maandag 12 juni 2006

Precalvinistische Kuyper

J. Vree, Kuyper in de kiem. De precalvinistische periode van Abraham Kuyper 1848-1874. (pr 26), 424 blz., ingenaaid, isbn 90-6550-925-9, €35,–

In deze bundel wordt het leven en werk van Abraham Kuyper in de jaren 1848-1874 beschreven. Het complete gedachtengoed van deze tijdgenoot van Allard Pierson, Busken Huet en Multatuli was toen al in de kiem aanwezig. In 1860 ontwierp Kuyper een kerkmodel waarin niet het instituut centraal staat, maar het organisme van door de Geest geleide gelovigen. Kuypers ideale kerk is sociaal, democratisch en financieel onafhankelijk van de staat. Vrouwelijke lidmaten hebben zowel actief als passief kiesrecht. Naarmate deze kerk beter functioneert in de samenleving kan de rol van de staat als behoeder van de humaniteit minder worden. Na zijn wending tot de orthodoxie bemoeide Kuyper, die aanvankelijk alleen bekend was vanwege zijn internationaal erkende kerkhistorisch pionierswerk, zich als predikant steeds meer met de gang van zaken in de Nederlandse Hervormde Kerk, de beginnende schoolstrijd, de journalistiek en de politiek. In 1873 ontdekte hij het internationale Calvinisme als bron van inspiratie. Het jaar daarop werd hij lid van de Tweede Kamer.

Zie ook: De Antirevolutionaire Partij 1829-1980, isbn 90-6550-664-0, € 28,– ; Groen van Prinsterer in Europese context, isbn 90-6550-695-0, €15,–; Janssens, De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888, isbn 90-6550-633-0, €32,–; Stoop, 'Om het volvoeren van een christelijke staatkunde'. De Anti-Revolutionaire Partij in het Interbellum', isbn 90-6550-666-7, €32,–; them, ‘Heelen en halven’ . Orthodox-protestantse voormannen en het 'politiek' antipapisme in de periode 1872-1925, isbn 90-6550-648-9, €29–

Bron: Nieuwsbrief Uitgeverij Verloren juni 2006 (13), email dd. 12.06.06

Geen opmerkingen:

Een reactie posten