woensdag 5 oktober 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 40

[+] Laatste wijziging: 07/10/22 12:30

Omroep Houten

Zaterdag 8 oktober 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Stephan van der Steen met gasten van VVD en HoutenAnders. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur. De uitzendingen zijn ook terug te beluisteren via website en podcastGemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).
[+] Aanvraag vergunning horeca Het Bos 3 (bos Nieuw Wulven).

- Agenda Rondtafelgesprekken (zie hierna bij Raadsagenda)Houtens Nieuws 't Groentje

[p3] Tijdelijke invulling leegstand op Het Rond blijkt in de praktijk vaak lastig
[p7] Collegeplannen voor Houten
[p7] Raadspraat Marian Boonzaaijer: Voor ene leefbare wereld, hier en verder weg
[p7] Appartementen aan Lupineoord

[+] [web] Geloot voor klankbordgroep Essenkade in Houten
Veel omwonenden hebben zich gemeld voor deelname aan de klankbordgroep voor het project Essenkade in Houten. De wethouder vertelde als antwoord op vragen vanuit de raad dat er is geloot om tot een klankbordgroep te komen.Andere media


Bunniks Nieuws 30-09-22Provincie Utrecht en Metropoolregio Amsterdam maken afspraken voor duurzame woningbouw: "maak van dit convenant de landelijke norm"
Zie ook weekoverzicht week 39 --> En verder en  website toekomstbestendigbouwen.nl

Bunniks Nieuws 01-10-22Werkgroep Kromme Rijn-corridor presenteert landschapsvisie voor buitengebied tussen Utrecht, Bunnik, Zeist, Driebergen en De Bilt

Facebook 03-10-22: Meet Up Monday, maak kennis van Jan Rinkel, raadslid VVD Houten

Raad van State 05-02-22: Bestemmingsplan Zuidoostelijke Stadsrand Nieuwegein (10-12-20) gedeeltelijk vernietigd. Het betreft fase 4 van bedrijvenpark Het Klooster, ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal ("de driehoek"). Aan de overkant ligt kasteel Heemstede. De eigenaar vreest een onaanvaardbare aantasting van het karakter van de omgeving en heeft daarom beroep insteld, evenals vijf stichtingen en verenigingen en vijf omwonenden, die een aantasting van hun woon- en leefklimaat  vrezen. Het beroep van de Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek' en Stichting Digitaal Portaal voor Nederlandse Kastelen wordt ongegrond verklaard, voor de rest wordt het beroep gegrond verklaard en het deel van het plan voor "de driehoek" vernietigd. 

Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Laatst gepubliceerde besluitenlijst (stand 30/9 gelijk aan 21/9) is van 30/8, zie weekoverzicht week 37.

Raadsagenda

11-10-2022 RTG1 integraal huisvestingsplan onderwijs
11-10-2022 RTG2 subsidieverordening; regionaal risicoprofiel veiligheidsregio
18-10-2022 RTG1 collegeprogramma


Raadsinformatiebrieven: verhoging energietoeslag; voortgang Sociale Koers; uitgaven jeugdhulp en WMO; herontwikkeling Beverakker; gemeentelijke aanpak kostenstijgingen. 

Attendering op de raadsinformatiebrief Stand van zaken Essenkade met toch wel het opvallende nieuws dat de woonunites voor asielzoekers en spoedzoekers pas in het derde kwartaal 2023 geplaatst kunnen worden. Zie mijn samenvatting vorige week
Raadsvragen

Openstaande vragen van ITH over opvang asielzoekers in hotel Van der Valk. 
Recent beantwoorde vragen van PvdA over herstel kunstwerken in openbare ruimte en raadsbreed over aanpak energiearmoede
Geen nieuwe vragen. 

Kunst: onderhoud kunstwerken vertraging opgelopen: opdracht voor classificatie van alle kunst in de openbare ruimte is uitgesteld door corona en een personeelswisseling op cultuur heeft voor verdere vertraging gezorgd. In januari heeft het College opdracht gegeven voor het classificatie-onderzoek met als doel dat er duidleijkheid komt over de invulling en omvang van de gemeentelijke collectie en de staat van onderhoud per kunstwerk wordt beschreven. Op basis hiervan zal een meerjarenonderhoudsplan worden opgesteld. Er is eenmalig € 58.018 gereserveerd voor herstel/reparatie; 12 kunstwerken moeten worden hersteld. Het College wil naar het totaal kijken en niet al reparaties naar voren schuiven. Er is nog geen opdracht gegeven omdat het College de classificatie wilde afwachten. Het College streeft ernaar eind 2023 alle herstelwerkzaamheden klaar te hebben. 

Energiearmoede: De gemeente werkt aan een actieve aanpak om energiearmoede tegen te gaan, langs drie lijnen: minima- en schuldenbeleid, communicatie (doelgroepen bereiken voor o.a. energietoeslag) en energiebesparende maatregelen. De gemeente overlegt met WIL en kerken om te voorkomen dat extra financiële ondersteuning, giften gekort worden op de uitkering. De gemeente coördineert de aanpak van maatschappelijke partijen (Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Houten voor Hoten, kerken). De gemeente en WIL proberen maatwerk toe te passen via bijzondere bijstand. Tot nu toe zijn twee aanvragen vanuit Houten binnengekomen voor bijzondere bijstand voor energie. De gemeente neemt het onderwerp 'energiearmoede' op in de prestatieafspraken met Viveste. De gemeente heeft €375.142 ontvangen als specifieke uitkering voor kleine maatregelen bij huishoudens met een laag inkomen of een slechte woning (isoloatiefolie, tochtstrips etc.). De gemeente werkt hierin samen met de maatschappelijke partners. De gemeente heeft de Adviesraad Sociaal Domein om advies gevraagd.[+] 

Zie: raadsvragenEn verder

Stadszaken 29-09-22: Extra geld voor Utrechts verduurzamingsfonds, aantal aanvragen verdubbeld

NOS 03-10-22: Kerken zeggen tot 10.000 plekken voor statushouders te kunnen realiseren

Zie ook: (weekoverzicht week 35)
Houtens Nieuws 27-08-22: Kerken uit Houten roepen op hulp te bieden aan asielzoekers
Facebook 31-08-22: Kerken praten met gemeente over vluchtelingen

Provincie Utrecht 04-10-22: Werk gedeputeerde Schaddelee tijdelijk naar collega-bestuurders
Houtens Nieuws 04-10-22:  Werk gedeputeerde Schaddelee tijdelijk naar collega-bestuurders

Binnenlands Bestuur 05-10-22: Meer bevoegdheden burgemeesters tegen criminelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten