woensdag 21 september 2022

Weekoverzicht politiek Houten - week 38

[+] Laatste wijziging: 24/09/22 23:45

Omroep Houten

Zaterdag 24-09-2022 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: John van Amerongen en Ruben Driessen met als gasten Pascal Ooms van de SGP en Pieter Stam van de ChristenUnie. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 11 tot 12 uur. De uitzending is ook te volgen via de webite en podcast


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).

Gratis gesprek VvE's over duurzaamheid; gemeente helpt bij zorgen over geld; werkzaamheden Provincialeweg Schalkwijk; Rondetafelgesprek 27/9/22 (zie hierna). Houtens Nieuws 't Groentje

[p7] [web] interview Wethouder Sander Bos (VVD)
[p7] [web] Raadspraat: Pascal Ooms (SGP): SGP brengt straat naar de raad, SGP nu ook in het College; vóór bouwen in Oost, tegen hoogbouw, tegen windmolens, inzet voor biodiversiteit. 
[p19] Pagina Duurzame energie, met o.a. energie-agenda en lezing prof. Ad van Wijk, inwoner van Houten en hoogleraar energietransitie, over waterstof en de optimale mix van energiebronnen (zon, wind, getijde, aardgas, kolen, kernenergie, kernfusie). 

[web] 19-09-22: Gaat 't Goy van Bloei- naar Loeizone? Ingezonden brief over slapeloosheid, chronische vermoeidheid en hoofdpijn door een windmolenpark. 

[+] [web] 21-09-22: Onenigheid binnen de coalitie over Windpark Goyerbrug
(verslag van de raadsvergadering van dinsdagavond 20 september)

[+] [web] 23-09-22: Gemeenteraad stemt in met verklaring van geen bedenkingen Windpark Goyerbrug
Andere media

AD 15-09-22: CDA zet Mirjam Sterk bovenaan de lijst voor de provinciale verkiezingen van maart

AD 20-09-22: 't Goy is zich rot geschrokken: 'Herrie windmolens zo groot dat een enkeling zelfs in zijn auto slaapt'

[+] AD 21-09-22: Houten voert emotioneel debat over windpark Goyerbrug, 'geluksbomen' lijken er toch te komen

[+] AD 23-09-22Achttien jaar lang is erover gepraat, nu staan de seinen op groen voor Windpark Goyerbrug

[+] RTV Utrecht 23-09-22Windmolens Houten stap dichterbij, raad stemt in met meer geluid

[+] Provincie Utrecht 22-09-22Debat over wonen, windmolens en een afscheid met koninklijk tintje in Provinciale Staten - Als Utrechtse gemeenten niet voor 1 december voldoende locaties voor windmolens kunnen vinden, dan mag de provincie daarvoor plekken aanwijzen. Provinciale Staten vinden het goed als Gedeputeerde Staten haar bevoegdheid hiertoe willen inzetten.

Facebook 19-09-22: Elke week stelt zich een raadslid voor in Meet Up Monday: Jane Lobbrecht, GroenLinks, juridisch medewerker VluchtelingenWerk in Utrecht, mooiste plekje: Heulse Waard. 

[+] Facebook 10-09-22: Niet alleen inwoners van Houten maar ook die van Culemborg, Beusichem, Wijk bij Duurstede, ‘t Goy, Schalkwijk, Cothen en Werkhoven zullen ernstige hinder en gezondheidsklachten van windpark Goyerbrug gaan ondervinden. Door bewonerscollectief ‘Geen windpark Goyerbrug’ is op woensdag 14 september een excursie naar Windpark Ospeldijk in Nederweert georganiseerd.

[+] Facebook 15-09-22: Woensdag 14/9 is door het bewonerscollectief ‘Geen Windpark Goyerbrug’ een excursie georganiseerd naar windpark Ospeldijk bij Nederweert. Sinds de komst van dit windpark hebben omwonenden veel klachten, variërend van slaaptekort, hoofdpijn en vermoeidheid tot het voelen van trillingen tot op ruim twee kilometer afstand. Er zijn omwonenden die inmiddels niet meer thuis slapen. Argos (NPO Radio1) had 26-09-20 een uitzending over dit onderwerp.  

[+] Gemeente Amsterdam: Windmolens in Amsterdam. Informatiepagina van de gemeente Amsterdam over windmolens, plan-MER, kaart met windzoekgebieden en initiatieven voor windmolens. Houtens raadslid Willem Zandbergen (ITH) verwees in de raadsvergadering van 22/9/22 naar de aanpak van Amsterdam, waar volgens hem in tegenstelling tot in Houten wél gekozen wordt voor participatie van inwoners mét deskundigen en extra onderzoek gedaan wordt naar de milieueffecten van windmolens (Plan-MER). 


Verkiezingsprogramma's, college, raadsleden, zie go.stylo.nl/GR22

Collegebesluiten

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. Laatst gepubliceerde besluitenlijst (stand 21/9) is van 30/8, zie vorige weekRaadsagenda


[+] Raadsvergadering 22/9/22 voortgezet
Raadsvoorstel ontwerp verklaring van geen bezwaar voor de ontwerp-vergunning Windpark Goyerbrug aangenomen met drie van de vier coalitiepartijen (ITH, SGP, VVD) tegen en alle overige partijen (NatuurlijkHouten en alle niet-coalitiepartijen) voor. Geluidsnorm 46 Lden geamendeerd naar 47 Lden. Voorstel om te wachten op rijksnormen is verworpen.

Amendementen en Moties aangenomen: (A60) Geluidsnorm van 46 naar 47; (M62) Inwoners informeren over geluidmetingen (unaniem); verworpen: (A58) Wachten op rijksnormen; (A59) Wachten op rijksonderzoek (Plan-MER); (A61) Slagschaduwnorm van 0 naar 6 u/jr; (M68) Mediator aanstellen; (M69) Participatie over milieunormen. 

Ytzen Lont: In de besluitenlijst van B&W had wethouder Paul van Ruitenbeek (NatuurlijkHouten) laten aantekenen dat hij tegen de voorgestelde verlaging van de geluidsnorm van 47 naar 46 Lden is. Politiek significant is dat dit minderheidstandpunt met de steun van zijn eigen partij NH en alle oppositiepartijen in de raad een meerderheidsbesluit is geworden en dat in reactie daarop alle andere drie coalitiepartijen tegen het voorstel van het eigen College hebben gestemd en dat het collegevoorstel met de steun van NH en alle oppositiepartijen toch is aangenomen. De politieke vraag is wat dit betekent voor de toekomstige samenwerking in de coalitie, bijvoorbeeld als het gaat om de grote woningbouwopgave. 

[+] Ambitiebepaling Convenant Duurzame Woningbouw niveau Zilver aangenomen: 
alle partijen voor behalve de VVD (wil niveau Brons). 

Raadsvergadering 20/9/22 geschorst
De raadsvergadering van dinsdag 20 september (zie videoverslag 20:00-24:00 uur!) is rond middernacht geschorst tot donderdag 22 september 20:00 uur. De vergaderstukken zijn daar (bij 22/9) te vinden, inclusief de inspraakreacties (RTG 8/9/22), het raadsvoorstel en de ingediende amendementen en moties. De vergadering werd dinsdag rond middernacht geschorst na de laatste bijdrage in eerste termijn van de fracties en wordt donderdagavond voortgezet, beginnend met de beantwoording door het College, door wethouder Paul van Ruitenbeek.

De vergadering van dinsdag heb ik [YL] op mijn telefoon gevolgd, ik was niet in de gelegenheid om een verslag te maken, heb bij alle sprekers schermafbeeldingen gemaakt, wat heeft geleid tot dit album 'Raad in 100 stills', te beschouwen als een sfeerimpressie of een voorraad "stockfoto's". 

Uit mijn hoofd deze impressie. Hoewel met name coalitiepartijen ITH en SGP eigenlijk liever helemaal geen windmolen willen, zijn alle fracties er inmiddels wel van overtuigd dat de vergunnning op basis van eerdere besluitvorming verleend móet worden. De molens komen er. De discussie gaat er dus over onder welke voorwaarden. Het gaat nu om het verlenen van een 'ontwerp verklaring van geen bedenkingen' (VVGB), waarna het College een voorlopige vergunning kan afgeven, die vervolgens zes weken ter inzage komt te liggen en eventueel kan worden aangepast als er zienswijzen worden ingediend, waarna de Raad in december een definitieve VVGB afgeeft, waarna het College de definitieve vergunning kan verstrekken. De Raad van State heeft de gemeente Houten opgedragen uiterlijk 12 oktober een besluit te nemen. 

Er liggen amendementen en moties over o.a. (1) het aanhouden van het voorstel, dus uitstel [m.n. ITH en SGP, opvallend dat de SGP de uitspraak van de hoogste aardse rechter wil negeren of oprekken en dat de Overheid als Dienaresse Gods dan maar de opgelegde boete moet betalen], of (2) oprekken van de tijd door met de definitieve VVGB zo mogelijk te wachten op landelijke normen [o.a. VVD] of (3) in elk geval de beschikbare tijd benutten (tussen ontwerp en definitieve VVGB) (a) om nieuwe onderzoeken te betrekken (zoals de Plan-MER voor nieuwe landelijke normen), (b) een participatietraject (inspraak) en (c) mediation (bewoners, gemeente, initiatiefnemer, o.a. om te voorkomen dat de initiatiefnemer naar de rechter stapt). (4) Er liggen uiteenlopende voorstellen over de geluidsnormen: (a) 47 Lden (wetenschappelijk advies), 46 (voorstel College) of 45 (o.a. ITH, SGP). [ITH wil ook liefst inspraak over de wetenschappelijke normen]. Wethouder Paul van Ruitenbeek moet zowel uitleggen waarom het College kiest voor "46" als waarom hij zelf heeft laten aantekenen dat hij het daar niet mee eens is en kiest voor  "47". De wethouder volgt, zo bleek tijdens de RTG, een tamelijk formele lijn: dit is de opdracht van de rechter, deze aanvraag ligt voor, dit is het wetenschappelijk advies, deze tijd staat ervoor, dus besluiten we 'conform'; zolang de vergunning nog niet is verleend, kan elk nieuw inzicht worden meegenomen, daarna is het aan de rechter of anderen.  Zowel coalitiepartij Natuurlijk Houten als het CDA zijn voor "47", dus grote kans dat de "46" van het College donderdag sneuvelt. (5) Het College kiest voor een norm van 0 uur per jaar slagschaduw, wetenschappelijk advies geeft ruimte tot 14 uren per jaar, er ligt nu een amendement voor 6 uren per jaar, omdat "0" verkeerde verwachtingen wekt bij bewoners: als de zon door de wolken breekt heeft het systeem een paar minuten nodig om de molen stil te zetten, dus 0 slagschaduw is niet haalbaar. De wethouder moet zich verantwoorden waarom hij geen overleg gevoerd heeft met omwonenden en er geen participatie was (in de RTG zei de wethouder: geen tijd en het was tijdens de zomervakantie en de gemeente is geen partij in de draagvlakovereenkomsten met de direct omwonenden). 

Tijdens de RTG van 8/9 werd door insprekers veel nieuwe of nog te verwachten onderzoeken en inzichten aangevoerd (zie vergaderstukken) en tijdens de raadsvergadering werd regelmatig verwezen naar een recent werkbezoek aan Nederweert, waar een windpark tot veel gezondheidsklachten heeft geleid (zie AD en Houtens Nieuws). 

RTG1 27-09-22: vergunning zonneveld De Heul. 
RTG = Rondetafelgesprek (commissievergadering). 
Hierna: 4 en 18 oktober gemeenteraad, 11 oktober Rondetafelgesprek. Raadsvragen

Openstaande vragen van ITH over opvang asielzoekers in hotel Van der Valk, PvdA over herstel kunstwerken in openbare ruimte, raadbreed over aanpak energiearmoede. 

Recent beantwoorde vragen van SGP, ITH en VVD over leegstand winkelcentrum Het Rond
Vastgoedeigenaar Altera is bezig winkelcentrum Het Rond compacter, sterker en vitaler te maken. Altera wil de winkels in het noordelijk deel verplaatsen binnen het winkelcentrum. Soms leidt dat er toe dat een ondernemer het huurcontract niet verlengt. Een aantal huurcontract loopt nu gelijktijdig af. Tijdens de transitie is er veel leegstand en onrust. Altera staat open voor tijdelijke invulling van leegstaand vastgoed, maar er zijn veel drempels. De gemeente werkt met centrumpartners (bibliotheek, theater, school etc.) aan een plan van aanpak om het centrum van een 'place to buy' een 'place to be' te maken. Nadat samen met inwoners de kernwaarden ("het Houtens DNA") zijn bepaald, kan worden gestart met een ruimtelijke visie voor het centrumgebied, naar verwachting in 2023. 

Zie: raadsvragenEn verder

Stadszaken 15-09-22: Meer woningen voor eigen inwoners kraakt aan alle kanten
Meer woningen reserveren voor mensen met ‘lokale binding’ is een verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem. Het kan de dynamiek op de woningmarkt lamleggen en de redenering dat  dorpswoningen duurder worden door ‘mensen van buiten de regio’ is gammel, zeggen woningmarktexperts. 

Provincie Utrecht 19-09-22: Gratis OV voor 66-plusser met een krappe beurs van start
Maandag 19 september start de proef Gratis OV voor 66 plus in provincie Utrecht. Mensen boven de 66 met een laag inkomen (<€17.700), komen in aanmerking voor een gratis OV-abonnement (op=op). Daarmee kunnen zij in de hele provincie Utrecht een jaar lang buiten de spits gratis gebruik te maken van bus, tram, buurtbus en flexdiensten van U-OV en Syntus Utrecht. 

U-OV 19-09-22: Van 19 september tot en met 2 oktober zijn de trams tusen Nieuwegein/IJsselstein, Utrecht CS en Uithof gratis. In- en uitchecken is niet nodig. 

Wijks Nieuws 20-09-22: De kans dat je nog ergens onbespied blijft wordt steeds kleiner. In 2019 hingen er in Nederland 228.530 beveiligingscamera's, dit is gestegen naar 302.890. Big brother is watching us. 

Stadszaken 20-09-22: Nationaal Coördinator Racisme: ‘Schrap discriminerend onderdeel Rotterdamwet’  Met de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook wel de Rotterdamwet genoemd, hebben gemeenten de mogelijkheid om bepaalde groepen woningzoekenden te weren uit kwetsbare wijken. Dat zou de leefbaarheid verbeteren. Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie Rabin S. Baldewsingh wil dat het kabinet dit artikel van de Rotterdamwet volledig schrapt. ‘Mensen worden ongelijk behandeld op grond van criteria waarvan migranten bovengemiddeld de dupe worden’. 

[+] NRC 23-09-22: Echt opkomen voor woonstarters vraagt om serieuze offers
Fiscaal ingrijpen in de woningmarkt zet meer zoden aan de dijk dan ‘bouwen, bouwen, bouwen’, schrijven Hans de Geus en Jasper du Pont. 

[+] NOS 23-09-22: Windmolens Groningen krijgen zwarte wiek om botsing met vogels te voorkomen
Zeven windmolens in Groningen krijgen een zwarte wiek in de hoop dat vogels er minder vaak tegenaan vliegen, meldt RTV Noord. Het zou kunnen leiden tot 70 procent minder dode vogels, blijkt uit onderzoek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten