woensdag 22 december 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 51

[+] Laatste wijziging: 11/01/22 17:45u

Omroep Houten

Zaterdag 18 december 2021 was voor dit jaar de laatste uitzending van Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Beluister hier de uitzending van 18 december met de lijsttrekkers Robert Pelleboer (CDA) en Marian Aanen (NatuurlijkHouten) over het afgelopen jaar en de komende verkiezingen.
 

Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5/7.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).
[+] De gemeente maakt o.a. bekend een verzoek van enkele omwonenden tot intrekking van de vergunning van windpark Houten te zullen weigeren. Verder maakt de gemeente de belastingentarieven  en -regels bekend. Zie En verder.

* Op 16 maart 2022 is de verkiezing van de gemeenteraad. De gemeente maakt een overzicht van verkiezingsactiviteiten. Wie een verkiezingsdebat organiseert, kan dit doorgeven aan griffie@houten.nl.
* Informatie over corona: www.houten.nl/coronavirus
* Het gemeentehuis is 24 en 31 december gesloten vanaf 16:00 uur.Houtens Nieuws 't Groentje

Door de reclame-omslag is de voorpagina van de gedrukte versie pagina 3 en zo verder; zo ook de nummering in het internetadres (URL) van de digitale versie; op de bladzijden van de digitale 'print' is de nummering gewoon vanaf de voorpagina als pagina 1, maar in deze versie ontbreekt p13-14, waardoor de nummering vanaf p15 weer gelijk loopt. 

[p3/5] Parkeerbeleid vernieuwd
Een meerderheid van de gemeenteraad is akkoord gegaan met het parkeerbeleid, waarmee de gemeente schoon en duurzaam vervoer wil stimuleren en prioriteit wil geven aan de fiets. 

[p3/5] [web 15-12-21] Zoektocht exploitant Speelboerderij
Er hebben zich nog geen gegadigden gemeld voor de exploitatie van de kinderboerderij, die tijdelijk in handen is van de gemeente. Twee kandidaten bleken na een belronde misschien toch geïnteresseerd en daarmee gaat de gemeente in gesprek. 

[p7/9] [web 16-12-21] Betaalbaar bouwen voor Houtenaren
De gemeenteraad heeft 14 december ingestemd met de Woonvisie. Deze geeft richting aan het gewenste woningbouwprogramma van 4750 woningen in de periode tot 2040. Doelstelling is de doorstroming te stimuleren, kansen te bieden voor starters, sociale huurders en bijzondere doelgroepen.

[p7/9] Raadspraat: Bouw mee!
Wouter van den Berg (SGP) vindt het opmerkelijk dat er in de Houtense politiek geen meerderheid is om een woonwensenonderzoek uit te voeren. Want, zo redeneert men, je kunt wel iets wensen, maar dat betekent nog niet dat je het kunt betalen. Hopelijk heeft de politiek geleerd van de Ruimtelijke Koers: je moet buurten betrekken bij woningbouwplannen voordat er een dure visie op tafel komt te liggen waar veel mensen zich niet in herkennen. 

[p11/13] Alternatief voor Amelisweerd
De omstreden verbreding van de A27 bij natuurgebied Amelisweerd gaat mogelijk niet door. Dat blijkt uit het regeerakkoord van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. 
 
[p15] Het bewogen politieke jaar van Tijm Corporaal
Paginagroot interview met Tijm Corportaal (GroenLinks) die uit de gemeenteraad heeft verlaten. 
Andere media

AD 14-12-21 Houtense politiek bezorgd om voorgenomen fusie verhuurders Viveste en Mitros

AD 20-12-21 Houten wil af van 'blaftaks', hondenbelasting is 'niet meer van deze tijd'

Groeneveltlezing: Kati Piri, tweede kamerlid van de PvdA, houdt op maandagavond 21 februari 2022 de Arie Groeneveltlezing in Houten over Europa en linkse samenwerking. 
Bron: PvdA Houten (Twitter 22-12-21).

Meer nieuws bij En verder
Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd.

Besluitenlijst 30/11/21 met o.a. Ontwikkelingsvisie Oude Dorp; toetsing zonnevelden; inkoop Wmo individuele begeleiding; kadernota Veiligheidsregio; garantiebanen; verkamering voorhuis Provincialeweg 44 Schalkwijk; verklaring van geen bezwaar Kokermolen 1-11 en De Molen 13-17 voor 112 appartementen, commerciële ruimte en parkeergarage; uitwerkingsplan Kruisboog. 

Besluitenlijst 7/12/21 met o.a. reactie op rekenkamer over onderhoud kapitaalgoederen; aanpassing besluit Jeugdhulp en Wmo; beantwoording vagen Testen voor Toegang; wijzigingsplan Overeind 42-43; camaliteitenplan archieven; oprichting stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's; uitvoeringskalender Cultuur 2022-2023; jaarplan onderhoud openbare ruimte. 

Voorlaatste besluitenlijst 23/11/21 zie go.stylo.nl/w49Raadsagenda

Volgende vergaderingen: rondetafelgesprekken (RTG) 11 en 18 januari 2022. 

Raadsvragen

Recent beantwoorde vragen van SGP over testlocatie voor Testen voor Toegang: de verantwoording voor het openen van locatie voor testen bij klachten ligt bij de GGD. Testen voor Toegang wordt gefaciliteerd door Stichting Open Nederland (SON) in opdracht van VWS. Aangesloten commerciéle testaanbieders kunnen zelf aangeven waar, wanneer en hoeveel personen zij kunnen testen. De opdracht van VWS aan SON luidt ervoor te zorgen dat iedereen binnen 30 minuten rijafstand zich kan laten testen. In de regio Utrecht kan testen in Nieuwegein, Bunnik, Vianen, Utrecht, waaronder de Jaarbeurs en Hoog Catharijne, op 10 minuten afstand van Houten per trein. Recente geprekken over een locatie in het centrum van Houten hebben geen resultaat opgeleverd. De gemeente is in gesprek met de GGD over de opening in Houten van een locatie voor testen bij klachten. Verder opent de GGD een landelijke locatie Buitenlandse Vaccinatiebewijzen in de Expo. Vaccinatiebewijzen kunnen hier ook worden omgezet naar Nederlandse bewijzen. 

Openstaande vragen van D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen

En verder


[+] Regionale Energiestrategie (RES)

UTRECHT/ZEIST - De fracties van D66, CU, GL, CDA en PvdA in de Provinciale Staten hebben vragen gesteld aan GS over het besluit van de gemeente Zeist om af te zien van windmolens langs de A12. De windmolens zijn een belangrijk aandeel in het RES-bod van de regio. De gemeente ziet daar  wel mogelijkheden voor grootschalige opwekking van zonne-energie. Ook in de gemeente Utrecht zijn de windmolens onzeker (AD 9-12-21). De fracties vragen of GS nog meer annuleringen en vertragingen verwacht en wat dit betekent voor de groeiende en ongewenste disbalans tussen zon en wind. 
Bron: Persbericht 15-12-21 (van vragende fracties) (PDF 2p). 

AD 9-12-21 Tóch geen windmolens in spoorzone Zeist en dit is waarom

AD 9-12-21 Zijn de windmolens in Rijnenburg van de baan? Vertrouwelijke gesprekken over groot zonnepark

WOERDEN - Inwonersbelangen Woerden dient 23 december een raadsmotie in om te stoppen met locatieonderzoek naar windturbines. Het gaat om Rijerscop in Harmelen en Barwoutswaarder bij de wijk Molenvliet. Aanleiding is het nieuwe regeerakkoord waarin staat dat er heldere afstandsnormen voor windmolens moeten komen. 
Bron: Email Inwonersbelangen 20-12-21. 

Regeerakkoord: "Er komen heldere afstandsnormen voor de bouw van windmolens op land en we stimuleren (financiële) participatie van omwonenden om het draagvlak te versterken. Gezien de schaarse beschikbare ruimte zetten we vooral in op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken, inclusief normering. Zonnepanelen op land staan we alleen toe, als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is, bijvoorbeeld op rijksgronden."

[+] Voorkeursstemmen
Via de redactie van Omroep Houten gewerd ons een klein onderzoekje van Gerard Hurkmans. Hij is nagegaan wie bij de laatste raadsverkiezingen de meeste voorkeursstemmen kregen (afgezien van de lijsttrekkers). Hij kwam tot de volgende top vijf: 1. Hanny van Doorn (ITH); 2. Marian Aanen (CDA, later afgesplitst, Natuurlijk Houten); 3. Marjan Boonzaaijer (D66), 4. Cora Gerritsen (CDA); 5. Marja Damman (GroenLinks). Het zijn dus allemaal vrouwen.

[+] Gemeente trekt vergunning windpark Houten niet in
Enkele omwonenden van windpark Houten hebben de gemeente gevraagd de vergunning van windpark Houten in te trekken, omdat de Raad van State de milieuregels voor windmolens in het 'Activiteitenbesluit' ongeldig heeft verklaard. De gemeente maakt bekend dit verzoek tot intrekken te weigeren. Het ontwerp besluit tot weigering ligt van 23 december 2021 tot 2 februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis en hiertegen kan bezwaar worden gemaakt. Het besluit kan dus nog veranderen. Het ontwerp-besluit bevat de juridische argumentatie waarom de gemeente de vergunning niet wil intrekken. Een belangrijk argument is dat de vergunning in 2010 is verleend op basis van eigen milieu-onderzoek en al vóór het bestreden Activiteitenbesluit. 

Zie hier de officiële bekendmaking van het ontwerp-besluit met bezwaartermijn.
Zie hier de tekst van het ontwerp-besluit met juridische argumentatie (PDF 6p). [+]

Eerder hebben omwonenden tevergeefs geprobeerd stopzetting van de molens via de rechter af te dwingen, zie verslag kort geding, uitspraak en samenvatting uitspraak in weekoverzicht.  

[+] Waterschap stelt tarieven voor 2022 vast
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de belastingverordeningen voor 2022 vastgesteld en bekendgemaakt: Verontreinigingsheffing (€62,50 per vervuilingseenheid); Zuiveringsheffing (€62,50 per vervuilingseenheid); Watersysteemheffing (€92,21 per woonruimte).

[+] Gemeente stelt belastingen voor 2022 vast
Verordening onroerendezaakbelasting (OZB); rioolheffing; reinigingsrechten; hondenbelasting en toeristenbelasting. De verordeningen bevatten de regels en tarieven. [+] 30/12/2 week 52 Geen weekoverzicht, wel politiek nieuws

Gemeentenieuws: 
Studentenonderzoek in Landen en Mossen naar warmtepompen gaat online verder
* Gemeente haalt 7 januari kerstbomen op
* Informatie over coronavirus
* Er geldt een vuurwerkverbod. Gevaar: 112. Meldpunt: vuurwerkoverlast@houten.nl 

Houtens Nieuws 27-12-21 D66 Houten kiest voor jongeren, onderwijs en duurzaamheid op de kandidatenlijst

Houtens Nieuws 28-12-21 Voorrang op de woningmarkt voor verpleger of leerkracht, in Houten kan het al, in Bunnik niet

Geen opmerkingen:

Een reactie posten