donderdag 23 september 2021

Weekoverzicht politiek Houten

[+1] = laatste wijziging: 23/9/21 16:00
Alle weekoverzichten

Nieuws en media

Zaterdag 25 september 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatoren: Peter Kelder en Bram Bosshardt, gasten zijn de raadsleden Marian Aanen (voormalig CDA) en David Jimmink (GroenLinks) (*). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 18/9/21 met Eef Stiekema (VVD) en Bart Jan Meier (Houten Anders). 

(*) Actueel: David Jimmink (GL) is van mening dat het aanbod van de in U16 samenwerkende gemeenten voor een regionale energiestrategie (RES) niet ver genoeg gaat voor het klimaat. Hij heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W, die 16/9/21 zijn beantwoord

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6

Corona
De gemeenteraad wilde van inwoners, ondernemers en organisaties horen hoe zij de coronacrisis hebben beleefd op en organiseerde daarvoor een avond op donderdag 23/9/21 (19.30-21.30u). 
Informatie over gemeentelijke maatregelen en ondersteuning, zie houten.nl/corona

Woonvisie
Van 16 september tot 26 oktober 2021 kunnen mensen reageren op de woonvisie die de gemeente samen met organisaties en inwoners heeft ontwikkeld. Alle informatie over de woonvisie, het woonbehoefte-onderzoek en het participatieverslag is te vinden en te downloaden op houten.nl/woonvisie 

Klimaatverandering
De gemeente houdt - tot 29 september - een publiekspeiling over hoe mensen de gevolgen van klimaatverandering ervaren, welke rol de gemeente hierin kan spelen en welke oplossingen zij wensen.  

Evaluatie referendum Ruimtelijke Koers
[+1] Raadsinformatiebrief met bijlagen: Evaluaties referendum.

Raadspraat: "Bouwen, bouwen bouwen!"
De wekelijkse rubriek Raadspraat in 't Groentje (p7) is deze week geschreven door Vincent van Polanen Petel en Arnold Biesheuvel van de PvdA. Zij schrijven over de woonvisie en pleiten voor meer sociale huurwoningen en appartementen. 

Ruimtelijke Koers: Houten stad of platteland?
[+1] AD Utrechts Nieuwsblad 24-09-21Houten staat voor principiële groeikeuze: Utrechts stedelijk gebied, of de rust van het platteland?

Wonen op bedrijventerrein
In het AD 19-09-21 staat een artikel over "Fijn wonen op een bedrijventerrein?" Iets voor Houten? 

Gemeenten worstelen met huisvesting statushouders
zie NOS 13/9/21Hoe is dat in Houten?

Huisvesting arbeidsmigranten
[+1] Nieuwsuur deed in 40 gemeenten onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten. Houten was daar niet bij, maar het is ook in deze gemeente een belangrijk onderwerp. Zijn de cijfers voor de gemeente Houten bekend? De woordvoerder van de gemeente Houten laat weten dat de exacte cijfers nog niet precies bekend zijn. In de Woonvisie staat dat de gemeente in 2022 beleid gaat opstellen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit onderwerp wordt aangepakt in samenwerking met andere gemeenten in het samenwerkingsverband U16. De woordvoerder verwijst naar een dit voorjaar uitgebracht onderzoeksrapport van de Provincie. In mijn blog van 11-06-21 heb ik de voor Houten relevante onderdelen uit dit rapport kort samengevat. 
Rapport Arbeidsmigranten in de Utrechtse gemeenten, Provincie Utrecht (26-04-21) (PDF 40p)
met persbericht provincie Utrecht 10-6-21
Het onderwerp komt aan de orde in de Woonvisie van 1-9-21, maar zonder cijfers. Beleid volgt pas in 2022. Woonvisie p32, "Ambitie 8: Huisvesting van arbeidsmigranten. Wat is het probleem? Goede huisvesting voor arbeidsmigranten is vaak een groot probleem. De inzet van arbeidsmigranten is niet meer weg te denken uit de Nederlandse economie. Vanwege personeelstekorten schakelen ondernemers deze buitenlandse werknemers in om vooral tijdelijk werkzaamheden te verrichten, in uiteenlopende sectoren in/buiten de U16: fruitteelt, transport, vleesverwerking, wegenbouw etc.. In den lande heeft de kwetsbare positie van deze mensen geleid tot uitbuiting en zijn er diverse voorbeelden van zeer slechte huisvesting. Deze groep blijft vaak onzichtbaar vanwege de tijdelijkheid van het verblijf. Wat gaan we doen? De gemeente gaat in 2022 beleid opstellen over huisvesting van arbeidsmigranten. Op basis daarvan zullen wij openstaan voor wooninitiatieven." en p47: "Vanaf 2015 neemt de immigratie vanuit het buitenland naar Houten toe. In de U16 stijgt het aantal sneller dan in Houten, maar in absolute aantallen gaat het om betrekkelijk geringe aantallen (bijvoorbeeld +45 personen in 2016). Companen geeft aan dat de groei komt door de komst van expats, arbeidsmigranten en vluchtelingen. De emigratie naar het buitenland vanuit Houten respectievelijk vanuit de U16 is over de jaren tamelijk stabiel."

Kort geding tegen Windpark Houten
Dinsdag 21 september 2021 vond een kort geding plaats van twee bewoners tegen Windpark Houten BV van Eneco. Zij eisen geheel of gedeeltelijke stopzetting van de windturbines vanwege geluidsoverlast, terwijl de Raad van State de milieunormen buiten werking heeft gezet en de regering of de  emeenteraad eerste met nieuwe milieuregels moet komen. De uitspraak volgt binnen vier weken. Ytzen Lont woonde de zitting bij voor Omroep Houten en schreef dit verslag met links naar de brondocumenten. 

Goyse boer verliest natuurvergunning
[+1] De rechtbank Midden-Nederland heeft in een serie uitspraken de besluiten over 17 agrarische in de provincie Utrecht vernietigd, waaronder de door de Provincie verleende natuurvergunning van een boerderij in 't Goy (gemeente Houten). De zaak was aangespannen door Mobilisation for the Environment en de Vereniging Leefmilieu. Het gaat om de uitstoot van stikstof in de buurt van Natura2000-gebieden. De boer had vergunning gekregen om zijn bedrijf uit te breiden met meer koeien in een emissie-arme stal. Maar de Provincie moet opnieuw concreet bekijken of de nabijgelegen natuur door de bedrijfsuitbreiding niet achteruit gaat, zoals de Raad van State onlangs heeft bepaald. 
De rechtbank: "Het lijkt erop alsof iedereen elkaar nu afwachtend aankijkt, terwijl de stikstofproblematiek een maatschappelijk vraagstuk is dat een individuele zaak bij de rechtbank overstijgt. Als hiervoor een oplossing wenselijk wordt geacht die verder gaat dan die individuele zaak, dan is het aan de overheid om nu in actie te komen. Aan het kabinet en aan de wetgever, om met goed doordachte generieke maatregelen te komen waar natuurorganisaties, bedrijven, burgers en lokale overheden mee verder kunnen in concrete gevallen."

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. Besluitenlijst 7/9/21: antwoord op vragen van het CDA over de rol van de bibliotheek; uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Jeugd en WMO in 2021; subsidieplafond 2022. 

Raadsagenda
Eerstvolgende raadsvergadering is 5 oktober 2021. 

Raadsvergadering
Na de zomer heeft de gemeenteraad nog niet vergaderd. 

Eerdere schriftelijke vragen over andere locatie windmolens (SGP 30/7) en doelgroepenhuisvesting (SGP 20/8) zijn nog niet beantwoord. Recente antwoorden op raadsvragen: rol van de bibliotheek (PDF 4p) (29/6 CDA) (de bibliotheek werkt zoals met de raad is afgesproken en het college is tevreden); regionale energiestrategie (RES) en klimaat (19/7 GL) (*)opvang vluchtelingen Afghanistan (PDF 3p) (D66 30/8) (**)

(*) David Jimmink (GL) is van mening dat het aanbod van de in U16 samenwerkende gemeenten voor een regionale energiestrategie (RES) niet ver genoeg gaat voor het klimaat. 

(**) De gemeente voelt verantwoordelijkheid voor Afghaanse vluchtelingen en wil een actieve houding aannemen rond de instroom en onderzoekt hoe hier binnen de mogelijkheden vorm aan te geven. Hieronder valt ook het opnieuw onder de aandacht brengen van het traject burgerinitiatief robuuste kinderopvang, een vorm van burgersponsoring van kindvluchtelingen. Houten heeft zich als pilotgemeente voor dit burgerinitiatief aangemeld. In mei en juni 2021 heeft de gemeente een quickscan uitgevoerd naar mogelijke locaties voor huisvesting van statushouders en opvang van asielzoekers in Houten, waarbij naar grote leegstaande kantoren binnen de gemeentegrenzen is gekeken. De eigenaren van deze kantoren hebben tot nog toe geen medewerking willen verlenen vanwege het ontbreken van een langer termijn perspectief voor deze panden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten