woensdag 7 september 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 36

[+] Laatste wijziging: 10/09/22 13:30

Omroep Houten

Zaterdag 10 september 2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Arthur Vierboom en Bram Boshardt. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur. Uitzendingen zijn terug te vinden via https://omroephouten.nl/gemist .


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

* Van zinloze verharding naar waardevoller groen in uw buurt, lees verder. De gemeente komt graag in contact met bewoners die bij het ontstenen en vergroenen willen helpen als ‘ontsteenambassadeur’. De ontsteenambassadeur zoekt samen met de gemeente naar kansrijke locaties om te vergroenen en verzamelt draagvlak bij belanghebbende bewoners.
* Hulp en opvang vluchtelingen Oekraïne, zie hier
* Burgerzaken 9/9 gesloten. 
* Rondtafelgesprekken (raadscommissievergaderingen) op 6, 8 en 13 september (zie hierna). Houtens Nieuws 't Groentje

[p1, p3] Asielzoekers alweer weg; COA en Van der Valk oneens
[p8, web] Kennismaking met wethouder Ria Frowijn (ITH): over armoede, onderwijs en ondernemerschap in de sport, kunst en cultuurbranche. 
[p8] Raadspraat Anneke Dubbink (PvdA): Een wereld te winnen
[p13] Oekraïners bovenal dankbaar
In voormalig Wijkcentrum De Vuurtoren vangt Houten Oekraïners op. 
[p22] Themapagina duurzame energie: Energie van miniwindmolens; Info-avond zonnepanelen; EnergieBespaarCoach; Zon op zakelijk dak e.a. Deze pagina is samengesteld door lokale organisaties, zie www.duurzaamhouten.nl/energie/wie-helpt-jou
Andere media

AD 01-09-22: Groep van 135 asielzoekers heeft hotel in Houten alweer verlaten: 'We dachten dat er afspraken waren'

AD 05-09-22: Burgemeester: flink minder melding van jongeren overlast in Houten

Styloblog: 
02-09-22: Waar hebben we het over ... in het nieuwe politieke seizoen
07-09-22: Ongemotiveerde locatiekeuze windpark Goyerbrug
07-09-22: Windpark geeft spanning

[+] NatuurlijkHouten.nl 09-09-22NatüúrlijkHouten vraagt om een proactieve aanpak tegen energiearmoede! - NatúúrlijkHouten maakt zich zorgen over de fors gestegen energieprijzen. Dit brengt vele huishoudens in grote problemen. De urgentie is nu al hoog, terwijl veel van de compenserende maatregelen van de landelijke overheid pas ingaan vanaf 2023. NatúúrlijkHouten wil daarom zo snel mogelijk extra inzet van de gemeente om inwoners uit de energiearmoede te houden. Dit kan door inwoners te helpen met het verlagen van de energierekening via energiebesparing en door compensatie te regelen voor huishoudens die dat speciaal nodig hebben.
Alle tien raadsfracties in Houten hebben zich bij deze oproep aangesloten en hierover gezamenlijk vragen schriftelijke vragen ingediend. - Zie hierna onder Raadsvragen
Het politieke radioprogramma Daar Hou Ik U Aan van Omroep Houten heeft hier in de uitzending van zaterdag 10 september uitgebreid aandacht aan besteed. Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Nieuw gepubliceerd sinds vorige week: 

Besluitenlijst 12-07-22: schetsontwerp kabel Werklandschap Meerpaal; vervanging pekelinstallatie; vervangingskredieten buitensportvelden; evaluatie lokale vrijwillige vervoersinitiatieven; monitor Sociale Kracht 2021 en Bevolkingsprognose 2022-2042; beantwoording vragen GL over tijdschema vergunning Windpark Goyerbrug (zie hierna); opdracht heroverweging Windpark Goyerbrug (budget €30.000); opleidingsverzoek wethouder Wouter van den Berg (*); verzoek transformatie Loerikseweg 54 naar woningbouw; extra krediet verduurzaming Fort Honswijk; overdracht openbare ruimte Hofstad III fase 1A. 

[+] (*) Wethoudersopleiding Wouter van den Berg, zie Facebook

Besluitenlijst 02-08-22: bekachtiging geheimhouding documenten Windpark Goyerbrug (betreft het juridisch advies van AKD Advocaten 31-07-22 en financieel rapport Krachtwerk 29-07-22). 

Besluitenlijst 24-08-22: analyse en conclusie heroverweging windpark Goyerbrug; vergunningverlening op basis van nieuwe normen windenergie. 

De raad voor te stellen: 
* Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (ontwerp VVGB) af te geven voor het
planologisch mogelijk maken van het realiseren van Windpark Goyerbrug, bestaande
uit vier windturbines met bijbehorende voorzieningen aan de zuidkant van het
Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Goyerbrug;
* Als onderdeel van de ontwerp VVGB milieunormen vast te stellen voor Windpark
Goyerbrug, te weten:
a. geluidnorm algemeen: maximaal 46 dB Lden maximaal 40 dB Lnight
geluidnorm molenaarswoning Zuwedijk 6: maximaal 53 dB Lden en 46 Lnight
geluidnorm molenaarswoning Beusichemseweg 146: maximaal 51 dB Lden en
45 dB Lnight;
b. slagschaduw: 0 uur per jaar;
c. externe veiligheid: een plaatsgebonden risiconorm van 10-6 voor kwetsbare
objecten en 10-5 voor beperkt kwetsbare objecten;
* Ontwerp VVGB aanmerken als een definitieve VVGB als er tijdens de
ter inzage legging van het ontwerp besluit geen zienswijzen worden ingediend die
aanleiding geven tot wijziging van de ontwerp VVGB.
--- Wethouder P.M.H. van Ruitenbeek is het niet eens met de wijziging in het besluit van
het college om de geluidnorm aan te passen van 47 naar 46 dB Lden en vraagt hiervan
aantekening in de besluitenlijst (Cf. Reglement van orde vergaderingen college Art.
52/lid 6.)Raadsagenda


Rondtafelgesprek RTG 08-09-22 (vragen aan de wethouders) in vervolg op 06-09-22 (insprekers) over Windpark Goyerbrug. Bij de agenda alle stukken, zowel het raadsvoorstel met bijlagen als de teksten van de insprekers ! Gemeenteraad 20-09-22 (volgt). 

RTG-1 13-09-22: bestemmingsplan Overeind 22, Schalkwijk; krediet verduurzaming Fort Honswijk; jaarrekeing recreatieschap Stichtse Groenlanden; begrotingswijziging WIL. 

RTG-2 13-09-22: ambitiebepaling conventant duurzame woningbouw Utrecht; krediet buitensportvelden. Raadsvragen


[+] 08-09-22: Schriftelijke vragen diverse partijen gemeentelijke aanpak tegen energiearmoede - Vragen van alle tien raadsfracties gezamenlijk. Zie het bericht van NatuurlijkHouten onder het koptje Andere media

Openstaande vragen
* van CDA over Sterren Muziekfeest
* van SGP, VVD, CDA over impact stikstof voor Houtense agrariërs
* van D66 en PvdA over DPS Matrix WIL
==> zie ook Styloblog 25-06-22: Argeloze sociale dienst schrikt van Argos
* van SGP, ITH, VVD over leegstand winkelcentrum Het Rond
* van ITH over opvang asielzoekers in hotel Van der Valk

Recent beantwoorde vragen van HoutenAnders over onderzoek alternatief voor Goyerbrug. 
Antwoord 05-09-22. Samengevat: (1) Het voornemen om op zoek te gaan naar een alternatief voor Windpark Goyerbrug is niet vooraf met de initiatiefnemer besproken; hij is wel op de hoogte gebracht. De initiatiefnemer heeft vervolgens een kort geding aangespannen om de gemeente te houden aan de anterieure overeenkomst, maar de rechter heeft dit niet ontvankelijk verklaard, omdat een dispuut over bevoegdheden van de gemeente moeten worden voorgelegd aan de bestuursrechter. (2) Wie gaat dit onderzoek uitvoeren? Financieel: Bureau Krachtwerk; juridisch: AKD Advocaten. (3) De heroverweging loopt paralel aan de vergunningsprocedure. (4) Waarom zoeken naar een alternatief? Omdat er weerstand is bij omwonenden. (5) Zijn er andere gronden dan milieu om de vergunning af te wijzen? Dat moet het onderzoek uitwijzen. (6) Is er al een initiatiefnemer voor een alternatief plan? Nee. (7) Hoe verzekert u zich van een initiatiefnemer voor zo'n alternatief? Die vraag loopt vooruit op het onderzoek. (8) Hoe verantwoordt u een vertraging van drie jaar (alternatief in 2025)? Voor de Regionale Energie Strategie U16 (RES) moet het alternatief uiterlijk 2025 een vergunning krijgen; Houten blijft haar RES-bijdrage leveren en dit onderzoek is geen wijziging van het duurzaamheidsbeleid. (9) Is ruimte beschikbaar op het elektriciteitsnet voor een alternatief? Stedin kijkt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. (10-12) De rapporten komen voor de RTG van 6/9 beschikbaar; het vergunningstraject loopt door het onderzoek geen vertraging op. (13) In het onderzoek worden de financiële gevolgen in gevolg van niet doorgaan van het windpark nadrukkelijk meegenomen. (14) Als er een alternatief gevonden wordt maar Goyerbrug zou toch ook moeten doorgaan, werkt u daar dan aan mee? De gemeente blijft werken met de kaders van de RES en de duurzaamheidsdoelstellingen. (15) Kosten onderzoek: € 30.000. 


En verder

Webpagina Raad van State over stikstof: https://www.raadvanstate.nl/stikstof/

Raad van State 07-09-22: Onzeker of emissiearme stallen doen wat ze beloven 
(met links naar de drie zaken/uitspraken over door de provincie Utrecht verleende - en nu vernietigde - natuurvergunningen voor drie melkveehouderijen, Driebergen).
Provincie Utrecht 07-09-22: Streep door vergunning van drie Utrechtse emissiearme melkveestallen
Houtens Nieuws 07-09-22: Raad van State: 'Onzeker of emissiearme stallen doen van ze beloven' 
NOS 07-09-22: Raad van State haalt streep door vergunning emissiearme melkveestallen

Bunniks Nieuws 05-09-22: Leny Visser uit de CDA-fractie
De Bunnikse CDA-fractie en het CDA-bestuur hebben de samenwerking met raadslid Leny Visser verbroken. Zij gaat verder als zelfstandig raadslid. Zij is na drie eerdere raadsperiodes het langstzittende raadslid in de Bunnikse gemeenteraad. Zij wordt door alle partijen geroemd om haar dossierkennis en werd gezien als een verbindende factor in de raad. Lange tijd was zij fractievoorzitter van het CDA. Bij de laatste raadsverkiezingen stond zij op een onverkiesbare zevende plaats, maar door een groot aantal voorkeursstemmen eindigde ze in de verkiezingen alsnog op de tweede plaats. Op 31 augustus sprak zij als inspreker bij een commissievergadering van de provincie over het percentage sociale huur en middenhuur. De provincie wil dit opkrikken van 50 naar 66%, wat gevolgen kan hebben voor de nieuwbouwplannen voor Odijk-West. Haar voornemen om bij de provincie in te spreken, leidde tot de breuk in de fractie. 

NOS/Nieuwsuur 02-09-22: Problemen binnen VVE's hinderen verduurzaming Nederlandse woningen

Reuters 29-09-22: ZEEWOLDE. Dutch wind farm blows away opposition as 'new millers' get a stake

Stadszaken 01-09-22: Subsidie voor elf gemeenten voor aanpak winkelgebieden, oude V&D-panden vaak middelpunt

RVO.nl: Subsidieregeling Impulsaanpak WinkelgebiedenGeen opmerkingen:

Een reactie posten