donderdag 11 juli 2024

Nieuwe wind in Utrecht

De gemeenteraad van Houten bespreekt donderdagavond de gemeentelijke reactie op het onderzoek naar meest kansrijke gebieden voor windenergie. Alle Utrechtse gemeenten moeten voor de zomer hun reactie insturen naar de provincie. De gemeenten hebben eerder in regionaal verband - voor Houten is dat de U16-regio, voorheen U10 - afspraken gemaakt over de energiedoelstellingen voor 2030 in een Regionale Energiestrategie (RES). Houten draagt daaraan bij door Windpark Houten, het nog te realiseren Windpark Goyerbrug, zonnevelden bij o.a. het Groenedijkje, Oosteromsdijkje en Schalkwijk en zonnepanelen op grote daken. Dat vindt Houten voor nu wel genoeg. 

Het onderzoek van de provincie wijst ook nog op Polder Blokhoven, onder Schalkwijk tussen spoor en Provincialeweg, maar Houten wil het hierbij laten en dit gebied niet verder onderzoeken. De gemeente heeft hierover de mening gevraagd van de energiecoöperaties Opgewekt Houten en Duurzaam Eiland. Beide coöperaties zien binnen hun bestuur nu geen draagvlak voor het onderzoeken van windenergie in dit gebied. Zij zien het echter niet als hun taak om draagvlakonderzoek te doen onder alle bewoners. 

De energiecoöperaties vinden wel dat de bredere maatschappelijke discussie over windenergie in Houten moeten worden voortgezet. Zij zien windenergie als onontbeerlijk om in 2040 de gewenste energieneutraliteit te realiseren. "Wij sluiten bovendien niet uit dat er in de toekomst windmolens zullen komen op de grensgebieden van Houten bij naburige gemeenten. Daarom is het van belang dat de inwoners van Houten zich bewust zijn van de voor- en nadelen van windenergie", aldus de coöperaties. 

Wijkse wind
Begin juli heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede ingestemd met de optie van vijf windmolens op Wijks grondgebied langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Het bevoegd gezag en de vergunningverlening wil de gemeente overlaten aan de provincie. Dit gebied ligt in het verlengde van het te realiseren Windpark Goyerbrug. Ondernemer Ruben Berendts, de initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug, wil onder de naam Windpark Wijk ook twee van de vijf mogelijke Wijkse molens voor zijn rekening nemen. Deze zijn gedacht aan de zuidkant van het Amsterdam-Rijnkanaal in het verlengde van Windpark Goyerbrug. 

De gemeente Houten heeft op 20 december 2022 vergunning verleend voor Windpark Goyerbrug, maar daar is beroep tegen ingediend bij de Raad van State. De zittng hierover is op 22 oktober 2024 gepland en de uitspraak kan nog lang op zich laten wachten. Rijkelijk laat, vindt Ruben Berendts. Hij wijst er op dat de Raad van State volgens de regels al in augustus 2023 uitspraak had moeten doen. 

Bronnen: 

Dossier Wind: go.stylo.nl/wind

HOUTEN

WIJK BIJ DUURSTEDE

U10 / U16


AD 11-07-24 
Utrecht massaal aan de windturbines? Zo denkt jouw gemeente erover
Vandaag moeten alle gemeenten die volgens de provincie Utrecht ‘een kansrijke plek’ hebben voor de opwek van windenergie, hun concrete plannen hebben ingediend. Die dwingende oproep van begin dit jaar heeft er toe geleid dat Utrecht er over een paar jaar mogelijk tientallen turbines bijkrijgt. Dit is hoe de gemeenten daar nu tegenaan kijken.

Afbeelding 1: Onderzoeksgebieden windenergie in en om Houten


Afbeelding 2: Kansrijk gebied voor opwek windenergie in Wijk bij Duurstede
In rood en geel de locaties waar de Wijkse windmolens kunnen komen
Linksboven de Goyerbrug, waar de Houtense windmolens komen
Geen opmerkingen:

Een reactie posten