dinsdag 5 januari 2021

Ballade van die Bose

 Uit: Groot, Groter (1995). N.P. van Wyk Louw: Ballade van die Bose, gezongen door Johan Engelbrecht.
Regie: Albert Maritz; muziek: Wilhelm Joubert

Ballade van die bose - N.P. van Wyk Louw

Ken jy my nou?
Het jy die spieël gesien
en ken jy jou?
Wanneer jy wil vlug
uit die stad wat brand,
dan vlug ek saam
soos 'n vrou aan jou hand.
*
Die veles meen
hulle ken my gesig,
maar ek skuil te glansryk,
te na aan die lig,
en as hul wil waarsku
en wysheid gee,
dan praat ek reeds
in die woordklank mee;
en die snelles vlug,
waarheen? vir wie?
ek is nie skoon
of aaklig nie,
en waar hulle vlug,
daar dra hul my mee
in die grys-wit groewe
van die senuwee.
Ek is ín jou
gevleg, gerank
soos 'n wortel in
in die donker bank,
en van voor die daeraad
se blank begin
straal ek by albei
jou oë in.
Weet jy genoeg:
wat God vereen het,
hoort saamgevoeg?
*
Ek is jou wese
se ondergrond
en ek trap in jou spoor
soos 'n goeie hond.
Toe God die aarde,
die silwer bal,
in vreugde en spel
uit sy hand laat val,
was ek die baaierd
waarin dit weeg,
die vormlose,
en woes en leeg.
Toe 'n stil vroeë water
- voor vis of net -
tot die eerste wit kiem
geëtter het,
was ek die donker
wat onder skuil:
die koue grond en
swart klip van die kuil.
Ek was die skaduwee
van Gods gang:
ál wat Hy verlaat het,
het ek gevang;
en nou dat jy groei
om die baasskap te hê,
is ek die rooi naelstring
waaraan jy lê.
Ek is jou wese
se ondergrond
en ek trap jou spoor
soos 'n goeie hond.
Wil die kennis nou kom:
ek is die grond
al is jy die blom?
*
Al is julle helder
en slank en vry
moenie dink dat julle
my dood sal kry,
of my strenge gang
op my baan sal stoor:
al is ek die hond,
ek hou die spoor,
ek blaf teen elke
horison
en as Gods Gees
voor die suiwer son
tot skoner gestalte
as julle is, skry,
sal ek weer helder wees,
slank en vry.
O waar sal jy gaan
en met watter skip?
die aarde is branding
en oral is klip,
of as jy wil vlug
uit die stad wat brand,
dan vlug ek saam
soos 'n vrou aan jou hand.
Ken jy my nou?
Het jy die spieël gesien,
en ken jy jou?

English translation by Google Translate

Ballad of Evil - N.P. van Wyk Louw

Do you know me now?
Did you see the mirror
and do you know yourself?
When you want to flee
from the burning city,
then I flee together
like a woman on your hand.

*

The many think
they know my face,
but I hide too glorious,
too close to the light,
and if they want to warn
and give wisdom,
then I'm already talking
in the word sound with;
and the swift flight,
where to? for whom?
I'm not clean
or awful,
and where they flee,
there they carry me
in the gray-white grooves
of the nerve.
I'm in you
braided, ruffled
like a carrot in
in the dark sofa,
and from before the daeraad
's blank start
I radiate at both
your eyes in.
Do you know enough:
what God has united,
should be merged?

*

I am your being
's subsoil
and I follow in your footsteps
like a good dog.
When God made the earth,
the silver ball,
in joy and play
dropped from his hand,
was I the bay earth Chaos (*)
in which it weighs,
the shapeless,
and wild and empty.
Then a quiet early water
- for fish or net -
until the first white germ
etched it,
was i the dark
what lies beneath:
the cold soil and
black stone from the pit.
I was the shadow
of God's walk:
all that He left,
I caught;
and now that you are growing
to have the mastery,
am i the red umbilical cord
to which you lie.
I am your being
's subsoil
and I'm treading your trail
like a good dog.
Want to get the knowledge now:
i am the ground
even if you are the flower?

*

Even if you are bright
and slim and free
do not think that you
will get my death,
or my strict gait
will save on my track:
even though I'm the dog,
I'm keeping track,
I bark at every
horizon
and as God's Spirit
before the pure sun
to a cleaner shape
if you are, write,
will I be clear again,
slim and free.
Oh where will you go
and with which ship?
the earth is burning
and stone is everywhere,
or if you want to flee
from the burning city,
then I flee together
like a woman on your hand.
Do you know me now?
Did you see the mirror,
and do you know yourself?

(*) I think most of the Google translation is accurate, but I don't understand the meaning of 'bay earth'. The original word 'baaierd' means Chaos, the 'formless and desolate' of the creation story in Genesis 1. [Ytzen Lont]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten