woensdag 2 november 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 42-44

[+] Laatste wijziging: 04/11/22 20:30
Alle weekoverzichten

Omroep Houten

Zaterdag 5 november 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Arthur Vierboom en Ruben Driessen met als gasten David Jimmink van GroenLinks en Agna van Rees van de ChristenUnie. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur. De uitzendingen zijn live of in herhaling te beluisteren via de website en ook achteraf als podcast.  


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

02-11-22
- Raadsagenda RTG 3/11, Raad 8/11, zie onder Raadsagenda

26-10-22 [p5-6
- Confortabel wonen als senior - Wat is uw woonwens voor de toekomst? 
- Agenda RTG 1/11/22

19-10-22 [p5-6]
- Cursus Geldzaken van startHoutens Nieuws 't Groentje

02-11-2022
[p7 foutief "4"] [web] Raadspraat Dick Veltkamp (GL): Energiearmoede
[p13] Heleen Groenenberg is de klimaatburgemeester van gemeente Houten
[p14-15] Provinciale Staten over de begroting van 2023 (infographic + fractiestatements)

[web] 03-11-22: 145.500 euro voor Houtense waterprojecten
De gemeente gaat in de straten Goudmos, Fluweelmos en Strandmeer het regenwater van de riolering afkoppelen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) stelt hiervoor een bijdrage van 145.500 euro beschikbaar. Hoogheemraad Els Otterman (HDSR) en wethouder Wouter van den Berg (klimaatadaptatie) hebben deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend.

26-10-2022
[p1+3] [web] Kermis eerder gesloten - Burgemeester ontstemd over gebeurtenissen
[p3] [web 'Toename legionella-infectie...'] Legionella rukt op in Houten
[p7] [web] Raadspraat Eef Stiekema: Geen woorden maar daden

19-10-2022
[p7] [web] Raadspraat Willem Zandbergen (ITH): De bibliotheek als kloppend hart voor kennis, ontmoeting en inkomensondersteuning
[p11] Nieuwe geluidsnormen Windpark Houten
Andere media

Legionella 
NOS 21-10-2022Meerdere mensen besmet met legionella in Houten, mogelijk door rioolzuivering
AD 20-10-2022: Uitzonderlijk veel legionellabestemmingen in Houten: potentiéle bron in het vizier
AD 23-10-2022: Tonnie (64) kreeg op raadselachtige manier legionella en belandde op de IC: 'Ik ben één dag helemaal kwijt'

Kermis
NOS 23-10-2022Jongeren stoken onrust in Houten, vier arrestaties
AD 25-10-2022: Twaalf jonge relschoppers flink op de vingers getikt door burgemeester: 'Niet meer welkom op kermis Houten'
AD 26-10-2022: Kermis Houten sluit ook op de laatste avond vroeg: 'We willen terug naar een gezellig familiefeestje'
AD 29-10-2022: Wat doen we met relpubers? Laat ze een uurtje rondjes draaien in stilte op de prikkelarme kermis

Ander nieuws
AD 02-11-2022: Schalkwijkers mogen zélf nadenken over de bouw van 250 woningen: mooie kans of wacht teleurstelling? 
Facebook 17-10-2022: Meet Up Monday Willy Boersma-Zandbergen (CDA)
RTV Utrecht 17-10-2022: Vasthoudende wethouder stoft plannen voor Houtens museum af


Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

04-10-2022: realisatie tweede balkon theater Aan de Slinger; raadsinformatiebrief gemeentelijke aanak kostenstijgingen. 

11-10-2022 (vz. R. Molenaar): doelgroepenverordening; voorgenomen besluit Windpark Houten; septembercirculaire Gemeentefonds 2022; nota Kostenverhaal 2022 (verhaal van plankosten op maat per bouwplan); ondertekening Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen; veiligstellen gaslevering; extra inzet maatschappelijke begeleiding statushouders (subsidie Van Houten & Co. voor een half jaar verhogen met € 50.000 om 19 extra statushouders te begeleiden); adviescommissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit Houten (CRK); maandelijkse begrotingswijziging; bindend adviesrecht van de Gemeenteraad in de Omgevingswet; subsidieplafonds 2023. 

(1) Adviescie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit Houten: 1) met ingang van 1-1-23 de huidige Erfgoedcie te ontbinden en de leden van deze commissie te benoemenals lid van de Gemeentelijke Adviescommissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit Houten (CRK). 2) adviseurs van MooiSticht op ad hoc basis in te huren voor één jaar als aanvulling van de CRK zodat deze commissie interdisciplinair kan adviseren op al haar wettelijke taken; 3) de Verordening Gemeenteljke Adviescommissie Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Houten 2023 vast te stellen; 4) het College te mandaten om nieuwe leden van de CRK te benoemen; 5) na een jaar de werkwijze en inrichting van de CRK te evalueren. 

(11) Bindend adviesrecht van de Gemeenteraad in de Omgevingswet: 1) bindend adviesrecht in te stellen voor de gemeenteraad bij inwerkingtreding van de Omgevingswet; 2) de criteria voor het bindende advies te baseren op de huidige criteria voor de Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) met dien verstande dat het criterium voor de bouwkosten wordt verhoogd van €500.000 naar €700.000; de werkwijze (...) na één jaar (of indien nodig sneller) te evalueren. 

Het College heeft tijdens de Caribische vakantie van de burgemeester maar eens flink wat besluiten genomen en meteen een nieuw werkwoord bedacht: "Het College te mandaten...". Raadsagenda


03-11-2022 RTG1: voorgenomen besluit geluidnormen Windpark Houten. 
08-11-2022 Raad: benoeming Cielid CU; collegeprogramma 2022-2026. 
10-11-2022 Raad: tweede bestuursrapportage 2022; begroting 2023; herziening algemene subsidieverordening + hamerstukken: wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU); Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht.

22-11-2022 RTG; 06-12-22: RTG; 13-12-22: Raad; 20-12-22: Raad: Windpark Goyerbrug. Raadsvragen

Openstaande vragen van HA over vertraging Meerjaren Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MJOP) 2023-2027. 

Nieuwe vragen van ITH over toename besmettingen legionella in gemeente Houten; van ITH over onrust kermis Houten oktober 2022; van PvdA en GroenLinks over betrouwbare partners in de woningbouwopgave (*). 

(*). De gemeente Houten komt in het nieuws omdat projectontwikkelaars afspraken niet nakomen of waarin de projectontwikkelaar op ‘creatieve’ wijze invulling geeft aan afspraken met de gemeente, bijvoorbeeld: twee duurdere woningen De Kiem onder de prijs verkocht om voor de vorm te voldoen aan het leveren van het aantal goedkope koopwoningen; weigering ontwikkelaar om conform raadsbesluit zes sociale huurwoningen te bouwen in De Haag en ook niet bereid is de grond aan de gemeente verkopen. 

Recent beantwoorde vragen: geen. --- Zie: raadsvragenEn verder

CDA Utrecht 06-10-2022: Statenvoorstel tussenbalans RES
In de Statenvergadering van woensdag 21 september 2022 is het Statenvoorstel tussenbalans Regionale Energie Strategieën vastgesteld. Het CDA heeft aandacht gevraagd voor: 1) meeprofiteren omwonenden; 2) draagvlak; 3) gezondheidsaspecten (amendement aangenomen); 4) invloed Natura2000-gebieden. 

Rijksoverheid.nl 14-10-2022: Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Stadszaken 14-10-2022: De Jonge aan Eerste Kamer: Omgevingswet opnieuw uitgesteld
De Omgevingswet wordt opnieuw een half jaar uitgesteld op verzoek van de provincies. Dat schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Eerste Kamer. Het was de bedoeling dat de wet op 1 januari zou ingaan, maar er is meer tijd nodig om de ICT te testen.

Politiekeambtsdragers.nl (Ministerie BiZa) 17-10-2022: Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

VNG 21-10-2022: Fietsersbond: 'Fietsen geeft zoveel meer plezier'
Gilbert Isabella is de nieuwe voorzitter van de Fietsersbond. Dat is niet zo verwonderlijk, hij is namelijk ook burgemeester van ’s lands beste Fietsstad, Houten. Zijn missie: meer mensen op de fiets krijgen.

Stadszaken 29-10-2022: Arriva start met nachttreinen naar Schiphol
Vervoerder Arriva start op 16 december met een nachttrein van Maastricht naar Schiphol. In januari volgen nachttreinen vanuit Groningen naar het westen van Nederland. De treinen rijden alleen in het weekend. Voor de treinen moet een ticket worden gekocht. De ov-chipkaart is niet geldig. Daarmee maakt Arriva een debuut op het hoofdrailnetwerk, waar NS nu nog een monopolie heeft. Arriva is onderdeel van Deutsche Bahn. 

Provincie Utrecht 01-11-2022: 65+ in de provincie Utrecht, een kijkje in de toekomst
In 2040 is 1 op de 4 inwoners ouder dan 65. Hoe ziet de toekomst van deze ouderen in onze provincie er uit? Onderzoek van de Staat van Utrecht zet de feiten op een rij en benoemt een aantal grote zorgpunten. * De woonsituatie van ouderen vraagt om intensieve aandacht. * Tekorten aan menskracht in de zorg geeft risico op tweedeling. * Geheugenproblematiek wordt ziektebeeld waar men maatschappelijk rekening mee moet houden. * Verschillen tussen gemeenten vaak groter dan gedacht. 

[+] VNG Nieuws 02-11-2022: Enerieprojecten vragen om realistischer blik
Inwoners en gemeenten denken verschillend over wie op lokaal niveau aan zet is bij de realisering van energieprojecten. Dat leert het onderzoek Burgers, overheid of bedrijven: wie is aan zet? van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP verkent hierin hoe inwoners en lokale ambtenaren kijken naar verschillende varianten van verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenten, burgers en bedrijven bij lokale duurzame energieprojecten.

[+] Houtens Nieuws 04-11-2022: Bunnikse wethouder Hilde de Groot: 'Natuur en landschap, daar ligt mijn persoonlijke drive'
 


Tot hier en niet verder!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten