donderdag 13 oktober 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 41

 

[+] Laatste wijziging: 14/10/22 17:15

Omroep Houten

Zaterdag 15 oktober 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Arthur Vierboom en Bram Boshardt met als gasten wethouders Paul van Ruitenbeek (NH) en Rosa Molenaar (ITH). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur.Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

- 31 oktober bewonersavond Houten-Zuid aardgasvrij
>>> zie ook Houten-Zuid aardgasvrij [+]
- Collegeprogramma in beeld
- Rondtafelgesprek 18-10-2022 agenda
- Bekendmakingen
Houtens Nieuws 't Groentje

NB. In de digitale versie verspringt de paginanummering (+2) vanwege de reclame-omslag.

[p1] Geloot voor klankbordgroep Essenkade in Houten
[p7] [webRaadspraat Tijm Corporaal (NH): Gelukkig veerkrachtig
[p14-15] Infographic Collegeprogramma 
[p21] Oud wethouder Kees van Dalen (CDA) gestart als wethouder in Montfoort

Houtens Nieuws 12-10-22:  Raad van State: koeien in de wei leiden niet altijd tot extra stikstofuitstoot

Raad van State 12-10-22Raad van State: koeien in de wei leiden niet altijd tot extra stikstofuitstoot (met de originele uitspraak en uitleg door de Raad van State) [+] 

Twitter 12-10-22 Mirjam Sterk: Goed nieuws. De koeien mogen in de wei! Provincie Utrecht was in hoger beroep gegaan en de Raad van State stelde ons in het gelijk op dit punt.  

[+] Houtens Nieuws 14-10-22: College gaat nieuwe geluidsnormen Windpark Houten vaststellen
>>> zie hierna onder Raadsagenda over geluidsnormen windpark Houten.
Andere media

[+] AD 14-10-22Omwonenden van Windpark Houten praten met Eneco over schadevergoeding, gemeente bemiddelt 
>>> zie hierna onder Raadsagenda over geluidsnormen windpark Houten. 

Bunniks Nieuws 10-10-22: Meerjarenbegroting Bunnik bekend, OZB stijgt flink

[+] Wijks Nieuws 13-10-22: Roer gaat om bij begroting voor Wijk bij Duurstede: meer investeren 
Tot en met 2025 lijkt het allemala nog goed te gaan. Maar omdat er ook incidenteel geld in het gemeentefonds zit, vallen eigenlijk alle gemeentebegrotingen vanaf 2026 in een 'ravijn'. In dat jaar worden deze incidentele gelden geschrapt. Het college heeft besloten om in elk geval tot en met 2025 een sluitende begroting te presenteren. 

[+] Facebook 11-10-22: Wethouder Paul van Ruitenbeek: Als wethouder duurzaamheid binnen de gemeente Houten heb ik aan de medewerkers van de gemeente Houten die opereren onder het programma duurzaamheid gevraagd om me bij te praten in beeld en geluid over alle onderdelen van dit programma. Ik was er al achter gekomen dat het Duurzaamheidsnetwerk in Houten groot is en bestaat uit vele partijen die samenwerken in de energietafel, maar voor mij was de organisatie Grijs naar groen nog onbekend. Punt van zorg is wel de ontwikkelingen op de markt. Dat de inflatie een grote rol speelt is voor iedereen wel helder. Maar in de installatiebranche speelt dit op meerdere fronten tegelijk. Er zijn te weinig mensen die werkzaam zijn in deze branche. Arbeid is dus schaars. De materialen die nodig zijn komen soms van ver en zijn ook schaars.

[+] Facebook 12-10-22: Wethouder Wouter van den Berg: De eerste 100 dagen, dat is een klassiek reflectiemoment. De kop is eraf, na zo’n drie maanden een eerste moment om de balans op te maken. Op het brede terrein van m’n portefeuilles is meer dan genoeg te doen. Van meerjarige strategieën tot dagelijkse vragen van inwoners. Ik vind het belangrijk om er zoveel mogelijk op uit te gaan, de samenleving in. En vooral veel het buitengebied in. De werkelijkheid achter het bureau is regelmatig net iets anders dan in de praktijk. (Met 100-dagen fotoserie.)

Bunniks Nieuws 12-10-22KNVB zoekt ook grond aan Zeister kant A12
De KNVB zet zich in om 50 hectare grond te verwerven aan de Zeister kant van de A12 voor natuur en duurzame landbouw. Dit komt bovenop de 10 hectare die de bond in Odijk al heeft gekocht om de aanleg van drie nieuwe voetbalvelden aan de huidige campus te compenseren.Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd.

06-09-22: bantwoording vragen (stikstof; DPS Matrix); ambulancepost Houten; mandaat ontheffing gaslevering; jaarverslag Uitvoering en Handhaving 2021; risicoprofiel veiligheidsregio Utrecht; raadsinformatie corona; raadsinformatie vluchtelingen Oekraïne. 

13-09-22: raadsinformatie bestuurlijke afspraken opvangcrisis; exposeren kunst in gemeentehuis; aanvraag subsidie versnelling woningbouw (Centrum, Molenzoom, Koppeling); raadsinformatie Essenkade [huisvesting vluchtelingen en spoedzoekers]; kwartaalrapportage Werk, Inkomen en Inburgering; maandelijkse begrotingswijziging (13 posten); Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2023-2033; wijzigingsbesluit Veiligheidsregio Utrecht; definitieve verklaring van geen bedenking zonneveld De Heul; herontwikkeling woningen Tuurdijk 37-39 't Goy; raadsvragen leegstand winkelcentrum Het Rond. 

20-09-22: Collegeprogramma, raad voorstellen dit als inhoudelijk en financieel beleidskader voor de komende bestuursperiode vast te stellen, financiële gevolgen opnemen in de begroting; nieuwe bestemmingsreserves: a) Implementatie Omgevingsweg 2023-2026; Bouwen voor Houten 2023-2026; transitie ICT; begroting 2023 vaststellen en kennisnemen van niet-sluitend begrotingssaldo 2026; verder: tweede bestuursrapportage 2022; herziening algemene subsidieverordening.

27-09-22: bestuursrapportage Regionale Uitvoeringsdienst RUD 2022; beantwoording vragen over vluchtelingen in hotel Van der Valk; verhoging eenmalige energietoeslag; collectieve zorgverzekering 2023-2028 (overeenkomst met VGZ); raadsinformatie uitvoeringsplan Sociale Koers; raadsinformatie Jeugdhulp en WMO; beslissing op bezwaar overkapping De Grote Geer; beleidsregels Jeugd & WMO. 
Raadsagenda


18-10-22 RTG: collegeprogramma
01-11-22 RTG: begroting en bestuursrapportage
08-11-22 Raad: collegeprogramma
10-11-22 Raad: bestuursrapportage, subsidieverordening, veiligheidsregio

Raadsinformatiebrieven 12-10-22: 

- voorgenomen besluit geluidsnormen windpark Houten
Vluchtige samenvatting: gemeente voert constructief overleg met Eneco nadat rechter de maatwerkvoorschriften (minder overlast) heeft geschrapt; gemeente wil overeenkomst met Eneco met lagere geluidsnorm dan het advies aangeeft (maar altijd nog meer dan bij de geschrapte maatwerk-voorschriften). Eneco is onaangenaam verrast en zal de norm waarschijnlijk aanvechten; omwonenden vinden het niet genoeg. Gemeente stelt mediation voor. Het gaat om twee adressen in De Polders en een adres van Veerwagenweg. 

- septembercirculaire gemeentefonds 
O.a. over methodiek doorwerking inflatie in de begroting en over de komende herverdeling van het gemeentefonds (Houten is "nadeelgemeente"): "De precieze uitwerking van de herverdeling van het gemeentefonds blijft onduidelijk. Per 2023 wordt geleidelijk op basis van maatstaven een nieuwe verdeling van het gemeentefonds over gemeenten ingevoerd. Zoals bekend, wordt de gemeente Houten hierdoor hard getroffen (zie bijlage bij Raadsvoorstel Financieel kader 2022-2026 en Meicirculaire 2022, zaaknummer 770040). We maken ons samen met andere nadeelgemeenten (New Towns, ex-groeikernen), hard voor aanpassingen in het Gemeentefonds."Raadsvragen

Nieuwe vragen van Houtens Anders over vertraging Meerjaren Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MJOP)

Recent beantwoorde vragen van ITH over niet informeren gemeente door COA over opvang vluchtelingen in hotel Van der Valk. * Hoe kan het dat gemeente niet gekend is in het besluit van het COA over de opvang van 135 vluchtelingen, terwijl de gemeente tegelijkertijd gesprekken voert over de opvang van statushouders bij de Essenkade? B&W: "Het is inmiddels duidelijk geworden dat de wijze waarop het COA in verschillende gemeenten heeft gehandeld - ook in Houten - voltrekt niet de wijze kan en moet zijn waarop overheden met elkaar dienen te communiceren." * Is  COA nog betrouwbare gesprekspartner? "De gebrekkige wijze van communiceren wordt door het COA op bestuurlijk niveau onderkend. Wij blijven in gesprek (...) en zullen zorgen dat afspraken helder op papier komen en ondertekend op bestuursniveau." * Inwonersparticipatie? COA heeft een brief gestuurd naar omwonenden, verder is er geen sprake geweest van inwonersparticipatie. * Gaat deze opvang ten koste van voorzieningen voor inwoners van Houten? Nee. * Wat is de juridische positie van de gemeente? De juridische positie van de gemeente bij hotelarrangementen is nihil en daar zijn we niet blij mee. * De gemeenten zijn via de VNG in gesprek met COA over de wijze waarop de opvangcrisis geadresseerd kan worden. * De regering wil de gemeente overrulen en zonder tussenkomst van raad en college een bestemmingspanwijziging kunnen doorvoeren voor een opvanglocatie. [Antwoord "Wij zijn in gesprek..." is geen antwoord op de vraag.] * De raad heeft onderzoek gevraagd naar de randvoorwaarden voor de opvang Essenkade. Daar bestaan nu twijfels over. Antwoord: We gaan ervan uit dat het COA zal meewerken aan de randvoorwaarde. 

Verder geen openstaande vragen. 
En verder

Binnenlands Bestuur 10-10-22: Structureel weinig interesse in lokale politiek

Gemeente Utrecht 11-10-22: Beantwoording vragen over statushouders nemen ontslag na verkrijgen huurwoning
We weten dat zes van dit jaar 650 verplicht te huisvesten statushouders hun contract bij een grote internationale fastfoodketen hebben beëindigd; daarnaast hebben ons signalen bereikt dat dit mogelijk nog een paar andere statushouders betreft bij een andere horecaonderneming. Het vinden en behouden van werk is voor sommige statushouders complex vanwege de huidige regelgeving. We zijn al langer met het Rijk in gesprek over dat we weeffouten tegenkomen in de Participatiewet. Het verrichten van betaald werk is voor statushouders die langdurig verblijven in een AZC gebonden aan voorwaarden, de meeste statushouders hebben geen werk vanwege de vele voorwaarden die daaraan verbonden zijn, als zij wel aan een baan kunnen komen zijn zij verplicht 75% van de inkomsten af te dragen aan het COA voor de opvang. Als een statushouder werk heeft zonder perspectief op een vast inkomen of met weinig uren (0-urencontract), dan is hij/zij vaak aangewezen op aanvullende regelingen, omdat de vaste lasten hiermee niet voldaan kunnen worden. Zodra een statushouder een woning krijgt, start een landelijk verplicht intensief inburgeringstraject van drie jaar (9-12 u/week + huiswerk). Helaas lukt het niet altijd iedereen om dat alles te combineren. Er is geen relatie tussen de versnellingsactie om statushouders aan een woning te helpen en het opzeggen van werk. Dat komt bij alle gemeenten wel voor, alleen nu waren het er zes tegelijk. 

[+] AD 13-10-22: Wethouder: Niet 'tientallen', maar drie statushouders die huis kregen namen ontslag in Utrecht - Geen tientallen, geen zes, maar drie statushouders zijn deze zomer gestopt met werken toen ze uit het asielzoekerscentrum in Utrecht doorstroomden naar een huurwoning. En het ging om een bijgaan. Dat zei wethouder Rachel Streefland (Asiel en integratie) donderdagmiddag in een vergadering van de gemeenteraad. 

Stadszaken 12-10-22: Weinig behoefte aan extra werklocaties door vergrijzing

Stadszaken 12-10-22: Wethouder Culemborg: Wij zijn een compacte stad en willen dat ook blijven

NOS 13-10-22: Alle provincie melden nieuwbouwplannen, Zuid-Holland koploper

[+] Rijksoverheid.nl 13-10-22: Minister De Jonge maakt provinciale woningbouwafspraken voor 900.000 woningen - Alle 12 provincies hebben met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening provinciale woningbouwafspraken gemaakt. Per provincie is vastgelegd hoeveel nieuwe woningen er worden opgeleverd. De afspraken tellen op tot ruim 900.000 nieuwe woningen voor de periode tot en met 2030.

[+] Stadszaken 13-10-22: Zo verdelen de provincies 900.000 te bouwen woningen

[+] Stadszaken 14-10-22: Veel mitsen en maren bij woonbeloftes provincies

[+] Binnenlands Bestuur 14-10-22: VNG: rijk overlegde niet over verandering financiering
De stopzetten van de systematiek per 2026 is niet vooraf met gemeenten besproken. Gemeenten maakten bezwaar tegen de 'eenzijdige ingreep'. Een belangrijk probleem is de onduidelijkheid over 2026 en daarna. Als begin 2023 niet duidelijk is wat het financieel perspectief is voor gemeenten dan zal er niet worden geïnvesteerd en moet worden nagedacht over bezuinigingen. 

Tot hier en niet verder!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten