woensdag 19 januari 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 3

[+] Laatste wijziging: 24/01/22 13:30

Omroep Houten

Zaterdag 22 januari 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie deze week: Arthur Vierboom en John van Amerongen. Zij gaan in gesprek met voormalig Houtens wethouder Jocko Rensen en zijn dochter Moni, nu kandidaat-raadslid, en met raadsgriffier Derk Berends. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de podcast van de uitzending van 15 januari. In deze uitzending o.a. Tijm Corporaal over zijn overstap als kandidaat raadslid naar de nieuwe lokale partij Natúúrlijk Houten en Agna van Rees (CU) en Willy Boersma (CDA) over het Oude Dorp en de coronamaatregelen.

Beluister hier de podcast van de uitzending van 22 januari. In deze uitzending spreekt John van Amerongen met PvdA kandidaat raadsleden Jocko Rensen en Moni Wiersma-Rensen en met griffier Derk Berends.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

Agenda raadsvergadering 25 januari 2022: zie hierna onder Raadsagenda.

Om de overlast voor de omgeving te beperken, heeft de gemeente indertijd extra strenge regels opgesteld voor het draaien van Windpark Houten ('maatwerkvoorschriftten'). Eneco heeft in 2019 de gemeente gevraagd deze strengere regels in te trekken. De gemeente besloot dit niet te doen, maar de eerder afgesproken normen te handhaven. Eneco heeft dit afwijzende besluit voorgelegd aan de rechtbank en de rechter heeft op 25 februari 2021 het besluit van de gemeente teruggedraaid en bepaald dat de gemeente een nieuw besluit moet nemen. In de tussentijd heeft de Raad van State een streep gezet door de nationale geluidsnormen voor windmolens, zoals neergelegd in het 'Activiteitenbesluit' (milieuregels). Op 5 januari 2022 heeft Eneco een voorstel voor nieuwe regels voor geluid bij de gemeente ingediend. De gemeente laat dit voorstel door twee deskundige bureaus onderzoeken. Het onderzoek gaat één tot drie maanden duren. Op basis van hun advies neemt de gemeente dan een besluit. 

De stukken zijn hier te downloaden (PDF 37p). [+]

Zie ook de uitspraak van de rechter van 25/2/21: *latere rechtspraak [na de vergunningverlening] is geen reden voor intrekking; *gemeente is bevoegd om de maatwerkvoorschriften in te trekken; *gemeente heeft de belangenafweging niet goed gemotiveerd; *gemeente moet opnieuw op het bezwaar beslissen; *de voorgeschiedenis is geen bijzondere lokale omstandigheid, de gemeente kan alsnog beoordelen of er misschien ándere lokale omstandigheden zijn die speciale maatwerkvoorschriften nodig maken. Als de gemeente alsnog besluit de maatwerkvoorschriften in te trekken, dan is te verwachten dat omwonenden daar beroep tegen willen instellen; de rechtbank adviseert de gemeente daarom de omwonenden een dergelijk besluit tijdig te laten weten. 

In de problemen door de toeslagenaffaire? Geef private schulden door.Houtens Nieuws 't Groentje

[p1] Te kort aan agenten in provincie Utrecht loopt op naar ruim 250
[p1Aan de Slinger wordt ook Theater Kapsalon
[p3Horeca uit het veld geslagen (vervolg van pagina 1)
[p3] [web 15-01-22] Burgemeester toont begrip, maar handhaaft regels
[p3] Dromen van een Forum (met dir. Arjan Berends en weth. Jan Overweg)
[p3] Robert Pelleboer lijsttrekker van CDA
[p9] Raadspraat: een winterse wandeling rond de Rietplas 
door raadskandidaten voor D66 Marije Werelds en Jarno Groenveld
[p13] Wonen met zorg voor ouderen
PvdA Houten organiseert een online bijeenkomst op 27/1/22 over ouderenhuisvesting

[+] [web 20-01-22] Houten Anders presenteert kieslijst
[+] [web 20-01-22] Mirjan Sterk wordt gedeputeerde in het provinciehuis: 'Dit voelt als thuiskomen'
zie ook het bericht van de Provincie Utrecht 20-01-22: 
CDA-fractie draagt Mirjam Sterk voor als nieuwe gedeputeerde

[+] Week 4

[web 24-01-22] Bewoners van het Eggeveld en de Snoeksloot teleurgesteld over participatie nieuwe gymzaal obs De Veldhuil

[Bunniks Nieuws 24-01-22] Zonneveld A12 roept bezwaren en vragen op

Andere media


Omroep Houten 18-01-22Wethouder Bos deed huiswerk over en kiest
"Wethouder Bos heeft op verzoek van de gemeenteraad zijn huiswerk over gedaan en maakt duidelijker keuzes in de nieuwste versie van de Visie Oude Dorp". In de uitzending van Daar Hou Ik U Aan van zaterdag 15 januari spraken de raadsleden Willy Boersma (CDA) en Agna van Rees (ChristenUnie) over dit onderwerp. > podcast

AD 19-01-22: Houtense buurt wil straks niet uitkijken op gymzaal: 'Heeft participatie wel zin gehad?'

AD 20-01-22: Houten ziet 'tandenknarsend' toe dat windmolens mogelijk tóch meer overlast gaan veroorzaken

AD 23-01-22: Oud-Kamerlid Mirjam Sterk ging naar Amerika en is nu weer terug: 'Tegen die polarisatie moet ik iets doen'

Mirjam Sterk op Twitter 23-01-22: "Het woord is eerst nog aan de Provinciale Staten".

NOS 16-01-22Verdrievoudiging van bedreigingen en geweld tegen gemeenteraadsledenCollegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Besluitenlijst 21/12/21: verkoop grond nabij Wickenburghseweg; maandelijkse begrotingswijziging (bevat een lijst van wijzigingen en kredieten); actualisatie nota Dierenwelzijn; zienswijzen nieuwbouw OBS De Velduil en gymzaal Eggeveld (*); kaderbrief GGD; kadernota RUD (milieudienst); voortgang uitvoeringsplan Sociale Koers; kwartaalprognose jeugdhulp en Wmo; toezeggingen en moties over minimabeleid; aansluiting gemeente Houten bij Alliantie Kinderarmoede; prestatieafspraken met Viveste en besluit om géén prestatieafspraken te maken met Lekstede Wonen en Habion; aanleg en onderhoud hangplekken voor jongeren; blijven deelnemen aan Stimuleringsfonds Volkshuivesting; haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw in de Grote Driehoek te Schalkwijk; bestedingsplan Nationaal Programma Onderwijs; verlenging tijdelijke inhuur bij Communicatie voor het opstellen van de jaarplannen. 

(*) Velduil/Eggeveld, zie (hierboven Andere media): AD 19-01-22Houtense buurt wil straks niet uitkijken op gymzaal: 'Heeft participatie wel zin gehad?'Raadsagenda

Raadsagenda dinsdag 25/1/22 o.a.: uitreiking stimuleringsprijs beste Samenspeltalent onder ambtenaren; 112 woningen Kokermolen 1-11, De Molen 13-17 ('Luno'); Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (*). Hamerstukken: opheffen Recreatie Midden-Nederland en overgang Recreatieschap Stichtse Groenlanden; atletiek op sportpark De Meerpaal; kadernota Veiligheidsregio; bestemmingsplannen Provincialeweg 57-58 en Provincialeweg 69; Huisvestings- verordening; Stichting Riscobeheer Veiligheidsregio's; begrotingswijziging; herstemming motie ITH over niet uitbreiden betaald parkeren (**)

(*) Wijziging APV (zie Weekoverzicht 8/12/21, B&W-besluitenlijst 23/11/21): waterpijpcafé (sisha-lounge) toegevoegd; 'ondermijning' als weigeringsgrond voor exploitatievergunning; messen voor direct gebruik op straat verboden; overlast lachgas verbieden; zichtbare uitingen van verboden organisaties verbieden; regeling carbid schieten terug naar situatie vóór 2020; verduidelijking over donateursacties en snuffelmarkten; versterkt geluid of muziek bij recreatieplassen verbieden. Wethouder Jan Overweg stemt in met de APV met uitzondering op het ontbreken van verbod op gebruik van drugs in openbare ruimte.

(**) Motie 210 ITH parkeerbeleid: 14/12/21 staakten de stemmen 13-13. Tegen: CU (2), D66 (3), PvdA (2), GL (5), HA (1); voor: ITH (4), SGP (2), VVD (2), Aanen (1), CDA (4). 

Raadsvragen

Openstaande vragen (1) van D66 over gevolgen uitspraak Hoge Raad voor Houtens grondbeleid en (2) van de SGP over kosten stadsverwarming
In de afgelopen week zijn er geen vragen beantwoord of bijgekomen. 
  


En verder


Verkiezingsprogramma's. Van alle Houtense politieke partijen heb ik (YL) de verkiezingsprogramma's opgevraagd. Ik heb de programma's ontvangen van GroenLinks, PvdA en VVD. 

Sjoerd Kassius van ITH liet mij weten dat programma en kandidatenlijst zijn vastgesteld en dat hierover één dezer dagen een persbericht online zal komen. Het laatste bericht op de website (stand 19/1/22) is van 28/11/21. De nieuwe partij Natuurlijk Houten houdt zaterdag 22 januari haar eerste ledenvergadering. Tijdens deze online ledenvergadering stellen de leden het verkiezingsprogramma vast. In een radio-uitzending van Omroep Houten in december meldde mede-oprichtster Marian Aanen (raadslid afgesplitst van het CDA) dat de partij inmiddels zo'n 150 leden heeft. 

Persgesprek. In het persgesprek van B&W op dinsdag 18 januari tekende Arthur Vierboom van Omroep Houten op dat wethouder Sander Bos eind februari of begin maart komt met een 'koopstromenonderzoek', waarin duidelijk wordt hoe het koopgedrag van Houtenaren verandert. In hetzelfde persgesprek vertelde wethouder Hilde de Groot over de herverdeling van de grond rond Schalkwijk. In de jaren '90 toen besloten moest worden over de uitvoering van de Vinex (Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra) werden allerlei modellen overwogen, waaronder Schalkstad. Daarop inspelend werd veel grond opgekocht door projectontwikkelaars. Uiteindelijk werd gekozen voor Houten-Zuid (model 'Dubbelstad'). Beleggers die toen grond gekocht hebben, werken nu mee aan een soort van kavelruil. 

Styloblog 13-01-22Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden? 
De provincie heeft in november vorig jaar de vergunning voor werkzaamheden in plan Loerik VI aan het Hofspoor (voorheen Beusichemseweg) geweigerd vanwege de aanwezigheid van steenuilen in het gebied. De gemeenteraad heeft deze locatie als 'kansrijk' voor woningbouw aangewezen. hierover heb ik (Ytzen Lont) in december een uitgebreid gesprek gehad met woordvoerder Roland Zoer van de provincie. Hij liet mij weten dat de afwijzing van de vergunning definitief is, maar dat een oplossingsrichting voor de gemeente zou kunnen zijn om een 'gebiedsgericht ontheffing' aan te vragen op basis van een 'soortenmanagementplan' (SMP). Hiermee wordt voor een groter gebied een plan gemaakt voor verbetering van de overlevingskansen van bepaalde soorten, zoals de steenuil. De gemeente kon hiervoor tot 31 december subsidie aanvragen. Aan de gemeente heb ik de volgende vragen gesteld: (1) werkt de gemeente aan een soortenmanagementplan (SMP), met name voor de steenuil? (2) heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de provincie voor het opstellen van het SMP? Aan de provincie heb ik gevraagd: (1) kan ik een overzicht krijgen van de subsidieaanvragen (voor SMP-en) in 2021? (2) volgt er in 2022 opnieuw de mogelijkheid subsidie aan te vragen of is de subsidieregeling definitief beëindigd? De vragen wachten op antwoord, wordt vervolgd. 

april/november 2019, maart 2020, april/juli 2021 (wijzigingen in rood)
BHM Solar wil in een gebied aan de Achterdijk tussen Burgweg, Oostromsdijkje en Werkhovenseweg, een zonneveld van bruto 20 hectare realiseren. Na een door de gemeenteraad van Bunnik aangenomen motie over extra aandacht voor landschappelijke inpassing is het plan aangepast. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten