woensdag 20 oktober 2021

Sierra Leoons protest in Duitsland

1) Nederlands; 2) English; 3) Deutsch; 4) Sources/Links. 

Sierra Leone heeft een team van experts naar München gestuurd om te helpen met het vaststellen van de nationaliteit van een grote groep Afrikaanse asielzoekers en migranten, waarvan het vermoeden bestaat dat ze uit Sierra Leone komen. Dit heeft geleid tot protesten: velen zijn bang dat het vaststellen van de Sierra Leoonse nationaliteit zal leiden tot snelle afwijzing en uitzetting naar hun land, waar ze repercussies vrezen. De protesten krijgen ruime aandacht in SIerra Leone en er zijn ook berichten in de Duitse media. De Sierra Leoonse ambassade in Berlijn heeft nu een persbericht uitgegeven waarin staat dat eerste onderzoek uitwijst dat de meeste migranten waar het om gaat niet uit Sierra Leone komen. Zodra het expertteam verslag heeft uitgebracht aan de Sierra Leoonse regering zal Sierra Leone verder onderhandelen over de status van zijn burgers in Duitsland.

ENGLISH. Sierra Leone has sent a team of experts to Munich to help establish the nationality of a large group of African asylum seekers and migrants assumed being from Sierra Leone. This has led to protests: many fear that establishing Sierra Leonean nationality will lead to rapid rejection and expulsion to their country, where they fear repercussions. The protests get a lot of attention in Sierra Leone and there are also news reports in the German media. The Sierra Leonean embassy in Berlin has now issued a press release stating that initial research shows that most of the migrants concerned are not from Sierra Leone. Once the expert team has reported to the Sierra Leonean government, Sierra Leone will continue to negotiate the status of its citizens in Germany.

DEUTSCH. Sierra Leone hat ein Expertenteam nach München geschickt, um bei einer großen Gruppe afrikanischer Asylbewerber und Migranten, die vermutlich aus Sierra Leone stammen, die Staatsangehörigkeit festzustellen. Dies hat zu Protesten geführt: Viele befürchten, dass die Feststellung der sierra-leonischen Staatsbürgerschaft zu einer schnellen Ablehnung und Abschiebung zurück in ihr Land führen wird, wo sie Konsequenzen befürchten. Die Proteste bekommen in Sierra Leone viel Aufmerksamkeit und es gibt auch Berichte in den deutschen Medien. Die Botschaft von Sierra Leone in Berlin hat jetzt eine Pressemitteilung herausgegeben, in der es heißt, erste Recherchen zeigen, dass die meisten betroffenen Migranten nicht aus Sierra Leone stammen. Nachdem sich das Expertenteam bei der Regierung von Sierra Leone gemeldet hat, wird Sierra Leone weiter über den Status seiner Bürger in Deutschland verhandeln.


Sources/Links:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten