donderdag 25 november 2021

Steenuil verhuist niet voor starterswoning

Dossier: go.stylo.nl/steenuil

[+] Laatste wijziging: 13-01-2022 23:00
Zie verder mijn blog 13-01-22:
 
Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden?

Nieuws 20/3/23 met aanvullingen:
Uilenpaar en ecoloog kijkt toe op sloop 
Twee 'belendende' loodsen alsnog gesloopt

Nieuws 6/6/23: 
Gemeente Houten in overtreding

De gemeente Houten mag de gebouwen op de oude plek van het bedrijf Rinus van Dijk en het ernaast gelegen terrein met woning en loods van een voormalig carrosseriebedrijf (1) niet slopen, omdat hier steenuilen zitten. De provincie Utrecht heeft een vergunningaanvraag van de gemeente afgewezen. Het gaat om drie percelen tussen de Beusichemseweg, Hofspoor en Albers Pistoriusweg. De gemeente wil het woonhuis en drie loodsen slopen. Eerder is de gemeente decennia bezig geweest het bedrijf van Van Dijk te verplaatsen, terwijl het intussen steeds verder door nieuwbouw werd omsloten. Trekkers moesten door de woonwijk om dit bedrijf van landbouwmachines te bereiken. De ene na de andere alternatieve locatie viel af, maar niet lang geleden is het bedrijf net buiten de rondweg neergestreken op de Beusichemsweg 33a, hoek Tiendweg. De gemeente is nu eigenaar van grond en gebouwen op de oude plek en wil hier twaalf startersappartementen bouwen. Aanvulling 29-11-21: Bij nader inzien laat de gemeente weten dat deze twaalf startersappartmenten al in aanbouw zijn aan de andere kant van de weg. De plannen voor het plangebied zijn nog in ontwikkeling. (2)

Voor de sloop van de oude gebouwen is een ontheffing nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De aanvraag is ingediend door Lievense Milieu BV namens de gemeente Houten. De gemeente voert het grote openbaar belang aan. De gemeente en de regio hebben te maken met een urgente en toenemende woningbehoefte, tot 2040 zijn er in Houten ongeveer 4750 woningen nodig. "Na een zorgvuldig doorlopen proces met een Stedenbouwkundige Verkenning en nu een Ruimtelijke Koers is er geen tijd te verliezen. De harde planvoorraad droogt op.", schrijft Lievense namens de gemeente in de vergunningaanvraag. (3)

Daar tegenover staat het belang van de bescherming van de natuur, in dit geval de Athene noctua, de steenuil. De steenuil heeft zich hier genesteld en is trouw aan zijn plek. De aangewezen alternatieve plekken rond de Rietdijk net buiten de rondweg liggen te ver weg: een steenuil wil zover niet verhuizen. Pas als de steenuilen uit zichzelf of door sterfte zijn verdwenen en er zich na drie jaar geen nieuwe steenuilen hebben gevestigd, kan de huidige verblijfplaats als door steenuilen onbewoond verklaard worden. 

Namens Omroep Houten vroeg ik de gemeente om commentaar. Valt deze woningbouwlocatie nu af en komt de gemeente daardoor in de knel? Woordvoerder Jeroen Pater laat weten dat de paniek bij de gemeente nog niet heeft toegeslagen. De plek is inderdaad hard nodig voor woningbouw, maar er liggen nog geen concrete plannen voor en er gaat nog wel een jaar of drie overheen voordat die zover zijn dat er gebouwd kan worden (4). Het weigeren van de vergunning hoeft niet per se tot vertraging te leiden. De gemeente wil nu eerst met de provincie en deskundigen om tafel om te kijken naar de mogelijkheden en voorwaarden om hier alsnog te slopen en te bouwen. Misschien kunnen de steenuilen een klein eindje opschuiven of verdwijnen ze vanzelf. 

Iemand die hier meer over kan vertellen is Marc van Leeuwen van de Steenuilenwerkgroep. Hij heeft ook geadviseerd bij de behandeling van de vergunningaanvraag. Volgens het Kennisdocument Steenuil is een succesvol plan voor verhuizing van de steenuil afhankelijk van aanvullende maatregelen binnen de actieradius van de steenuil, maximaal 400 meter. Alleen 'verschuiven' van het leefgebied en nestlocaties naar een geschikt terrein in de directe omgeving en buiten de invloedssfeer van werkzaamheden is mogelijk effectief. 

Bronnen: 
Officiële bekendmaking Provincie Utrecht 8-11-21
- met bijbehorende document: afwijzing vergunning (PDF 5p) (zie ook voetnoot 2)
Visie groen en biodiversiteit Houten 27-1-20 (65p PDF)
* Kennisdocument Steenuil (27p PDF)
Wikipedia: Steenuil
* Plaatsing uilenkasten Milieuwerkgroep Houten
LinkedIn: Marc van Leeuwen, taxidermist (vogels) 
* v/h Rinus van Dijk, Beusichemseweg 5-7 (kaart)
* LMB Van Dijk Houten, Beusichemseweg 55 (kaart)
Map met kadastrale kaarten en eigendomsinformatie

[+] 10-12-21 op mijn verzoek ontvangen van de provincie Utrecht: 
* 21-01-20 Quickscan ecologie Loerik VI Houten
* 18-09-20 Nader onderzoek ecologie, Functies voor steenmarter, steenuil en vleermuizen in Loerik VI Houten
* 19-20-20 Activiteitenplan voor de steenuil, bijlage bij ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming
Alle drie uitgevoerd door Lievense Milieu in opdracht van de gemeente Houten. 
Zie ook website provincie over 
Biodiversiteit: Soortenmanagementplan (SMP)

* Dit blog en reacties op dit verhaal op Facebook

Voetnoten
(1)
29-11-21 tekstwijziging: het carrosseriebedrijf toegevoegd. Het plangebied en sloopaanvraag betreft de hele strook Hofspoor 15 en 17, voorheen Beusichemse weg 5 en 7, kadastraal Htn A 8810-8812, 11577 (met woning (8010), loods Focwa (8811), braakliggend terrein (8812) en de twee loodsen van Rinus van Dijk (11572)). Het vigerende bestemmingsplan is "Loerik VI - Albers Pistoriusweg" (2013), zie ruimtelijkeplannen.nl >> locatie Hofspoor, Houten

(2) 29-11-21 De gemeente laat mij weten dat de informatie in de vergunningafwijzing van de provincie niet (meer) klopt. De provincie schrijft op basis van de vergunningaanvraag van de gemeente: "De beoogde werkzaamheden betreffen de totaalsloop en bouwrijp maken van het gehele plangebied waarna nieuwbouw van twaalf starterswoningen is voorzien.". De bedoelde twaalf starterswoningen komen echter niet in dit plangebied, maar op een braakliggend terrein aan de overkant van de weg, direct achter de gereformeerde kerk het Kruispunt. Dit complex is inmiddels in aanbouw. In eerdere antwoorden op mijn vragen had de gemeente dit over het hoofd gezien. De plannen voor het gebied waarvoor de sloopvergunning werd aangevraagd, zijn nog in ontwikkeling. Gezien de onvolledige informatie in de stukken heb ik ook aanvullende vragen gesteld aan de provincie.
In de eerste versie van de officiële bekendmaking door de provincie ontbrak een pagina in de afwijzingsbrief; op mijn verzoek heeft de provincie alsnog een volledige versie toegezonden. 

Zie ook ruimtelijkeplannen.nl >> Uitwerkingsplan 12 starterswoningen Beusichemseweg Houten (PDF 45p)
Zie ook AD 19-11-20: Eindelijk kan het: 12 woningen voor starters in Houten en meteen veel inschrijvingen

(3) 29-11-21 tekstwijziging: bronvermelding iets duidelijker geformuleerd; citaat uit de vergunningaanvraag. 

(4) 29-11-21 tekstwijziging ter verduidelijking: het is niet zo dat de planvorming pas over drie jaar begint, maar deze kan wel enkele jaren duren. 

Vertraging voorkomen: Loerik VI 
[+] Bovengenoemde locatie aan het Hofspoor staat in de plannen bekend als 'Loerik VI'. De gemeenteraad van Houten heeft 23 november het voorstel 'Blijven bouwen, vertraging voorkomen(PDF 8p) aangenomen. Daarin zijn een zevental 'kansrijke' locaties aangewezen waar - vooruitlopend of parallel aan de visie-ontwikkeling (voorheen 'ruimtelijke koers') in de komende jaren zo'n 400 tot 500 woningen kunnen worden ontwikkeld, het zogenoemd 'laaghangend fruit' (makkelijk te plukken). De locaties waar de gemeente zich op wil richten zijn: • Loerik VI (Hofspoor); • Kantoor Viveste (Oude Dorp); • Luno (Kokermolen); • Locatie Molenzoom Zuid-Oost (Molenzoom 1-23); • De Molen 37; • 2e fase oude gemeentehuis (Standerdmolen) en • Forum (Locatie aan De Slinger; herontwikkeling Bibliotheek, Huis van Houten en eventueel College de Heemlanden. 

Zie verder mijn blog Hoe kan plan Loerik én de steenuil gered worden


2 opmerkingen:

 1. Reactie op Facebook:
  "Na de steenuil komt de woelmuis en dan een andere bedreigende diersoort".

  Mijn reactie:
  Nog eens nagelezen, maar ik heb hier niet goed zicht op. Bij mijn weten zijn er in Houten geen zeldzame woelmuizen die hier een probleem zouden vormen. Er zijn zeven soorten woelmuizen. Eén daarvan is de muskusrat, die hier niet thuishoort (exoot) en inderdaad bedreigend is voor onze dijken. Deze wordt dan ook bestreden. De veldmuis komt algemeen voor en vormt vaak een plaag. De ondergrondse woelmuis is vrij zeldzaam en komt in Nederland alleen in Limburg en een stukje Brabant voor. Er is een zeldzame ondersoort van de Noordse woelmuis, die alleen in Nederland voorkomt en op de lijst van beschermde dieren staat.
  Steenuilen eten muizen. Ze zijn heel honkvast en trouw aan hun partner en ze komen ook buiten de broedtijd op hun nest. Ze zijn heel zeldzaam en staan op de lijst van beschermde vogelsoorten, het nest is het jaarrond beschermd.
  De gemeente, zo liet de woordvoerder weten, maakt zich voorlopig nog niet al te druk over de geweigerde vergunning omdat het maken van plannen ook tijd kost en die tijd benut kan worden om naar een goede oplossing te zoeken. De gemeente moet zich natuurlijk net als ieder ander wel aan de wet houden. Het uitsterven van diersoorten is deels een natuurlijk proces, maar door het toedoen van de mens sterven soorten nu in een razendsnel tempo uit, wat een gat slaat in het natuurlijk evenwicht en de evolutie van soorten, waar ook de mens afhankelijk van is.

  BeantwoordenVerwijderen