woensdag 8 december 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 49

[+] Laatste wijziging: 13/12/21 15:30 u

Omroep Houten

Zaterdag 11 december 2021 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten: opgenomen special van Ger Kroes in gesprek met fractievoorzitter Anneke Dubbink (PvdA). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. Beluister hier de uitzending van 4 december met wethouder Jan Overweg over de inclusiviteitsagenda, initiatief voor het Forum aan de Slinger, de speelboerderij, de verkiezingen en het onderzoek naar de ambtelijke organisatie. [+] Lees hier een tekstverslag van deze uitzending. [+] Beluister hier de uitzending van 11 december met Anneke Dubbink, fractievoorzitter van de PvdA, over haar verleden, politieke betrokkenheid en de sociaal-democratie.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

[+] Bij de bekendmakingen deze week veel evenementenvergunningen, wat meteen een indruk geeft van wat er aan zit te komen, zoals: Waterlinie wandeltocht, diverse locaties Koningsdag, Streekmarkt Oude Dorp, Avond4daagse, Kermis, Linieloop, oliebollenverkoop, Cultuurnacht, Carnavalsoptocht, Loop door Houten, Gluren bij de Buren, Loeren bij de Boeren, rommelmarkt Puttershaag, zomerbuitenbioscoop aan De Slinger, internationale hondententoonstelling recreatieterrrein Laagraven, studentenroeiwedstrijd Varsity, Werelddansen Xylinos Plein Oude Dorp, Vijfwal Familierun, Tour de Schalkwijk. 

Studentenonderzoek Warme Wijken - In december gaan studenten Sociologie onderzoeken wat de mening is van wijkbewoners in de Landen en Mossen over warmtepompen.
Ambtenarensamenspeltalentstimuleringsprijs - Tot 16 december is het mogelijk ambtenaren te nomineren via een mail met naam en motivatie naar griffie@houten.nl . Het gaat bv. om de manier waarop ambtenaren projecten samen met burgers voor elkaar hebben gekregen. 
* Als vrijwilliger maak jij Houten mooier - Meer dan de helft van de inwoners is actief als vrijwilliger. De gemeente wil alle vrijwilligers op Nationale Vrijwlligersdag 7 december bedanken. 


Houtens Nieuws 't Groentje

[p3] Bezwaren tegen de Woonvisie Een groep bewoners stuurde de gemeente een brief met kritiek op de Woonvisie. In de Woonvisie staat dat er in Houten in 2040 behoefte is aan 4750 extra woningen, waarvan 3150 appartementen. "Wij hebben de berekening [Companen, 2019] opgevraagd, maar die blijkt niet te bestaan". De briefschrijvers zeggen dat inwoners van Houten laagbouw met tuinen en een rustige woonomgeving willen. 

[p7] Starter. Raadspraat van Moni Wiersma-Rensen (24), sinds enkele maanden van de PvdA-fractie. Zij vindt het belangrijk dat jonge mensen meedoen in de politiek. 
[+] (Dochter van vroegere Houtense PvdA-wethouder Jocko Rensen.)

[p9] [webHouten moet prettiger, gezonder en veiliger voor fietsers en voetgangers. De Fietsersbond vraagt de Houtense politieke partijen plannen voor een gezonde, fietsvriendelijke stad in hun programma’s op te nemen. De Fietsersbond gaat de verkiezingsprogramma’s van de partijen vergelijken in de Fietskieswijzer. Op dinsdagavond 19 januari is er een verkiezingsdebat. (Zie ook week 48)

[+] [web 8-12-21] D66 roept onderhandelaars in Den Haag op stevig stelling te nemen tegen verbreding A27 bij Amelisweerd - Marcel van Gooswilligen van D66 Houten heeft bij onderhandelaar Rob Jetten van D66 aangedrongen stevig stelling te nemen tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Hij roept de Houtense afdleing van CU, VVD en CDA hetzelfde te doen. Het verbreden van de snelweg leidt tot meer autoverkeer ten koste van de waardevolle natuur. Met meer thuiswerken is het waarschijnlijk niet eens nodig. 

[+] [web 9-12-21] [premium] Te weinig laadpalen om groei elektrische auto's bij te benen

[+] [web 9-12-21] Ontwikkelingsvisie Oude Dorp: Het uniek stukje Houten dat uniek moet blijven

[+] [web 9-12-21] Stichtse Rijnlanden stelt 45.000 euro beschikbaar voor Houtens project
(zie ook persbericht bij En verderAndere media

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Besluitenlijst 23/11/2021: uitwerkingsplan 12 startersappartementen Beusichemseweg (*); Samenwerkingsovereenkomst Planfase Sterke Lekdijk (tussen pont Culemborg en Beatrixsluis Nieuwegein); Algemene Plaatselijke Verordening 2022 (**); maandelijkse begrotingswijziging; verlenging hersteltermijn overtreding scholingseisen Voor- en Vroegschoolse opvang (VVE); tarieven peuteropvang en VVE; Huisvestingsverordening; Evaluatie prestatieafspraken met Viveste; opheffing Recreatieschap Midden Nederland, instemmen met samenwerking in Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

(*) Startersappartementen Beusichemseweg. Commentaar Ytzen Lont: Politiek niet direct interessant, maar de procedure heeft wel mijn aandacht. Het complex maakt deel uit van Loerik 6, wordt genoemd in de vergunningaanvraag voor sloop- en bouwrijpmaken van Beusichemseweg 5-7 (o.a. v/h Rinus van Dijk), de nodige natuurvergunning is door de provincie afgewezen, maar het complex ligt (anders dan de aanvraag doet vermoeden) buiten het te slopen bedrijfsterrein, aan de overkant van de weg, direct achter de gereformeerde kerk en is allang in aanbouw. Waarom en hoe nu besluitvorming? 
Zie: go.stylo.nl/steenuil (inclusief link naar dit uitwerkingsplan in de voetnoten). 

(**) APV wijzigingen: waterpijpcafé (sisha-lounge) toegevoegd; 'ondermijning' als weigeringsgrond voor exploitatievergunning; messen voor direct gebruik op straat verboden; overlast lachgas verbieden; zichtbare uitingen van verboden organisaties verbieden; regeling carbid schieten terug naar situatie vóór 2020; verduidelijking over donateursacties en snuffelmarkten; versterkt geluid of muziek bij recreatieplassen verbieden. Wethouder Jan Overweg stemt in met de APV met uitzondering op het ontbreken van verbod op gebruik van drugs in openbare ruimte. 


Raadsagenda

Raadsagenda 14/12/21 nog niet in iBabs Online opgenomen, wel in het gemeentenieuws: benoeming raadslid Anouk Siegenbeek van Heukelom (GL) (*), twee commissileden D66, interim-griffier D. Berends, raadsadviseur M. de Vos; Woonvisie; Parkeerbeleid; Rekenkamerrapport Subsidies; Belastingverordeningen, reserves, financiële verordeningen; Klimaatadaptatieplan; Herstemming motie 197 'SVMN verdient steun' (Stichting Veilig Midden-Nederland) (**)

(*) Anouk Siegenbeek van Heukelom volgt raadslid Tijm Corporaal op, die in november de raad heeft verlaten. Zij zijn beiden te horen in de radio-uitzending van 20/11/21, Tijm aan het begin en Anouk aan het eind. 

(**) Motie 197 SVMN verdient steun (CU, CDA): 23/11 staakten de stemmen met 14 voor (CU, CDA, VVD, GL) en 14 tegen (ITH, SGP, Aanen, HA, D66, PvdA). 


Raadsvragen

Openstaande vragen: (1) D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen; (2) vragen van SGP over testlocatie voor Testen voor Toegang (dichtsbijzijnde in Bunnik en Nieuwegein).
 
Zie: raadsvragenEn verder

Gemeente pakt wateroverlast in De Campen aan - Waterschap stelt geld beschikbaar 
Donderdag 2 december heeft wethouder Sander Bos met het Hoogheemraadsschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) een 'impulsovereenkomst Water in de Leefomgeving' voor 2022 getekend. Met de impulsregeling stimuleert het waterschap gemeenten om de waterkwaliteit te verbeteren. De gemeente Houten wil zes locaties in de wijk De Campen saneren om wateroverlast te voorkomen. Daarvoor stelt het waterschap 45.000 euro beschikbaar. Daarmee kan de gemeente het regenwater afkoppelen van de riolering, de hoogte van de verharding aanpassen en water laten uitstromen op de Imkersplas. De kans op wateroverlast bij hevige regen of juist verdroging wordt hiermee beperkt. 


[+] NOS 9-12-21: Klimaatdoel groene elektriciteit regio's lijkt goed haalbaar
Het doel om in 2030 driekwart van de elektriciteitsbehoefte uit duurzame bronnen te halen, lijkt goed haalbaar. De plannen die dit jaar door de dertig energieregio's in Nederland zijn ingeleverd, de Regionale Energie Strategieën (RES), tellen bij elkaar op tot ruim voldoende. Alle plannen in het land tellen op tot 55 terawattuur (TWh), fors meer dan de 35 TWh die gevraagd wordt. Omdat er ook nog plannen zullen afvallen, is de schatting dat uiteindelijk tussen de 35 en 46 terawattuur wordt gerealiseerd. De groei zit vooral bij zonne-energie op daken en zonneparken op de grond. Wel zijn er nog knelpunten. Zo blijft de krapte op het elektriciteitsnet een probleem, en ook een uitspraak van de rechter over milieuregels bij windmolens zorgt voor vertraging.

[+] Printmatters.nl 7-12-21: BDU Media uit de overlevingsmodus
Interview met de directeur van de BDU, uitgever van o.a. Houtens Nieuws 't Groentje, over lokale media. 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten