dinsdag 12 september 2023

Gemeente herstelt schade onder dwang


Zoals eerder in dit weblog vermeld, heeft de Regionale Uitvoeringsdienst RUD (de milieudienst van de provincie en een aantal omliggende gemeenten) een bestuurlijk handhavingstraject en een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de sloop van twee loodsen aan het Hofspoor (Loerik 6) door de gemeente Houten. 

De RUD zond mij gisteren de tekst van het 'voornemen last onder dwangsom' (LOD). Dit voornemen is vervat in een brief van 5 juni 2023 aan de burgemeester van Houten.

Op 1 mei heeft de RUD bij een controle op de naleving van de Wet Natuurbescherming (Wnb) een tweetal overtredingen geconstateerd: het verwijderen van een houtwal die deel uitmaakt van het essentieel leefgebied voor de aanwezige steenuilen en het verwijderen van twee loodsen, die dienst deden als 'roestplaatsen' en mogelijk foerageergebied voor de steenuilen. De gemeente moet de schade zo goed en zo kwaad herstellen of anders een dwangsom betalen. 

De dwangsom is €10.000 per maand met een maximum van drie maanden. Als het dan nog niet is opgelost, dan kan de dienst zélf de schade van overtreding ongedaan laten maken op kosten van de gemeente. Deze dreiging is in eerste instantie een 'voornemen', de gemeente krijgt de gelegenheid te reageren en dat is inmiddels gebeurd. In overleg is de schade grotendeels hersteld. Half september controleert de RUD of dit voldoende is. 

De RUD heeft de gemeente de volgende maatregelen opgelegd ('last'): (1) het aanbrengen van vier nestkasten voor steenuilen als alternatief voor de gesloopte loodsen, te plaatsen in overleg met de steenuilenwerkgroep; (2) het braakliggende grasland ten westen van het terrein geschikt maken voor de steenuilen om te foerageren door gericht beheer; (3) het plaatsen van palen als uitkijkposten voor de steenuilen; (4) het creëren van rommelhoeken, waar zich prooidieren kunnen verzamelen en die door de steenuilen ook als uitkijkpost kunnen worden gebruikt; (5) het behouden van de nog aanwezige haag; (6) het aanleggen van bloemrijk grasland op de plek van de gesloopte loodsen; (7) het opnieuw aanplanten van de verwijderde houtwal. 

De vier nestkasten dienen als 'overcompensatie' voor de verwijderde loodsen. De loodsen waren 'roestplaatsen' voor de steenuilen, plekken voor langdurige rust buiten het broednest. Door de sloop zijn deze rustplekken abrupt verdwenen en niet zoals gebruikelijk met een gewenningstijd. Door  extra maatregelen wordt dit effect zoveel mogelijk verzacht. 

Op 13 juli heeft er een gesprek plaatsgevonden van de RUD met de gemeente. "Los van de juridische geschillen zijn we er beide op gericht het voor de steenuilen goed te doen, dat doet goed!", schrijft de RUD in een mail waarin de gemaakte afspraken worden bevestigd. De gemeente zal ten minste twee steenuilkasten ophangen en een beplantingsplan maken voor de verwijderde ligusterhaag, de houtwal en onderbeplanting bij de bomen naast de verdwenen loods. Op 30 augustus heeft de gemeente aan de RUD gemeld dat dat de herstelmaatregelen inmiddels zijn uitgevoerd, met uitzondering van de haag, die de gemeente in het komende plantseizoen dit najaar zal aanplanten. 

De gemeenteraad heeft in november 2021 - ondanks het 'sloopverbod' - besloten om op dit terrein zo snel mogelijk woningen te willen bouwen. Loerik 6 maakt deel uit van de Woondeal van de provincie Utrecht aan het Rijk. Maar de RUD adviseert om de mogelijkheden voor ontwikkeling eerst met de provincie Utrecht te overleggen, om herhaalde overtreding te voorkomen. 

-----

Bron: brief 5-6-23 RUD aan Houten met voornemen last onder dwangsom (PDF 5p) inclusief bijlage met citaten 13-7-23 RUD met de gemeente Houten en 30-8-23 mail gemeente Houten ana RUD met terugmelding over de uitgevoerd maatregelen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten