per grondverkoop zal worden onderzocht wat de impact is van het arrest. (*)

(*) Zie ook: Stadszaken 20-01-22: Na twee maanden duidelijk: gronduitspraak Hoge Raad wel degelijk grote gevolgen - Door één-op-één partnerselectie bij grondverkopen en directe samenwerking met marktpartijen kan vaak sneller en tegen lagere kosten een beter resultaat voor gebiedsontwikkeling gerealiseerd worden. Maar het Didam-arrest van de Hoge Raad (n.a.v. een supermarktoorlog in Didam) bepaalt dat overheden potentiële gegadigden gelijke kansen moet bieden (openbare aanbesteding). De uitspraak beperkt de ruimte van oveheden om zelf te bepalen hoe zij grond en vastgoed verkopen. 

Zie: raadsvragen
En verder

Verkiezingsprogramma's >>> zie go.stylo.nl/GR22

[+] Paul van Ruitenbeek (column Omroep Houten 29-01-22): Alle lokaal actieve politic verdienen uw aandacht! "Nieuwe mensen staan te trappelen om in de raad te komen en komen op de kieslijst. Het zijn mensen die allemaal, stuk voor stuk, zich verbonden voelen met Houten en daar tijd en energie aan willen besteden. Daar mogen wij, inwoners die dat allemaal van een afstandje gadeslaan, best waardering voor hebben. Als zij het werk niet doen, wie dan wel? En neemt u maar van mij aan, ze worden er niet rijk van en ze vullen ook niet hun zakken. Er valt dus iets te kiezen."

Bodem vervuild
[+] De Provincie Utrecht maakt bekend dat op de Waijensedijk 27 te Houten sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (Wet bodemsbescherming art. 29). Dit is het terrein van aannemer Peek Bouw & Infra BV. Uit berekeningen blijkt dat de verontreiniging bij het huidige gebruik van het perceel geen risico’s oplevert voor mensen, ecologie of op verspreiding. Bodemverontreinigingen die volgens de Wet bodembescherming ernstig maar niet spoedeisend zijn, worden gesaneerd op het moment dat de bodem bewerkt wordt (bijvoorbeeld bij een bouwproject of graafwerkzaamheden). Tegen de beschikking van de provincie is beroep mogelijk. Bron: Officiële bekendmaking 28-01-22

maandag 24 januari 2022

Geld maakt gelukkig

Vandaag - na een klein opstapje in december - mijn eerste volle AOW ontvangen. En ja, geld maakt gelukkig. Met dank aan alle werkenden. Ja, ik heb er recht op, nee, ik heb het niet "verdiend" of er voor gespaard, maar ik word nu gedragen door de volgende generatie. Laat je niet gek maken door het gezeur dat de AOW per se net zoveel omhoog zou moeten als het minimum (!) loon van de werkenden. De AOW wordt nog steeds (anders dan veel pensioenfondsen, die bestaan uit belegd spaargeld) tweemaal per jaar gecorrigeerd naar de (oplopende) inflatie en misschien moet er nog wel meer bij, maar elke verhoging moet wel worden opgebracht door een steeds kleinere groep werkenden. Ik geef toe, mijn dankbaarheid is gekleurd doordat mijn reële inkomen dankzij de AOW in één klap is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar en door het gevoel van onmacht naar mijn Afrikaanse 'familie' die geen enkele vorm van sociaal vangnet kent en van dag tot dag moet zien waarvan te leven. (AOW is je dochter laten slapen met een getrouwde notabele.) Dus ja, ik vind het goed dat vakbonden en partijen vechten voor goede sociale voorzieningen, en ja het is een 'recht', maar de basis daarvan is de solidariteit. Daarom, werkenden, oprecht, dank dank dank.

woensdag 19 januari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 3

[+] Laatste wijziging: 24/01/22 13:30

Omroep Houten

Zaterdag 22 januari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie deze week: Arthur Vierboom en John van Amerongen. Zij gaan in gesprek met voormalig Houtens wethouder Jocko Rensen en zijn dochter Moni, nu kandidaat-raadslid, en met raadsgriffier Derk Berends. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de podcast van de uitzending van 15 januari. In deze uitzending o.a. Tijm Corporaal over zijn overstap als kandidaat raadslid naar de nieuwe lokale partij Natúúrlijk Houten en Agna van Rees (CU) en Willy Boersma (CDA) over het Oude Dorp en de coronamaatregelen.

Beluister hier de podcast van de uitzending van 22 januari. In deze uitzending spreekt John van Amerongen met PvdA kandidaat raadsleden Jocko Rensen en Moni Wiersma-Rensen en met griffier Derk Berends.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

Agenda raadsvergadering 25 januari 2022: zie hierna onder Raadsagenda.

Om de overlast voor de omgeving te beperken, heeft de gemeente indertijd extra strenge regels opgesteld voor het draaien van Windpark Houten ('maatwerkvoorschriftten'). Eneco heeft in 2019 de gemeente gevraagd deze strengere regels in te trekken. De gemeente besloot dit niet te doen, maar de eerder afgesproken normen te handhaven. Eneco heeft dit afwijzende besluit voorgelegd aan de rechtbank en de rechter heeft op 25 februari 2021 het besluit van de gemeente teruggedraaid en bepaald dat de gemeente een nieuw besluit moet nemen. In de tussentijd heeft de Raad van State een streep gezet door de nationale geluidsnormen voor windmolens, zoals neergelegd in het 'Activiteitenbesluit' (milieuregels). Op 5 januari 2022 heeft Eneco een voorstel voor nieuwe regels voor geluid bij de gemeente ingediend. De gemeente laat dit voorstel door twee deskundige bureaus onderzoeken. Het onderzoek gaat één tot drie maanden duren. Op basis van hun advies neemt de gemeente dan een besluit. 

De stukken zijn hier te downloaden (PDF 37p). [+]

Zie ook de uitspraak van de rechter van 25/2/21: *latere rechtspraak [na de vergunningverlening] is geen reden voor intrekking; *gemeente is bevoegd om de maatwerkvoorschriften in te trekken; *gemeente heeft de belangenafweging niet goed gemotiveerd; *gemeente moet opnieuw op het bezwaar beslissen; *de voorgeschiedenis is geen bijzondere lokale omstandigheid, de gemeente kan alsnog beoordelen of er misschien ándere lokale omstandigheden zijn die speciale maatwerkvoorschriften nodig maken. Als de gemeente alsnog besluit de maatwerkvoorschriften in te trekken, dan is te verwachten dat omwonenden daar beroep tegen willen instellen; de rechtbank adviseert de gemeente daarom de omwonenden een dergelijk besluit tijdig te laten weten. 

In de problemen door de toeslagenaffaire? Geef private schulden door.Houtens Nieuws 't Groentje

[p1] Te kort aan agenten in provincie Utrecht loopt op naar ruim 250
[p1Aan de Slinger wordt ook Theater Kapsalon
[p3Horeca uit het veld geslagen (vervolg van pagina 1)
[p3] [web 15-01-22] Burgemeester toont begrip, maar handhaaft regels
[p3] Dromen van een Forum (met dir. Arjan Berends en weth. Jan Overweg)
[p3] Robert Pelleboer lijsttrekker van CDA
[p9] Raadspraat: een winterse wandeling rond de Rietplas 
door raadskandidaten voor D66 Marije Werelds en Jarno Groenveld
[p13] Wonen met zorg voor ouderen
PvdA Houten organiseert een online bijeenkomst op 27/1/22 over ouderenhuisvesting

[+] [web 20-01-22] Houten Anders presenteert kieslijst
[+] [web 20-01-22] Mirjan Sterk wordt gedeputeerde in het provinciehuis: 'Dit voelt als thuiskomen'
zie ook het bericht van de Provincie Utrecht 20-01-22: 
CDA-fractie draagt Mirjam Sterk voor als nieuwe gedeputeerde

[+] Week 4

[web 24-01-22] Bewoners van het Eggeveld en de Snoeksloot teleurgesteld over participatie nieuwe gymzaal obs De Veldhuil

[Bunniks Nieuws 24-01-22] Zonneveld A12 roept bezwaren en vragen op

Andere media


Omroep Houten 18-01-22Wethouder Bos deed huiswerk over en kiest
"Wethouder Bos heeft op verzoek van de gemeenteraad zijn huiswerk over gedaan en maakt duidelijker keuzes in de nieuwste versie van de Visie Oude Dorp". In de uitzending van Daar Hou Ik U Aan van zaterdag 15 januari spraken de raadsleden Willy Boersma (CDA) en Agna van Rees (ChristenUnie) over dit onderwerp. > podcast

AD 19-01-22: Houtense buurt wil straks niet uitkijken op gymzaal: 'Heeft participatie wel zin gehad?'

AD 20-01-22: Houten ziet 'tandenknarsend' toe dat windmolens mogelijk tóch meer overlast gaan veroorzaken

AD 23-01-22: Oud-Kamerlid Mirjam Sterk ging naar Amerika en is nu weer terug: 'Tegen die polarisatie moet ik iets doen'

Mirjam Sterk op Twitter 23-01-22: "Het woord is eerst nog aan de Provinciale Staten".

NOS 16-01-22Verdrievoudiging van bedreigingen en geweld tegen gemeenteraadsledenCollegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Besluitenlijst 21/12/21: verkoop grond nabij Wickenburghseweg; maandelijkse begrotingswijziging (bevat een lijst van wijzigingen en kredieten); actualisatie nota Dierenwelzijn; zienswijzen nieuwbouw OBS De Velduil en gymzaal Eggeveld (*); kaderbrief GGD; kadernota RUD (milieudienst); voortgang uitvoeringsplan Sociale Koers; kwartaalprognose jeugdhulp en Wmo; toezeggingen en moties over minimabeleid; aansluiting gemeente Houten bij Alliantie Kinderarmoede; prestatieafspraken met Viveste en besluit om géén prestatieafspraken te maken met Lekstede Wonen en Habion; aanleg en onderhoud hangplekken voor jongeren; blijven deelnemen aan Stimuleringsfonds Volkshuivesting; haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw in de Grote Driehoek te Schalkwijk; bestedingsplan Nationaal Programma Onderwijs; verlenging tijdelijke inhuur bij Communicatie voor het opstellen van de jaarplannen. 

(*) Velduil/Eggeveld, zie (hierboven Andere media): AD 19-01-22Houtense buurt wil straks niet uitkijken op gymzaal: 'Heeft participatie wel zin gehad?'Raadsagenda

Raadsagenda dinsdag 25/1/22 o.a.: uitreiking stimuleringsprijs beste Samenspeltalent onder ambtenaren; 112 woningen Kokermolen 1-11, De Molen 13-17 ('Luno'); Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (*). Hamerstukken: opheffen Recreatie Midden-Nederland en overgang Recreatieschap Stichtse Groenlanden; atletiek op sportpark De Meerpaal; kadernota Veiligheidsregio; bestemmingsplannen Provincialeweg 57-58 en Provincialeweg 69; Huisvestings- verordening; Stichting Riscobeheer Veiligheidsregio's; begrotingswijziging; herstemming motie ITH over niet uitbreiden betaald parkeren (**)

(*) Wijziging APV (zie Weekoverzicht 8/12/21, B&W-besluitenlijst 23/11/21): waterpijpcafé (sisha-lounge) toegevoegd; 'ondermijning' als weigeringsgrond voor exploitatievergunning; messen voor direct gebruik op straat verboden; overlast lachgas verbieden; zichtbare uitingen van verboden organisaties verbieden; regeling carbid schieten terug naar situatie vóór 2020; verduidelijking over donateursacties en snuffelmarkten; versterkt geluid of muziek bij recreatieplassen verbieden. Wethouder Jan Overweg stemt in met de APV met uitzondering op het ontbreken van verbod op gebruik van drugs in openbare ruimte.

(**) Motie 210 ITH parkeerbeleid: 14/12/21 staakten de stemmen 13-13. Tegen: CU (2), D66 (3), PvdA (2), GL (5), HA (1); voor: ITH (4), SGP (2), VVD (2), Aanen (1), CDA (4). 

Raadsvragen

Openstaande vragen (1) van D66 over gevolgen uitspraak Hoge Raad voor Houtens grondbeleid en (2) van de SGP over kosten stadsverwarming
In de afgelopen week zijn er geen vragen beantwoord of bijgekomen. 
  


En verder


Verkiezingsprogramma's. Van alle Houtense politieke partijen heb ik (YL) de verkiezingsprogramma's opgevraagd. Ik heb de programma's ontvangen van GroenLinks, PvdA en VVD. 

Sjoerd Kassius van ITH liet mij weten dat programma en kandidatenlijst zijn vastgesteld en dat hierover één dezer dagen een persbericht online zal komen. Het laatste bericht op de website (stand 19/1/22) is van 28/11/21. De nieuwe partij Natuurlijk Houten houdt zaterdag 22 januari haar eerste ledenvergadering. Tijdens deze online ledenvergadering stellen de leden het verkiezingsprogramma vast. In een radio-uitzending van Omroep Houten in december meldde mede-oprichtster Marian Aanen (raadslid afgesplitst van het CDA) dat de partij inmiddels zo'n 150 leden heeft. 

Persgesprek. In het persgesprek van B&W op dinsdag 18 januari tekende Arthur Vierboom van Omroep Houten op dat wethouder Sander Bos eind februari of begin maart komt met een 'koopstromenonderzoek', waarin duidelijk wordt hoe het koopgedrag van Houtenaren verandert. In hetzelfde persgesprek vertelde wethouder Hilde de Groot over de herverdeling van de grond rond Schalkwijk. In de jaren '90 toen besloten moest worden over de uitvoering van de Vinex (Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra) werden allerlei modellen overwogen, waaronder Schalkstad. Daarop inspelend werd veel grond opgekocht door projectontwikkelaars. Uiteindelijk werd gekozen voor Houten-Zuid (model 'Dubbelstad'). Beleggers die toen grond gekocht hebben, werken nu mee aan een soort van kavelruil. 

Styloblog 13-01-22Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden? 
De provincie heeft in november vorig jaar de vergunning voor werkzaamheden in plan Loerik VI aan het Hofspoor (voorheen Beusichemseweg) geweigerd vanwege de aanwezigheid van steenuilen in het gebied. De gemeenteraad heeft deze locatie als 'kansrijk' voor woningbouw aangewezen. hierover heb ik (Ytzen Lont) in december een uitgebreid gesprek gehad met woordvoerder Roland Zoer van de provincie. Hij liet mij weten dat de afwijzing van de vergunning definitief is, maar dat een oplossingsrichting voor de gemeente zou kunnen zijn om een 'gebiedsgericht ontheffing' aan te vragen op basis van een 'soortenmanagementplan' (SMP). Hiermee wordt voor een groter gebied een plan gemaakt voor verbetering van de overlevingskansen van bepaalde soorten, zoals de steenuil. De gemeente kon hiervoor tot 31 december subsidie aanvragen. Aan de gemeente heb ik de volgende vragen gesteld: (1) werkt de gemeente aan een soortenmanagementplan (SMP), met name voor de steenuil? (2) heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de provincie voor het opstellen van het SMP? Aan de provincie heb ik gevraagd: (1) kan ik een overzicht krijgen van de subsidieaanvragen (voor SMP-en) in 2021? (2) volgt er in 2022 opnieuw de mogelijkheid subsidie aan te vragen of is de subsidieregeling definitief beëindigd? De vragen wachten op antwoord, wordt vervolgd. 

april/november 2019, maart 2020, april/juli 2021 (wijzigingen in rood)
BHM Solar wil in een gebied aan de Achterdijk tussen Burgweg, Oostromsdijkje en Werkhovenseweg, een zonneveld van bruto 20 hectare realiseren. Na een door de gemeenteraad van Bunnik aangenomen motie over extra aandacht voor landschappelijke inpassing is het plan aangepast. 

Hoe voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert en andere tips

Nu ik dankzij Drees de bijstand verlaten heb, kan ik de helft van mijn prikbord in de gang leeghalen. Daar hingen jarenlang zes pagina's met spelregels, tips en waarschuwingen waar ik als on/schuldig bijstander op moest letten. Voordat ze bij het oud papier belanden, heb ik ze gescand voor mijn digitale archief in niet al te dierbare herinnering.
 
Op het blad met 'de spelregels bij een uitkering' rechts een volle kolom plichten en links daarvan een klein blokje rechten, waar de sociale dienst zich helaas niet altijd aan hield.
 
Op het blad 'Zo voorkomt u dat u onbedoeld fraudeert' een aantal tips om te vermijden dat je op een dag wakker wordt als crimineel en het geen droom blijkt te zijn.
 
Het eerste blokje 'Uw huisgenoot start met studeren' is meteen al het punt waarop ik een rechtszaak tegen de sociale dienst heb gewonnen. Ik kwam er bij toeval achter dat mijn kamerhuurder naast zijn werk een MBO-opleiding volgde. Zijn wel of niet studeren had directe gevolgen voor mijn uitkering. De rechter was het met mij eens dat ik dat niet kon of hoefde te weten en dat de kamerverhuur valt onder de in de wet genoemde uitzonderingen.


zondag 16 januari 2022

Sierra Leone houdt stand tegen Ivoorkust met 2-2

Africa Cup of Nations (AFCON) in Douala, Kameroen
Samenvatting Ivoorkust - Sierra Leone 16-01-2022

donderdag 13 januari 2022

Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden?

Dossier: go.stylo.nl/steenuil

Zie reacties van de gemeente en de provincie onderaan.
[+] aanvullingen 24/1 en 4/2/22

De gemeenteraad van Houten heeft 23 november het voorstel 'Blijven bouwen, vertraging voorkomen' (PDF 8p) aangenomen. Daarin zijn een zevental 'kansrijke' locaties aangewezen waar - vooruitlopend of parallel aan de visie-ontwikkeling (voorheen 'ruimtelijke koers') in de komende jaren zo'n 400 tot 500 woningen kunnen worden ontwikkeld, het zogenoemd 'laaghangend fruit' (makkelijk te plukken).

De locatie die bovenaan de aangenomen lijst staat is Loerik VI, gelegen tussen Hofspoor (voorheen Beusichemseweg) en de spoorlijn. Deze locatie is echter geblokkeerd door de provincie, die de natuurvergunning heeft geweigerd omdat er beschermde steenuilen in het gebied voorkomen. Er mogen in dit gebied daarom geen verstorende werkzaamheden plaatsvinden. De loodsen van de bedrijven die hier gevestigd waren - Rinus van Dijk landbouwvoertuigen en een carrosseriebedrijf met bijbehorende woning - mogen niet gesloopt worden. 

Wethouder Sander Bos is nogal zwijgzaam over deze weigering en in de raadsvergadering van 23 november, waarin deze bouwlocatie als 'kansrijk' werd aangenomen, is er met geen woord over gerept. De gemeente wist al in augustus dat de provincie de vergunning zou afwijzen en kreeg drie weken de tijd om hierop te reageren. De gemeente vroeg en kreeg uitstel tot 28 oktober, maar reageerde ook toen niet. Anderhalf uur voor het verstrijken van de reactietermijn, vrijdagmiddag 28 oktober om half vier, vroeg de gemeente in een email om overleg met de provincie. "Deze laatste mail bevatte eveneens geen inhoudelijk zienswijze", schrijft de provincie en "om die reden wordt het besluit tot afwijzen defintief". 

De wethouder maakt zich er niet erg druk om. Er is nog voldoende tijd voor overleg, antwoordt hij in een persgesprek op mijn vragen. Hij maakt niet duidelijk waar dat overleg over zou moeten gaan en waarom hij niet éérder met de provincie contact heeft gezocht. Over de afwijzing van de vergunning is geen overleg meer mogelijk. Die is definitief en gebaseerd op de wet, dus het gaat niet om provinciaal beleid waarover zou kunnen worden onderhandeld. 

Gelukkig is de provincie spraakzamer. Woordvoerder Roland Zoer van de provincie staat mij in december uitgebreid te woord. Hij wijst er op dat de aanvrager, de gemeente, niet met inhoudelijke argumenten is gekomen en dat daarmee het besluit tot weigering van de vergunning defintief is geworden. De afgewezen vergunningaanvraag kan niet worden overgedaan. Wel is overleg mogelijk over het vervolg. 

Een oplossingsrichting is om een 'gebiedsgerichte ontheffing' aan te vragen op basis van een 'soortenmanagementplan' (SMP). Daarmee wordt voorkomen dat voor elk bouwplannetje een natuurvergunning moet worden aangevraagd, waarbij het bijna onmogelijk is om zeldzame soorten, zoals de steenuil, op kleine schaal te compenseren, waardoor de vergunning moet worden afgewezen. Verschillende gemeenten in de omgeving, zoals Zeist en Wijk bij Duurstede, maken al gebruik van dit relatief nieuwe instrument. Hiermee wordt voor een groter gebied, eventueel voor de hele gemeente, een plan gemaakt gericht op de verbetering van de overlevingskansen van bepaalde soorten, zoals in dit geval de steenuil. Daarvoor is ecologisch onderzoek nodig. De gemeente kan daarvoor een substantiële subsidie krijgen. De aanvraagperiode voor deze subsidie is 31 december 2021 gesloten. 

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de provincie:
Biodiversiteit: Soortenmanagementplan (SMP)

Het hele dossier met alle documenten over dit onderwerp zijn te vinden onderaan mijn eerdere blog van 25-11-2021 Steenuil verhuist niet voor starterswoning via go.stylo.nl/steenuil

Reactie gemeente Houten 24/1/22:  We zijn aan het inventariseren wat er allemaal nodig is om een soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. Daar is afstemming over (geweest) met verschillende partijen, waaronder de provincie Utrecht. Het besluit om in Houten een SMP te gaan opstellen, is nog niet genomen. Dat verwachten we later dit jaar. Het idee is dat we ons in het plan richten op zogenoemde gebouwbewonende diersoorten (denk aan vleermuis, huismus, gierzwaluw). Daar zouden uilen aan kunnen worden toegevoegd. We zitten in de fase van inventariseren. We hebben nog geen subsidie aangevraagd. Wel heeft de provincie laten weten dat subsidieaanvragen voor 2022 mogelijk zijn. 

Aanvullende reactie provincie Utrecht 4/2/22 op onze vragen over de subsidieregeling: Alleen de gemeente Leusden heeft subsidie aangevraagd in 2021. Er zijn wel meerdere gemeenten die een aanvraag in voorbereiding hebben. We zien het animo voor een gemeentelijk SMP het afgelopen jaar duidelijk toenemen en verwachten dat er dit jaar (2022) meerdere gemeenten starten (met onderzoek) en dus ook subsidie zullen aanvragen. De subsidieregeling wordt ook in 2022 weer opengesteld. Er is binnen de genoemde subsidieregeling voor alle gemeenten budget beschikbaar (50% van de kosten, tot een maximum van €50.000) als ze er gebruik van willen maken.

woensdag 12 januari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 2

 Laatste wijziging: 16/01/22 18:00

Omroep Houten

Zaterdag 15 januari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Stephan van der Steen met gasten van CDA en CU. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. [+] Beluister hier de podcast van de uitzending van 15 januari. In deze uitzending o.a. Tijm Corporaal over zijn overstap als kandidaat raadslid naar de nieuwe lokale partij Natúúrlijk Houten en Agna van Rees (CU) en Willy Boersma (CDA) over het Oude Dorp en de coronamaatregelen.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p4.
In de gedrukte versie is per abuis de gemeentepagina van vorige week geplaatst. 
De digitale 'printversie' bevat wel de juiste pagina. 
Vanaf nu staan ook weer de officiële bekendmakingen in 't Groentje. 
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

[+] Bekendmaking: de gemeente Houten heeft een verzoek ontvangen voor herziening geluidnormen Windpark Houten. (Ik heb de stukken opgevraagd bij de gemeente; dit zou het aangekondigde verzoek kunnen zijn om de 'maatwerkvoorschriften' (minder draaien bij overlast) te laten vervallen. - YL)
Houtens Nieuws 't Groentje

[p3] Raadspraat burg. Gilbert Isabella: De kop is er af, verkiezingen op komst

[p17] [web 10-01-22Tijm Corporaal op vijfde plek lijst NatúúrlijkHouten
Dit persbericht is ook te vinden bij Omroep Houten 09-01-22 en in AD 11-01-22


Andere media

Bunniks Nieuws 10-01-22: Zonneveld langs de A12 bij Bunnik in vergunningsstadium
In het Open Huis van 22 januari staat de vergunning voor zonneveld A12 op de agenda. Het veld van tien hectare bestaat uit twee delen en komt te liggen ten zuiden van Bunnik, tussen het tankstation aan de A12 en de Limesbaan. Het levert genoeg elektriciteit voor het jaarlijks verbruik van 4200 huishoudens. Bewoners kunnen participeren via de Energie Coöperatie Bunnik, die voor de helft eigenaar wordt.

AD 23-12-21: Geloof in dure fietsbrug tussen Houten en Culemborg is er nog: 'Fietsbeleid heeft de wind mee' (zie ook hierna bij collegebesluit 14/12/21 'variantenonderzoek'). 
Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Vorige besluitenlijst van 7/12/21 in Weekoverzicht 2021-51
Besluitenlijst 14/12/2021: sociaal recreatief Wmo-vervoer (samenwerking 22 gemeenten vanaf 2024); Reactie Zuidlob-gemeenten (Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vijfheerenlanden) over OV-Netwerkperspectief 2025-2035; Onderzoeksplan 2022; verlenging overeenkomst met Pieters Bouwtechniek voor constructieve toetsingen; aanwijzen tweede en derde loco-gemeentesecretarissen; variantenonderzoek fietsroute Houten-Culemborg; bruikleen grond aan Milieu Werkgroep Houten; UW-Holding aanwijzen als uitvoerder sociale werkvoorziening; raadsinformatiebrief stand van zaken werving exploitant kinderboerderij. 


Raadsagenda

[Actuele agenda's raad + RTG + relevante agendapunten noemen + evt. berichtgeving]
Eerstvolgende raadsvergadering 25/1/22, op de voorlopige agenda Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's. 

Rondetafelgesprekken 11/1/22, RTG 1: omgevingsvergunning 112 woningen Kokermolen/Molen; Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; opheffing recreatieschap Midden-Nederland en overgang naar Stichtse Groenlanden; RTG 2: atletiek op de Meerpaal; Algemene Plaatselijke Verordening (APV); bestemmingsplan Provincialeweg 57-58; Provincialeweg 69; Huisvestingsverordening. 

Besluitenlijst raadsvergadering 14/12/22, o.a. woonvisie, parkeerbeleid, begrotingszaken. 

Raadsvragen

Openstaande vragen (1) van D66 over gevolgen uitspraak Hoge Raad voor Houtens grondbeleid en (2) van de SGP over kosten stadsverwarming
Recent beantwoorde vragen van D66 en GL over ventilatie schoolgebouwen

(1) Op 26-11-21 heeft de Hoge Raad iutgesproken dat gemeenten grond niet zomaar aan één gegadigde mogen verkopen maar gelijke kansen moeten bieden aan potentiële gegadigden. Welke risico's loopt de gemeente Houten met het grondbeleid, bijvoorbeeld bij de agrarische structuurversterking? 

(2) SGP vraagt de gemeente in gesprek te gaan met Eneco om te kijken hoe de rekening van de stadsverwarming redelijk kan worden gehouden
En verder

Gemeente trekt vergunning windpark Houten niet in
Enkele omwonenden van windpark Houten hebben de gemeente gevraagd de vergunning van windpark Houten in te trekken, omdat de Raad van State de milieuregels voor windmolens in het 'Activiteitenbesluit' ongeldig heeft verklaard. De gemeente wil dit verzoek weigeren. Het ontwerp-besluit tot weigering ligt van 23 december 2021 tot 2 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis en hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. Het besluit kan dus nog veranderen. Het ontwerp-besluit bevat de juridische argumentatie waarom de gemeente de vergunning niet wil intrekken. Een belangrijk argument is dat de vergunning in 2010 is verleend op basis van eigen milieu-onderzoek en al vóór het bestreden Activiteitenbesluit. 

Zie hier de officiële bekendmaking van het ontwerp-besluit met bezwaartermijn.
Zie hier de tekst van het ontwerp-besluit met juridische argumentatie (PDF 6p).

Eerder hebben omwonenden tevergeefs geprobeerd stopzetting van de molens via de rechter af te dwingen, zie verslag kort geding, uitspraak en samenvatting uitspraak in weekoverzicht.

Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden? 
[+] De provincie heeft de natuurvergunning voor sloop en nieuwbouw in het plan Loerik VI aan het Hofspoor (voorheen Beusichemseweg) geweigerd omdat er steenuilen in het gebied voorkomen. De gemeente wil hier binnen enkele jaren woningen bouwen. Een oplossingsrichting kan zijn om een soortenmanagementplan (SMP) op te stellen om de leefruimte voor steenuilen veilig te stellen en op grond daarvan een gebiedsgerichte ontheffing aan te vragen. Zie mijn blog 13/1/22