woensdag 27 maart 2013

Toekomstonderzoek


De gemeenteraad van Houten heeft 26 maart een debat gevoerd over een voorgenomen onderzoek door de Rekenkamercommissie (Rkc). De Inkomenspartij Toekomst Houten (ITH) had een spoeddebat aangevraagd over het besluit van de Rekenkamercommissie om een voorgenomen onderzoek te laten vallen. De Rkc had het voornemen om onderzoek te doen naar de drie grote decentralisaties: jeugdzorg, AWBZ begeleiding en de Wet Werken naar Vermogen. De Rkc besloot echter om af te zien van dit onderzoek, nadat in een besloten vergadering met alle fractievoorzitters twijfels waren geuit of de commissie wel onderzoek mag doen naar toekomstig beleid. ITH-fractievoorzitter Gerard Zandbergen wekte de suggestie dat er druk was uitgeoefend op de Rkc en dat daarmee de onafhankelijkheid van de commissie in het geding was. Hij pleitte ervoor dat de Rkc het onderzoek alsnog voort zou zetten. Andere fractievoorzitters wierpen de suggestie dat er druk was uitgeoefend fel van zich af en vroegen zich af of de vrije keuze van de Rkc niet juist werd aangetast door een oproep te doen een bepaald onderzoek uit te voeren.

De Houtense raadsgriffie heeft bij verschillende deskundigen advies ingewonnen of een rekenkamercommissie wel onderzoek mag doen naar toekomstig beleid. Artikel 182 van de Gemeentewet bepaalt dat enkel de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid mag worden onderzocht. Maar volgens de VNG kan het voorgenomen onderzoek naar de komende decentralisaties daar wel onder vallen, omdat ook een goede voorbereiding bijdraagt aan de effectiviteit van het beleid. Ook de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) antwoordt dat de wet onderzoek naar toekomstig beleid niet verbiedt en dat steeds meer rekenkamers dit doen. De opsteller van de verordening van de Rkc Houten, de voormalige griffier Paul van Ruitenbeek, waarschuwt echter dat een rekenkamer die adviseert over beleid dat in de maak is, terecht komt in een ongewenste rol. In een later stadium kan de commissie dan veel moeilijker onderzoek doen naar dat beleidsterrein, omdat de commissie dan ook over de eigen oorspronkelijke adviezen moet oordelen. De commissie wordt in zekere zin medeverantwoordelijk voor het beleid dat zij moet onderzoeken.

In het debat in de raad kwam naar voren dat de meeste fracties op grond van de adviezen van mening zijn dat het onderzoek naar toekomstig beleid wel mag, maar dat een besluit hierover aan de rekenkamercommissie zelf moet worden overgelaten. De Rekenkamercommissie van Houten heeft alle raadsfracties uitgenodigd voor een presentatie over het onderwerp. Het accent ligt daarbij op de rol van de raad in het decentralisatieproces. 

Lees ook mijn blog Gemeenteraad Houten 26 maart

Raadsvergadering Houten 26 maart 2013
(Foto: Ytzen Lont)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten