woensdag 10 april 2019

Aldus besloten...

Dit blogbericht is een experimentje. Ik vertel heel in het kort wat het college van burgemeester en wethouders van Houten op dinsdag 2 april 2019 besloten heeft. De besluitenlijst wordt altijd een week later, dus in dit geval dinsdag 9 april, vastgesteld en aan de pers gestuurd en eventueel toegelicht in het persgesprek op dinsdagmiddag. Toen ik - lang geleden alweer - politiek correspondent was van een plaatselijke blad keek ik elke week welke besluiten nieuws bevatten en dan kon ik daarover publiceren. Tegenwoordig kijk ik er met een schuin oog naar om te zien of er nieuws in zit, bijvoorbeeld voor Omroep Houten die ik bij tijd en wijle ondersteun met tips en berichten. Al jaren bewaar ik elke besluitenlijst en agenda van het persgesprek in een speciale directory. Eigenlijk vind ik dat er een database zou moeten komen van alle besluiten - met metadata - en evenzo van alle voorstellen, amendementen en moties in de gemeenteraad inclusief de stemmingen. Zo'n database (of uitgebreide spreadsheet) kan je dan van alle kanten benaderen: wat is er eerder over onderwerp x besloten, hoe heeft partij y gestemd over de thema's abc. Maar het bijhouden van zo'n databank kost veel tijd en als de gemeente het zelf niet doet, dan zal het er wel niet van komen. In het iBabs-documentatiesysteem van de gemeente is deze informatie overigens al wel te vinden.

Mijn experimentje bestaat er uit dat ik wil weten hoeveel tijd het mij kost om snel een globaal verslagje van de besluitenlijst te maken én of het überhaupt nut heeft. Misschien is dit de enige keer dat ik het doe en misschien hou ik het een paar weken vol of vinden we een betere vorm. Ik neem sommige formuleringen uit de besluitenlijst letterlijk over, maar neem de vrijheid om naar believen het besluit in eigen woorden weer te geven en in te korten. Onderaan voeg ik een link toe naar de officiële besluitenlijst. Bij elk besluit staat behalve een verwijsnummer de naam van de wethouder die er over gaat of de burgemeester (Bgm).

Besluitenlijst B&W Houten 2 april 2019

1. Vaststellen besluitenlijst 26-03-19.

2. [BWV19.0078 Bgm] Met de gemeenten IJsselstein, Lopik, Montfoort en Nieuwegein gezamenlijk een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen en deze aan te wijzen als FG in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hiervoor een dienstverleningsovereenkomst sluiten met de gemeente Nieuwegein. Jaarlijkse kosten € 24.500. 

3. [BWV 19.0069 vDalen] Positief te adviseren over de bestuurlijke fusie van Stichting Gewoon Speciaal en de Stichting Speciaal Onderwijs Midden-Nederland. 

4. [BWV 19.0081 vDalen] De raad voorstellen om toestemming te verlenen om de gemeente Stichtse Vecht toe te laten treden tot de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap in Utrecht (BghU). 

5. [BWV19.0059 Geerdes] De gemeenteraad informeren over de 'Rapportage monitoring openbare ruimte 2018' en in 2019 meer te doen aan bestrijding van onkruid op verharding. Dit kost niks extra's (budgetneutraal). 

6. [BWV19.0062 Geerdes] Een overeenkomst sluiten met Jansen Bouwonwikkeling BV over de woonwijk De Kiem van Houten (Hofstad III) om zeker te zijn dat alle kosten achteraf op de ontwikkelaar kunnen worden verhaald. De overeenkomst is geheim. 

7. [BWV19.0076 Geerdes] Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) heeft een memo opgesteld waarin maatregelen staan om het tekort op de bijstandsuitkeringen van 2018 terug te dringen. Voordat bij het Rijk extra geld kan worden aangevraagd (Vangnetuitkering 2018) verklaart de gemeente dat deze maatregelen zijn genomen. Het college vraagt de raad om in te stemmen met deze verklaring. 

8. [BMW19.0060 Smith] Bibliotheek Lek en IJssel de gevraagde subsidie geven van € 626.741. De bibliotheek moet daarvoor de eerder afgesproken basisdienstverlening leveren: a) samenstellen en toegankelijk maken van de collectie; b) het bieden van een aantrekkelijke huiskamer en studieplaats voor de gemeenschap; c) bevorderen van lezen en kennismaken met literatuur; d) het organiseren of faciliteren van educatieve, culturele en maatschappelijke activiteiten in de bibliotheek. 
Door hogere kosten is een aanvullende dekking nodig van € 45.000. De gemeente stelt dit in 2019 als een eenmalige subsidie ter beschikking ten laste van het begrotingssaldo en kijkt er opnieuw naar bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020 (*). De gemeente sluit een uitvoeringsovereenkomst met de bibliotheek voor 2019-2020 en wil vanaf 2020 overgaan op vierjarige overeenkomsten. 

(*) De gemeenteraad bespreekt in juli de Perspectiefnota voor 2020 en stelt in het najaar de begroting vast. - YL

Zie ook: iBabs Houten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.