vrijdag 30 september 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 39

 

[+] Laatste wijziging: 10/10/22 17:00

Omroep Houten

Zaterdag 1 oktober is er geen live uitzending van Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. De uitzending van 24-09-22 wordt herhaald. Presentatie: John van Amerongen en Ruben Driessen met als gasten Pascal Ooms van de SGP en Pieter Stam van de ChristenUnie. De volgende live uitzending is zaterdag 8 oktober, met gasten van VVD en HoutenAnders. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur. De uitzending is ook te volgen via de website en podcast.


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6: werkzaamheden Provincialeweg Schalkwijk, gratis OV voor 66-plussers met een krappe beurs, bewoners woningen zonder kliko [maar ondergronds container!] hoeven PMD-afval niet meer te scheiden, agenda raad 4/10/22. 

Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

Op de gemeentepagina in 't Groentje Houtens Nieuws staat elke week: "U leest het gemeentenieuws digitaal via www.houten.nl/gemeentenieuws door door u aan te melden voor de nieuwsbrief www.houten.nl/nieuwsbrief". Het internetadres "www.houten.nl/gemeentenieuws" werkt[e] echter niet en het digitale gemeentenieuws nergens de vinden (nieuwsbrief werkt wel). Ik heb de gemeente gevraagd (de link naar) het digitale gemeentenieuws te herstellen of deze verwijzing uit het gedrukte gemeentenieuws te verwijderen. -- [+] Op 10/10/22 heeft de gemeente dit gerepareerd door voortaan naar  het archief van 't Groentje te verwijzen, inclusief het meest actuele nummer. 

Gemeenteblad 28-09-22 Windpark Goyerbrug via Officiële Bekendmakingen en Ruimtelijke Plannen, zie ook: houten.nl/windparkgoyerbrugbekendmaking ontwerpbesluit omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug en daarbij behorende kaart plangebied Windpark Goyerbrug, ter inzage van 29/9/22 tot 9/11/22. 

College presenteert collegeprogramma 2022-2026Houtens Nieuws 't Groentje

[p3] Gemeenteraad stemt in - Windpark Goyerbrug
[p7] [web] interview Wethouder Van den Berg
[p7] Raadspraat Burgemeester: Herfst in Houten
Andere media

AD 24-09-22: Plan voor opvang 250 asielzoekers, statushouders en spoedzoekers blijkt lastige puzzel: 'Nog even geduld'  --- zie onder Raadsagenda > Raadsinformatiebrief > Essenkade

AD 27-09-22: Houten wil de provincie verleiden met bijna 3000 woningen in een groene 'energiepositieve wijk' - Het provinciebestuur is er geen voorstander van, maar de gemeente Houten denkt de komende jaren zeker 2750 woningen in Houten-Oost te kunnen bouwen. 

AD 30-09-22: Krijgt Houten een eigen museum? 'We willen onze geschiedenis laten zien, horen en voelen' - Wouter van den Berg heeft als raadslid herhaaldelijk een lans voor gebroken. Nu mag hij als wethouder zelf de concrete aanzet gaan geven. 

Collegeprogramma over Houtens Museum

Facebook 26-09-22: Meet up Monday met Marjan Boonzaaijer (D66)

Reactie van de griffier van Houten over Verklaring Omtrent het Gedrag

Binnenlands Bestuur 12-09-22Gemeenten mogen geen VOG van raadsleden eisen
Dit bericht uit BB plaatste ik eerder in weekoverzicht van 14-09-22. Op 29-09-22 ontving ik per e-mail de gevraagde reactie van de Griffie van de gemeente Houten. "De griffier en de burgemeester hebben een paar maanden voor het vaststellen van de kandidatenlijsten gesproken met de bestuurders van de politieke partijen die dachten deel te gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben met hen gesproken over integriteit en waar je allemaal op moet letten bij het vaststellen van de lijst. Het vragen van een VOG is een keuze. Deze keuze ligt bij de besturen van de politieke partijen. De griffie vraagt hier niet naar. Indien een kandidaat op de ingediende kandidatenlijst benoembaar is op basis van de gemeentewet, dan kan de kandidaat zijn zetel aanvaarden."

Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd.  Laatst gepubliceerde besluitenlijst (stand 30/9 gelijk aan 21/9) is van 30/8, zie weekoverzicht week 37.Raadsagenda


22/9/22 besluitvorming windpark Goyerbrug, zie go.stylo.nl/w22-38#raadsagenda

27/9/22 RTG: zonneveld De Heul. 

4/10/22 gemeenteraad: o.a. zonneveld De Heul, verduurzaming Fort Honswijk, bestemmingsplan Overeind 22 Schalkwijk. 

Laatste raadsinformatiebrieven (21-09-22): bestuurlijke afspraken opvangcrisis en stand van zaken Essenkade (+ overzicht moties) en 

Opvangcrisis: De instroom van nieuwe asielzoekers van gezinsherenigers is iets oger dan afgelopen jaren, maar is geen verklaring voor het huidige tekort aan opvang, die geleid heeft tot schrijende situaties. VNG en Veiligheidsberaad hebben afspraken gemaakt met het kabinet: gemeenten gaan 20.000 statushouders hiusvesten door wegwerken achterstand uit 2021 en voldoen aan taakstelling tweede helft van 2022, vooruitwerken op de taakstelling van 2023 [kort samengevat: we spreken af "meer" te doen door ons te gaan houden aan bestaande afspraken - YL]
- Opvang in Hotel Van der Valk: zonder overleg met de gemeente zijn van 10 tot 14 augustus 135 asielzoekers geplaatst in hotel Van der Valk in Houten, waaronder 60 alleenstaande minderjarige vreemdelingen, die inmiddels al weer elders zijn ondergebracht.  
- Houtense kerken en moskee hebben een oproep gedaan aan de gemeente om meer vluchtelingen op te vangen en aanboden te helpen. Een projectleider is in gesprek met hen over concretisering van dit aanbod. 

Essenkade: Op 10 mei 2022 heeft de raad Essenkade 2 (v/h Utrechts Nieuwsblad) aangewezen als locatie voor tijdelijke huisvesting van kansrijke asielzoekers, spoedzoekers, De Krachtfabriek, Voedselbank en Het Doorgeefluik. Zenzo Maatschappelijk Vastgoed Houten is beoogd hoofdhuurder n hoofdexploitant. De business case is nog niet sluitend. Vooral de tijdelijke woningen voor spoedzoekers en statushouders vormen een lastige financiële puzzel, vanwege de relatief korte exploitatieperiode van 15 jaar, waarin deze woningen nog niet zijn afgeschreven. Er wordt een klankbordgroep van 10-12 personen uit de omgeving (woningen en bedrijven), via loting samengesteld uit de 49 aanmeldingen. Planning: (1) voor eind van het jaar of eerder, als dekking en schetsontwerp rond zijn, raadsvoorstel met randvoorwaarden; (2) eerste kwartaal 2023 start planologische procedure; (3) derde kwartaal 2023 plaatsing van de units. Raadsvragen

Openstaande vragen van ITH over opvang asielzoekers in hotel Van der Valk; PvdA over herstel kunstwerken in de openbare ruimte en raadbreed over aanpak energiearmoede. 
Recent beantwoorde vragen: zie vorige week (geen nieuwe antwoorden). 

Zie: raadsvragenEn verder

Provincie Utrecht 29-09-22: Afspraken over snelle, goedkopere en duurzame woningbouw
De provincies Utrecht en Flevoland en de regio Amsterdam hebben in een convenant afspraken gemaakt in overleg met o.a. bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Vanuit gemeenten en marktpartijen bleek grote behoefte aan afspraken over duurzame woningbouw, bv. circulair en natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. De opstellers van het convenant willen dat de afspraken gaan gelden als landelijke norm voor woningbouw. Het convenant dient ook als platform om de gemaakte afspraken te vertalen naar de praktijk en kennis te delen. 

Het convenant is inmiddels ondertekend door 87 partijen, waaronder de gemeente Houten. De Houtense raad stemde 22/9/22 in het het ambitieniveau Zilver; alleen de VVD wilde nu niet verder gaan dan Brons. Zie voorstel en besluiten (agendapunt 13). 

Provincie Utrecht 27-09-22: Begroting 2023 - ruimte voor provinciale ambities

Binnenlands Bestuur 29-09-22: Projectontwikkelaars willen uitstel Omgevingswet
De Eerste Kamer moet hier 1 november over beslissen. Volgens NEPROM zal invoering per 1 januari de woningbouw verder vertragen. Volgens NEPROM is na het besluit voor de overgang minimaal een termijn van zes maanden nodig. Eerder deze week kwam uit onderzoek naar voren dat 70% van de bij de Omgevingswet betrokken gemeenteambtenaren ook uistel van de wet wil. 

Binnenlands Bestuur 27-09-22: Werkvloer wil nieuw uitstel Omgevingswet
Zo'n 40% verwacht ernstige gevolgen of zelfs chaos voor de dienstverlening aan de burgers. 

Stadszaken 23-09-22: Eigen volk eerst of regionale planologie
Minister De Jonge wil dat gemeenten maximaal de helft van de vrijkomende huur- en koopwoningen  onder een bepaalde koopprijs voor eigen inwoners kunnen reserveren. Dit past in een trend van ‘eigen volk eerst’. Planoloog Martin van der Maas ziet een verschuiving van globalisering naar regionalisering.

Journal of Communication 29-09-22: Do people learn about politics on social media?
A meta-analysis of 76 studies finds that social media use does not meaningfully increase political knowledge. Thisis interesting in light of shrinking traditional news audience. 

Tot hier en niet verder!Geen opmerkingen:

Een reactie posten