donderdag 23 juni 2022

Houten speelt op rechts

Dinsdag 28 juni wordt het nieuwe college van Houten geïnstalleerd. Het is een door oud-staatssecretaris en ervaren busbestuurder Fred Teeven (VVD) gesmede ultrarechtse coalitie geworden van Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH), Natuurlijk Houten (NH), VVD en SGP. ITH levert als grootste partij twee wethouders, waarvan één uit de stal van Wybren van Haga (oud-Forum voor Democratie) en Richard de Mos (oud-PVV). Blij ben ik er niet mee dat het gedachtengoed van deze groepen - die hier nog geen voet aan de grond hebben gekregen - via een kortsluiting de Houtense politiek wordt binnengehaald. 

Ook op de landkaart zwenkt de Houtense politiek letterlijk van links naar rechts: belangrijkste verkiezingsthema was bouwen in Oost in plaats van Noord-West en daar is de grote winst van ITH en nieuwkomer Natuurlijk Houten aan te danken. De nieuwe coalitie krijgt er nog een flinke dobber aan, want Houten moet de provincie in deze verschuiving mee zien te krijgen.

De verse coalitie krijgt ook al vrij snel een vuurproef op energiegebied. De Raad van State heeft de gemeente Houten opgedragen om binnen een aantal maanden de nieuwe vergunningaanvraag voor het omstreden Windpark Goyerbrug in behandeling te nemen, nadat de eerdere vergunning door dezelfde Raad van State is geschrapt. De partijen die nu de nieuwe coalitie vormen, waren tegen deze windmolens, al heeft de VVD - die als enige van de vier ook in de vorige coalitie zat - uiteindelijk wel voor gestemd. VVD-fractievoorzitter Eef Stiekema hoopte stilletjes - nou nee, niet echt stilletjes maar live op de lokale radio - dat zijn stem door de Raad van State ongedaan zou worden gemaakt. Daarin heeft hij verrassend zijn zin gekregen.

Het kan zomaar zo zijn dat al deze tegenstanders bij elkaar, nu ze zelf de macht en de meerderheid hebben, straks op juridische en bestuurlijke gronden de gewraakte vergunning toch moeten verlenen, als de aanvrager kan aantonen aan alle voorwaarden te voldoen. 

Het coalitieakkoord is op dit punt wel voorzichtig en realistisch geformuleerd: "Door het vorige college en gemeenteraad zijn stappen gezet om het windpark Goyerbrug te realiseren. We realiseren ons dat er bij omwonenden weerstand is tegen windpark Goyerbrug en gaan serieus verkennen of er een vergelijkbaar in opbrengst en tijdig te realiseren alternatief voor het windpark is. We kijken hiernaar met realisme en nemen de juridische en financiële belangen van de gemeente en gemeenschap serieus. We kiezen ervoor om deze bestuursperiode geen derde windpark te realiseren. Wel willen we het mogelijk maken voor boeren om kleine windmolens op eigen erf te realiseren."

SGP-fractievoorzitter Wouter van den Berg wordt de wethouder die zowel over de vergunningen als over het buitengebied gaat. Beoogd milieuwethouder Paul van Ruitenbeek (nu van NH) nam in 2019 als redacteur van Omroep Houten mede het initiatief om via een WOB-verzoek bij de gemeenten Houten, Nieuwegein, Bunnik en Wijk bij Duurstede alle stukken op te vragen over de communicatie en besluitvorming rond dit windpark. Het was mijn taak - als ondersteuner van de redactie - om de honderden binnengekomen stukken te verwerken en te beheren (zie go.stylo.nl/wind). Na het bestuderen van alle stukken blijkt dat er nooit een bestuurlijk gemotiveerde besluitvorming heeft plaatsgevonden voor het aanwijzen van de locatie Goyerbrug. Kennelijk is de locatie - vermoedelijk op goede gronden - ooit tevoorschijn gekomen tijdens een aantal tekenworkshops, maar nergens is een verslag te vinden van de overwegingen. De gemeente en de provincie verwijzen voortdurend naar elkaar en de locatie is uiteindelijk in de provinciale plannen terecht gekomen door een inspraakreactie van de ondernemer zelf. 

Ik heb nog niet de gelegenheid gehad om het hele coalitieakkoord te lezen. Dus ik kijk er wat hapsnap naar. Interessant vond ik ook wel de reactie van de burgemeester op het coalitieakkoord, die als bijlage 3 is toegevoegd aan het pakket waarover de gemeenteraad dinsdag gaat stemmen (*). ITH, VVD en SGP keken in de raad altijd nogal zuinig en kritisch als het om de centen gaat. Nu is het de burgemeester die er op aandringt om op de centen te letten. Als "nadeelgemeente" krijgt Houten bij de komende herverdeling van het Gemeentefonds minder geld van het Rijk en we bevinden ons in onzekere tijden. 

"Er is sprake van hoge inflatie, stijgende prijzen, kostenstijgingen en een rijksoverheid die de rekening verhaalt op gemeenten", waarschuwt de burgemeester. Hij vervolgt: "Het gegeven dat we een nadeelgemeente zijn is daarbij niet helpend. Uit uw onderhandelingsresultaat maak ik op dat u er voor kiest om de onroerendezaakbelasting niet te verhogen, de hondenbelasting af te schaffen en heroverwegingen wilt maken van eerder genomen besluiten. Ik ga er vanuit dat u de potentieel financiële risico's van verschillende orde en omvang die dat met zich brengt weloverwogen in beeld zult brengen". 

We zullen de oppositie van de nieuwe coalitiepartijen nog gaan missen. 

---

(*) Raadsagenda en stukken 28-06-22


Geen opmerkingen:

Een reactie posten