woensdag 1 december 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 48

[+] Laatste wijziging: 06/12/21 11:30
Alle weekoverzichten

Omroep Houten

Zaterdag 4 december 2021 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Paul van Ruitenbeek met als gast wethouder Jan Overweg (CU). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de uitzending van 27 november met Axel Eerdman (HA) en David Jimmink (GL) over corona, het raadsbesluit om op bepaalde plaatsen in Houten toch snel te gaan bouwen en de komende raadsverkiezingen in maart 2022.

[+] Beluister hier de uitzending van 4 december met wethouder Jan Overweg 
over de inclusiviteitsagenda, initiatief voor het Forum aan de Slinger, de speelboerderij, de verkiezingen en het onderzoek naar de ambtelijke organisatie.

Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

Afvalkalender 2022: www.mijnafvalwijzer.nl
Informatie over corona: www.houten.nl/corona
Bericht van de Sint: karton niet in de ondergrondse container doen, op de papierophaaldag naast de ondergrondse container of in de blauwe kliko aan de straat. 


Houtens Nieuws 't Groentje

[p1] [webIedereen doet mee; gemeente gaat neutrale aanhef bij brieven gebruiken - Met het wegnemen van zoveel mogelijk zichtbare en onzichtbare beperkingen gaat de gemeente Houten ernaar streven dat iedere inwoner de kans krijgt mee te doen aan de maatschappij en erbij te horen. Daarbij mag het niet uitmaken of een inwoner helemaal zelfstandig is en zichzelf kan redden of hulp nodig heeft. Zie ook: Raadsinformatiebrief Inclusieagenda

[p3] [webNatúúrlijk Houten: nieuwe lokale partij gaat voor tenminste vier zetels bij komende gemeenteraadsverkiezing (premium)

[p3] [webAgna van Rees lijsttrekker ChristenUnie
[p3] [webAnneke Dubbink lijsttrekker PvdA

[p7] [webBinnen vijf jaar 500 woningen erbij in Houten
De gemeenteraad heeft dinsdagavond 23 november unaniem ingestemd met het voorstel van het college om op zeven locaties ruimte te bieden voor de bouw van circa 500 woningen. Naar verwachting kunnen deze projecten binnen vijf jaar worden gerealiseerd.
Zie ook hierna bij Raadsagenda

[p7] 22 woningen in veevoederfabriek
Wethouder Hilde de Groot en Joost Peereboom van De Bunte Vastgoed hebben afspraken over woningbouw ondertekend. Voerfabriek Van Gorp aan de Pothuizerweg maakt plaats voor 22 woningen: rijwoningen, twee-onder-éénkap en vrijstaande woningen. De Bunte heeft de lege fabriek gekocht en zal deze slopen. De buurt is betrokken bij het plan en is positief. 

[p7] Raadspraat Axel Eerdman (HA) 'Uitgelekt': over hoe de bezuiniging op de gemeentepagina in de openbare stukken niet werd opgemerkt en de coalitie een motie indiende om het eigen besluit weer terug te draaien. (Commentaar Ytzen Lont: hij schrijft hier dat de gemeentepagina zou verdwijnen, wat m.i. niet klopt: alleen de officiële bekendmakingen (vergunningaanvragen e.d.) zouden niet meer op de gemeentepagina worden vermeld, nu ze online en via email beschikbaar zijn.)

[p11] [webHouten gaat meedoen aan challenge Groene Stad
De gemeente gaat meedoen aan de challenge Groene Stad, heeft de gemeenteraad 23/11 besloten. Een motie van SGP, ITH en Groep Aanen werd unaniem aangenomen. Een groene leefomgeving  draagt bij aan het (sociale) welbevinden van de inwoners. De Groene Stad Challenge geeft op basis van data-onderzoek inzicht in de hoeveelheid groen en mogelijkheden voor méér groen in de bebouwde kom. Al vijftig andere gemeenten doen mee aan deze uitdaging.

[p13/p25] (dubbele nrs. door bijlage) Cliëntenraad Samen Veilig 
De gemeenteraad heeft 23/11 een motie unaniem aangenomen over het beter functioneren van een onafhankelijke cliëntenraad voor de stichting Samen Veilig Midden Nederland. 
Zie ook: https://www.samen-veilig.nl/ouders/rechten-als-client/clientenraad
Andere media

[+] AD 5-12-21: Agna (39) had net haar derde chemokuur gehad, toen ze al haar spullen bij een brand verloor Agna van Rees had nog maar net haar derde chemokuur afgerond, toen er - nu een maand geleden - brand uitbrak in het appartement direct boven het hare. De brandweer was er snel bij en deed wat nodig was, maar fikse roet- en waterschade zorgde er wel voor dat ze plots zonder huis en spullen kwam te zitten. Volgend jaar maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Agna van Rees voert dan de CU-kandidatenlijst aan. Ze heeft geen moment getwijfeld. ,,Omdat ik dit ook als een roeping ervaar, die God in mijn hart heeft gelegd.’’ Hooguit heeft ze zich afgevraagd of de partij wel een kwetsbare lijsttrekker moet willen hebben.


Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

Besluitenlijst 16/11/21: uitbreiding inzet praktijkondersteuner huisartsen jeugd-GGZ (ten koste van inzet specialistisch ondersteuner); vaststelling Woonvisie 2021-2030; beantwoording vragen SGP, D66, PvdA, HA over uithuisplaatsing kinderen door toeslagaffaire; Inclusie Agenda 2022 (*); instemmen met stedenbouwkundig ontwerp voor herontwikkeling terrein veevoederfabriek (**); overeenkomst en ontwerp bestemmingsplan ASV II en Droom van Schalkwijk: 13 woningen, 12 appartementen, verplaatsing boerderij naar Kanaaldijk Zuid; nieuw beheer fietstransferia; voorzetting programma U-Thuis; bestemmingsplan Provincialeweg 57-58. 

(*) Inclusieagenda, zie Raadsinformatiebrief Inclusieagenda 
(**) Woningbouw voerfabriek, zie hierboven 't Groentje p7. Raadsagenda

Zie: raadsagenda's. Volgende raadsvergadering 14/12, nog geen agenda. 

Raadsagenda 23/11 met aangenomen en verworpen voorstellen, zie hier

De raad heeft 23/11 het voorstel 'Blijven bouwen, vertraging voorkomen' (PDF 8p) aangenomen. Daarin zijn een zevental 'kansrijke' locaties aangewezen waar - vooruitlopend of parallel aan de visie-ontwikkeling (voorheen 'ruimtelijke koers') in de komende jaren zo'n 400 tot 500 woningen kunnen worden ontwikkeld, het zogenoemd 'laaghangend fruit' (makkelijk te plukken).  

De locaties waar de gemeente zich op wil richten zijn:
• Loerik 6 (Afronding Houten Vinex) (***)
• Kantoor Viveste (Oude Dorp)
• Luno (Kokermolen)
• Locatie Molenzoom Zuid-Oost (Molenzoom 1-23)
• De Molen 37
• 2e fase oude gemeente huis (Standerdmolen)
• Forum (Locatie aan De Slinger; herontwikkeling Bibliotheek, Huis van Houten,
eventueel College de Heemlanden) (****)

(***) Commentaar Ytzen Lont: Loerik VI is het gebied tussen de spoorlijn en Hofspoor en rond de Albers Pistoriusweg, met o.a. het vroegere bedrijf van Rinus van Dijk (Hofspoor 17 v/h Beusichemseweg 7). De gemeente heeft een sloopvergunning aangevraagd die is afgewezen door de provincie vanwege de steenuil die in dit gebied voortkomt. Namens Omroep Houten heb ik hierover vragen gesteld aan de gemeente en de provincie en gesproken met wethouder Sander Bos [+]

(****) Het Forum of Cultuurplein is een project waar wethouder Jan Overweg (cultuur) enthousiast over is, zie berichtgeving hieronder bij En verder en Hart voor Houten
Raadsvragen

Openstaande vragen: (1) D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen; (2) vragen van SGP over testlocatie voor Testen voor Toegang (dichtsbijzijnde in Bunnik en Nieuwegein).  

En verder

Cultuurplein Forum aan de Slinger
Wethouder Jan Overweg * Foto: René van den Brandt
Wethouder Jan Overweg schrijft op Facebook
"Iets in de portefeuille van mijn collega wethouder Sander Bos heeft mijn bijzondere belangstelling. Dinsdag 23 november heeft de gemeenteraad zeven ontwikkellocaties vastgesteld waar snel gebouwd kan worden binnen de rondweg van Houten. Eén van die locaties is de plek voor een cultuurplein aan de Slinger. Hier is al het theater Aan de Slinger en college de Heemlanden gevestigd en verder staan hier enkele afgeschreven gebouwen (voormalig politiebureau) die eigendom zijn van de gemeente. Maatschappelijke partijen hebben de handen ineen geslagen en een ruwe schets gemaakt van wat er zou kunnen op die plek. Als wethouder voor cultuur, zorg en welzijn steek ik daar graag mijn duim voor op. Wat zou het mooi zijn als we op die plek in het hart van de gemeente Houten en cultuurplein kunnen maken met daarboven betaalbare woningen. De eerste stap is gezet." Informatie: hartvoorhouten.nl

Politieke partij registreren
Wie aan de raadsverkiezingen van 2022 mee wil doen met een eigen partij, kan zich tot 20 december zijn partij registreren bij het centraal stembureau van de gemeente Houten. Meer informatie hier

[+] Drie dagen raadsverkiezingen
Rijksoverheid.nl 2/12/21: De Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 wordt verlengd tot 1 juli 2022. Kiezers kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022 ook al op de twee voorafgaande dagen hun stem uitbrengen. Daarvoor opent elke gemeente een aantal stemlokalen op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

[+] Windpark Goyerbrug: College wacht nog even met wachten
In de zomer van 2021 heeft de Raad van State de vergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd. Daarom moet de gemeente een nieuw besluit nemen over dit windpark. Eind september heeft het college hierover een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Op 12 oktober hebben de woordvoerders van alle fracties in de gemeenteraad hierover gesproken en ook een aantal insprekers. Een meerderheid van de raad wil wachten op rijksnormen. Dat is optie 3 in de brief aan de raad (*). Het college van B&W twijfelt of dat haalbaar is. Daarom laat het college de risico’s van deze keuze uitgebreider onderzoeken. Dat kost extra tijd. Het besluit van het college over Windpark Goyerbrug komt over enkele weken.
Bron: email van de gemeente aan belanghebbenden en belangstellenden 1/12/21-11:36u. 
(*) Optie 1) snel nieuw besluit nemen over de vergunningaanvraag; 2) besluit nemen na de verkiezingen; 3) wachten op nieuwe normen van het Rijk; 4) besluit overlaten aan de provincie. 

[+] Overheid moet gelijk kansen bieden bij gronduitgiftte
NOS 2/12/21: De overheid moet gelijke kansen bieden bij de uitgifte van grond. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het Financieele Dagblad schrijft dat de uitspraak grote gevolgen kan hebben voor huidige en toekomstige woningbouw. Volgens de krant komt de Nederlandse ambitie om in tien jaar een miljoen woningen te bouwen hierdoor in gevaar. Gemeenten mogen door de uitspraak niet langer direct grond verkopen aan ontwikkelaars, want andere partijen moeten volgens de rechter gelijke kansen krijgen. Je mag niet zomaar een contract met één partij sluiten, zonder dat andere partijen hun interesse konden tonen. Het gelijkheidsbeginsel moet corruptie binnen de overheid voorkomen. De uitspraak geldt alleen voor projecten waar de gemeenten de grond in eigen handen heeft, en dus niet voor grondverkopen door particulieren, projectontwikkelaars of agrariërs.

[+] Gemeenten positief over plan voorrang eigen inwoners bij nieuwbouw
NOS 2/12/21: Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren kwam vorige maand met het voorstel. De voorrang voor eigen inwoners geldt voor sociale nieuwbouwwoningen tot 355.000 euro, wat ook de grens is voor de Nationale Hypotheek Garantie volgend jaar. Maximaal 30 procent van de woningen mag via deze voorrangsregeling worden toegewezen. Volgens het plan mag een gemeente ook voorrang geven aan mensen die er nog niet wonen, maar die wel een economische binding met de plaats hebben. Nu is het voor gemeenten (met uitzondering van de Waddeneilanden) nog verboden om voorkeur te geven aan eigen inwoners. 

[+] Houtens Nieuws 4/12/21: Fietsersbond vraagt politieke partijen Houten nog meer autoluw te maken De Fietsersbond vraagt de Houtense politieke partijen plannen voor een gezonde, fietsvriendelijke stad in hun programma’s op te nemen. Door te zorgen voor goede en veilige doorgaande fiets- en looproutes hoeft er minder met de auto gereden te worden. Dat is veiliger, gezonder en duurzamer. Ook in het buitengebied van Houten moet volgens de Fietsersbond de auto een stapje terugdoen door snelheid en ruimte in te leveren. Met goede doorgaande fietsroutes met Utrecht, Culemborg, Bunnik en Wijk bij Duurstede wordt het aantrekkelijker de fiets te nemen en de auto te laten staan. De Fietsersbond gaat de verkiezingsprogramma’s van de partijen vergelijken in de Fietskieswijzer. Op dinsdagavond 19 januari een verkiezingsdebat.

[+] Raad van State 6/12/21: De Raad van State geeft een negatief advies over een voorgestelde wijziging op een wetsvoorstel over integriteit in het decentraal bestuur. De regering heeft deze wijziging daarom ingetrokken. Kern van het ingetrokken voorstel is dat decentrale bestuursorganen verplicht worden onderzoek te doen naar de integriteit van bestuurders voordat zij worden benoemd. Het was de bedoeling deze screening in te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. De Raad van State raadt het voorstel af omdat het nauwelijks iets regelt over de inhoud, reikwijdte en procedure van de voorgestelde risicoanalyse. Het onderzoek raakt direct aan de persoonlijke levenssfeer van de kandidaat-bestuurders zonder dat geregeld is hoever dit onderzoek mag gaan. Kandidaten weten daardoor ook niet waar zij precies aan moeten voldoen. Dit geeft een hoog afbreukrisico. Het gevaar bestaat dat de risicoanalyse als politiek instrument zal worden gebruikt en het is onduidelijk hoe de vertrouwelijkheid gewaarborgd kan worden als de gemeenteraad in de openbaarheid moet beraadslagen over de benoeming van wethouders. Er is onvoldoende tijd om dit nog voor de verkiezingen te regelen en daarom heeft de Raad van State aangeraden dit wijzigingsvoorstel voor nu in te trekken en dit in de toekomst beter te regelen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten