woensdag 14 september 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 37

[+] Laatste wijziging: 15/09/22 23:00

Omroep Houten

Zaterdag 17 september 2022 is er geen live-uitzending van Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. De uitzending van 10 september wordt herhaald. Presentatie: Arthur Vierboom en Bram Boshardt, gasten: Marcel van Gooswilligen (D66), Robert Pelleboer (CDA)  en (aan de telefoon) Wijnand Jonkers (Natuurlijk Houten). Thema: energie-armoede.
De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur.
De uitzending is ook te beluisteren via de website en podcast.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

3 oktober 19:30-20:30, Sociaal-Cultureel Centrum De Wiese, De Wiese 2, Schalkwijk 
Voor de zomer hebben 540 Schalkwijkers digitaal de vragenlijst over woningbouw in de Grote Driehoek ingevuld. Met de resultaten wil de gemeente bekijken of in de Grote Driehoek woningen gebouwd kunnen worden. (Dat is de locatie grenzend aan De Wiese, de laatste nieuwe wijk die in Schalkwijk is gebouwd.)

Informatie hulp aan Oekraïners: 
Houtens Nieuws 't Groentje

[p1] Onzeker of emissiearme stallen doen wat ze beloven
[p7] [web] Interview wethouder Rosa Molenaar: 'Voelt als de kroon op mijn loopbaan'
[p7] Raadspraat Pieter Stam (commissielid CU): Van egocentrisch naar een bloeiende buurt
[p11] [web] Gemeenteraad Houten vraagt college actief aan de slag te gaan met energiearmoede

Andere media

AD 08-09-22: Ruben Berendts strijdt al 18 jaar voor windmolens bij Goyerbrug: 'Ik ga net zolang door tot ze er staan'

AD 13-09-22: Rek is eruit bij gastgezinnen: Houten zoekt derde opvangplek voor Oekraïners

AD 13-09-22: In dit dorp komen veel huizen niet meteen op Funda, maar verkopen inwoners ze onderling - Als je groeit, gaat je dorpse karakter verloren. Maar als je niet bouwt, waar kunnen dan de jongerenwonen. Zie hier het dilemma van Schalkwijk. 

Bunniks Nieuws 11-09-22: Bunnik. Raad gaat akkoord met aanleg Zonnepark A12

[+] Bunniks Nieuws 14-09-22: Nieuwe zoekgebieden op komst voor windturbines in Bunnik
De zoektocht naar geschikte plekken voor windturbines in de provincie Utrecht verloopt slecht. De provincie luidt de noodklok en roept haar gemeentes op om voor 1 december nieuwe locaties aan te geven. Nieuw onderzoek toont twee kleinere zoekgebieden, tussen Bunnik en Zeist en tussen de A12 en het spoor ten noorden van Odijk. Daarnaast zijn er twee nieuwe grotere zoekgebieden aangegeven: in het landelijke gebied tussen Houten en Odijk (*) en tussen Werkhoven en Wijk bij Duurstede.

[(*) Dit betreft het nu nog open gebied tussen de door Bunnik geplande uitbreiding Odijk-West (Kersenweide) en de in Houten nagestreefde uitbreiding Houten-Oost. - YL]

Convenant Duurzaam Bouwen
Wethouder Paul van Ruitenbeek (NA) op Facebook 13-09-22: Vanavond de commissie te woord gestaan over het voorstel van het college om het convenant duurzaam bouwen provincie Utrecht te tekenen op niveau zilver. In de commissie waren er partijen die liever voor goud gaan en partijen die brons als gewenste voorkeur hebben. Dat betekent dat er op 20 september over dit onderwerp een debat zal worden gehouden. Lees de stukken hier. 

Van vorige week: 
NatuurlijkHouten.nl 09-09-22NatüúrlijkHouten vraagt om een proactieve aanpak tegen energiearmoede! - NatúúrlijkHouten maakt zich zorgen over de fors gestegen energieprijzen. Dit brengt vele huishoudens in grote problemen. De urgentie is nu al hoog, terwijl veel van de compenserende maatregelen van de landelijke overheid pas ingaan vanaf 2023. NatúúrlijkHouten wil daarom zo snel mogelijk extra inzet van de gemeente om inwoners uit de energiearmoede te houden. Dit kan door inwoners te helpen met het verlagen van de energierekening via energiebesparing en door compensatie te regelen voor huishoudens die dat speciaal nodig hebben.
Alle tien raadsfracties in Houten hebben zich bij deze oproep aangesloten en hierover gezamenlijk vragen schriftelijke vragen ingediend. - Zie hierna onder Raadsvragen
Het politieke radioprogramma Daar Hou Ik U Aan van Omroep Houten heeft hier in de uitzending van zaterdag 10 september uitgebreid aandacht aan besteed. 

Styloblog: 
02-09-22Waar hebben we het over ... in het nieuwe politieke seizoen
07-09-22: Ongemotiveerde locatiekeuze windpark Goyerbrug
07-09-22Windpark geeft spanning

Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

Besluitenlijst 30-08-22: aanvraag specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (o.a. coronamaatregelen); tussentijdse evaluatie pilot aanpak zorgfraude; bestemmingsplan verbreding A27 - Hooipolder; raadsvragen SGP, VVD, CDA over impact stikstof voor Houtense agrariërs; onderzoek kapitaaldeelname Stedin; aanpak en voortgang afwikkelng kinderopvangtoeslagenaffaire; uitbreiding begraafplaats Oud Wulven; benoemingen bezwaarschriftencommissie; raadsvragen CDA over Muziekfeest op het Plein; ambitiebepaling Convenant Duurzame Woningbouw. Raadsagenda


RTG1 13-09-22: bestemmingsplan Overeind 22 Schalkwijk; krediet verduurzaming Fort Honswijk; jaarrekening Recreatieschap Stichtse Groenlanden; begrotingswijziging WIL. 

RTG2 13-09-22: ambitiebepaling convenant duurzame woningbouw; vervangingskredieten buitensportvelden. 

Raad 20-09-22: Windpark Goyerbrug ontwerp-vergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en analyse heroverweging; voldoen aan motie Duurzaam Bouwen. 
Stukken inclusief inspraakreacties zie ook RTG 08-09-22

Raadsinformatiebrieven o.a.: aanpak zorgfraude; afwikkeling kinderopvangtoeslagenaffaire; stand van zaken corona; stand van zaken opvang Oekraïense vluchtelingen; jaarverslag uitvoering en handhavingRaadsvragen


Nieuwe vragen: 
* van PvdA 08-09-22 over herstel kunstwerken in de openbare ruimte
Onderhoud en herstel laat veel te lang op zich wachten en doet geen recht aan de toezegging in 2020 om prioriteit te geven aan onderhoud. Drie kunstwerken in het buitengebied (Mariakapel, Waterlint, Dansers) verkeren in rampzalige staat. Waarom heeft de gemeente nog geen opdracht gegeven voor herstel, terwijl er budget voor is? In 2020 heeft het College gezegd het onderhoud op te zullen pakken en erkend dat dit sinds 2013 is blijven liggen. Nu is er nog steeds niets gebeurd. 
=> zie ook Styloblog 13-10-20: Buitenkunst

* van alle fracties 09-09-22 over actieve gemeentelijke aanpak tegen energiearmoede
De uitzending van Daar Hou Ik U Aan heeft hier 10-09-22 uitgebreid aandacht aan besteed. 

Openstaande vragen:
* van SGP, ITH, VVD over leegstand winkelcentrum Het Rond
* van ITH over opvang asielzoekers in hotel Van der Valk

Recent beantwoorde vragen: 
* van SGP, VVD en CDA over impact stikstof voor Houtense agrariers
Antwoord 12-09-22: het College zal er bij GS op aandringen op helderheid voor Houtense agrariërs bij de gebiedsgerichte aanpak; het is nog niet te zeggen op hoeveel agrariërs de stikstofregels impact hebben: in de gemeente Houten liggen geen Natura2000-gebieden, dichtstbijzijnde liggen ten ZW van Culemborg en ZO van Wijk bij Duurstede, stikstof wordt tot 25 km meegenomen in de berekeningen, vanaf 5 km is de invloed meestal beperkt; het Rijk heeft de leidende rol, de provincies hebben een helpdesk voor stikstofvragen; het 'handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof' van de provincie Utrecht geeft meer handvatten dan het Rijk, het gaat om 'samen oplossen'. [+06-nr voor info]

* van CDA over Sterren Muziekfeest op het Plein
Antwoord 12-09-22: De gemeente was geen mede-organisator, maar heeft € 20.000 beschikbaar gesteld om het evenement mogelijk te maken en daarnaast materiaal geleverd, zoals kliko's en hekken. Ook is extra ambtelijke capaciteit ingehuurd voor de behandeling van de aanvraag. In principe mogen op het Rond per jaar 6 avondevenementen en 2 dagevenementen gehouden worden. De gemeente betreurt dat het de horecaondernemers uiteindelijk niet is gelukt om dit evenement gezamenlijk te organiseren, waartoe de gemeente had opgeroepen. De ondernemers zijn via de vaste vertegenwoordigers volgens vaste afspraken geïnformeerd. De gemeente blijft uitdragen dat  het in wederzijds belang is om initiatieven samen op te pakken. Het proces bij dit evenement wordt zorgvuldig geëvalueerd. 

* van D66 en PvdA over DPS Matrix Werk en Inkomen Lekstroom
==> zie ook Styloblog 25-06-22: Argeloze sociale dienst schrikt van Argos
Antwoord 12-09-22: WIL begon in 2016 met de DPS-matrix, met de intentie om het aanvraagproces voor veel klanten lichter te laten verlopen en niet voor het opsporen van fraude of extra controle. De DPS-matrix werd ingevuld aan de hand van een vragenlijst (als bijlage bijgevoegd), waaraan scores worden toegekend; de uitkomst bepaalde met het klantgesprek de (langere of kortere) route voor de bijstandsaanvraag. De scores op de afzonderlijke vragen werden nooit in het klantdossier opgenomen, alleen de overall uitkomst (hoog of laag risico op regelovertreding). De overall uitkomst bleef in het dossier staan voor interne en accountantscontrole van het aanvraagprocesen en kon door medewerkers worden ingezien. De ingevulde vragenlijst en de uitkomst is opgeslagen in het systeem CompetenSys. Deze functionaliteit is nu uitgeschakeld, WIL-medewerkers hebben geen toegang meer tot die data,. WIL is met de leverancier in overleg over vernietiging van de data. 

Waarom is WIL niet eerder gestopt? WIL maakte gebruik van een standalone versie van de matrix. Toen de leverancier van de 'fraudescorekaart' in 2020 stopte, konden aangesloten gemeenten deze niet meer gebruiken, maar WIL was daar niet op aangesloten en stopte dus niet automatisch. Het VNG-advies om te stoppen was zeer low-profile, gemeenten zijn alleen in een belronde geïnformeerd en het is niet meer na tegaan wie de VNG binnen WIL heeft gesproken. WIL was niet op de hoogte van het VNG-advies. Tot voor kort twijfelde WIL nooit aan de validiteit van de vragenlijst [zoals ook in het beleidsplan te lezen - YL]. WIL was in 2019 gestopt met het zelflerend algortime van Totta om fraude op te sporen en tot voorkort was WIL in de veronderstelling daarmee geen gebruik meer te maken van algoritmes. De gedachte was dat een algorime zelflerende software was, maar nu is de conclusie dat ook eenvoudige rekenregels, zoals bij de DPS-matrix, algoritmes zijn. Onwetend is daardoor op 30-6-21 foutief geantwoord op vragen van D66. Met het gebruik van de DPS-matrix heeft WIL de wet niet overtreden, wel is het zo dat de matrix niet voldeed aan de richtlijnen van het Rijk. WIL wil alleen werken met instrumenten die voldoende gevalideerd zijn en voldoen aan de wet- en regelgeving. WIL gaat de interne processen daarop doorlichten. 

WIL gebruikte de DPS-matrix met de intentie om het aanvraagproces voor veel klanten lichter te laten verlopen, veel klanten hadden hier baat bij. Niemand is op basis van de matrix een uitkering geweigerd en de matrix is niet gebruikt voor fraudebestrijding. Nu WIL is gestopt met de DPS-matrix doorlopen alle aanvragers de verkorte aanvraagroute, tenzij de professional in het poortproces aanleiding ziet voor de langere route. Hiervoor wordt geen gebruik gemaakt van een rekenmodel of algoritme. Wat de klant vertelt moet logisch en verifieerbaar zijn en als dat niet het geval is, wordt doorgevraagd en zo nodig wordt dan gekozen voor de langere aanvraagroute. Ook voor fraude-opsporing wordt geen gebruik gemaakt van algoritmes, maar van themacontroles en het reageren op signalen. 

Het is inderdaad goed om het gesprek te voeren over het gebruik van algoritmes en ethische criteria. Bij het doorlichten van de interne processen zullen uitgangspunten worden vastgesteld.
 


En verder

Commissariaat van de Media 12-09-22: Bijeenkomst De staat van de lokale nieuws- en informatievoorziening 2022
Het Commissariaat van de Media heeft onderzoek gedaan naar de staat van de lokale media en nieuwsvoorziening. De resultaten worden 29 september 2022 gepresenteerd. 
In het panel o.a. Arthur Vierboom, medeoprichter Omroep Houten. 
Beeld en Geluid Den Haag, 29-09-22, 16:00-17:30 uur. Gratis tickets via Eventbrite. 

Dutch Media Week: Tijdens het weekend van 8 & 9 oktober organiseert Dutch Media Week een groot publieksevenement: de Dutch Media Week Xperience Days. Dit is de vernieuwde versie van de oude Open Studio Dagen, met meer diepgang. Beide dagen presentaties en (alleen) op zondag 9 oktober gaan de deuren van het Media Park open en kan het publiek een kijkje nemen in de studio’s van onder andere Omroep Max, Viaplay en de NPO, maar ook een bezoek brengen aan onder andere NEP, het Studiocentrum, EMG en Beeld & Geluid.

NOS 12-09-22: 'Weinig overlast in gemeente met grote azielzoekterscentra'
Dit meldt nu.nl op basis van een rondgang langs 30 gemeenten waar een AZC staat. 

Binnenlands Bestuur 12-09-22: Gemeenten mogen geen VOG van raadsleden eisen

Leeuwarder Courant 13-09-22: Provincie heeft dubbel gevoel bij hoge winsten Windpark Fryslân in IJsselmeer, maar opbrengst gaat naar mienskip
Windpark Fryslân in het IJsselmeer was vorig jaar een half jaar operationeel en realiseerde toen een omzet van 73 miljoen euro en een winst van 33 miljoen euro. Ook minderheidsaandeelhouder provincie Fryslân plukt hier de vruchten van. De provincie betaalde 20 miljoen euro voor een belang van 15% en had eerder al een achtergestelde lening verstrekt van 80 miljoen euro. De initiatiefnemers, twee families, legden 11,8 miljoen euro neer voor een belang van 85 procent.

Rijksoverheid 12-09-22: Gemeenten krijgen meer ruimte om huur- en koopwoningen toe te wijzen aan inwoners met lokale binding

[+] VNG Nieuws 13-09-22: Lokale inwoners krijgen vaker voorrang op de woningmarkt

[+] Provincie Utrecht 14-09-22: Provincie helpt huiseigenaren met kleine beurs energie te besparen
Huiseigenaren met een laag inkomen in Utrecht, Amersfoort, Leusden en Woerden krijgen de kans om hun muren of vloeren kosteloos te laten isoleren. Provincie Utrecht stelt hiervoor ruim 2,2 miljoen euro beschikbaar. De regeling is bedoeld voor huishoudens die tot maximaal 130 procent van het minimumloon verdienen en in een slecht geïsoleerd huis wonen. Er zijn twee redenen dat de proef in Utrecht, Amersfoort, Leusden en Woerden start. Deze gemeenten zijn bereid om een kwart van de kosten op zich te nemen – de provincie betaalt de rest. Daarnaast wil de provincie dat het isoleren op een natuurvriendelijke manier gebeurt volgens de Wet natuurbescherming. Tijdens de proef wordt onder meer gekeken of spouwmuur- en vloerisolatie voldoende besparing oplevert of dat het bijvoorbeeld ook wenselijk is daken te isoleren of isolatieglas te plaatsen. Ook moet blijken of de doelgroep op deze manier voldoende bereikt wordt. Als de proef slaagt, wil de provincie de regeling in 2023 openstellen voor andere Utrechtse gemeenten. Ook die gemeenten moeten bereid zijn een deel van de kosten mee te financieren en te laten isoleren volgens de Wet natuurbescherming; dus natuurvriendelijk.
 
[+] Schulink.nl 14-09-22: Mag een gemeente vragen om een kopie van je identiteitsbewijs? 
De energietoeslag voor lage inkomens is vastgelegd in de Participatiewet, daarvoor gelden dezelfde regels als de bijstand en één daarvan is de identificatieplicht. Daarom vragen gemeenten bij de aanvraag van energietoeslag om een kopie van het identiteitsbewijs, bijvoorbeeld paspoort of identiteitskaart. Praktisch gezien is het niet nodig, want met het DigId en de in te leveren bewijsstukken is de identiteit voldoende vastgesteld. De DigId, waarmee de aanvrager heeft ingelogd, geldt (nog) niet als identiteitsbewijs. De gemeente mag wel om een kopie van het paspoort vragen (Participatiewet), maar mag deze kopie niet bewaren (AVG). De kopie van het ID-bewijs moet direct na het inzien worden vernietigd. 
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten