donderdag 4 november 2021

Weekoverzicht politiek Houten

[+] Laatste wijziging: 9/11/21 12:30

Nieuws en media

Daar Hou Ik U Aan, het politieke radioprogramma van Omroep Houten: uitzending elke zaterdagmorgen 10 tot 11 uur, herhaling zondagmiddag 14 tot 15 uur. Het programma is ook via de website en podcast terug te luisteren. Beluister hier de podcast met de uitzending van 30/10/21 met Hans Bruning van Natuurlijk Houten en Sjoerd Kasius van ITH [+] en hier de podcast van afgelopen zaterdag 6/11/21, een eerder opgenomen gesprek met CU-fractievoorzitter Agna van Rees, waarin wordt stilgestaan bij de relatie tussen geloof en politiek en haar keuze voor de ChristenUnie.

Gemeentenieuws
Mededelingen van de gemeente in Houtens Nieuws 't Groentje p5
Agenda's rondetafelgesprekken 9/11/21 (zie onderaan dit weekoverzicht). 

[+] Officiële bekendmakingen zouden vanaf november niet meer in 't Groentje gepubliceerd worden, maar deze bezuiniging is 4 november door de gemeenteraad teruggedraaid met het aannemen van een amendement op de begroting. De bekendmakingen zullen geplaatst blijven worden in 't Groentje en zijn ook digitaal te vinden op overheid.nl (Houten). Op deze webpagina van de gemeente is hier meer over te lezen. Men kan zich aanmelden voor de emailservice

Interessante bekendmakingen: evenementenvergunningen voor Sinterklaasintocht op 't Rond,  Plein en Castellum op zaterdag 20 november 11:30-15:30 en nieuwjaarsduik strandje Rietplas bij de Bloementuin op 1 januari 2022 11-13u. 

[p3] Exploitant Speelboerderij gezocht
Zie ook Houtens Nieuws 27/10/21 [p7Speelboerderij en website gemeente

[p7] Raadspraat Marian Aanen: Nieuwe start!
Nieuwe start met gebroken heup, nieuwe partij, nieuwe ruimtelijke koers en visie Oude Dorp 

Houtens Nieuws 27/10/21 [p8Woningbouwbeleid kleine kernen
Bureau Companen heeft onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal. Hoeveel en welk soort woningen zijn bv. nodig om een school in het dorp te houden? 
Zie ook website gemeente. De presentatie was 1 november. 

Gesprekken over woningbouwbeleid
08/11 19:30-20:30 uur in 't Gebouw, Kerkebogerd 1A, Tull en 't Waal
11/11 19:30-20:30 uur in Dorpshuis De Ploeg, Beusichemseweg 51, 't Goy
17/11 19:30-20:30 uur in De Wiese, De Wiese 2, Schalkwijk 

Verder in het nieuws: 

De afgelopen periode zijn de deelnemers van het Burgerpanel bevraagd over ”Communicatie en Participatie”, “Fietstransferia”, “Parkeerbeleid” en “Kinderboerderij”. Resultaten: zie onderaan dit weekoverzicht. 

AD 05-11-21: Houten maakt de geesten rijp voor bouwen in Oost, 3200 woningen in het groen 'geen slechte keuze'
[+] ,,Oost hangt niet langer in de lucht, het is nu onderdeel geworden van een keuze’’. De gemeenteraad besprak donderdag 4 november de conclusies van een onderzoek naar de haalbaarheid van woningbouw in Houten-Oost versus Houten-Noordwest (bedrijventerrein Doornkade en omgeving).

Integraal Ruimtelijk Perspectief: regio Utrecht neemt regie
Met 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied en 125.000 nieuwe huizen willen zestien gemeenten (U10/U16) zorgen dat de regio Utrecht klaar is voor 2040. Dit staat in het visiedocument dat deze gemeenten naar de gemeenteraden sturen. De regio heeft in de afgelopen jaren een visie ontwikkeld op gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen, energie en gezondheid voor de periode tot 2040. Deze visie vormt een antwoord op de groeiende vraag naar woningen in de regio en grote maatschappelijke opgaven op onder andere klimaatverandering.

In de buurt 22/10/21: Woninginbraken in Houten: zo vaak werd er dit jaar ingebroken

RTV Utrecht 31/10/21: 'Cliëntenraad Samen Veilig handelt in strijd met de wet'

Wethouders struikelen over regionale energiestrategie: 
Bunniks Nieuws 29/10/21Wethouder Paul Heijmerink (P21) neemt ontslag vanwege 'rechts populistische meerderheid in Bunnikse raad'. Donderdagavond 28 oktober heeft de gemeenteraad van Bunnik een motie van afkeuring tegen wethouder Paul Heijmerink (P21) aangenomen. Bunniks Belang, De Liberalen en het CDA vonden dat de wethouder niet genoeg had gedaan om bij buurgemeente Zeist zorgen te uiten over windmolens langs de A12 waar Zeist de mogelijkheden van onderzoekt en die ook in de Regionale Energiestrategie (RES) staan. 
RTV Utrecht 29/10/21: Wethouder Heijmerink legt functie in Bunnik neer
Bunniks Nieuws 2/11/21: P21 stopt samenwerking binnen coalitie met De Liberalen
Eerder in het nieuws: 
RTV Utrecht 21/3/21: Wethouders blijven maar steggelen over windmolens en zonnepanelen, oud-burgemeester [van Houten Wouter de Jong] gaat bemiddelen
RTV Utrecht 2/7/21: Raad Renswoude likt wonden na vertrek wethouder

[+] VNG Magazine 5/11/21: De opkomst van het raadsakkoord - uit de groef
Het aantal raadsakkoorden stijgt. Maar hoe ze in de praktijk uitpakken, daarover is nog weinig bekend. Onderzoeker Lianne van Kalken ziet de voordelen, maar waarschuwt ook: begin er niet onvoorbereid aan.

[+] VNG Magazine  5/11/21: De menselijke maat - Nationale Ombudsman: 'De deur moet altijd openstaan'
Voor drie van de vier gemeenten is de Nationale ombudsman ook de gemeentelijke ombudsman. De financiële problemen bij gemeenten leiden tot een verschraling van de dienstverlening en meer klachten van burgers, ziet ombudsman Reinier van Zutphen.

[+] Bunniks Nieuws 8/11/21: Woningbouw in Houten Noordwest of Oost?

Begroting 2022 
De gemeenteraad behandelt 4 november de begroting voor 2022. Informatie over de begroting is te vinden op de website www.houten.nl/begroting22 . De gemeente heeft een infographic gemaakt met een overzicht van de begroting op één blad (PDF 1p). Deze is hier te downloaden en ook te vinden in 't Groentje 6-10-21 p16-17

Collegebesluiten
Het college van B&W vergadert elke dinsdag, de besluitenlijst wordt een week later vastgesteld en daarna gepubliceerd.
Besluitenlijst 19/10/21: begrotingswijziging GGDrU; raadsinformatiebrief over corona-effecten voor Houten; raadsinformatiebrief tussenevaluatie reorganisatie (*). 

(*) Tijd voor verandering - tussenevaluatie gemeentelijke reorganisatie (PDF 48p)
p40 Conclusie: Kort gezegd is het antwoord dat de aanpassingen in de structuur en investeringen in de sturing en manier van werken op dit moment (nog) niet het gewenste effect laten zien. Dat komt niet zozeer doordat de gedachten achter de nieuwe uitgangspunten niet worden gesteund. In het algemeen onderschrijft men de gedachten en ideeën achter de uitgangspunten. Het is vooral de toepassing in de dagelijkse praktijk die wordt gemist, waardoor het gewenste effect uitblijft. 
(*) Analyse en commentaar van Paul van Ruitenbeek in zijn column voor Omroep Houten. 

Raad 4/11/21 agenda en stukken: onderzoeksagenda Noordwest en Oost; bestuursrapportage; begroting 2022; motie ontvangstruimte begraafplaats. 
[+] Zie videoverslag

RTG (1) 9/11/21 agenda en stukken: integraal ruimtelijk perspectief U16; blijvenbouwen, vertraging voorkomen; onkruidbestrijding op verharding; begrotingswijziging recreatieschap; evaluatie innovatie-agenda WIL 2019-2021. 
RTG (2) 9/11/21 agenda en stukken: SAVE, Samen Veilig Midden-Nederland; rekenkamerrapport verbonden partijen; leidraad communicatie en participatie; begrotingswijziging GGDrU. 

Eeder: 
Raadsvergadering 05-10-21 (eigen berichtgeving)
Besluitenlijst 5-10-21 (met stemmingen over agendavoorstellen)
Besluitenlijst 7-10-21 (met stemmingen over inhoudelijke besluiten)
Overzicht RTG 12-10-21: zie eerder weekoverzicht


Openstaande vragen van D66, SGP, PvdA en HA over uithuisplaatsing van kinderen in relatie tot de toeslagaffaire. Zie ook Styloblog: Raadsvragen over uit huis gezette kinderen

De vragen van D66, SGP, PvdA en HA over dossierbeheer en inzage van cliëntendossiers Samen Veilig Midden Nederland (SAVE) zijn 1 november zijn beantwoord


Resultaten enquêtes Burgerpanel

De afgelopen periode zijn de deelnemers van het Burgerpanel bevraagd over ”Communicatie en Participatie”, “Fietstransferia”, “Parkeerbeleid” en “Kinderboerderij”. 

Communicatie en Participatie
Inwoners van de gemeente Houten beoordelen de communicatie van de gemeente gemiddeld met een 6,8. Vooral de wekelijkse gemeentepagina in het huis-aan-huisblad ’t Groentje wordt goed gewaardeerd. Ook de website en social media van de gemeente krijgen een ruime voldoende. De website kan nog verbeterd worden op gebruiksgemak en vindbaarheid van de informatie. Wat betreft social media verwachten inwoners met name actuele informatie en reacties op vragen.

De mogelijkheden tot participatie (als inwoner kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen bij gemeentelijk beleid) worden door inwoners gemiddeld met een 6,5 beoordeeld. Een op de vijf inwoners is hier echter ontevreden over. Met name over de manier waarop de gemeente hen betrekt bij plannen. Inwoners zijn vooral bereid zich in te zetten als het de eigen wijk of buurt betreft of voor onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden, zoals bijvoorbeeld ‘wonen en leefomgeving’ en ‘natuur, milieu en duurzaamheid’. 

De resultaten van het onderzoek worden meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe Leidraad Omgevingsinitiatieven & participatie die binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ze worden ook meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het communicatie & participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet.  

Fietstransferia 2020
Afgelopen jaren nam het gebruik van de twee fietstransferia in Houten steeds verder toe. Als gevolg van de corona-pandemie is deze stijging in 2020 echter niet doorgezet en is zelfs een daling zichtbaar. Drie op de vier Houtenaren (78%) hebben in 2020 gebruik gemaakt van de fietstransferia in Houten. Gebruikers van de beide fietstransferia beoordelen deze, net als voorgaande jaren, van ruim voldoende tot goed. De transferia scoren goed op netheid, zijn goed onderhouden en goed bereikbaar en toegankelijk, goed verlicht en men voelt zich er veilig. Fietstransferium Houten Centrum scoort in vergelijking met Castellum iets lager op dienstverlening van de medewerkers en gastvrijheid. De koffiefiets in het centrum wordt gemist. Het tekort aan bruikbare stallingsruimte in het Centrum blijft een aandachtspunt. Extra stallingsruimte, verwijderen van fietsen die langdurig ongebruikt gestald staan en een aparte plek voor brede fietsen (met kratje) zijn enkele verbetersuggesties die worden genoemd voor het tekort aan bruikbare stallingsruimte in het centrum. 

Parkeerbeleid
De resultaten van het Burgerpanel zijn gebruikt om nieuw parkeerbeleid op te stellen. Naast de leden van het Burgerpanel konden alle andere inwoners van Houten deelnemen aan het onderzoek. Behalve de enquête hebben er ook acht wijkgesprekken plaatsgevonden. Het parkeerbeleid bestaat uit een Parkeervisie Houten en een Nota parkeernormen. De parkeervisie beschrijft waar en hoe geparkeerd kan worden. Er staat ook in hoe we zorgen dat op verschillende plaatsen nog plek is om te parkeren en wat we doen bij klachten over parkeren. De nota parkeernormen legt de eisen voor parkeren bij nieuwbouw vast. De vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid in de gemeenteraad staat gepland op 14 december 2021. Zie voor meer informatie ook: https://www.houten.nl/verkeer-en-parkeren/parkeren

Enkele resultaten uit het onderzoek zijn:
 • De meeste autobezitters kunnen de auto(‘s) altijd dichtbij de eigen woning parkeren, maar een kwart van hen kan de auto daar niet altijd kwijt; 
 • Het merendeel van de inwoners (63%) wil geen nieuwe parkeerplaatsen in de wijk wanneer dit ten koste gaat van groen;
 • Één op de vijf Houtenaren zou (misschien) gebruik willen maken van een deelauto wanneer deze binnen 5 minuten van de woning beschikbaar is;
 • Zo’n 60% van de automobilisten in Houten zegt, met de juiste maatregelen, over te halen te zijn om vaker de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto.

Kinderboerderij
De kinderboerderij met speeltuin in Houten is een algemeen begrip: vrijwel alle inwoners zijn er mee bekend en de meeste inwoners zijn er ook wel eens geweest. Inwoners vinden het belangrijk dat er een kinderboerderij in Houten is. Door het contact tussen kind en dier kunnen kinderen spelenderwijs leren met dieren om te gaan. Maar ook de speeltuin krijgt veel waardering. Bezoekers geven spontaan aan dat ze juist de combinatie van kinderboerderij en speeltuin en de variatie van activiteiten erg waarderen. Ook het kleinschalige karakter van de speelboerderij maakt een bezoek voor zowel volwassen als kinderen extra aantrekkelijk. 

Verbeterpunten die worden genoemd liggen vooral op het vlak van onderhoud, openingstijden en variatie in aanbod van dieren en speeltoestellen. Daarnaast zouden veel bezoekers het waarderen als er een uitgebreider horeca aanbod komt. Dit mag echter niet ten koste gaan van de gemoedelijke, ongedwongen sfeer, die de kinderboerderij nu zo aantrekkelijk maakt.

Het onderzoek geeft aan welke activiteiten inwoners waarderen en wat de wensen van ouders en kinderen zijn met betrekking tot de speelboerderij. De verbeterpunten met betrekking tot het onderhoud van de speelboerderij zijn meteen opgepakt of waren al in gang gezet. De uitkomsten zijn meegenomen in de aanbesteding voor een nieuwe eigenaar van de speelboerderij.


 


2 opmerkingen:

 1. Goedemorgen, Moeizaam lezen . Te kleine letters.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank voor de reactie over de te kleine letters. Het weekoverzicht is in de eerste plaats bedoeld ter ondersteuning van de presentator van het politieke radioprogramma van Omroep Houten bij de voorbereiding van het programma. Het is een uitgebreide opsomming van links naar andere berichten en documenten (met een beknopte inleiding) een soort index dus. Vanwege de hoeveelheid moet dit zo compact mogelijk. De lezer kan de tekst naar wens naar elke grootte 'inzoomen'. Dat is tenminste de bedoeling. In de webversie werkt dit goed, maar nu blijkt dat deze functie in de mobiele versie niet werkt. Naar aanleiding van de reactie over de leesbaarheid heb ik deze fout ontdekt, maar ik heb de oplossing nog niet gevonden. Hier ga ik dus mee aan de slag.

   Tip: om van de mobiele versie naar de webversie te schakelen, wijzig in de URL m=1 naar m=0

   Verwijderen