Windmolens

Dit dossier wordt regelmatig bijgewerkt. * Kort adres: go.stylo.nl/wind

Actueel: (1) Windpark Goyerbrug BV heeft 12-01-19 vergunning aangevraagd. (2) De gemeente Houten heeft de aameldingsnotitie milieu-effectrapportage goedgekeurd. (3) De Provincie Utrecht heeft ontheffing verleend op grond van de wet Natuurbescherming voor windpark Goyerburg (bezwaartermijn 20-12-18 + 6 weken). Zie verder hieronder bij Houten.

Focus Krommerijnstreek en Nieuwegein

Elke zaterdag van 11 tot 12 uur
Houtens politiek nieuws
Daar Hou Ik U Aan
GEMEENTE HOUTEN

Wethouder Energietransitie, RO landelijk gebied:
Hilde de Groot  / contact via bestuurssecretariaat
Gemeenteraadsleden

Programmamanager Duurzaamheid: Bregje Tettelaar
Procesbegeleider besluitvorming 2e windpark: Natasja Spruijt


Website Windpark Goyerbrug (ondernemer)

Webpagina Windpark Goyerbrug (gemeente)
Webpagina Veel gestelde vragen tweede windpark
Webpagina Windpark Houten (windpark 1)
Structuurvisie Houten (2011) (PM)
Leidraad Communicatie en Participatie (PDF)

Verslag informatieavonden tweede windpark (PDF)
In november 2018 organiseerde de gemeente Houten drie informatieavonden voor direct omwonenden van de locatie Goyerbrug. De gemeente maakte een verslag. 
Uitnodigingsbrief informatieavond in Cothen (PDF)

Informatieavond in Cothen (PDF)
Ytzen Lont bezocht op 19-11-18 de informatieavond in Cothen om een algemeen beeld te krijgen en achtergrondinformatie te verzamelen, o.a. voor dit dossier (eigen verslag).

Op 10 januari 2019 vond een bijpraatavond in Culemborg plaats (nog geen verslag). 

Raadsbesluit 13-03-01 (drie windparklocaties)
Structuurvisie Eiland van Schalkwijk 22-12-11

December 2018. De MER-procedure voor windpark Goyerbrug start opnieuw. De ondernemer wil een nieuwer type windturbine plaatsen, die stiller is met een groter vermogen. Daarom heeft hij de aanmelding voor een eenvoudige MER ingetrokken en een nieuwe aanmeldingsnotitie MER-beoordeling ingediend. Zie Brief aan de Raad 13-12-18 

Collegebrief M.e.r.-beoordeling windpark Goyerbrug (PDF 2p)
Het windpark heeft een totaal vermogen van 22,4 MW bestaande uit vier turbines. Dit valt in de categorie waarbij een volwaardige m.e.r.-beoordeling van toepassing is (tot 15 MW volstaat een aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r. en bij meer dan 10 turbines is een uitgebreide m.e.r. nodig). Pondera Consult heeft de aanmelding beoordeeld. De conclusie is dat de kwaliteit van de informatie voldoende is om globaal de milieu-effecten in te schatten. De gemeente stelt vast dat de m.e.r.-beoordeling volstaat. 

Uitleg door Infomil over verschil 'vormvrije MER' en (gewone) 'MER'.
MER = Milieueffectrapportage.

Windpark Goyerbrug dient vergunningsaanvraag in bij gemeente (PDF 2p)
Persbericht Ruben Berendts, Bleu Bair Energy, 15-01-19. Windpark Goyerbrug BV heeft een vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente Houten om vier windmolens te mogen bouwen. Het windpark kan jaarlijks 67 GWh produceren, genoeg voor het totale huishoudelijk elektrisch verbruik van gemeente Houten van 60 GWh per jaar. Het is de bedoeling dat één van de vier turbines eigendom van omwonenden wordt, zodat zij meeprofiteren in de opbrengst.  

Ontheffing op grond van de wet Natuurbescherming
Provincie Utrecht (bezwaartermijn 6 weken vanaf 20-12-2018)
Bekendmaking van het besluit - Windpark Goyerbrug
Inhoud, voorschriften en overwegingen van de vergunning
Ontheffing voor het verbod van o.a. het verstoren en doden van beschermde vogels en vleermuizen tijdens de aanlegperiode en de gebruiksfase van de molen (1/6/2020-31/12/2048). De lengte van de opstelling van de vier windturbines is in totaal circa 1.560 meter. De rotordiameter van de windturbines zal maximaal 150 meter bedragen. De ashoogte zal minimaal 145 meter en maximaal 168 meter bedragen. In Nederland en België vallen gemiddeld 20 vogelslachtoffers per turbine per jaar. Bij Goyerbrug is het rotoroppervlak ruim anderhalf tot ruim twee maal groter dan de grootste turbines waarvan in Nederland en België tot nu toe resultaten van slachtofferonderzoek beschikbaar zijn. Grotere rotoren beslaan een groter oppervlak, waardoor de kans dat vogels in het risicovlak van de rotor van een turbine vliegen ook groter is. Tegelijkertijd is bij een grotere rotordiameter ook sprake van een lager toerental, wat de kans op een aanvaring verkleint. Het is niet met zekerheid te zeggen of het samenspel van deze twee factoren leidt tot een groter of kleiner aantal vogelslachtoffers per turbine voor het Windpark Goyerbrug. Het ecologisch adviesbureau gaat ervan uit dat deze twee elkaar in evenwicht houden en gezien het aantal vogels in de omgeving rekent het adviesbureau voor Goyerbrug met een gemiddelde van 10 vogelslachtoffers per windturbine per jaar, dus totaal 40 totaal. Deze additionele sterfte is lager dan 1% van de natuurlijke sterfte. De 1%-norm wordt niet overschreden. 


GEMEENTE BUNNIK

Wethouder Duurzaamheid en RO: mw H.M. Spil
* Gemeenteraadsleden

Uitkomsten enquête Duurzame Energie Bunnik (PDF 16p)
Wil Bunnik een windmolen langs de snelweg en een zonneweide bij het gemeentehuis?
GroenLinks Bunnik, 12 maart 2015

Webpagina Duurzaamheid en windenergie

Jaaroverzicht Duurzaamheid 2017 en inkijk projecten 2018 (PDF 8p)
In het coalitieakkoord van P21 en Liberalen wordt de ambitie gesteld om 10% duurzame opwek en 10% besparing te realiseren. Door een grote potentie voor zonnepanelen op daken kan in de gemeente Bunnik 35% van de totale energieopgave worden ingevuld als alle potentie voor zonnepanelen op daken wordt benut. Als we uitgaan van de maximaal haalbare besparing en de maximale potentie van zonnepanelen op daken blijft er nog een resterende opgave over om klimaatneutraal te worden. Hiervoor zouden nog circa 7 windturbines of 43 hectare aan zonnevelden nodig zijn.
(Zie: Opgave Klimaatneutraal Bunnik, 31 augustus 2018).


Verkenning Windenergie Gemeente Bunnik (22-06-18) (PDF 18p)
De gemeente ontwikkelt een beleid voor zonne-energie en wil ook inzicht in de mogelijkheden voor windenergie. Deze studie van Pondera Consult is een eerste analyse naar de belemmeringen en mogelijkheden voor windenergie binnen de gemeente. Belemmeringen betreffen geluid, veiligheid, infrastructuur, ecologie, archeologie, cultuurhistorie, luchtvaart en defensie (radar). Er zijn plekken waar in principe voldoende ruimte beschikbaar is voor windturbines. Figuur 3.1 op pag. 11 laat alle belemmeringen en de potentiele locaties voor windenergie in de gemeente Bunnik zien. 


Opgave Klimaatneutraal Bunnik (31-08-18) (PDF 12p)
rapport van Omgevingsdienst Regio Utrecht


GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

Wethouder Duurzaamheid en RO: Hans Marchal
* Gemeenteraadsleden

Behandelend ambtenaar: Martine van der Woude (tel. 0434-595567)

Website Duurzaamheid en subsidie

Motie 03-07-18 tegen windmolens (aangenomen)
Motie 03-07-18 voor betrekken/meewerken (verworpen)
Brief 24-07-18 Wijk bij Duurstede aan Houten
Brief 24-08-18 Houten aan Wijk bij Duurstede
Memo B&W aan Raad over ondernomen acties
Memo aan Raad over juridisch kader windpark (!)


KROMMERIJNSTREEK

Omgevingsvisie Krommerijngebied (PDF >50MB)
Website Houten: omgevingsvisie vastgesteld
Krommerijnstreek 2040 (infographic PDF)
Target Energy System Kromme Rijn (TNO-rapport PDF)
Gemeente Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede 30-05-17

Omgevingsvisie Krommerijngebied p76, 4.6: Energie, we gaan off-grid
"De kans is groot (het moet nog onderzocht worden) dat het einddoel van off-grid alleen gehaald kan worden met nieuwe windmolens. Dit is een controversieel onderwerp in het gebied. Windmolens zijn voor ons niet doorslaggevend voor de offgrid ambitie. Op weg naar het einddoel kunnen vele andere zinvolle stappen genomen worden."


GEMEENTE NIEUWEGEIN

College van B&W (verspreide portefeuilles RO, milieu, bedrijventerreinen)
* Gemeenteraadsleden

Website Windpark Nieuwegein
De gemeente ziet de windmolens als een landmark voor Duurzaam Nieuwegein. De windmolens passen uitstekend bij de uitstraling van het duurzame Bedrijvenpark Het Klooster waar we groene ondernemers willen aanspreken.

Vragen en antwoorden over Windpark Nieuwegein (PDF 1p)
Windpark Nieuwegein is een initiatief van gemeente Nieuwegein. De gemeenteraad heeft in november 2005 unaniem ingestemd met de realisatie van dit windpark. Gemeente Nieuwegein ziet het windpark als belangrijk onderdeel in het streven naar een klimaatneutrale stad in 2040. Voor deze locatie is met name gekozen, omdat er goed aangesloten kan worden bij bestaande infrastructuur (A27) en het Bedrijvenpark Het Klooster. Door aan te sluiten bij de A27 wordt de bestaande lijn in het landschap versterkt, waardoor het landschap beter leesbaar wordt. 

Besluitvormingsproces Windpark Nieuwegein (PDF 2p)
2002 voornemen plaatsing vijf windturbines langs de A27.
2002-2005 locatiebepaling: langs A27 losgekoppeld van bedrijventerrein en iets verder weg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
2005 instemming gemeenteraad en selectie ontwikkelaar Eneco Wind BV.
2005-2011 diverse onderzoeken.
2011 (26 juli ) naamgeving: Windpark Nieuwegein.
Achterliggende gedachte is het feit dat de windturbines kunnen gaan fungeren als hét (zichbare) visitekaartje voor heel Duurzaam Nieuwegein en dat op de kaart meteen helder is dat Nieuwegein een windpark binnen haar grondgebied heeft. 
2013 bestemmingsplan en omgevingsvergunning.
2015 (april) in gebruikname, de 5 turbines voorzien samen 7600 huishoudens van stroom.


PROVINCIE UTRECHT

Projectleider Energie Goed Ingepast: 
Rudolf Buis
T: (030) 258 3387
E: rudolf.buis@provincie-utrecht.nl(en Verordening 2013)

Interpellatiedebat 24-09-18 over windpark Goyerbrug
aangevraagd door de SGP (Gijs van Leeuwen)
Naar de agenda met beeldverslag en moties
Direct naar video (29')
Aanvraag interpellatie door SGP (PDF)
Motie 81 SGP (verworpen) (PDF)
De motie spreekt uit dat als er in de gemeenteraad van Houten geen draagvlak is voor windpark Goyerbrug de Provincie Utrecht de gemeente niet zal dwingen (met een inpassingsplan). De motie is verworpen. 


REGIOVERBAND U10/U16
U10 is een 'lichtvoetig netwerk', een wisselend bestuurlijk samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Utrecht

Programmamanager algemeen en klimaatneutrale regio
Peter Smit, 06-51623860, p.smit@utrecht.nl

Bibliotheek Klimaatneutrale regio (documenten)

Regionale Energiestrategie (RES)
Een RES is een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie, waaronder het regionaal vertalen van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor o.a. de sectoren Elektriciteit en Gebouwde Omgeving via regionale warmteplannen, energie- infrastructuurplannen en de opgave voor hernieuwbare energie opwekking. Het inzetten van RES moet zorgen voor draagvlak en acceptatie bij maatschappelijke partners (burgers, bedrijven, groene partijen, netbeheerders) in de regio. U10/U16 is één van de regio's.  

Brochure Regionale Energiestrategie (PDF 7p)
Brochure van IPO, UvW, VNG


RIJKSOVERHEID

Activiteitenbesluit
Wikipedia: Activiteitenbesluit milieubeheer
Tekst Activiteitenbesluit op wetten.overheid.nl
Infomil: Informatie over Activiteitenbesluit
Infomil: Windturbines in het Activiteitenbesluit

Wetten
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wet ruimtelijke ordening
Wet milieubeheer

Factsheets
Windturbines en geluid
Slagschaduw en windturbines
Inleiding: "Is slagschaduw hinderlijk?"

Beleidsdocumenten en informatie

Ministerie van Economische Zaken
RVO - Rijksdienst voor ondernemend Nederland

website Windenergie op land
met: beleid, subsidies en financiering, monitor Wind op land, 
fase in een windproject, acceptatie en participatie, gedragscodes
MER en vergunningen, coöperaties, windfondsen

Monitor Wind op Land
Gemeente Houten in verslag informatieavonden november 2018: "Noord-Holland heeft de taakstelling voor windenergie al gerealiseerd, waar de Provincie Utrecht (die een aanzienlijk lagere taakstelling heeft) nog niet klaar is met de taakstelling. Zie hiervoor de monitor Wind op Land van de rijksoverheid."

Infoblad Procedures voor windenergie (PDF 4p)

Infographic Megawatt doelstelling (en realisatie) per provincie (.jpg)

Risicozonering met o.a.:
Handboek Risicozonering Windturbines (2014) (PDF 212p)
- Wind op bedrijventerreinen (2016) (PDF 27p)
- Veiligheid en windturbines (PDF 4p)


RAAD VAN STATE
Woensdag 19 december 2018 deed de Raad van State uitspraken in vier zaken over windturbines, bij Delfzijl (2), Zeewolde en IJmuiden. Lees hier een beknopte samenvatting (aangevuld met links naar de uitspraken).

RIVM: Kennisnetwerk Windenergie


NEDERLANDSE VERENIGING OMWONENDEN WINDTURBINES

http://nlvow.nl * Voorzitter: Henk Klein Kranenburg (Hagestein)
Handboek/toolkit: Omgevingsparticipatie bij windenergie op land (PDF)BLUE BEAR ENERGY
Ondernemer Windpark Goyerbrug
Ruben Berendts
https://www.bluebearenergy.com/
Website Windpark Goyerbrug


PROF. DR. AD VAN WIJK 
Energiedeskundige
http://profadvanwijk.com/


Presentatie over Thorium
Presentatie Waarom groene waterstof? 
Presentatie gemeenteraad Wijk bij Duurstede 18-09-19Actiegroep Wijk - GEEN Windpark Goyerbrug
Majda Buha, geenwindparkgoyerbrug@gmail.com


ANDERE BRONNEN


Greenbyte: Evolution of Wind Power
This interactive infographic shows the cumulative installed windpower capacity per country, continent and the world as a whole between 1981 and 2017.

---

In en rond Houten draait alles rond de windmolens. 
De discussie gaat door als een eeuwig draaiend wiel. 
Als u draaierig bent geworden van alle rapporten,
luister dan nog even rustig naar deze afronding...