donderdag 1 september 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 35

[+] Laatste wijziging: 03/09/22 12:00

Omroep Houten

Zaterdag 3 september 2022 is weer de eerste uitzending van Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. De uitzendingen zijn op zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur (live uitzendingen worden op gezette tijden afgewisseld met herhalingen). Het programma is ook via de website en podcast te beluisteren. In de eerste uitzending komen alle (daarna volgens schema afwisselende) presentatoren naar de studio om hun bespiegelingen over het komende politieke seizoen te bespreken: John van Amerongen (eindredacteur), Arthur Vierboom, Stephan van der Steen, Bram Boshardt en Ruben Driessen. 


Verkiezingen en nieuwe raad

Op 16 maart 2022 zijn in het hele land gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In Houten was de opkomst 60,2%, gelijktijdig met een referendum over de Ruimtelijke Koers. In het referendum zijn de plannen van de gemeente afgewezen. In de verkiezingen is de lokale partij Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) de grootste partij geworden met 8 zetels en is nieuwkomer NatúúrlijkAnders (NA), (ontstaan uit een afsplitsing door raadslid Marian Aanen van het CDA) met 4 zetels binnengekomen, direct achter D66, dat ook op 4 zetels staat. Verkiezingsuitslag, zie ook: allecijfers.nl
Coalitieakkoord 2022-2026 (PDF 2 MB), Samenvatting (11 punten) (PDF 17 kB)
Coalitie: ITH (8), NA (4), VVD (3) en SGP (2). College van B&W
Wethouders: Rosa Molenaar (ITH), Ria Frowijn (ITH), Paul van Ruitenbeek (NA), Sander Bos (VVD), Wouter van den Berg (SGP). Burgemeester: Gilbert Isabella. 
Gemeenteraad: (31) ITH 8, D66 4, NA 4, GL 4, VVD 3, CDA 3, SGP 2, CU 1, PvdA 1, HA 1.
Partijprogramma's en lijsttrekkers, zie go.stylo.nl/GR22


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

Activiteitenmarkt. Op zaterdag 3 september wordt van 10:00 tot 16:00 uur op en rondom het plein Het Rond een Activiteitenmarkt gehouden.

Windpark Goyerbrug. Strenge regels voor geluid en slagschaduw Windpark Goyerbrug 
Het college van B en W stelt na uitgebreid onderzoek aan de gemeenteraad voor verder te gaan met de procedure voor Windpark Goyerbrug. Ook doet het college aan de gemeenteraad het voorstel strenge regels aan het windpark op te leggen. Daardoor heeft de omgeving minder last van de molens. Het windpark levert daardoor wel minder stroom. Op 20 september aanstaande neemt de gemeenteraad een besluit over de voorstellen. p6 of gemeentesite

Gemeentelijke website over Windpark Goyerbrug
==> Sheets 01-09-22 [printscreens]
(presentatie komt later op gemeentewebsite)

Verduurzaming VvE's. Woensdagavond 7 september organiseert de gemeente een informatieavond over het verduurzamen van appartementen van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en het streven om 2040 aardgasvrij te zijn. De avond is bedoeld voor VvE’s met zes of meer woningen. Lees verder

Enquête verduurzamen wijk De Hoeven. Bewonersorganisaties De Hoeven Energie en Energierijk Houten helpen bewoners in de wijk De Hoeven al jaren met het verduurzamen van hun huis. De gemeente wil graag weten wat er nog meer gedaan kan worden. Lees verder

Verder: de gemeente stelt vanaf oktober twintig bladkorven beschikbaar voor buurten om afgevallen blad te verzamelen; 17 september is het World Cleanup DayHoutens Nieuws 't Groentje

Deze week: 
[p3] Kerken: biedt hulp aan asielzoekers [zie ook Facebook onder Andere media]
[p7] Wethouder Van Ruitenbeek
of [web] 30-08-22 [premium]: Wethouder Paul van Ruitenbeek over Windpark Goyerbrug, bouwen in Houten-Oost en de jeugdzorg 
[web] 31-08-22: Alle vluchtelingen vertrekken vandaag en morgen uit Van der Valk hotel in Houten

[+] [web] 01-09-22: COA en Van der Valk hebben verschillende lezing over opvang minderjarige asielzoekers in Houten

Eerder: 
Houtens Nieuws 11-08-22Gemeentebestuur Houten voelt zich overvallen door besluit COA
Houtens Nieuws 22-08-22: Windpark Goyerbrug gaat toch door
De gemeente Houten gaat toch door met de vergunningsaanvraag windpark Goyerbrug. Het college van B&W gaat een ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen voorleggen aan de gemeenteraad. Dat is de uitkomst van de heroverweging die in opdracht van het nieuwe college heeft plaatsgevonden en waarvan de uitkomst maandagavond [22/8] tijdens een informatieavond door wethouder Paul van Ruitenbeek is gepresenteerd.
Houtens Nieuws 24-08-22: Jongeren in Houten: laat van je horen!
Column Sam Hageraats (21), Schalkwijk, commissielid CDA


Andere media

AD 18-08-22: 'Droevig om te zien': het oude deel van Het Rond in Houten bloedt in hoog tempo dood
AD 19-08-22: Inwonerspartij Houten: 'Eerst excuses van COA, dan pas verder praten over opvang asielzoekers'
AD 23-08-22: Houten 'moet' verder met windpark Goyerbrug, ermee stoppe leidt tot een miljoenenstrop
AD 24-08-22: Mirjam en Peter [Trienekens] blijven vechten tegen windmolens in achtertuin: 'Dat worden een hoop slapeloze nachten'
AD 28-08-22: Deze burgemeester laat al 22 jaar de auto staan: 'Als we meer fietsen, is er minder chagrijn in de wereld'
AD 30-08-22: Houten legt windpark strenge eisen voor geluid en slagschaduwen op: 'Omwonenden beschermen'
AD 31-08-22: Het is Jippe en zijn vrienden gelukt: 'Maximaal tevreden' met hun eigen skatebaan

Gemeente Houten via Facebook 31-08-22: Kerken praten met gemeente over vluchtelingen
"Op 30 augustus hebben burgemeester Isabella en Wethouder Bos gesproken met een delegatie van de Houtense geloofsgemeenschappen over de opvang van vluchtelingen. Veel kerkgangers maken zich zorgen over de mensonterende situatie bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel en dringen erop aan om ook in Houten een aantal vluchtelingen op te vangen. In een constructief gesprek zijn verschillende mogelijkheden aan de orde gekomen, waarbij de kerken willen helpen. Burgemeester en wethouder zijn de kerken dankbaar voor hun initiatief en de uitgestoken hand zodat er samen verder gekeken kan worden naar wat er echt mogelijk is en welke vervolgstappen nodig zijn en welke partijen we hiervoor nodig hebben. Samen zijn we van mening dat Houten op deze wijze kan laten zien -rekening houdend met de zorgen die er ook zijn - dat ze een bijdrage wil leveren om mensen in nood te helpen. Wordt vervolgd!"


Gewijzigde opzet bestuurlijk informatiesysteem: 

De opbouw en navigatie van de bestuurlijke stukken van de gemeente zijn gewijzigd. Webadres: https://houten.bestuurlijkeinformatie.nl/ = Dashboard. 

Bovenaan het Dashboard bevinden zich drie menu's: 
menu 1 Dashboard = https://houten.bestuurlijkeinformatie.nl/
menu 2 Vergaderingen = https://houten.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar (Raad; RTG)
menu 3 Overzichten = https://houten.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports
==>
Onder Overzichten staan vensters met inleiding + link naar: 
[OUD] Verslagen raad Vanaf 21-12-2029 zijn er geen geschreven verslagen meer. Hiervoor in de plaats is de besluitenlijst en de digitale uitzending (https://houten.notubiz.nl) gekomen. 


Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Laatste Besluitenlijst 05-07-22: herijking en doorontwikkeling gemeentelijke organisatie; jaarverslag sociaal ombudsfunctionaris; schriftelijke vragen D66 over plannen De Ossenwaard aan de gemeentegrens. Raadsagenda

RTG = Rondetafelgesprek (raadscommissie)

Extra raadsvergadering 30-08-22, o.a. over bekrachtiging geheimhouding bepaalde documenten Windpark Goyerbrug, zie agenda en stemmingen

RTG 1: 06-09-22 + vervolg 08-09-22 over Windpark Goyerbrug. 
RTG 1: 13-09-22 over bestemmingsplan Overeind 22 Schalkwijk; krediet verduurzaming Fort Honswijk; Jaarstukken Groenlanden; Begrotingswijziging WIL. 
RTG 2: 13-09-22 over motie Duurzaam Bouwen; vervanging kunstgrasvelden. 
Gemeenteraad 20-09-22 over Windpark Goyerbrug
Raadsvragen


Nieuwe en openstaande vragen
* van CDA over Sterren Muziekfeest
* van SGP, VVD, CDA over impact stikstof voor Houtense agrariërs
* van D66 en PvdA over DPS Matrix WIL
==> zie ook  Styloblog 25-06-22Argeloze sociale dienst schrikt van Argos
* van HA over onderzoek alternatief Goyerbrug
* van SGP, ITH, VVD over leegstand winkelcentrum Het Rond
* van ITH over opvang asielzoekers in hotel Van der Valk

Recent beantwoorde vragen 
* van D66 over De Ossenwaard (antwoord 11-07-22: plan Eiland De Ossenwaard (8 woningen) wordt ontwikkeld op het grondgebied van Vijfheerenlanden (Vianen), OZB gaat daar naartoe, ontsluiting via Houtens grondgebied (wegbeheer Rijkswaterstaat), maar er zijn geen verkeersaanpassingen nodig op wegen die Houten beheert; er zijn weinig gevolgen voor Houten; het plan heeft in 2014 ter inzage gelegen, Houten heeft toen geen zienswijze ingediend); 
* van GroenLinks over tijdschema Windpark Goyerbrug (door Raad van State opgelegde planning wordt niet gehaald, dit is niet onwettig maar leidt wel tot dwangsom  (€ 100/dag, max. € 15.000); de initiatiefnemer heeft de gemeente aansprakelijk gesteld voor vertragingsschade, nog geen bedrag genoemd; behandeling 6/9 RTG, 20/9 raad; 6/12 RTG; 20/12 Raad). 
* van Groen Links over fietspad Nieuw Wulven (gevraagd om onderborden "dus niet brommen/ snorren" onder de borden "Fietspad", gemeente heeft dit gevraagd aan Staatsbosbeheer die dit heeft gevraagd aan Recreatieschap Midden-Nederland maar zonder resultaat; gemeente gaat nogmaals in gesprek). En verder

Omdat het weekoverzicht een aantal maanden niet verschenen is, hierbij wat 'achterstallig onderhoud'. 

Rond verkiezingen en coalitievorming: 


Houtens Nieuws 14-04-22: Informateur Fred Teeven aan de slag in Houten

Omroep Houten (april '22, video, raadszaal): ITH benoemt Fred Teeven tot informateur

Binnenlands Bestuur 24-03-22: Formeren kost al snel drie maanden

Gelderlander.nl 21-04-22Houtense wethouder Hilde de Groot is wel in voor functie elders, maar laat Tiel aan zich voorbij gaan

Houtens Nieuws 16-05-22: Hilde de Groot wordt wethouder in Bunnik

Styloblog 23-06-22: Houten speelt op rechts
... een door oud-staatssecretaris en ervaren busbestuurder Fred Teeven (VVD) gesmede ultrarechtse coalitie. / De verse coalitie krijgt al vrij snel een vuurproef op energiegebied. / Het kan zomaar zo zijn dat al deze tegenstanders [van Windpark Goyerbrug] bij elkaar, nu ze zelf de macht en de meerderheid hebben, straks op juridische en bestuurlijke gronden de gewraakte vergunning toch moeten verlenen, als de aanvrager kan aantonen aan alle voorwaarden te voldoen. Het coalitieakkoord is op dit punt wel voorzichtig en realistisch geformuleerd: / ITH, VVD en SGP keken in de raad altijd nogal zuinig en kritisch als het om de centen gaat. Nu is het de burgemeester die er op aandringt om op de centen te letten / "Er is sprake van hoge inflatie, stijgende prijzen, kostenstijgingen en een rijksoverheid die de rekening verhaalt op gemeenten", waarschuwt de burgemeester. / "Uit uw onderhandelingsresultaat maak ik op dat u er voor kiest om de onroerendezaakbelasting niet te verhogen, de hondenbelasting af te schaffen en heroverwegingen wilt maken van eerder genomen besluiten. Ik ga er vanuit dat u de potentieel financiële risico's van verschillende orde en omvang die dat met zich brengt weloverwogen in beeld zult brengen".

[+] Styloblog 02-09-22: Waar hebben we het over? 
 
Voorkeurstemmen voor vrouwen:

Omroep Houten 18-03-22: Anne Prins-van den Bergh weigert raadszetel
De nummer 24 op de kandidatenlijst van de SGP is met voorkeurstemmen gekozen, direct achter lijsttrekker Wouter van den Berg. Ze neemt haar zetel niet in, maar blijft commissielid. 

Houtens Nieuws 18-03-22: Anne Prins staat zetel af aan de nummer 2 van SGP in Houten

NOS Nieuws 20-03-22Enig verkozen raadslid GroenLinks Veenendaal ziet af van zetel

Houtens Nieuws 25-03-22: Vrouwen succesvol bij gemeenteraadsverkiezingen

NU.nl 28-03-22: Mede dankzij voorkeurstemmen meer vrouwen in de nieuwe gemeenteraden

NRC 28-03-22 [abo]: Meer vrouwelijke SGPérs in de politiek: het blijft lastig

NOS Nieuws 30-03-22: Honderden vrouwen door voorkeurstemmen in de gemeenteraad

Windenergie en energietransitie: 

Gemeentelijke website over Windpark Goyerbrug

Houtens Nieuws 23-03-22: Gemeente Houten gaat verder met Windpark Goyerbrug

Stadszaken 25-03-22Focus op waarden verbetert participatie bij regionale energietransitie

Provincie Utrecht 20-07-22: Onderzoek naar snellere energietransitie: 'Dit vinden wij als Provinciale Staten belangrijk'

Raad van State 24-08-22: Uitspraak over windmolens in Drentse Veenkoloniën

Energietoeslag: 

Houten.nl 14-04-22: WIL start vanaf 14 april met uitkeren energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen - Zie website WIL-Lekstroom.nl

Styloblog 14-06-22: Krijgen studenten energietoeslag? 
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL): "Ja." [blog met diverse links en actuele aanvullingen]

Rechtspraak 05-08-22: Gemeente Nijmegen sluit studenten onterecht uit voor eenmalige energietoeslag

Vluchtelingen: 

AD 06-04-22 [abo]: Houten plaatst woonunits voor 100 vluchtelingen en 150 spoedzoekers

Houtens Nieuws 06-04-22Vluchtelingen en 'spoedzoekers' opgevangen in woonunits op Essenkade Houten

Omroep Houten 09-04-22: Informatiebijeenomst Essenkade 2 goed bezocht

AD 09-04-22 [abo]: Een klein onderbuikje roerde zich maar in Houten overheerst het Wir schaffen das gevoel

Ander Houtens nieuws: 

AD 30-03-22Goed nieuws voor jongeren in kleine dorpjes: honderden nieuwe huizen voor starters
Om te voorkomen dat jongeren en starters wegtrekken, komen in de kleine dorpjes rondom Houten de komende jaren honderden nieuwe woningen. 

Styloblog 25-06-22Argeloze sociale dienst schrikt van Argos
Met links naar het beleidsplan van WIL, mijn dossier go.stylo.nl/algo en antwoorden van VNG, WIL en gemeente Houten op door mij gestelde vragen.
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), de sociale dienst van Houten, Nieuwegein, Lopik en IJsselstein, gebruikte tot voor kort een omstreden systeem van risicoprofilering [DPS Matrix] van mensen die bijstand aanvroegen. Dit blijkt uit onderzoek van Lighthouse Report, Argos en NRC. Naar aanleiding van de "doorwrochte" vragen van Argos is WIL onmiddellijk gestopt met het (ondeugdelijke) systeem.
Bijvoorbaatverdacht.nl 18-07-22FNV roept bijstandsgerechtigden op 'fraudebingokaart' in te vullen

Houtens Nieuws 15-07-22Project Beverakker in Houten is een voorbeeld voor andere gemeenten
Gerben Kamphorst en Margrieta Haan uit Houten schreven onlangs een artikel in een blad van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over inbreidingsplannen. Zij zijn zeer betrokken geweest bij project Beverakker (Velduil) in Houten. Dit project wordt als voorbeeld gezien door andere gemeenten. Agnes Corbeij interviewt hen voor Houtens Nieuws. 

Ander nieuws: 

VNG.nlOverzichtskaart van gemeente die meedoen aan Global Goals [nr 55: Houten]

CBS 07-04-22: Statusscore per wijk enbuurt o.b.v. welvaart, opleidingsniveau en arbeid

Stadszaken 12-04-22: Gemeente krijgen in wetsvoorstel wonen nog meer ruimte voor voorrang eigen inwoners

Binnenlands Bestuur 28-07-22: Burgemeesters verliezen grip op ondermijning

Binnenlands Bestuur 17-08-22Inwoners betrekken bij beleid? Vier redenen waarom social media niet genoeg zijn

Raadsleden.nl 22-08-22: Raadsstukken moeilijk terug te vinden in gemeentelijk archief

Provincie Utrecht 24-08-22: Provincie Utrecht stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor innovaties door landbouwers (Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3, Gedeputeerde Mirjam Sterk uit Houten)

[+] Stadszaken 31-08-22: Rechter maakt gehakt van Didam-claim Almere
Het Didam-arrest is bij de bouw van 120 sociale huurwoningen door corporatie Ymere in Almere Buiten geen barrière. De voorzieningenrechter veegt alle claims van eiser Flevoland Invest terzijde. Het arrest van de Hoge Raad bepaalt dat het onderhands gunnen van grond door een gemeente niet zomaar mag. Eerst moet gecontroleerd worden of er andere serieuze gegadigden zijn. Flevoland Invest bracht in dat zij ook sociale huur zou kunnen bouwen en exploiteren. De rechter denkt daar anders over. ‘Een woningcorporatie heeft bij uitstek ervaring met de ontwikkeling en langjarige exploitatie van sociale huurwoningen. Daar komt bij dat de gemeente in haar publicatie terecht stelt dat de uitvoering van de taken door een woningcorporatie uit hoofde van de Woningwet met waarborgen is omkleed.'
Ook Houten verkoopt soms, met redenen omkleed, grond aan één specifieke gegadigde. 

[+] VNG Nieuws 01-09-22: SCP: Inwoners minder tevreden over gemeentebestuurGeen opmerkingen:

Een reactie posten