dinsdag 7 november 2023

Dossier over flexwoningen en AZC in Houten-Oost

Vandaag heb ik op deze site een dossier geopend over de plannen van de gemeente Houten om 150 flexwoningen en 175 opvangplekken voor asielzoekers te vestigen op een weiland in Houten-Oost, net buiten de rondweg.

Zie voor meer informatie en links go.stylo.nl/flex

Volgens mij wordt dit het eerste voorstel over bouwen in Houten-Oost. Omdat het om tijdelijke bebouwing gaat (15 jaar) en omdat de provincie experimenteerruimte wil toestaan, maakt dit voorstel een vrij goede kans. De gemeente moet nog wel een stevige onderbouwing leveren om toestemming te krijgen van de provincie (zie onderaan). De grootschalige woningbouw die de gemeente in het open weidegebied aan de oostkant van Houten wil realiseren (om te voorkomen dat Houten de hoogte in moet) is in strijd de omgevingsvisie van de provincie. Het zal nog wel wat voeten in aarde hebben eer daar toestemming voor komt. 

Op Facebook heb ik gereageerd op iemand die schreef dat het besluit over bouwen in Oost na de verkiezingen al in de raad genomen was. Misschien doelde zij op het coalitieprogramma. Er is wel een meerderheid in de raad voor te vinden maar het is nog niet besloten. Ik heb als volgt gereageerd. 

Het voornemen om in Houten-Oost te bouwen is opgenomen in het collegeprogramma 2022-2026, dus het college gaat daar op enig moment plannen voor ontwikkelen en is nu vooral aan het lobbyen bij de provincie (en het rijk) om daar toestemming voor te krijgen, omdat dergelijke plannen in strijd zijn met de Omgevingsvisie van de provincie. Bij mijn weten zijn er tot nu toe geen voorstellen gedaan en wordt dit plan het eerste voorstel aan de raad voor bouwen in Houten-Oost. Dus de discussie over bouwen in Houten-Oost zal bij dit voorstel vast wel aan de orde komen. De kans dat deze locatie wordt  goedgekeurd is wel groter omdat het gaat om tijdelijke huisvesting (vijftien jaar) en dit terrein ook al in gebruik is als evenemententerrein (onder andere CliniClowns en een grootschalige militaire oefening). Het bestemmingsplan zal nog wel moeten worden aangepast. Omdat er geen bestaande bebouwing is en geen commerciële eigenaar/verhuurder maakt deze plek denk ik wel meer kans dan indertijd de locatie van Wegener/Utrechts Nieuwsblad op het bedrijventerrein Doornkade aan de noordwestkant van Houten. 

Uit het coalitieprogramma: "Binnen de raad is een duidelijke meerderheid voor Houten-Oost. Door dit als uitgesproken voorkeurslocatie te bestempelen, bestaat over de intentie geen onduidelijkheid. Het college gaat daarom - met steun van de gemeenteraad - voortvarend in gesprek met de provincie en het Rijk..." 

Rol van de provincie

Bij de provincie heb ik nagevraagd waarvoor de gemeente precies een ontheffing moet aanvragen, waarmee die onderbouwd moet worden en wie er bij de provicie over gaat. Dit zijn de antwoorden. 

Als het om de verlening van de ontheffing, bouwen in het buitengebied of experimentruimte gaat dan valt dit onder de portefeuille van gedeputeerde Huib van Essen (GL) (woordvoerder: Lotte Mulders). 
Vragen over het Actieplan Flexwonen, Regiodeal Flexwonen en opvang asielzoekers vallen onder de portefeuille van gedeputeerde Rob van Muilekom (PvdA) (woordvoerder: Patricia Schalkwijk). 

Het gaat om een ontheffing van de Interim Omgevingsverordening. Ten eerste moet de gemeente een ruimtelijke onderbouwing aanleveren om een goede ruimtelijke ordening aan te tonen. In hoofdlijnen zijn dat dezelfde gegeven en onderzoeken die nodig zijn voor het wijzigingen van een bestemmingsplan.

Specifiek ten behoeve van de ontheffing van de Interim Provinciale Omgevingsverordening staat in artikel 1.5 van de Interim verordening wat daarvoor nodig is.

Artikel 1.5 Instructieregel ontheffing. Gedeputeerde staten kunnen op basis van een integrale afweging van provinciale belangen ontheffing verlenen van een instructieregel, voor zover de verwezenlijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid wegens bijzondere omstandigheden onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot de met die regels te dienen provinciale belangen. Gedeputeerde staten kunnen aan de ontheffing voorschriften verbinden als dit noodzakelijk is vanwege de betrokken provinciale belangen. 

Toelichting. Gemeenten en waterschappen kunnen bij gedeputeerde staten een ontheffing van een instructieregel aanvragen. Deze is bedoeld voor situaties waarbij de uitoefening van een taak of bevoegdheid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot het belang dat met de regel wordt gediend. Daarvan kan sprake zijn als ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving redelijkerwijs niet waren te voorzien. Een ontheffing kan bijvoorbeeld worden toegepast om ontwikkelingen met behulp van maatwerkoplossingen of innovatieve initiatieven in overeenstemming te brengen met de belangen die met de regel worden beschermd. Een ontheffing kan bijvoorbeeld ook worden toegepast als er een integrale afweging is gemaakt van provinciale belangen. Bijvoorbeeld als blijkt dat een bepaald plan of project bijdraagt aan een aantal provinciale belangen, maar dat een enkel provinciaal belang een belemmering vormt voor de realisatie van zo’n plan of project (“plussen en minnen-afweging”). Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden om het oorspronkelijk beoogde doel of belang te beschermen waarop de instructieregel betrekking had. Tegen een besluit tot ontheffing of weigering ervan kan beroep worden ingesteld. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten