dinsdag 16 november 2021

Weekoverzicht politiek Houten - week 46

[+] Laatste wijziging: 2011/21 22:00

Omroep Houten

Zaterdag 20 november 2021 Daar Hou Ik U Aanhet politieke radioprogramma van Omroep Houten. Presentatie Paul van Ruitenbeek en Arthur Vierboom met als gasten Eef Stiekema (VVD) en Wouter van den Berg (SGP). De uitzendingen zijn elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur. De herhaling is zondagmiddag van 14 tot 15 uur en het programma is ook via de website te beluisteren. Beluister hier de uitzending van 13/11/21 met Vincent van Polanen Petel (PvdA) en Pieter de Winter (CDA).

[+] Beluister hier de uitzending van 20 november: raadslid Tijm Corporaal (GL) vertelt over zijn vertrek uit de raad. Eef Stiekema (VVD) en Wouter van den Berg (SGP) reageren op dit vertrek en spreken verder over het onderzoek naar de ambtelijke organisatie en komende verkiezingen in maart 2022. 


Gemeentepagina

Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5.
Officiële bekendmakingen zijn ook te vinden op overheid.nl (Houten).
In januari 2022 komen de bekendmakingen ook weer in 't Groentje te staan. 

- Bericht van de burgemeester: samen tegen corona, de coronacijfers lopen weer behoorlijk snel op, vervelende maatregelen zijn nodig om onszelf en elkaar te beschermen, blijf elkaar helpen waar nodig. 
Meer informatie op www.houten.nl/corona

- Stimuleringsprijs voor het beste Samenspeltalent onder ambtenaren 2021: de prijs is voor activiteiten van een persoon of een groep in dienst van de gemeente die op bijzondere wijze een bijdrage heeft geleverd aan het samenspel tussen samenleving en de ambtelijke organisatie. Nomineren kan tot 16 december door een mail met naam en motivatie te sturen aan griffie@houten.nl. 

- Agenda's gemeenteraad 23/11 en rondetafelgesprek 30/11/21: zie hierna.  


Houtens Nieuws 't Groentje

[p1] [web] Extra kwaliteitsimpuls OV: de provincie Utrecht wil vanaf december 2025 sterk inzetten op vernieuwing, ruim 500 bussen moeten binnen enkele jaren elektrisch gaan rijden, er komen nieuwe buslijnen, de 'U-liners', en misschien gaat het OV vaker ondergronds. 

[p3] [web] Raadspraat van drie GroenLinksers: 'Zwaaien op het schoolplein'. 

[p7] [web] Hilde de Groot gekozen tot lijsttrekker van GroenLinks. Andere media

Bunniks Nieuws 15-11-21: Omgevingsvisie Bunnik 2040: raad schuift keuzes voor zich uit 

[+] Groen Links Houten laat in een persbericht weten dat raadslid Tijm Corporaal zich terugtrekt van de kieslijst en als raadslid. Zie onderaan dit weekoverzicht onder 'En verder'. 


Collegebesluiten

Het college van B& vergadert elke dinsdag, de besluitenlijsten worden een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd. 

Besluitenlijst 26/10/21: Financiële verordening; Reserves en voorzieningen 2021 (*); Strategisch informatiebeveiligingsbeleid BIO 2021-2024; begroting Recreatieschap Stichtse Groenlanden; nieuw parkeerbeleid: Parkeervisie Houten 2021 en Nota Parkeernormen Houten (**); reactie op tweede en derde brief advocaten ESH Media (voorstellen de concessieovereenkomst voor A0-reclamedisplays te ontbinden); klimaatadaptatieplan Houten; belastingen- en legesverordeningen 2022 (o.a. betr. lijkbezorging, rioolheffing, afvalstoffenheffing); uitkomsten inventarisatie privacybeleid minimapartners; beantwoording vragen over Samen Veilig. 

(*) Het college wil het potje voor het opruimen van explosieven opheffen en het saldo van € 747.808 overhevelen naar de algemene reserve. Ook de lege potjes voor de economische crisis en de reparatie van het kapotte dak van cultuurhuis Schoneveld worden opgeheven. Er komt een nieuw potje voor de straatverlichting, een bedrag van € 806.971 daarvoor wordt overgeheveld vanuit het Beheer openbare ruimte (BOR). De naam van de bestemmingserserve Ruimtelijke Koers Houten wordt gewijzigd in bestemmingsreserve Bouwen aan Houten. 

(**) Aan de bestaande parkeernormen toevoegen: deelautogebruik actief stimuleren, parkeernormen voor sociale woningbouw en kwaliteitseisen voor fietsparkeren. 

Besluitenlijst 2/11/21: Maandelijkse begrotingswijziging (onkruidbestrijding; overdracht De Wiese fase 2D; aanvraag coronaregeling zwembad en ijsbanen; cultuurfonds; geld voor personeelsbeleid: loopbaanoriëntatie, mobiliteitsplan, inhuurkrachten); Businesscase Begeleiding door stichting Sociaal Team Houten; Intentieverklaring Regionale Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid (plan van wegbeheerders, OM en politie om rond 12 risicothema's de verkeersveiligheid in 2022 te verbeteren); raad informeren over voortgang samenlevingsagenda; Aanleg atletiek op De Meerpaal; Nieuwbouw Lindeoord inrichting openbare ruimte (uitslag bewonersenquête, voorlopig ontwerp uitwerken tot definitief ontwerp); rapportage tweede kwartaal Sociaal Team; Platform Kleine Landschapselementen 2022-2024 (samenwerking provincie, gemeenten, agrarische collectieven, Landschap Erfgoed Utrecht, Vereniging Utrechts Particulier Grondbezit). 

Raadsagenda

Raadsvergadering 23/11/21: Blijven bouwen, vertraging voorkomen; Integraal Ruimtelijk Perspectief U16; Leidraad Communicatie en participatie. Verder vermeld op gemeentepagina : onkruidbestrijding op verharding; begroting recreatieschap; evaluatie innovatieagenda WIL 2019-2021; rekenkamerrapport verbonden partijen; begroting GGD; PvdA-motie over jeugdhulp en WMO

Zie: raadsagenda's

RTG 16/11/21: - Integraal Ruimtelijk Perspectief U16; - Onkruidbestrijding op verharding; - 1e Begrotingswijziging Recreatieschap Stichtse Groenlanden; - Regionale aangelegenheden. 

RTG 30/11/21 (1) (agenda volgens gemeentepagina): rekenkamerrapport subsidies; parkeerbeleid; belastingverordeningen; financiële verordeningen; regionale aangelegenheden. 

RTG 30/11/21 (2) (idem): woonvisie; klimaatadaptatieplan; regionale aangelegenheden. Raadsvragen

Raadsvragen van D66 en GroenLinks over ventilatie in schoolgebouwen en van SGP, D66, PvdA en HA over uithuisplaatsing kinderen in verband met de toeslagenaffaire staan nog open.

Zie: raadsvragenEn verder

[+] Steun voor lokale media. De gemeenten Amersfoort, Leusden, Oudewater en Woerden en de provincie Utrecht hebben in een brief aan minister Slob hulp gevraagd voor de lokale media. In de brief vraagt de regio minister Slob om hulp. Eerder dit jaar deed de provincie Utrecht onderzoek naar de lokale media in de 26 gemeenten van de provincie (PDF, 862 kB). Hieruit kwam onder meer naar voren dat lokale media baat kunnen hebben bij het stimuleren van samenwerking, onderzoeksjournalistiek en innovaties. Eind september ging de provincie Utrecht hierover met een breed palet aan (lokale) mediaorganisaties en gemeenten in gesprek tijdens een werkconferentie. Hier pleitte een meerderheid voor een structurele bijdrage om de informatievoorziening op lokaal niveau te verbeteren. De provincie Utrecht bereidt daarom nu een subsidieregeling voor die tegemoetkomt aan de bevindingen uit het onderzoek en de wensen van betrokken media.
Bron: Provincie Utrecht 18-11-21

[+] Volkskrant 19-11-21 Zelfbewoningsplicht. Zeker 130 gemeenten overwegen om na 1 januari een zelfbewoningsplicht in te stellen voor bestaande huizen die worden verkocht. Dat blijkt uit een enquête die de Volkskrant naar alle gemeenten stuurde. Uit het kaartje in het bericht blijkt dat Houten geen zelfbewoningsplicht kent, in tegenstelling tot de buurgemeenten Utrecht en Culemborg. 

[+] GroenLinks-raadslid Tijm Corporaal trekt zich terug. Groen Links Houten meldt in een persbericht dat Tijm Corporaal zich terugtrekt van de kieslijst en uit de raad. Hij kan zich niet vinden in het op 10 november vastgestelde verkiezingsprogramma. Tijm Corporaal: "Ik ben van mening dat er in het programma duidelijke keuzes moeten staan ten gunste van het Manifest Houtense Koers. Daarnaast ben ik voor het realiseren van een Tiny Houses woonwijk en tegen het verleggen van de Rondweg en de bouwplannen in Houten Noord-West. Mijn amendementen hierover zijn niet aangenomen en daar heb ik mijn conclusies uit getrokken".

Dinsdag 23 november is zijn laatste raadsvergadering, hij wordt opgevolgd door Anouk Siegenbeek van Heukelom. Tot januari van dit jaar was Tijm Corporaal fractievoorzitter, maar nadat hij terugtrad wegens oververmoeidheid nam David Jinmmink deze taak over. Tijm Corporaal verliet eerder de politiek in 2015. Zijn vader Dick Corporaal was burgemeester en een vooraanstaand politcus in de ARP, een van de voorlopers van het CDA. Tijm Corporaal was op 17 juni 2021 te beluisteren in de uitzending van Daar Hou Ik U Aan van Omroep Houten. 


Houtens Nieuws 't Groentje 19-11-21: Tijm Corporaal verlaat GroenLinks-fractie

Achtergrondinformatie (van ouder datum):
Tijm Corporaal bij Omroep Houten 17-06-21
AD 21-01-21: Voorman Tijm Corporaal in Houten voorlopig uit de running
RTV Utrecht 21-01-21: Vermoeide fractievoorzitter GroenLinks legt taken voorlopig neer
GroenLinks 02-09-15: Tijm Corporaal verlaat de politiek
Tijm Corporaal ontslagbrief 26-08-15
Wikipedia: Dick Corporaal
Styloblog 14-11-13: Werken in de tuinbouw
Tijm Corporaal hield in de raad een emotioneel betoog over werken in de tuinbouw. 
Fractie Groen Links Houten (met contactgegevens)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten