woensdag 13 oktober 2021

Weekoverzicht politiek Houten

[+] Laatste wijziging 16/10/21 01:00
Alle weekoverzichten

Nieuws en media

Zaterdag 16 oktober 2021 Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie: Paul van Ruitenbeek en Bram Bosshardt. Wethouder Sander Bos (VVD) is te gast. De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is op zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website terug te luisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 9/10/21 met Rombout Soldaat (CU) en Wouter van den Berg (SGP), o.a. over de visie Oude Dorp en de verkiezingen van volgend jaar. 

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5-6

Officiële bekendmakingen voortaan op overheid.nl (Houten). [+] Fractievoorzitter CDA Cora Gerritsen heeft hier vragen over gesteld en is verbaasd over de antwoorden, schrijft op ze op Facebook"Want weet u hoeveel mensen de gemeentelijke bekendmakingen bekijken? Dat zijn er een heleboel! En dan moeten mensen die hierin geïnteresseerd zijn en niet digitaal vaardig zijn naar het gemeentehuis komen om deze berichten op te halen? Ik begrijp dat de raad dit als bezuiniging heeft bedacht in 2019, maar misschien goed om bijvoorbeeld bij de Spar in Schalkwijk en op andere centrale punten in wijken en dorpen wekelijks een afschrift neer te leggen?" 
Ze plaatst een fragment van de antwoorden op haar vragen en in het commentaar een prinscreen van de in de begroting van 2020 ingeboekte bezuiniging van € 20.000 op "stroomlijning informatievoorziening via 't Groentje". Groep Aanen en SGP hebben hierover vragen gesteld in het Vragenhalfuurtje, zie onderaan dit weekoverzicht. 

Week van de Veiligheid
11-10-21 - Deze week is het de Week van de Veiligheid. De gemeente Houten schenkt aandacht aan manieren om Houten veilig te houden. Naast het voorkomen van drugs- en cybercriminaliteit krijgt ook brandveiligheid in woningen aandacht. Met negen andere gemeenten start de gemeente een online campagne met Meld Misdaad Anoniem, waarmee inwoners worden opgeroepen om verdachte situaties en drugscriminaliteit te melden. Iedereen kan anoniem een melding doen via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Dit is het onafhankelijke meldpunt en geen onderdeel van de politie.

Commentaar Ytzen Lont: De gemeente roept bewoners niet op om bij onraad de politie te bellen, maar om elkaar voortaan anoniem te verklikken. Niet duidelijk is hoe de gemeente door een gevoel van onveiligheid te creëren en burgers anoniem tegen elkaar op te zetten de veiligheid denkt te bevorderen. Zie mijn blogserie over dit onderwerp hier.

't Groentje Houtens Nieuws 13-10-21 (printversie): 
p1 Boerenwindmolens (zie ook uitgebreidere webversie)
p1 [Wethouder] Bos overleeft motie van treurnis (webversie)
p3 Voorwaarden aan uitbreiding [AH Oude Dorp] (oudere webversie)
p3 Ook onderzoek naar windmolens langs A27 (webversie)
p3 Raad geeft Bos visie / Raad geeft wethouder bos meer kaders voor Oude Dorp (webversie)
p16 (adv.) Gemeente Houten zoekt raadsadviseur / plv. griffier
Bijlage (p27-30): Duurzame energie met o.a.: huis isoleren, energietips, collectieve inkoop, huurder krijgt zonnepanelen, nul op de meter, lokaal groene energie opwekken, subsidies en regelingen. 

Oppositie vindt visie Oude Dorp visieloos
De oppositie (SGP, D66, PvdA, ITH, HA, Groep Aanen) wilde de onvolkomen visie van de agenda afvoeren, maar de coalitie zette door, er werd dinsdag 5 oktober tot middernacht gedebatteerd over de voorstellen. De stemmingen en alle agendapunten werden doorgeschoven naar donderdag 7 oktober. 

Berichtgeving in 't Groentje zie hierboven en verder o.a. Omroep Houten't Groentje 04-10-21 (printversie hier), AD 04-10-21't Groentje 07-10-21verslag raadsvergadering 05-10-21 voor Omroep Houten (door Ytzen Lont). Na donderdag: 
AD 08-10-21 (premium) Supermarkt mag uitbreiden, maar Houten wil geen mega-parkeerterrein in Oude Dorp
't Groentje 07-10-21: SGP en D66 furieus over forste overschrijding budget plankosten

Hoe nu verder met Windpark Goyerbrug? 
De Raad van State heeft de vergunning voor Windpark Goyerbrug vernietigd. Rijk, provincie en/of gemeente moeten nu beslissen over hoe nu verder. De gemeente kan eigen milieunormen opstellen en de vergunning opnieuw verlenen dan wel afwijzen of de vergunningverlening aan de Provincie overlaten.  De gemeente heeft hierover op 11 oktober een inloopspreekuur gehouden en op 12 oktober een rondetafelgesprek (RTG). Zie bericht Windpark Goyerbrug hoe verder

[+] 't Groentje Houtens Nieuws 13-10-21Tijdens het RTG (12/10) bleek dat een meerderheid er de voorkeur aan geeft om pas een besluit over Windpark Goyerbrug te nemen als het Rijk nieuwe windturbinenormen heeft vastgesteld, waarschijnlijk over een jaar of twee. Een meerderheid van VVD, CDA, ITH, HA, SGP en Aanen kiezen voor uitstel ('optie 3'). ChristenUnie, PvdA, D66 en GroenLinks willen liever zo gauw als mogelijk een besluit nemen ('optie 1'). De initiatiefnemer van het windpark, ondernemer Ruben Berends, liet weten bij uitstel de provincie te vragen als 'bevoegd gezag' de vergunningverlening van de gemeente over te nemen. 

[+] AD 14-10-21 Politiek Houten: voorlopig geen windmolens bij Goyerbrug

Zie ook:
AD 4-10-21Harde deadline in zicht: zonder subsidie kan windpark Goyerbrug bij Schalkwijk niet draaien
AD 06-10-21 (De Gelderlander): Omwonenden boos: 'Houten negeert ons en wil windpark er tóch door drukken'
't Groentje 06-10-21Gemeenteraad Houten staat voor belangrijke keuze windpark Goyerbrug; wordt het 'voorwaarts mars'?

Meer berichtgeving over energie: 
't Groentje Houtens Nieuws: Melkveehouder Van Rooijen legt uit wat een boerenwindmolen toevoegt aan zijn bedrijf
't Groentje Wijks Nieuws: Zonder nader onderzoek geen boerenwindmolens in Langbroekerweteringgebied [+]
't Groentje Bunniks Nieuws: Politiek vraagt Zeist zoekgebied windmolens aan de gemeentegrens te schrappen
Provincie Utrecht:100ste Utrechtse school met zonnepanelen staat in Houten
NOS: Dood van zeldzame gier die tegen windmolen vloog kon voorkomen worden 
* New York Times: Biden administration plans wind farms along nearly the entire U.S. coastline
Provincie UtrechtProvincie zet nieuwe stap in procedure tegen besluit ministerie voor opsporen olie en gas
[+] De provincie heeft eerder dit jaar met de gemeenten Woerden, Oudewater, Nieuwegein, IJsselstein, Wijk bij Duurstede, Houten, Bunnik, Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden en Utrecht bezwaar ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegen gaswinning in deze regio. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard. Zij starten nu een beroepsprocedure om alsnog als belanghebbenden te kunnen procederen tegen de opsporingsvergunning.
* Provincie Utrecht: Bijna 1,8 miljoen euro subsidie voor klimaatbestendige, groene en gezonde woonomgeving. De provincie Utrecht lanceert een subsidie waarmee o.a. groepen verenigde inwoners aan de slag kunnen met projecten voor een groenere en gezondere woonomgeving. De regeling is ook bestemd voor gemeenten, scholen, bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties.

Rechter over Windpark Houten: de molens mogen draaien
[+] Vrijdag 15 oktober is de uitspraak in kort geding tegen Windpark Houten BV (Eneco) gepubliceerd. Twee omwonenden wilden de windmolens vanwege geluidshinder stop laten zetten, nadat de Raad van State onlangs de landelijke geluidsnormen voor windturbines buiten werking heeft gesteld. Volgens de kortgedingrechter kan niet worden vooruitgelopen op de uitkomst van bestuursrechtelijke bodemprocedures. Voor zover de civielrechtelijke voorzieningenrechter hier een taak heeft, geldt dat de uitkomst van die procedures in dit geval te onzeker is. Dat er sprake is van onrechtmatige hinder hebben eisers te weinig concreet gemaakt. Objectieve en gekwantificeerde gegevens ontbreken.
Zie mijn verslag van de zitting op 21/9/21 en mijn samenvatting van de uitspraak

Woonvisie
Van 16 september tot 26 oktober 2021 kunnen mensen nog reageren op de woonvisie die de gemeente samen met organisaties en inwoners heeft ontwikkeld. Alle informatie over de woonvisie, het woonbehoefte-onderzoek en het participatieverslag is te vinden en te downloaden op houten.nl/woonvisie 

Begroting 2022
De gemeente behandelt de begroting voor 2022 op 26 oktober (commissie) en 4 november (raad). Informatie over de begroting is te vinden op de website www.houten.nl/begroting22 . De gemeente heeft een infographic gemaakt met een overzicht van de begroting op één blad (PDF 1p). Deze is hier te downloaden en ook te vinden in 't Groentje 6-10-21 p16-17

Nog geen eind aan hondenbelasting
VNG Nieuws. Minister Ollongren laat een besluit over het wel of niet voortbestaan van de hondenbelasting over aan een nieuw kabinet. De VNG vindt het eventueel landelijk afschaffen van de hondenbelasting een beperking van de gemeentelijke autonomie. Afschaffen kan worden overwogen maar dan alleen binnen een bredere belastingherziening. 

[+] Begroting sociale dienst WIL
Woensdag 13/10 vond een kaderstellend raadsdebat plaats met de gemeenschappelijke sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Doel was om kaders mee te geven voor de begroting 2022 van WIL, waarbij input werd gevraagd op een aantal thema's, waaronder het poortproces (hoe mensen geholpen worden zodra ze bij WIL aankloppen) en handhaving. Bij de inleiding is kort iets gezegd over de dreigende armoede door de stijgende energieprijzen, waardoor zij rekeningen niet meer kunnen betalen en in de schulden raken. De meeste raadsleden wachten af, omdat het Rijk met maatregelen komt. Afgesproken is dat WIL voor elke klant maatwerk blijft leveren, dus dat per persoon of gezin wordt gekeken naar de specifieke situatie, waaronder problemen door de energierekening. Van de gemeente Houten waren alle partijen aanwezig behalve CU en ITH, vanuit de andere gemeenten (Nieuwegein, Lopik, IJsseltein) waren maar weinig raadsleden aanwezig. Op 18 november publiceert WIL de aangepaste begroting met als bijlage het verslag van dit kaderstellend raadsdebat. De stukken zijn te zijner tijd te vinden op de website van WIL. (Bron: emailcontact met WIL en raadslid)

[+] NOS: Huishoudens krijgen honderden euro's compensatie voor stijgende energieprijzen

Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en pas daarna gepubliceerd. Publicatie was bij 7/9/21 blijven steken, maar is deze week ineens met vier besluitenlijsten aangevuld.
14/9: maandelijkse begrotingswijziging; inwonerspeiling motieven stem bij referendum Ruimtelijke Koers; onderzoeksagenda Houten Noordwest en Oost; onkruidbestrijding; beleidsregels BSO+; missie dienstverlening; raadsvragen over Afghaanse vluchtelingen; raadsvragen over energietransitie en klimaat; terinzagelegging Woonvisie. 
21/9: procesregisseur inburgering; overdracht openbare ruimte De Wiese 2d; toetreding Ronde Venen, Montfoort en Oudewater tot U10; begroting 2022; bestuursrapportage; reactie op rekenkameronderzoek verbonden partijen; raadsvragen over andere locatie windmolens 't Goy. 
28/9: evaluatie innovatie-agenda WIL; addendum inkoopconvenant taalonderwijs inburgering; governance Stichting Sociaal Team Houten; Cultuurfonds; sturingsinformatie Jeugdhulp en WMO; raadsvragen over toewijzing woningen aan doelgroepen; U16-plan asielopvang en huisvesting statushouders; Windpark Goyerbrug. 
5/10: blijven bouwen, vertraging voorkomen; specifieke uitkering zwembad; schetsontwerp kavel 21 Kruisboog; reactie rekenkameronderzoek subsidies; ruimtelijk perspectief U16; [samen met andere ministerie EZK e.a. overheden ] beroep tegen verlenging opsporingsvergunning koolwaterstoffen; beleidsregels BSO+; convenant duurzaamheid.  

Gemeenteraad
Op 5 oktober was de eerste raadsvergadering na de zomer, tot middernacht werd vergaderd over de visie Oude Dorp, de stemmingen en alle andere agendapunten werden doorgeschoven naar 7 oktober.
De volgende vergaderingen zijn RTG 26/10, Raad 4/11 en RTG 9/11. 
Verslag van de raadsvergadering 05-10-21 voor Omroep Houten (door Ytzen Lont).
Overzicht raadsvergadering 07-10-21 met agenda, alle (aangenomen, verworpen, aangehouden) moties en amendementen. Agenda: visie Oude Dorp; Regionale Energiestrategie; Kindcentrum De Velduil en sporthal Eggeveld; aanbesteding openbare verlichting; maandelijkse begrotingswijziging; trafostation Stedin Schonauwenseweg; geheimhouding financiën woningbouw NW en O. (Stemming over SGP-motie aula begraafplaats is uitgesteld naar de Raad van 4/11.)
Overzicht RTG 12-10-21: onderzoeksagenda NW en O (raadsvoorstel met bijlagen); windpark Goyerbrug. 
Agenda RTG 26-10-21: begroting 2022; bestuursrapportage; evaluaties referendum. 

Besluitenlijst 5-10-21 (met stemmingen over agendavoorstellen)
Besluitenlijst 7-10-21 (met stemmingen over inhoudelijke besluiten)


Nieuwe vragen: D66, SGP, PvdA en HA over cliëntendossiers Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) (vragen over dossierbeheer en veilige inzage door cliënten van hun eigen dossier). 

Vragenhalfuurtje schriftelijk afgehandeld
[+] Vanwege de overvolle agenda van de raadsvergadering van 5 oktober is het vragenhalfuurtje dit keer schriftelijk afgehandeld, zie: vragen en antwoorden (PDF 6p). 
1. CDA over winterterrassen (geen verschil zomer/winter, uitgebreid terras mag zolang 'corona' duurt). 
2. GL over ondernemersfonds (ondernemers 't Rond en Castellum besluiten okt/nov, dan invoering 1.1.22). 
3. PvdA over week tegen eenzaamheid (tussenrapportage Healthy Houten volgt). 
4. SGP/D66/HA/PvdA over cliëntenraad Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) (de cliëntenraad is onvolledig, er was een conflict geweest, de cliëntenraad werkt aan uitbreiding, nu geen interventie nodig)
5. ITH/SGP over directeur Fort Honswijk (directeur na paar maanden vertrokken, bleek niet geschikt, gemeente is verantwoordelijk voor exploitatie, nog niet overgedragen)
6. Aanen en SGP over digitale officiële bekendmakingen (gemeentepagina 't Groentje blijft bestaan, bekendmakingen voortaan naar overheid.nl, mensen kunnen zich abonneren op emailservice of ophalen/inzien op het gemeentehuis).
7. Aanen over Viveste (Viveste is in gesprek met Mitros over fusie/overname, college moet nog standpunt bepalen, woonvisie: liever regionale samenwerking bij projectontwikkeling dan fusie, als gemeente bezwaar gaat maken bij Autoriteit Woningbouwcoöperaties dan zal deze zienswijze eerst worden voorgelegd aan de raad).

Cartoon Rond Houten
Vanaf deze week plaatst 't Groentje Houtens Nieuws de cartoon 'Rond Houten' van cartoonist Ron Bel. 

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten