vrijdag 11 februari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 6

[+] Laatste wijziging: 14/2/22 14:40u

Omroep Houten

Zaterdag 12 februari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Paul van Ruitenbeek en Jon Nellestijn in gesprek met Susan van Erp (GroenLinks) en Willem Zandbergen (ITH). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de podcast van de uitzending van 5 februari. In deze uitzending blikt wethouder Kees van Dalen met John van Amerongen en Martin Monkel terug op drie termijnen wethouderschap in Houten.

Beluister hier de podcast van de uitzending van 12 februari, waarin Susan van Erp van GroenLinks en Willem Zandbergen van ITH met elkaar in debat gaan over de verkiezingsprogramma's. Daarnaast een aflevering van "het feitenmannetje" (Gerard Hurkmans), die een toelichting geeft op de lokale verkiezingsuitslagen in relatie tot de landelijke. 


Verkiezingsdebatten

14 februari: Valentijn debat over cultuur (bron:'t Groentje p20)

21 februari: Buitengebieddebat, De Wiese, Schalkwijk (bron: Omroep Houten)
Organisatie: Leefbaarheid Tull en 't Waal, Coöperatie Duurzaam Eiland; Mooi 't Goy. 

23 februari: Fietsersbonddebat, Aan de Slinger, Houten (bron: Omroep Houten)

Datum onbekend: LTO debatavond buitengebied (bron: Bunniks Nieuws)
De Land- en Tuinbouworganisatie organiseert een debat in De Wiese in Schalkwijk, waarvoor van iedere fractie in de gemeente Houten en Bunnik een afgevaardigde is uitgenodigd. Bunniks Nieuws noemt wel het tijdstip maar niet de datum van het debat. (Nagevraagd.)Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

* Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV): vanaf 15/2 in te zien
* Gemeenteplattegronden zijn vernieuwd: verkrijgbaar bij VVV en boekhandels
* Agenda gemeenteraad 15 februari, zie hierna onder Raadsvragen. 

Uit de bekendmakingen (op p6): 
Houtens Nieuws 't Groentje

[p1] Gemeenteraad stelt besluit Oude Dorp uit (naar 15/2)
Reden hiervoor is dat bij het amendement 'Kaders uitbreiding Oude Dorp' (GL, D66) de stemmen staakten. 
[p1] Steun in de rug voor horeca
Een ruime meerderheid van de raad steunde een motie van HoutenAnders en D66 om de horeca een steuntje in de rug te geven door meer ruimte te geven voor terrassen, geen leges te vragen voor de terrassen en geen kosten in rekening te brengen voor evenementen. 
[p3] Appartementen aan Molenzoom
[p2] Houtenaren voelen zich veilig
[p7] Woningbouw Wickengaard - De ontsluiting van het geplande woonwijkje Wickengaard in Schalkwijk werd dinsdag besproken in de Raad van State. Een ander punt is dat de 33 woningen buiten de bebouwde kom komen, een oude perenboomgaard; de gemeente moet aantonen dat er geen locatie binnen de kom voorhanden is. 
[p7] [web] Raadspraat Eef Stiekema (VVD): Houten blijft goed en wordt beter - Aandacht voor onderhoud (Houten moet schoon, heel en veilig zijn) en betaalbare woningen. 
[p11] 11e Arie Groeneveldlezing: Kati Piri over 'Europese en linkse samenwerking'
[p13] [webVan Gooswilligen, lijsttrekker D66 (serie interviews met alle lijsttrekkers) 
[p13] [webAnneke Dubbink, lijsttrekker PvdA
[p15] Het DNA van Houten... wat is dat? (Advertorial Rob Ummels, NatuurlijkHouten)
[p16] [webAtletiek accommodatie op Meerpaal
[p20] Valentijn debat over cultuur - Op maandag 14 februari wordt het Houtense Valentijndebat georganiseerd door de Houtesne cultuurtafel. Alle politieke partijen zullen reageren op stellingen over cultuur in Houten. Ontvangst 19:15u, start 19:30, 21:00 afsluiting en napraten, 21:30 einde. 
[p21] Subsidie voor binnensteden 

[web 10-02-22] Mirjam Sterk geïnstalleerd als nieuwe gedeputeerde

[web 07-02-22] Open brief van Extinction Rebellion over het klimaatcrisisbeleid van de gemeente HoutenAndere media

Stadszaken 04-02-22: Gemeenten willen ontkoppeling prijs gas en warmte
In een brief aan minister Jetten (Klimaat en Energie) verzoeken 44 grote gemeenten om de tarieven van stadswarmte los te koppelen van de gasprijs. 

Stadszaken 04-02-22: Utrechtse raad wil voorrang leraren bij middenhuur
Het Utrechtse college moet zo snel mogelijk zorgen dat middenhuur en koopwoningen kunnen worden toegewezen aan 'onmisbare maatschappelijke beroepen' als leraren. Dat moet het lerarentekort in de stad tegengaan. 

Bunniks Nieuws 07-02-22Raad stelt besluit zonneveld A12 uit
De gemeenteraad van Bunnik heeft 3 februari het besluit over een zonneveld langs de A12 uitgesteld tot 10 maart. In de tussentijd moeten de initiatiefnemers tot overeenstemming komen met de eigenares van een boomgaard die schade vreest. 

Binnenlands Bestuur 10-02-22: Lokale democratie moet ook in samenwerking functioneren
[+] Minister Hanke Bruins Slot (BZK) ziet samenwerkingsverbanden op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) niet als een verzelfstandigingsoperatie of privatisering. Ook is geen sprake van een zelfstandige bestuurslaag, die rechtstreekse verkiezingen zouden vragen. Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor hoe ze hun taken uitvoeren. Dit antwoordt de minister op kamervragen van Renske Leijten (SP) naar aanleiding van een bericht dat 60% van de raadsleden de gemeenschappelijke regeling ziet als een 'bedreiding van de lokale democratie'. 

Binnenlands Bestuur 11-02-22: Lokale problemen boeien jongeren niet
[+] Jongeren gaan minder vaak stemmen dan ouderen, zeker bij raadsverkiezingen. De jonge kiezers stemmen vaak op nieuwe partijen. Jongeren voelen zich meer wereldburgers en houden zich meer bezig met grote problemen als klimaat en racisme. Maar ze zijn goed geïnformeerd en geïnteresseerd. 

AD 16-01-22: Kati Piri (PvdA) spreekt in Houten over Europa en linkse samenwerking (21/2/22)

[+] Beheer monumenten en buitenkunst

AD 11-02-22: Houten is een 'schatkamer vol monumenten', maar het onderhoud laat ernstig te wensen over
Houten heeft veel kunstwerken en historische monumenten, maar het onderhoud laat te wensen over. "We vragen daar al een paar jaar aandacht voor", zegt Bert van der Houwen van de Monumentenwerkgroep Houten. "Maar wordt nog niet echt naar ons geluisterd." In de gemeenteraad heeft Anneke Dubbink (PvdA) hierover vragen gesteld. Zij zou graag zien dat er een subsidieregeling komt voor particuliere eigenaren van monumenten. Zo'n potje is er wel voor onderhoud aan kunstwerken in de openbare ruimte, maar ook hier geldt volgens Dubbink dat er sprake is van flinke achterstand. Later dit jaar spreekt de nieuwe gemeenteraad zich uit over de ambities voor het héle erfgoed. 

Aanvulling Ytzen Lont: Aan het beheer van kunst in de buitenruimte heb ik in dit blog uitgebreid aandacht besteed (*). In 2012 was de gemeente Houten een project gestart om het beheer van de kunst in de buitenruimte structureler aan te pakken. Michelle Boon adviseerde in haar afstudeerscriptie Cultureel Erfgoed om het openbare kunstbezit op te vatten als een museale collectie en als zodanig te beheren. De gemeente zou daarvoor een collectiemanager aanstellen, als verbinding tussen de secties cultuur en beheer openbare ruimte. De adviezen werden overgenomen maar er werd niets mee gedaan. Het in 2013 beschikbaar gestelde budget van € 58.018 bleef zeven jaar op de plank liggen. In oktober 2020 kwam de gemeente met een Notitie beleid, beheer en en onderhoud kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeente Houten (2020-2025), De Houtense ruimte verrast! Op 18 januari 2022 heeft het college van B&W gesproken over Classificatie kunst in de openbare ruimte (zie hieronder Collegebesluiten). 

Anneke Dubbink (PvdA) laat mij desgevraagd weten dat zij in het vragenhalfuurtje in de raad vragen heeft gesteld over de belabberde staat van een brug in Tull en 't Waal. De wethouder kon de vragen niet meteen beantwoorden, maar heeft haar later die week mondeling geïnformeerd. De informatie heeft zij in een artikel (zie hier het origineel) aangeboden aan het AD en dit ook op de PvdA-website geplaatst. 

(*) Zie Styloblog 13-10-20 BuitenkunstCollegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd.

Besluitenlijst 11/1/22: opdracht Houtense Werktafel / Op Koers 2022; tegemoetkoming kosten ventilatie schoolgebouwen; kwijtschelding huur terrassen 2021; inhuur extra capaciteit Veiligheid ivm corona; verlenging inhuur 2 extra boa's vanwege corona; zienswijze begroting WIL 2022; ledenraadpleging CAO gemeenten; Sport-, beweeg- en leefstijlakkoord Healthy Houten; Beoordelingsaspecten gewasbeschermingsmiddelen en RO; vervolg Regionale Energiestrategie; Bestemmingsplan Agrarische Structuurversterking Schalkwijk. 

Besluitenlijst 18/1/22: Regionaal Archief Zuid-Utrecht; Classificatie kunst in de openbare ruimte; overdracht openbare ruimte Kerkebogerd; toegankelijkheid stembureaus. 


Raadsagenda

Raadsagenda dinsdag 15 februari 2022 (via MS Teams): rekenkameronderzoek kapitaalgoederen, openbare ruimte; Zienswijze begroting WIL 2022; Initiatiefvoorstel Ondernemersfonds; nieuwbouw Kindcentrum De Velduil (OBS) en gymzaal Eggeveld; 'hamerstukken': Nota Dierenwelzijn; Agrarische Structuurversterking Schalkwijk; kaderbrief GGDrU 2023; motie jeugdhulp en WMO; beslissing op bezwaar indieners burgerinitiatief toepassing zonnevelden en windmolens Houten (*); regionaal archief; Regionale Uitvoeringsdienst (milieu); herstemming amendement Groen Links Oude Dorp (stemmen staakten vorige keer); Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; 

(*) Voorstel tot burgerinitatief van 26/2/2021 is afgewezen en niet geagendeerd, o.a. omdat het een onderwerp betreft wat recent (korter dan 2 jaar) al in de raad is besproken. 

Raadsvragen

Evenals vorige week staan alleen de vragen van de SGP over de kosten stadsverwarming nog open. 
Er zijn geen nieuwe vragen ingediend. 

Zie: raadsvragenEn verder

Resultaten burgerpanel over Veiligheid en ondermijning
De gemeente heeft onderzoek laten doen naar het veiligheidsgevoel van de burgers. Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de veiligheid in hun buurt, die zij het cijfer 7,9 geven. Ze velen zich veilig doordat ze in een rustige, overzichtelijke en goed verlichte buurt wonen. Als belangrijke aandachtspunten voor veiligheid noemen de bewoners inbraken in woningen en auto's, overlast door hangjongeren en drugs. De meldlijn 'Meld Misdaad Anoniem' is bij driekwart van de inwoners bekend. Toch geeft 85% van de inwoners aan vooral de politie te melden als iets niet pluis is. 

Het hele rapport is hier te downloaden (PDF 53p). 

Stel er is in uw buurt een hennepkwekerij. Hoe wilt u geïnformeerd worden? 

Gebiedsvisie Kersenweide, Odijk
Op 9 februari hield de gemeente Bunnik een webinar over de gebiedsvisie voor nieuwe wijk Kersenweide, aan de Houtense kant van Odijk, waar de Bunnikse raad binnenkort een besluit over gaat nemen. De webinar is hier terug te zien

Nieuwe website planregistratie Wonen
Utrechtse gemeenten kunnen voortaan hun woningbouwplannen invoeren op de nieuwe website planregistratie Wonen, zodat de gemeenten en de provincie kunnen zien of er genoeg plannen worden gemaakt om woningen te bouwen. Bron: Provincie Utrecht 07-02-22

Gemeentelijke Verduurzamingsregeling veelbelovend
[+] De Gemeentelijke Verduurzamingsregeling (GVR) is een veelbelovend instrument om woningen van particulieren te verduurzamen, maar er zijn juridische onzekerheden. Dat is de conclusie van een onderzoek [PDF 145p] in opdracht van de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Bij de GVR betaalt de gemeente de verduurzaming van de woning; de eigenaar betaalt het bedrag in 30 jaar terug via een maandelijkse baatbelasting. De baatbelasting rust op de woning, waardoor deze bij verkoop van de woning overgaat op de volgende eigenaar. Bron: Provincie Utrecht 10-02-22

Wethouder Houten: "Woningproductie flink op gang"
De Houtense wethouder Hilde de Groot van GroenLinks meldt op Facebook: "Goed nieuws! We hebben de woningproductie flink op gang geholpen de afgelopen jaren. In 2020 maar liefst 365 nieuwe huizen, 2021 levert 128 op en voor 2022 zijn maar liefst 318 huizen in aanbouw: Eikenhout (80 waarvan 26 koop, 30 middenhuur en 24 sociale huur); de Grassen (92 sociale huur), Randhoeve (20 sociale huur en 45 middenhuur voor starters), Olijvengaarde (28 huur), Ophaalbrug (30 appartementen zorg/dementie), Beusichemseweg (12 starterswoningen). Met deze opsomming is zij aardig in campagnestemming: "Ik heb een ambitieuze woonvisie opgesteld met echt focus op betaalbare woningen. En ik wil natuurlijk graag wethouder blijven om die uitvoering verder vorm te geven". 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten