woensdag 7 september 2022

Windpark geeft spanning

De gemeenteraad van Houten moet deze maand beslissen over de vergunning voor Windpark Goyerbrug (preciezer gezegd: het college van B&W vraagt de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven). Ter voorbereiding was er op 22 augustus een informatieavond van het College van B&W, hield de raad op 1 september een online informatievergadering met initiatiefnemer Ruben Berendts (BlueBearEnergy, Windpark Goyerbrug BV), op 6 september een rondetafelgesprek met insprekers en op 8 september het vervolg daarop met vragen aan de wethouders.

De raadsleden staan voor een moeilijke beslissing en ik heb grote bewondering voor hun inzet en de tijd die zij eraan besteden. De stukken beslaan minstens 2000 pagina's aan rapporten en onderzoeken plus nog wat geheime bijlagen. De meeste informatie, inclusief video-verslagen van de bijeenkomsten, zijn te vinden op de speciale website van de gemeente: https://www.houten.nl/windparkgoyerbrug

Niet bij te houden
Zelf lukt het mij niet om dat allemaal bij te houden. De informatieavond van 1 september heb ik thuis gevolgd en ik heb in de gauwigheid printscreens gemaakt van de presentatie van ondernemer Ruben Berendts. Er is hiervan ook een videoverslag. Het rondetafelgesprek van 6 september rolde ik online halverwege binnen en ik heb wat losse aantekeningen gemaakt, geen verslag, vaak wist ik niet wie de inspreker was. Hieronder noteer ik wat losse aantekeningen. Alle stukken, inclusief de teksten van de insprekers, zijn te vinden bij de agenda

Wethouder niet eens met collegebesluit
Vandaag, 7 september, werd de B&W-besluitenlijst van 24 augustus gepubliceerd. Daarin valt mij op dat wethouder Paul van Ruitenbeek het niet eens is met het collegebesluit om de geluidsnorm aan te passen van 47 naar 46 Lden. Dit is een heikel discussiepunt in de raad.

Lden (Level day-evening-night) is een Europese norm, waarin de geluidsbelasting in dB(A) wordt berekend naar dagdelen over het etmaal. Het College wil minder geluidshinder, dus 46 in plaats van 47, waarvan de ondernemer zegt: dat betekent minder draaien, dus minder stroomopbrengst, het windpark is dan niet meer te financieren en het verlies aan energiepbrengst moet elders in de regio alsnog worden geproduceerd om te voldoen aan de in de Regionale Energiestrategie (RES). De gemeente mag volgens hem geen onmogelijke normen stellen (ja zeggen tegen de vergunningaanvraag maar de uitvoering ervan onmogelijk maken) en als de norm 46 Lden wordt, dan stapt hij naar de rechter. De 47-norm is ook vastgelegd in de overeenkomsten met zestien omwonenden. 

Wethouder Paul van Ruitenbeek is van nieuwkomer Natuurlijk Houten, een partij die zich vooral sterk maakt voor woningbouw in Oost met "Houtens DNA" (eerst groen, dan woningen ontwerpen). Ik ben benieuwd welke positie deze partij gaat innemen in de raad als het gaat over windmolens. Wethouder Wouter van den Berg (SGP) heeft al aan een redactielid van Omroep Houten laten weten, er pal voor te gaan liggen als bewoners hinder gaan ondervinden van het windpark. Het College eist behalve een lagere geluidsnorm ook 0 uren slagschaduw, wat volgens de ondernemer praktisch bijna niet te realiseren is. Bij slagschaduw slaan de molens automatisch af, maar dit kan wel eens met een kleine vertraging gebeuren, wat dan tot klachten kan leiden. 

Kan het minderheidsstandpunt van wethouder Van Ruitenbeek, als dat ook het partijstandpunt is in de raad, leiden tot een breuk in de coalitie? 

Schadeclaim van ondernemer "kansloos"
Het College van B&W wil de vergunning verlenen onder dreiging van een miljoenenclaim van de ondernemer. De berekening en inschatting daarvan staat in het geheime rapport van bureau Krachtwerk. Volgens één van de insprekers is zo'n claim "kansloos" en kan de gemeente juist claims verwachten als de vergunning wel verleend wordt. 

Schadeclaims van bewoners
Volgens inspreker advocaat De Lange en anderen kan de gemeente bij het instemmen met de vergunning ook schadeclaims ontvangen vanwege het voorzorgsprincipe. De windmolens voldoen niet aan de - onduidelijke - milieunormen en kunnen gezondheidsschade veroorzaken. Volgens één van de insprekers heeft een Franse rechter al compensatie toegekend vanwege gezondheidsschade door windmolens. Er is dus jurisprudentie. 

Het is dus te verwachten dat de vergunningaanvraag zowel bij verlenen als afwijzen in elk geval weer naar de rechter gaat. 

Volgens advocaat De Lange betekent een gemiddelde geluidsnorm op jaarbasis dat het windpark in feite onbeperkt lawaai mag produceren als het gemiddelde maar onder de norm blijft. 

Wacht op onderzoek RIVM
Een inspreekster pleit ervoor om het besluit over de vergunning nog een paar maanden uit te stellen. Op dit moment legt het RIVM de laatste hand aan de resultaten van een onderzoek onder 3500 inwoners die in de buurt van een windmolen wonen. De resultaten worden nog dit jaar gepubliceerd. Zij adviseert de raad met klem hier in ieder geval op te wachten, alvorens een besluit te nemen over normen.

Draagvlak onder dwang
Dezelfde inspreekster wijst er op dat de overeenkomsten van de ondernemer met 16 van de 17 omwonenden "onder dwang" zijn getekend, onder dreiging van waardevermindering en onverkoopbaarheid van de woning. De bewoners zijn volgens haar tegen de molens. De overeenkomst verbiedt hen om zich negatief over het windpark te uiten, ook op sociale media. De geheimhouding van de overeenkomst is een eis van Ruben Berendts en niet van de bewoners zelf. 

Poetin tegen Goyerbrug
Volgens ondernemer Ruben Berendts, die zelf ook insprak tijdens de vergadering van 6 september, wil Vladimir Poetin geen Windpark Goyerbrug of als het er komt wil hij dat zover mogelijk afknijpen. Een lagere geluidsnorm leidt tot minder productie en nauwelijks minder hinder. Minder productie betekent meer schaarste en hogere prijzen. Het Kremlin was was niet bereikbaar voor commentaar. 

Volt roept op tot weerstand
Inspreker Rob Cortjens riep namens de partij Volt Houten (waarvan ik niet wist dat die hier bestond) de gemeente op om moed te tonen en de eerdere vergunningaanvraag onverkort te honoreren en de productie van duurzame energie niet te dwarsbomen door strengere normen te stellen. 

Berendts gaat door
Pascal Ooms van de SGP vroeg aan Ruben Berendts of een norm van 46 Lden het einde van het windpark betekent. Ruben Berendts: "Nee, dan gaan we een juridisch traject in. Wij stoppen niet, we zijn al achttien jaar bezig en we gaan net zo lang door tot de turbines er staan."

- - - - - - - - - - Links: 

Gemeentelijke website over Goyerbrug: 
Videoverslag informatieavond 1-9-22 met presentatie Ruben Berendts
Printscreens van de presentatie van Ruben Berendts

Agenda en stukken van de RTG 06/08-09-22 inclusief inspraakteksten
Geen opmerkingen:

Een reactie posten