zaterdag 6 juni 2020

Moeten B&W de gemeenteraad kunnen verstaan?

Wethouders in het nieuwe college van de gemeente Smallingerland (Drachten), waar in januari de PvdA uit de coalitie stapte, moeten Fries kunnen verstaan. Deze eis is toegevoegd aan het functieprofiel. Dit is te lezen in een bericht in Binnenlands Bestuur

Het blad heeft columnist en staatsrechtdeskundige Douwe Jan Elzinga om een reactie gevraagd: Mag je eigenlijk wel van een wethouder eisen dat hij de Friese taal verstaat? Daar windt de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga geen doekjes om. 'Nee, dat mag niet. Je mag wel zeggen dat het gewenst is of dat het aanbeveling verdient, maar het mag geen harde en beslissende eis zijn.'

Helaas staat er niet bij waarom deze eis niet zou mogen en dat roept de nodige vragen op. Ik hoop dat Douwe Jan Elzinga daar later, bijvoorbeeld in zijn column, vanuit zijn deskundigheid nog nader op in zal gaan. De raad verlangt niet dat de wethouders Fries kunnen spreken, maar wel dat ze het kunnen verstaan (passieve kennis van het Fries). De Nederlandse wet gaat uit van gelijkwaardigheid van het Nederlands en Fries in de gemeenteraden in Friesland, met uitzondering van de Waddeneilanden en de gemeente Weststellingwerf (Wolvega), die in het overwegend Nedersaksische taalgebied ligt. De wet bepaalt dat in een Friese gemeenteraad naar keuze Nederlands of Fries mag worden gesproken en dat wat in het Fries is gezegd ook in het Fries wordt genotuleerd. 

Mag je van een wethouder niet eisen dat hij verstaat wat in de gemeenteraad gezegd wordt? En als dat niet mag, terwijl de twee talen in de raad volgens de wet gelijkwaardig zijn, mag je dan wel van een wethouder eisen dat hij Nederlands verstaat?  

Ik kijk uit naar de volgende column van de Groningse professor. 

---

Bronnen: 

Binnenlands Bestuur 05-06-2020 - Harde eis aan wethouder om Fries te verstaan 'mag niet'


Wet gebruik Friese taal

Memorie van Toelichting
Het doel van deze wet is om in de provincie Fryslân het recht van een ieder te garanderen om gebruik te maken van zijn eigen taal, hetzij Nederlands of Fries, in de rechtszaal en in het contact met bestuursorganen en daarmee de gelijke positie van het Fries en het Nederlands in de provincie Fryslân te waarborgen. 

Artikel 2
De officiële talen in de provincie Fryslân zijn het Nederlands en het Fries.

Artikel 9
1. Een ieder kan in vergaderingen van in de provincie Fryslân gevestigde vertegenwoordigende organen de Friese taal gebruiken.
2. Hetgeen in de Friese taal is gezegd, wordt in de Friese taal genotuleerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten