vrijdag 6 januari 2023

Horeca Houtens bos vertraagd

Vervolg > Nieuwe vergunning aanvraag januari 2024

Op 15 december heeft de gemeente Houten besloten de vergunningaanvraag voor een horecavoorziening in het bos Nieuw Wulven "buiten behandeling" te stellen. De aanvraag was incompleet. De gemeente geeft hiermee geen toestemming voor het bouwen van een horecagebouw aan Het Bos 3 in Houten. De gemeente heeft dit besluit op 21 december officieel bekendgemaakt in het Gemeenteblad van Houten. Ik heb meteen navraag gedaan bij de gemeente. De betrokken ambtenaar van de afdeling Verguningverlening laat mij weten dat de vergunningaanvraag buiten behandeling is gesteld wegens het ontbreken van gegevens. Er is dus geen vergunning en de consequentie is dat het horecagebouw nog niet mag worden gebouwd. Hij verwacht dat medio 2023 een nieuwe aanvraag wordt ingediend, die dan alsnog zal worden beoordeeld. 

Vreemd genoeg plaatst de gemeente op dezelfde dag, 21 december, een enthousiast persbericht over het sluiten van een overeenkomst tussen de gemeente en de exploitanten, waarin de gemeente stelt: "Na het opleveren van de werkschuur bouwt de ondernemer een restaurant met vergaderruimte. Hiervoor ligt nu een omgevingsvergunning bij de gemeente. De planning is dat de bouw begin 2023 kan starten en begin 2024 gereed is."

In tegenstelling tot het bericht over het sneuvelen van de vergunning wordt dit enthousiaste bericht breed opgepikt in de regionale media. 

De gemeente heeft met de handtekening van wethouder Sander Bos (VVD) een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de ontwikkelaars Stella Heinen en René Willigenburg van de Stichting Natuurlijke Recreatie en Jelka Both van Staatsbosbeheer. In de overeenkomst is afgesproken dat in het groenonderhoud en de horeca leer- en werkervaringplaasten zullen worden opgezet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Er is plaats voor 14 mensen vanuit de bijstand of Wet Maatschappelijke Ondersteuning met een indicatie dagbesteding. Naar verwachting starten de eerste deelnemers in maart 2023. 

Terechte vreugde, maar geen woord over de vertraging in het vergunningtraject, terwijl alle enthousiaste gezichten op de foto daar toch van af moeten weten. Het is de vraag of financiële problemen (bijvoorbeeld door de coronacrisis die de horeca hard heeft getroffen) of technische vragen de vergunningaanvraag hebben doen vertragen. 

[Aanvulling 13/1/23] Bij woordvoerder René Willigenburg van Natuurlijke Recreatie Nieuw Wulven BV heb ik nagevaagd wat de reden is van de vertraging en wat de nieuwe planning is. In eerste instantie zorgde inderdaad de coronacrisis voor vertraging. Het bestemmingsplan was in 2020 gereed en toen brak corona uit, de horeca moest dicht, geen goede tijd om een nieuw restaurant op te zetten en bovendien vraagt deze fase veel overleg met allerlei instanties, wat in die periode ook erg moeilijk was. 

René Willigenburg laat weten dat het traject op dit moment vooral hangt op het overleg met de RUD, de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Dit is de gemeenschappelijke milieudienst voor de provincie Utrecht en een elftal Utrechtse gemeenten, waaronder Houten, die zich bezighoudt met vergunningverlening en toezicht. De RUD stelt zich volgens René Willigenburg nogal strikt op als het gaat om compenserende maatregelen voor de natuur, bijvoorbeeld de habitat van bepaalde diersoorten in het gebied. Een adviesbureau buigt zich daar nu over. Er wordt een quick scan gedaan naar de aanwezige natuurwaarden. De aanvrager heeft er bewust voor gekozen de vergunningaanvraag voor nu te laten verlopen (hij spreekt van "terugtrekken", de gemeente spreekt van "buiten behandeling stellen"), omdat het overleg nog loopt. René Willigenburg verwacht dat dit proces nog zo'n drie tot vier maanden zal duren, waarna de vergunningaanvraag opnieuw zal worden ingediend. Ondanks deze vertraging wordt de opening van de horeca nog steeds in 2024 voorzien. 

----------

Vergunningaanvraag incompleet
De gemeente geeft bij het besluit om de vergunningaanvraag buiten behandeling te stellen een uitgebreid overzicht van de ontbrekende gegevens. De bouwtekeningen zijn incompleet. De breedte van de trappen is niet aangegeven, de ballustrade van de binnentrap moet nog worden uitgewerkt, de ventilatieberekening nog worden ingediend. De wateropname van de materialen is niet aangegeven. De oppervlakte en het gebruik (aantal personen) van het Verblijfsgebied (VG) zijn niet op tekening aangegeven; maatvoering van toiletten, deuren en ramen ontbreken. De entree is niet in detail uitgewerkt, het hoogteverschil voor toegankelijkheid met rolstoel is niet aangegeven. Dit voldoet niet aan het Bouwbesluit en het kan betekenen dat er een lift moet worden toegevoegd. De opstelplaatsen voor warmtepomp, boiler, ventilatie e.d. zijn niet aangegeven. Leidingplan en aansluitpunten voor gas-, elektra- en waterleiding, riolering en regenwaterafvoer zijn niet aangeleverd. Terras, vlonder, toegangsbruggen en paden zijn op de tekening niet uitgewerkt, evenals het hoogteverschil ten opzichte van het waterpeil van de aanwezige waterpartij. Er is geen bouwveiligheidsplan ingediend. De bouwkosten moeten nader worden gespecificeerd. De constructie op hoofdlijnen moet nog worden ingediend, inclusief de maximale belasting (sterkte en stabiliteit) van de constructieve delen van het bouwwerk en het bouwwerk als geheel, inclusief de uitterste grenstoestand van de bouwcontstructie. 

Het bouwplan is ook aanlegvergunningplichtig. Daarom moet worden aangegeven wat en hoeveel er wordt gegraven. 

Er ontbreekt een omschrijving van de activiteiten die gaan plaatsvinden en de hoeveelheid vierkante meters die wordt gebruikt voor de verschillende horeca-categoriën. Daarbij is het relevant om ook de openingstijd te noemen. Voor een goede beoordeling is het noodzakelijk dat de bestemmingsplankaart wordt ingetekend in de plattegrondtekening. Nu lijkt het dat de overschrijding van het bouwvlak meer dan een meter is, waardoor het niet als ondergeschikt is aan te merken. Het terras ligt aan de oostzijde geheel buiten de bestemming "steiger" en aan de noordzijde gedeeltelijk, evenals het verbindingspad. Dit moet nader worden onderbouwd: waarom is de overschrijding noodzakelijk? 

Exploitatie

De horeca is gegund aan en wordt uitgevoerd door Natuurlijke Receatie Nieuw Wulven BV te Leersum. Bestuurders van deze BV zijn Altitudini BV (Stella Heinen) te Leersum en Willigenburg Beheer Doorn BV (René Willigenburg) te Driebergen-Rijssenburg. Stella Heinen en René Willigenburg zijn in persoon ook bestuurders van de Stichting Natuurlijke Recreatie te Leersum, die tot doel heeft het beheren en onderhouden van recreatieterreinen en de exploitatie daarvan. 

Bronnen

Gemeenteblad van Houten: officiële bekendmaking 21-12-2022

Website gemeente: Overeenkomst over arbeidsparticipatie in bos Nieuw Wulven 21-12-2022

Website gemeente: Bos Nieuw Wulven

vlnr: Stella Heinen, René Willigenburg, Jelka Both, Sander Bos

Ontwerp bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven in Houten - Toelichting (PDF 58p)

Contact/inschrijving KvK exploitanten

AD 3-1-2023: Éindelijk koffie na de boswandeling: restaurant bij speelbos Houten wordt dit jaar gebouwd

Staatsbosbeheer 24-12-2022: Ontwikkeling Nieuw Wulven

Bunniks Nieuws 22-12-2022: Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag in Nieuw Wulven

Bunniks Nieuws 26-12-2022: Staatsbosbeheer houdt een recreatieonderzoek voor bos Nieuw Wulven

NOS 5-8-2017: 'Natuur is leuk, maar je moet er wel koffie kunnen drinken' (o.a. interview Stella Heinen)

NRIT Media 3-11-2016: Waarom won Natuurlijke Recreatie in Nieuw Wulven? 

Andere mediaberichten over de exploitant (achtergrondinformatie): 

Trouw 28-1-1997: Een tweede schip als uitdaging

TripAdvisor (tot) 25-9-2017: Topdrukte op zondag, bediening kan het niet aan

Hill Ridge 7-3-2019: Utrechts Landschap: we willen Amerongs Berghuis helemaal niet slopen en verkopen 

De Gelderlander 8-3-2019: Grote ruzie om erfpacht van pannenkoekhuis in Amerongen: 'Er is geen redelijkheid meer'Geen opmerkingen:

Een reactie posten