woensdag 14 november 2012

Jeugdagenda


Door Ytzen Lont, Tussenbalans Jeugdagenda
in: Trefpunt Houten 14.11.12 p1 en 18

De gemeente heeft een tussenbalans opgemaakt over de Jeugdagenda Houten 2009-2013. In 2009 is een jeugdagenda opgesteld met als doel ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving: thuis, op school en in de wijk. Er is gekozen om vooral energie te steken in zaken die extra aandacht nodig hebben en om wat goed gaat alleen te volgen. Om te kijken hoe het er nu mee staat, zijn interviews gehouden met medewerkers van de gemeente die zich met jeugdzaken bezighouden, zoals sociale zaken, leerplicht en sport. De uitkomsten van de interviews zijn voorgelegd aan de twee grootste organisaties in Houten die zich richten op de jeugd: van Houten & Co en Shine.

De tussenbalans noemt een reeks van resultaten. Zo is er inmiddels een Centrum voor Jeugd en Gezin opgericht. Er zijn maatschappelijke stages ingevoerd en er is een jongerenloket, onderdeel van het Werkplein Lekstroom, dat jongeren helpt en stimuleert bij het zoeken naar werk. Er is aandacht voor talentontwikkeling, bijvoorbeeld door jongeren zelf activiteiten te laten organiseren.

Een aantal acties uit de Jeugdagenda zijn tot nu toe minder uit de verf gekomen en er komen in de de tussenbalans ook nieuwe acties naar voren. In overleg met politie en jongerenwerk stelt de gemeente een geactualiseerd plan van aanpak jeugdoverlast op. Gemeente, politie en jeugdwerk werken nauw samen op het gebied van jeugd en veiligheid. Verder kijkt de gemeente welke mogelijkheden er zijn om jongeren te betrekken bij het bestuur. Er wordt gezocht naar aansluiting bij bestaande initiatieven, zoals leerlingenraden en politiek in de klas. Onder jongeren van 16 tot en met 23 jaar wordt een uitgebreide enquête gehouden, een jeugdpeiling met vragen over onder andere vrijetijdsbesteding, vrijwilligerswerk en
de maatschappelijke stage.

Verder is in Houten een Strategisch Beraad Jeugd opgericht. Het beraad bestaat uit vertegenwoordigers van basis- en voortgezet onderwijs, voorschoolse opvang, GGD, Vitras, van Houten & Co en politie en wordt voorgezeten door wethouder Nicole Teeuwen. Het belangrijkste doel is een gezamenlijke visie te ontwikkelen op het jeugddomein van waaruit de verschillende professionals in Houten werken met de jeugd. Hierdoor moeten de werkwijzen meer op elkaar aansluiten en overlap worden vermeden.

(360 woorden)

Ytzen Lont (Stylo) is politiek correspondent van weekkrant het Trefpunt Houten.
Tips voor politiek nieuws zijn welkom op trefpunt@stylo.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten